Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_515 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第515卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 515 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第五百一十五

第三分不退相品第二十之二

[0630b16] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,設有惡魔來至其所,欲令厭背無上菩提,作如是言:『一切智智與虛空等,無性為性,自相本空,諸法亦爾,與虛空等,無性為性。自相空中,無有一法可名能證,無有一法可名所證,證處、證時及由此證亦不可得。既一切法與虛空等,無性為性、自相本空,汝等云何唐受勤苦求證無上正等菩提?汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提,皆是魔說非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心,勿於長夜徒為利樂一切有情自受勤苦,雖行種種難行苦行,欲求菩提終不能得。』是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時,能審觀察:『此惡魔事,欲退敗我大菩提心,我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等,無性為性,自相本空,而諸有情生死長夜不知不見,顛倒放逸,造作諸業受生死苦。我當被戴性相皆空如太虛空功德甲冑,速趣無上正等菩提,為諸有情如應說法,令其解脫生死眾苦得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或證無上正等菩提,能盡未來利樂一切。』是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法,其心堅固不動不轉,依斯堅固不動轉心,恒正修行六到彼岸,已入菩薩正性離生。復正修行六到彼岸,漸次圓滿伏諸纏結,由斯得入不退轉地。是故惡魔雖設種種退敗方便,而不能退菩薩所發大菩提心。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。」

[0630c14] 具壽善現即白佛言:「是菩薩摩訶薩為不退轉故名不退轉,為退轉故名不退轉耶?」

[0630c16] 佛告善現:「是菩薩摩訶薩以不退轉故名不退轉,亦以退轉故名不退轉。」

[0630c17] 爾時,善現復白佛言:「是菩薩摩訶薩云何以不退轉故名不退轉?云何亦以退轉故名不退轉耶?」

[0630c19] 告善現:「是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地,不復退墮彼二地中,由斯故說不退轉故名不退轉。是菩薩摩訶薩遠離聲聞及獨覺地,於彼二地決定退捨,由斯故說以退轉故名不退轉。故此菩薩得二種名,非如餘位唯名退轉。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,定得無上正等菩提,諸惡魔軍不能退敗。

[0630c26] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入,欲入慈無量乃至捨無量即隨意能入,欲入空無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能入,欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入,欲入初解脫乃至滅想受解脫即隨意能入,欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入,欲入初靜慮定乃至滅想受定即隨意能入,欲入初遍處乃至第十遍處即隨意能入,欲入空、無相、無願解脫門即隨意能入,欲引發五神通即隨意能引發。

[0631a08] 「善現當知!是菩薩摩訶薩雖入四靜慮乃至引發五神通,而不受彼果。由此因緣,不隨靜慮、無量、等至乃至滅定及餘功德勢力而生,亦不取預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提,為欲利樂諸有情故,隨欲攝受所應受身,即隨所願皆能攝受,作所作已即便捨之。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0631a15] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意,恒不遠離大菩提心,不貴色蘊乃至識蘊,不貴眼處乃至意處,不貴色處乃至法處,不貴眼界乃至意界,不貴色界乃至法界,不貴眼識界乃至意識界,不貴眼觸乃至意觸,不貴眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,不貴地界乃至識界,不貴因緣乃至增上緣,不貴一切緣性緣起,不貴諸相,不貴隨好,不貴所依,不貴有色無色法,不貴有見無見法,不貴有對無對法,不貴有漏無漏法,不貴有為無為法,不貴世間、出世間法,不貴我,不貴有情,乃至不貴知者、見者,不貴徒眾,不貴眷屬,不貴祿位,不貴財寶,不貴布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,不貴內空乃至無性自性空,不貴真如乃至不思議界,不貴苦、集、滅、道聖諦,不貴十善業道,不貴四靜慮、四無量、四無色定,不貴五神通,不貴四念住乃至八聖道支,不貴空、無相、無願解脫門,不貴八解脫乃至十遍處,不貴淨觀地乃至如來地,不貴極喜地乃至法雲地,不貴陀羅尼門、三摩地門,不貴五眼、六神通,不貴如來十力乃至十八佛不共法,不貴大慈、大悲、大喜、大捨,不貴無忘失法、恒住捨性,不貴一切智、道相智、一切相智,不貴預流果乃至獨覺菩提,不貴一切菩薩摩訶薩行,不貴諸佛無上正等菩提,不貴嚴淨佛土,不貴成熟有情,不貴多見諸佛,不貴種植善根。所以者何?是菩薩摩訶薩達一切法與虛空等,無性為性,自相皆空,不見有法可生貴重,能生、所生、生時、生處、由此而生皆不可得。所以者何?是一切法與虛空等,性相皆空,無生義故。是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意,恒不遠離大菩提心,身四威儀往來入出,舉足下足心無散亂,行住坐臥進止威儀,所作事業皆住正念。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0631b22] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故,現處居家,方便善巧,雖現攝受五欲樂具,而於其中不生染著,皆為濟給諸有情故,謂諸有情須食與食,須飲與飲,須衣與衣,須乘與乘,乃至一切所須之物皆濟給之,令其意滿。是菩薩摩訶薩自行布施乃至般若波羅蜜多,亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多,恒正稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法,歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩現處居家,以神通力或大願力,攝受種種珍寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界,持以供養佛、法、僧寶,及施貧乏諸有情類。是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行,終不受用諸妙欲境,雖現攝受種種珍財,而於其中不起染著,又於攝受諸欲樂具及珍財時,終不逼迫諸有情類令生憂苦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0631c10] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護,恒作是念:『此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提,願我常隨密為守護,乃至無上正等菩提,五執金剛藥叉神族常隨守護時無暫捨,人非人等不能損害,諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣,是諸菩薩乃至無上正等菩提,身意泰然常無擾惱。是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減,所謂眼、耳、鼻、舌、身根,出世五根亦無缺減,謂信、精進、念、定、慧根。是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴,心諸功德念念增進,乃至無上正等菩提。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0631c24] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,常為上士,不為下士。」

[0631c25] 具壽善現即白佛言:「是菩薩摩訶薩云何當得常為上士,不為下士?」

[0631c27] 佛告善現:「是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前,剎那剎那善法增進,乃至無上正等菩提,於一切時心無散亂。是故我說此菩薩摩訶薩常為上士,不為下士。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,是不退轉菩薩摩訶薩。

[0632a02] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意,恒不遠離大菩提心,恒修淨命,不行呪術、醫藥、占卜諸邪命事,不為名利呪諸鬼神,令著男女問其凶吉,亦不呪禁男女、大小、傍生、鬼等現希有事,亦不占相壽量長短、財位、男女諸善惡事,亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情,亦不呪禁合和湯藥、左道療疾、結好貴人,亦不為他通致使命,現親友相徇利求名,尚不染心觀視男女戲笑與語,況有餘事!亦不恭敬供養鬼神,是故我說常為上士、不為下士。所以者何?是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空,性相空中不見有相,不見相故,遠離種種邪命、呪術、醫藥、占相,唯求無上正等菩提,與諸有情常作饒益。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0632a18] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章、伎藝,雖得善巧而不愛著。所以者何?是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空,畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得,又諸世間文章、伎藝,皆雜穢語邪命所攝,是故菩薩知而不為。善現當知!是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論,雖亦善知而不樂著。所以者何?是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空,性相空中一切書論皆不可得,又諸世俗外道書論,所說理事多有增減,於菩薩道非為隨順,皆是戲論雜穢語攝,故諸菩薩知而不樂。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0632b01] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,復有所餘諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說,汝應諦聽,極善思惟!」

[0632b04] 善現請言:「唯然!願說!我等今者專意樂聞。」

[0632b05] 佛告善現:「所有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多,通達諸法皆無所有,恒不遠離大菩提心,不樂觀察論說諸蘊、諸處、諸界。所以者何?是菩薩摩訶薩於蘊、處、界性相空理,已善思惟、善通達故。

[0632b09] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說眾事。所以者何?是菩薩摩訶薩於一切眾性相空理,已善思惟、善通達故。

[0632b12] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。所以者何?是菩薩摩訶薩住本性空,不見少法有勝有劣貴賤相故。

[0632b14] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。所以者何?是菩薩摩訶薩住自相空,不見少法有得有失與奪相故。

[0632b17] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。所以者何?是菩薩摩訶薩住本性空,不見諸法有多有少聚散相故。

[0632b19] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪戰。所以者何?是菩薩摩訶薩善住諸法真如空理,不見少法有強有弱愛恚相故。

[0632b22] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說男女。所以者何?是菩薩摩訶薩住諸法空,不見少法有好有醜愛憎相故。

[0632b25] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落。所以者何?是菩薩摩訶薩住諸法空,不見少法有增有減合離相故。

[0632b27] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑。所以者何?是菩薩摩訶薩住諸法空,不見少法有攝不攝好惡相故。

[0632c01] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土。所以者何?是菩薩摩訶薩安住實際,不見諸法有屬不屬此彼相故。

[0632c04] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說相好。所以者何?是菩薩摩訶薩安住無相,不見諸法有好有醜差別相故。

[0632c06] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我、是有情,乃至是知者、是見者。所以者何?是菩薩摩訶薩住畢竟空,都不見我乃至見者若有若無差別相故。

[0632c10] 「善現當知!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事,但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何?甚深般若波羅蜜多遠離眾相,能證無上大菩提故。

[0632c13] 「善現當知!是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意,修行布施波羅蜜多離慳貪事,修行淨戒波羅蜜多離犯戒事,修行安忍波羅蜜多離忿諍事,修行精進波羅蜜多離懈怠事,修行靜慮波羅蜜多離散亂事,修行般若波羅蜜多離惡慧事。

[0632c18] 「善現當知!是菩薩摩訶薩雖住一切法空,而愛樂正法、不樂非法;雖住不可得空,而常稱讚三寶功德。

[0632c21] 「善現當知!是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相,而樂稱揚真如法界種種功德。

[0632c23] 「善現當知!是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空,而愛善友不樂惡友。言善友者,謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾;若諸聲聞、獨覺乘等,善能教化安立有情,令趣無上正等菩提,亦名善友。

[0632c27] 「善現當知!是菩薩摩訶薩常樂親覲一切如來、應、正等覺聽聞正法。若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法,即以願力往生彼界,供養恭敬、尊重讚歎、聽受正法。

[0633a02] 「善現當知!是菩薩摩訶薩若晝若夜恒不遠離念佛作意,亦不遠離聞法作意,由此因緣,隨諸國土有佛世尊現說正法,即乘願力往彼受生,或乘神通往彼聽法。由是因緣,此諸菩薩生生之處常不離佛,恒聞正法無間無斷。

[0633a07] 「善現當知!是菩薩摩訶薩恒為利樂諸有情故,雖能現起靜慮、無色諸甚深定,而巧方便起欲界心,教諸有情十善業道,亦隨願力現生欲界有佛國土,供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊,聽聞正法修諸勝行。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0633a13] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,常行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,常行內空乃至無性自性空,常行真如乃至不思議界,常行苦、集、滅、道聖諦,常行四念住乃至八聖道支,常行四靜慮、四無量、四無色定,常行空、無相、無願解脫門,常行八解脫乃至十遍處,常行殊勝諸菩薩地,常行一切陀羅尼門、三摩地門,常行五眼、六神通,常行如來十力乃至十八佛不共法,常行大慈、大悲、大喜、大捨,常行無忘失法、恒住捨性,常行一切智、道相智、一切相智,常行一切菩薩摩訶薩行,常求諸佛無上正等菩提。

[0633a24] 「善現當知!是菩薩摩訶薩恒於自地不起疑惑,不作是念:『我是不退轉、我非不退轉。』所以者何?是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉、說無退轉。

[0633a28] 「善現當知!是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。所以者何?是菩薩摩訶薩於自地法,已善了知、善通達故。

[0633b01] 「善現當知!如預流者住預流果,於自果法無惑無疑,一來、不還、阿羅漢、獨覺及諸如來、應、正等覺,各住自果於自果法無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是,於自所住不退轉地所攝諸法,現知現見、無惑無疑。

[0633b06] 「善現當知!是菩薩摩訶薩住此地中成熟有情、嚴淨佛土、修諸功德,有魔事起即能覺知,不隨魔事勢力而轉,善能摧滅種種魔事,令不障礙所修功德。

[0633b09] 「善現當知!如有造作無間業者,彼無間心恒常隨逐,乃至命終亦不能捨。所以者何?彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉,乃至命盡亦不能伏,設有餘心不能遮礙。此菩薩摩訶薩亦復如是,安住自地其心不動無所分別,世間天、人、阿素洛等皆不能轉。所以者何?是菩薩摩訶薩其心堅固超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等,已入菩薩正性離生住不退地,已得菩薩殊勝神通,成熟有情、嚴淨佛土,從一佛國趣一佛國供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及佛弟子,聽聞正法,於諸佛所種諸善根,請問菩薩所學法義。

[0633b21] 「善現當知!是菩薩摩訶薩安住自地,有魔事起即能覺知,終不隨順魔事而轉,方便善巧集諸魔事,置實際中方便除滅,於自地法無惑無疑。所以者何?是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際,通達實際非一非多,於實際中無所分別,以於實際無惑無疑,於自地法亦無猶豫。

[0633b27] 「善現當知!是菩薩摩訶薩設轉受生,亦於實際無復退轉,終不發起趣向聲聞、獨覺地意。所以者何?是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空,於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。

[0633c02] 「善現當知!是菩薩摩訶薩乃至轉身,亦不疑惑當得無上正等菩提為不當得。所以者何?是菩薩摩訶薩通達諸法自相皆空,即是無上正等菩提。

[0633c05] 「善現當知!是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣,於自地法無能壞者。所以者何?是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智,一切惡緣不能傾動。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0633c10] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,設有惡魔作佛形像,來到其所作如是言:『汝今應求阿羅漢果,永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記,亦未證得無生法忍,汝今未有不退轉地諸行、狀、相,如來不應授汝無上大菩提記,要有具足不退轉地諸行、狀、相,乃可蒙佛授與無上大菩提記。』是菩薩摩訶薩聞彼語已,心無變動,不退不沒、無驚無怖。是菩薩摩訶薩應自證知:『我於過去諸如來所,必已受得大菩提記。所以者何?菩薩成就如是勝法,定蒙諸佛授菩提記。我已成就如是勝法,云何世尊不授我記?故我過去於如來所,定已受得大菩提記。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0633c24] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,設有惡魔或魔使者作佛形像,來授菩薩聲聞地記,或授菩薩獨覺地記,告菩薩言:『咄!善男子!何用無上正等菩提,生死輪迴久受大苦?宜自速證無餘涅槃,永離生死畢竟安樂。』是菩薩摩訶薩聞彼語已,作是念言:『此定惡魔或魔使者詐現佛像擾亂我心,授我聲聞、獨覺地記,令退無上正等菩提。所以者何?定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞或獨覺地,棄捨無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0634a05] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,設有惡魔或魔使者,詐現佛像告菩薩言:『汝所受持大乘經典非佛所說,亦非如來弟子所說,是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說,汝今不應受持、讀誦。』是菩薩摩訶薩聞彼語已,作是念言:『此定惡魔或魔眷屬,令我厭捨無上菩提故,說大乘甚深經典非佛所說,亦非如來弟子所說。所以者何?離此經典能得無上正等菩提,必無是處。』

[0634a13] 「善現當知!是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地,過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何?是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相,若諸菩薩成就如是諸行、狀、相,當知已受大菩提記,必已安住不退轉地,故能覺知惡魔事業。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0634a20] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,攝護正法,不惜身命,況餘珍財、朋友、眷屬!是菩薩摩訶薩恒作是念:『我寧棄捨親友、珍財及自身命,終不棄捨諸佛正法。所以者何?親友、珍財及自身命,生生常有甚為易得,諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇,遇長夜獲大利樂故,我定應精勤攝護,不顧身命、親友、珍財。』善現當知!是菩薩摩訶薩攝護法時,應作是念:『我今不為攝護一佛、二佛、三佛乃至百千諸佛正法,普為攝護十方三世諸佛正法令不虧損。』」

[0634b02] 具壽善現便白佛言:「何等名為諸佛正法?是菩薩摩訶薩云何攝護不惜珍財、親友、身命?」

[0634b04] 佛告善現:「一切如來、應、正等覺為諸菩薩說諸法空,如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀訾,言此非法、非毘奈耶、非天人師所說聖教,修學此法不得無上正等菩提,不證涅槃永寂安樂。是菩薩摩訶薩攝護此法,不惜珍財、親友、身命,常作是念:『如來所說一切法空是諸有情真歸依處,菩薩修學疾證無上正等菩提,拔諸有情生老病死,令得畢竟常樂涅槃,故我今應不惜身命、珍財、親友攝護此法。』又作是念:『我亦墮在未來佛數,佛已授我大菩提記。由此因緣,諸佛正法即是我法,我應攝護不惜身命、珍財、親友,我未來世得作佛時,亦為有情宣說如是諸法空故。』善現當知!是菩薩摩訶薩見斯義利,攝護如來所說正法,不惜身命、親友、珍財乃至菩提,常無懈惓。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0634b20] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑,聞已受持能不忘失,乃至無上正等菩提。所以者何?是菩薩摩訶薩已得善巧陀羅尼故。」

[0634b24] 具壽善現便白佛言:「是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故,聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑,聞已受持常不忘失?」

[0634b27] 佛告善現:「是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧,聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑,聞已受持能不忘失,乃至無上正等菩提,常如現前聞佛所說。」

[0634c01] 爾時,善現復白佛言:「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑,聞已受持常不忘失,為聞菩薩、獨覺、聲聞、天、龍、藥叉、人非人等所說正法,亦能於彼無惑無疑,聞已受持常不忘失?」

[0634c06] 佛告善現:「是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音文字義理,皆能通達無惑無疑,窮未來際常不忘失。所以者何?是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧,任持所說令不失故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。」

第三分空相品第二十一之一

[0634c13] 爾時,具壽善現復白佛言:「世尊!如是不退轉菩薩摩訶薩,成就廣大無量無邊不可思議希有功德。」

[0634c15] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。所以者何?是菩薩摩訶薩已得殊勝無量無邊不共聲聞及獨覺智,住此智中引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解,世間天、人、阿素洛等無能問難,令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」

[0634c20] 具壽善現復白佛言:「世尊能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相,由佛所說諸行、狀、相,顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。唯願如來、應、正等覺復為宣說甚深義處,令諸菩薩安住其中,能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多令速圓滿,能行內空乃至無性自性空令速圓滿,能行真如乃至不思議界令速圓滿,能行苦、集、滅、道聖諦令速圓滿,能行四念住乃至八聖道支令速圓滿,能行四靜慮、四無量、四無色定令速圓滿,能行八解脫乃至十遍處令速圓滿,能行空、無相、無願解脫門令速圓滿,能行菩薩摩訶薩地令速圓滿,能行一切陀羅尼門、三摩地門令速圓滿,能行五眼、六神通令速圓滿,能行如來十力乃至十八佛不共法令速圓滿,能行大慈、大悲、大喜、大捨令速圓滿,能行三十二相、八十隨好令速圓滿,能行無忘失法、恒住捨性令速圓滿,能行一切智、道相智、一切相智令速圓滿。」

[0635a09] 佛告善現:「善哉!善哉!汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾請問如來、應、正等覺甚深義處,令諸菩薩安住其中,行諸功德令速圓滿。善現當知!甚深義處,謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、離染、涅槃、真如、法界、法性、實際,如是等名甚深義處。善現當知!如是所說甚深義處種種增語,皆顯涅槃為甚深義。」

[0635a16] 具壽善現復白佛言:「為但涅槃名甚深義,為諸餘法亦名甚深?」

[0635a17] 佛告善現:「餘一切法亦名甚深,所謂色蘊乃至識蘊亦名甚深,眼處乃至意處亦名甚深,色處乃至法處亦名甚深,眼界乃至意界亦名甚深,色界乃至法界亦名甚深,眼識界乃至意識界亦名甚深,眼觸乃至意觸亦名甚深,眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦名甚深,地界乃至識界亦名甚深,因緣乃至增上緣亦名甚深,無明乃至老死亦名甚深,布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦名甚深,內空乃至無性自性空亦名甚深,真如乃至不思議界亦名甚深,苦、集、滅、道聖諦亦名甚深,四念住乃至八聖道支亦名甚深,四靜慮、四無量、四無色定亦名甚深,八解脫乃至十遍處亦名甚深,空、無相、無願解脫門亦名甚深,淨觀地乃至如來地亦名甚深,極喜地乃至法雲地亦名甚深,陀羅尼門、三摩地門亦名甚深,五眼、六神通亦名甚深,如來十力乃至十八佛不共法亦名甚深,大慈、大悲、大喜、大捨亦名甚深,三十二相、八十隨好亦名甚深,無忘失法、恒住捨性亦名甚深,一切智、道相智、一切相智亦名甚深,預流果乃至獨覺菩提亦名甚深,一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦名甚深。」

[0635b11] 爾時,善現復白佛言:「云何色蘊亦名甚深?云何受、想、行、識亦名甚深?廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行亦名甚深?云何諸佛無上正等菩提亦名甚深?」

[0635b14] 佛告善現:「色蘊真如甚深故,色蘊亦名甚深;受、想、行、識蘊真如甚深故,受、想、行、識蘊亦名甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶薩行真如甚深故,一切菩薩摩訶薩行亦名甚深;諸佛無上正等菩提真如甚深故,諸佛無上正等菩提亦名甚深。」

[0635b20] 具壽善現復白佛言:「云何色蘊真如甚深?云何受、想、行、識蘊真如甚深?廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行真如甚深?云何諸佛無上正等菩提真如甚深?」

[0635b23] 佛告善現:「色蘊真如,非即色蘊,非離色蘊,是故甚深;受、想、行、識蘊真如,非即受、想、行、識蘊,非離受、想、行、識蘊,是故甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶薩行真如,非即一切菩薩摩訶薩行,非離一切菩薩摩訶薩行,是故甚深;諸佛無上正等菩提真如,非即諸佛無上正等菩提,非離諸佛無上正等菩提,是故甚深。」

[0635c01] 爾時,善現復白佛言:「世尊甚奇微妙方便,為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃,遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃,廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃,遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便,為不退轉地菩薩摩訶薩,遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法,顯示涅槃。」

[0635c10] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。世尊甚奇微妙方便,為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃,遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃,廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃,遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便,為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法,顯示涅槃。

[0635c19] 「復次,善現!諸菩薩摩訶薩應於如是甚深義處,依深般若波羅蜜多相應理趣,審諦思惟籌量觀察,應作是念:『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住,我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』

[0635c23] 「善現當知!若菩薩摩訶薩能於如是甚深義處,依深般若波羅蜜多相應理趣,審諦思惟籌量觀察,如深般若波羅蜜多所教而住,如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學,依深般若波羅蜜多起一念心,尚能攝受無量無數無邊善根,超無量劫生死流轉,速證無上正等菩提,況能無間常修般若波羅蜜多,恒住菩提相應作意!

[0636a02] 「如耽欲人與端正女,更相愛染共為期契,彼女限礙不獲赴期,此人欲心熾盛流注。善現!於意云何?其人欲心於何處轉?」

[0636a05] 「世尊!此人欲心於女處轉,謂作是念:『彼何當來共會於此歡娛戲樂?』」

[0636a06] 「善現!於意云何?其人晝夜幾欲念生?」

[0636a07] 「世尊!此人晝夜欲念甚多。」

[0636a08] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心,如深般若波羅蜜多所說而學,所超生死流轉劫數,與耽欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現當知!是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多甚深義趣思惟修學,隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失,是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學,速證無上正等菩提。善現當知!若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住,經一晝夜所獲功德,若此功德有形礙者,殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

大般若波羅蜜多經卷第五百一十五


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo