Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T27n1545_185 阿毘達磨大毘婆沙論 第185卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 27 冊 » No.1545 » 第 185 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十五

定蘊第七中一行納息第五之三

[0925c08] 若修空彼無願耶。乃至廣說。問何故作此論。答為止撥無去來二世。及說無未來修者意。欲顯有去來世亦有未來修故作斯論。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。此中依二修作論。謂得修習修。若修空彼無願耶。設修無願彼空耶。答應作四句。有修空非無願。謂已得空現在前。此是佛或獨覺聲聞為現法樂住等故。起已得空三摩地現在前。爾時彼勢力尚不及自類無間剎那。況能修餘未來功德。然現前位即是修習。有修無願非空。謂已得無願現在前。若未得無願現在前不修空。已得無願現在前者。如前釋。未得無願現在前不修空者。謂見道中集現觀四心頃。道現觀三心頃。以見道中對治決定及是不共對治故。不異諦修有俱修。謂未得空現在前。若未得無願現在前修空。若未得無相及未得世俗智現在前修空。無願未得空現在前者。謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃。若依空三摩地離欲界乃至無所有處染。或以空為加行彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。除最後解脫道。若依空三摩地信勝解練根作見至。或以空為加行彼加行無間解脫道。及時解脫練根作不動。除最後解脫道。若依空三摩地雜修靜慮初後心頃。若依空三摩地起念住無色解脫義辯二無礙解。有說。唯義無礙解於如是時未得空現在前。亦修無願未得無願現在前。修空者謂依無願三摩地入正性離生。苦現觀四心頃道類智時。若依無願離欲界乃至非想非非想處染。或無願為加行。彼一切加行無間解脫道。若依無願信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。或無願為加行。彼一切加行無間解脫道。若依無願雜修靜慮初後心頃。若起無漏他心智通。若依無願起念住無色解脫義辯二無礙解。於如是時未得無願現在前亦修空未得無相現在前。修空無願者見道中無於修道無學道中。若依無相離欲界乃至無所有處染。或無相為加行彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。除最後解脫道。若依無相信勝解練根作見至。或無相為加行彼一切加行無間解脫道及時解脫練根作不動。除最後解脫道。若依無相雜修靜慮初後心頃。若依無相起念住無色解脫義無礙解。於如是時未得無相現在前。修空無願。未得世俗智現在前修空無願者。謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染。或世俗道為加行彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。及信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。以世俗為加行彼加行道雜修靜慮中間心頃引發五通諸加行道。五無間道二解脫道。及有漏他心智通解脫道。起無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念。世俗念住七處善三義觀世俗無礙解無諍願智邊際智。空空無願無願無相無相入滅定想微細心。於如是時未得世俗智現在前。修空及無願有俱不修。謂已得無相現在前。若未得無相現在前不修空無願。若已得世俗智現在前。若未得世俗智現在前不修空無願。一切異生染污心無記心在無想定滅盡定。生無想天已得無相現在前者如前釋。未得無相現在前不修空無願者。謂見道中滅現觀四心頃。不修空無願如前釋。已得世俗智現在前者如前釋。未得世俗智現在前不修空無願者。謂聖者聞思所成慧入滅定微微心。一切異生者謂此中所說三三摩地唯無漏故。異生皆無故無修義。染污心者謂染污心是順退分性。沈重懈怠相應。要順勝進性輕舉精進相應心方能修故。無記心者謂無記心不堅不住不實羸劣如朽敗種。要堅住實強盛心。方能修故。在無想定滅盡定者。謂彼無心。要有心位方能修故。生無想天者。有說。生彼於一切時不起善心。有說。生彼雖起善心而非修所依。雖前已遮一切異生。而復遮無想定。無想天者以彼是世俗所尚。或疑有修故於如是時不修空及無願。

[0926b29] 若修空彼無相耶。設修無相彼空耶。答應作四句。有修空非無相。謂已得空現在前。若未得空現在前不修無相。若未得無願現在前修空非無相。已得空現在前者如前釋。未得空現在前不修無相者。謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃。未得無願現在前。修空非無相者。謂依無願入正性離生苦現觀四心頃。有修無相非空。謂已得無相現在前。若未得無相現在前不修空。已得無相現在前者如前釋。未得無相現在前不修空者。謂見道中滅現觀四心頃。有俱修謂未得空現在前修無相。若未得無相現在前修空。若未得無願及未得世俗智現在前修空無相。未得空現在前修無相者。謂依空三摩地離欲界乃至無所有處染。廣如前兼修無願說。未得無相現在前修空者。謂依無相三摩地離欲界乃至無所有處染。或無相為加行彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。除最後解脫道。若依無相練根作見至。以無相為加行彼加行無間解脫道。及時解脫練根作不動。除最後解脫道。若依無相雜修靜慮初後心頃。若依無相起念住無色解脫義無礙解。於如是時未得無相現在前亦修空。未得無願現在前修空無相者。謂道類智時。若依無願三摩地離欲界乃至非想非非想處染。廣如前兼修空說。未得世俗智現在前修空無相者。謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染。廣如前兼修空無願說。有俱不修。謂已得無願現在前。若未得無願現在前不修空無相。若已得世俗智現在前。若未得世俗智現在前不修空無相。一切異生染污心無記心在無想定滅盡定。生無想天已得無願現在前者如前釋。未得無願現在前不修空無相者。謂見道中集現觀四心頃。道現觀三心頃。已得世俗智現在前者如前釋。未得世俗智現在前不修空無相者。謂聖者聞思所成慧入滅定微微心。一切異生乃至生無想天者如前釋。

[0927a11] 若修無願彼無相耶。設修無相彼無願耶。答應作四句。有修無願非無相。謂已得無願現在前。若未得無願及未得空現在前不修無相。已得無願現在前者如前釋。未得無願現在前不修無相者。謂依無願入正性離生苦現觀四心頃。集現觀四心頃。道現觀三心頃。未得空現在前不修無相者。謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃。有修無相非無願。謂已得無相現在前。若未得無相現在前不修無願。已得無相現在前者如前釋。未得無相現在前不修無願者。謂見道中滅現觀四心頃。有俱修謂未得無願現在前修無相。若未得無相現在前修無願。若未得空及未得世俗智現在前修無願無相。此隨所應如前廣釋。有俱不修。謂已得空及已得世俗智現在前。若未得世俗智現在前不修無願無相。一切異生染污心無記心。在無想定滅盡定生無想天。此亦隨應如前廣釋。

[0927b01] 頗有結空所斷非無願無相耶。乃至廣說。有二種決定。一對治決定。二作用決定。此中依對治決定而作論非作用決定。所以者何。無有道理。二三摩地俱時作用。何況有三。頗有結空所斷非無願無相耶。答無。以無如是類結唯是空所對治故。頗有結無願所斷非空無相耶。答有。謂見集見道所斷結無願斷。以彼唯是無願所對治故。頗有結無相所斷非空無願耶。答有。謂見滅所斷結無相斷。以彼唯是無相所對治故。頗有結空無願所斷非無相耶。答有謂見苦所斷結空無願斷。以彼唯是空無願所對治故頗有結空無相所斷非無願耶。答無以無如是類結唯是空無相所對治非無願故。頗有結無願無相所斷非空耶。答無。以無如是類結唯是無願無相所對治非空故。頗有結空無願無相所斷耶。答有。謂學見迹修所斷結。空無願無相斷即是聖者三界修所斷結。以彼是三三摩地所對治故。頗有結非空無願無相所斷。而是所斷耶。答有。謂異生所斷結。即諸異生欲界乃至無所有處見修所斷結。是世俗道所對治故。問彼結豈非空無願無相所對治耶。答是所對治。然在聖者非異生。彼在異生故說非空等斷。有說。前依對治決定而作論。今依作用決定作論。異生相續中三三摩地定無作用故。說彼結非空等斷。問若爾者。聖相續中欲界乃至無所有處。修所斷結亦世俗道斷。何故但說空等斷耶。答前文應說彼結亦是世俗道斷。而不說者有何意耶。應知聖者無漏道所顯故不說世俗道。異生無無漏道故依世俗道說。是以前說無過。

[0927c04] 云何作意入正性離生。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。三三摩地隨一皆能入正性離生。今遮彼意顯唯二三摩地隨一能入。而非無相故作斯論。或復有說。唯無相三摩地能入正性離生。如達摩毱多部說。彼說以無相三摩地於涅槃起寂靜作意入正性離生。為遮彼執顯唯無相三摩地不能入正性離生故作斯論。云何作意入正性離生。答或無常或苦或空或無我。由此則止三三摩地及唯無相。能入正性離生者意。此中無常苦作意與無願三摩地相應。空無我作意與空三摩地相應。問何故唯此行相入正性離生非餘耶。答入正性離生者有二種。一愛行。二見行。愛行者依無願入見行者依空入。菩薩雖是愛行而能依空入正性離生。愛行者復有二種。謂我慢增。懈怠增。我慢增者以無常行相入。懈怠增者以苦行相入。見行者亦有二種。謂我見增。我所見增。我見增者以無我行相入。我所見增者以空行相入。是故唯作此四行相。問此四行相與何位法相應。有說。與世第一法相應。以說入正性離生故。有說。與苦法智忍相應。問若爾。何故言入。答此說已入名入。於近說遠聲。如言大王從何處來。彼於已來名來。此亦如是。問爾時亦有餘心所法。何故但說作意耶。答以唯作意能引發心心所故。有說。作意於入正性離生最隨順故。

[0928a03] 思惟何繫行入正性離生。乃至廣說。問何故作此論。答欲止尊者達磨怛邏多說頓思惟三界行入正性離生。又為止說思惟涅槃入正性離生者意故作斯論。問思惟何繫行入正性離生。答欲界繫。由此則止如前二執。問何故但思惟欲界繫行入正性離生耶。答欲界苦麁顯現見易觀察故。有說。欲界苦是彼相續現成就故。有說。欲界繫行具三苦故。是以阿毘達磨者。說觀三苦諸行入正性離生。非如譬喻者唯說觀行苦諸行入正性離生。此中不可意諸行名苦苦。可意諸行名壞苦。順捨諸行名行苦。有說。欲界苦於修行者現為逼惱極所厭背故。先觀彼入正性離生。問涅槃亦是極所欣樂。何不觀彼入正性離生耶。答諸有情類厭苦心勝非欣涅槃。所以者何。現逼惱故。不現見故。如諸有情無不畏苦有不貪樂。問緣何諦忍後能入正性離生。有說。緣道諦。如是說者。緣苦諦。廣說如雜蘊初納息。

[0928a23] 盡智當言於身循身觀念住耶。乃至當言於法循法觀念住耶。答盡智應言或於身循身觀念住。或於受或於心或於法循法觀念住。如盡智無生智亦爾。問何故作此論。答為令疑者得決定故。謂有生如是疑。盡無生智非見性故。亦應非念住性。今欲決定明此二智。雖非見性。而是念住故作斯論。復次見蘊中分別見自性念住。今定蘊中分別非見自性念住。故作斯論。復次加行地中說修念住有因此故。謂無學地無有念住。今欲明無學地中有念住故而作此論。復次經說盡無生智。緣生及後有為境。有因此故。謂彼但緣生及後有。今欲顯彼緣一切法。唯除虛空及非擇滅。故作斯論。復次有執。盡無生智唯總緣五蘊。今遮彼意顯盡無生智。或總緣五蘊或復別緣。故為此論。盡智應言或於身循身觀念住者謂緣色蘊。或於受循受觀念住者謂緣受蘊。或於心循心觀念住者謂緣識蘊。或於法循法觀念住者謂緣想蘊行蘊及擇滅。此說不雜緣法念住。若雜緣法念住則於五蘊。或二二緣。或三三緣。或四四緣。或五總緣。二二緣者謂色受緣。色想緣色行緣。色識緣。受想緣。受行緣。受識緣。想行緣。想識緣。行識緣。三三緣者。謂色受想緣。色受行緣。色受識緣。色想識緣。色行識緣。受想行緣。受想識緣。受行識緣。想行識緣。四四緣者。謂色受想行緣。色受想識緣。色受行識緣。色想行識緣。受想行識緣。或五總緣者。謂色受想行識一切總緣。其擇滅無為若有漏法念住。亦與色等餘法合緣。此中所說是無漏故唯不雜緣。諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂。此何差別。答無差別。諸無漏第二靜慮樂。諸輕安等覺支樂。此何差別答無差別。問何故作此論。答為止說初二靜慮有無漏樂根者意。顯彼二地無無漏樂根故作斯論。若有者不應答言此無差別。所以者何。輕安等覺支樂。大善地法中輕安為自性。無漏樂根大地法中受為自性故。又輕安等覺支樂行蘊攝。無漏樂根受蘊攝。如是二樂便有差別。而說無差別。故知彼二地無漏樂者即輕安樂。是故無漏樂根非彼地所有。若從等持出彼所緣耶。乃至廣說出有五種。一地二行相三所緣四異類心五剎那。此中但依二出作論。謂地所緣。若從等持出彼所緣耶。設從所緣出彼等持耶。答應作四句。有從等持出非所緣。謂如有一思惟此相入初靜慮。彼復思惟此相入第二靜慮。此中所緣以相聲說。如緣色蘊初靜慮等無間緣色蘊。第二靜慮現在前。緣餘蘊亦爾。是名從等持出非所緣。問第二靜慮亦是等持。何故言出。答以地別故。是故前說依二出作論。謂地所緣。有從所緣出非等持。謂如有一思惟此相入初靜慮。彼不出初靜慮。復思惟餘相如緣色蘊。初靜慮等無間緣受蘊初靜慮現在前。緣餘蘊亦爾。是名從所緣出非等持。有從等持出亦所緣。謂如有一思惟此相入初靜慮。彼思惟餘相入第二靜慮。如緣色蘊。初靜慮等無間緣受蘊。第二靜慮現在前。緣餘蘊亦爾。是名從等持出亦所緣。有非從等持出亦非所緣。謂如有一思惟此相入初靜慮。住經多時如緣色蘊。初靜慮流注相續多時現前。緣餘蘊亦爾。如蘊非蘊亦爾。如初靜慮乃至無所有處亦爾。復有別義。若從等持出彼行相耶。答應作四句。有從等持出非行相。謂如有一以此行相入初靜慮。彼復以此行相入第二靜慮。如無常行相。初靜慮等無間無常行相第二靜慮現在前。餘行相亦爾。有從行相出非等持。謂如有一以此行相入初靜慮。彼不出初靜慮復作餘行相。如無常行相初靜慮等無間苦行相初靜慮現在前。餘行相亦爾。有從等持出亦行相。謂如有一以此行相入初靜慮。以餘行相入第二靜慮。如無常行相初靜慮等無間苦行相第二靜慮現在前餘行相亦爾。有非從等持出亦非行相。謂如有一以此行相入初靜慮住經多時。如無常行相初靜慮流注相續多時現前。餘行相亦爾。如初靜慮乃至無所有處亦爾。復有別義。若從行相出彼所緣耶。答應作四句。有從行相出非所緣。謂如有一以此行相思惟此相。彼不捨此相復作餘行相。如緣色蘊無常行相等無間緣色蘊苦行相現在前。緣餘蘊餘行相亦爾。有從所緣出非行相。謂如有一以此行相思惟此相。即以此行相復思惟餘相。如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊無常行相。現在前。緣餘蘊餘行相亦爾。有從行相出亦所緣。謂如有一以此行相思惟此相。復以餘行相思惟餘相。如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊苦行相現在前。緣餘蘊餘行相亦爾。有非從行相出亦非所緣。謂如有一以此行相思惟此相住經多時。如緣色蘊無常行相流注相續多時現前。緣餘蘊餘行相亦爾。如蘊非蘊亦爾。

[0929b03] 如說苾芻乃至想定能達聖旨。世尊弟子生非想非非想處。彼依何定得阿羅漢果。答無所有處。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。如契經說。有七依定。我說依彼能盡諸漏。謂初靜慮乃至無所有處。又契經說。苾芻乃至想定能達聖旨。想定者。謂四靜慮三無色。能達聖旨者。謂能起智斷煩惱修道盡漏。或有生如是疑。非想非非想處既無聖道。若世尊弟子生彼處者。依何能盡諸漏。將無彼類不由聖道得阿羅漢耶。為令此疑得決定故。說彼依無所有處得阿羅漢果。復次為止分別論者說齊有頂阿羅漢故。彼說世尊弟子生非想非非想處。於命終時煩惱業命三事俱盡。不由聖道得阿羅漢果。為止彼意顯盡非俱必由聖道。故作斯論。問何故但說依無所有處。非餘地耶。答此於有頂最隣近故。問生下諸地亦有隣近。下地無漏何故不說依之盡漏。而但說生有頂者耶。答下諸地中有自地惑上地聖道易可現前非於下地。所以者何。下地繫善皆已捨故聖道難起。由此無有起現前者。生有頂不爾。自地無聖道。又無上地可依不可不由聖道而能盡漏。是故下地雖難而起。然彼聖道由因力強非加行力。暫起現前斷餘煩惱。得阿羅漢果已。設更住壽經八萬劫。終不重起以無用故。如說尊者大目揵連言。具壽我自憶住無所有處定。聞曼陀抧尼池邊有眾多龍象哮吼等聲。彼尊者為在定聞。為起定耶。答起定聞。非在定。問何故作此論。答為令疑者得決定故。如毘柰耶說。尊者大目揵連告諸苾芻言。具壽我自憶在鷲峯山住無所有處定。聞曼陀抧尼池邊有眾多龍象哮吼等聲。時諸苾芻共相謂言。今此大目揵連自稱得過人法必無是事。應共壞之。所以者何。住初靜慮者尚不聞聲。何況住無所有處定。便以此事白佛。佛時告曰。汝等不應壞大目揵連。所以者何。大目揵連如想而說。故毘柰耶雖作是說而不分別。由此或有疑。彼尊者在定聞聲。欲令此疑得決定故。顯彼尊者起定聞聲。故作斯論。問諸餘聲聞亦知在定不聞聲故尚無此說。況大目揵連是最勝聲聞。何故乃於苾芻眾中說不應說。有說。此不必須通。所以者何。此是偽毘柰耶故。謂佛滅後有於素怛纜中置偽素怛纜。毘柰耶中置偽毘柰耶。阿毘達磨中置偽阿毘達磨。諸偽文句不應通釋。有說。定海甚深。聲聞如兔不得其底。唯佛能盡故。彼尊者雖作是說亦無有過。問彼尊者豈不知在定不聞聲耶。何故作如是說。答彼尊者於定自在入出迅疾。雖起定聞作住定想。謂彼先從欲界善心入初靜慮。從初靜慮入第二靜慮。如是乃至入無所有處。從無所有處起還入識處。如是乃至入初靜慮。從此欲界善心現前聞龍象等聲不起分別。復還從欲界善心入初靜慮。從初靜慮入第二靜慮。如是乃至入無所有處。從無所有處起還入識處。如是乃至入初靜慮。從此欲界善心現前。不審分別便作是語。我自憶在無所有處定聞曼陀抧尼池。邊龍象等聲。彼但於二心起分別知。謂初入定心及後出定心。於其中間諸心相續。不審分別故作是說。亦無有過。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八十五


【經文資訊】大正藏第 27 冊 No. 1545 阿毘達磨大毘婆沙論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】楊忠權大德提供,厚觀法師提供,法雲寺出版之光碟,日本瑜伽行思想研究會提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo