Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_514 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第514卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 514 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第五百一十四

第三分真如品第十九之二

[0624c12] 「復次,善現!若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提,應自成熟有情,亦勸他成熟有情,恒正稱揚成熟有情法,歡喜讚歎成熟有情者。應自嚴淨佛土,亦勸他嚴淨佛土,恒正稱揚嚴淨佛土法,歡喜讚歎嚴淨佛土者。應自起菩薩殊勝神通,亦勸他起菩薩殊勝神通,恒正稱揚起菩薩殊勝神通法,歡喜讚歎起菩薩殊勝神通者。應自起一切智,亦勸他起一切智,恒正稱揚起一切智法,歡喜讚歎起一切智者。應自起道相智,亦勸他起道相智,恒正稱揚起道相智法,歡喜讚歎起道相智者。應自起一切相智,亦勸他起一切相智,恒正稱揚起一切相智法,歡喜讚歎起一切相智者。應自永斷一切煩惱習氣相續,亦勸他永斷一切煩惱習氣相續,恒正稱揚永斷一切煩惱習氣相續法,歡喜讚歎永斷一切煩惱習氣相續者。應自攝受圓滿壽量,亦勸他攝受圓滿壽量,恒正稱揚攝受圓滿壽量法,歡喜讚歎攝受圓滿壽量者。應自轉妙法輪,亦勸他轉妙法輪,恒正稱揚轉妙法輪法,歡喜讚歎轉妙法輪者。應自攝護正法令住,亦勸他攝護正法令住,恒正稱揚攝護正法令住法,歡喜讚歎攝護正法令住者。善現!若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提,於如是法,以無所得而為方便,應如是住。

[0625a07] 「復次,善現!諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧,若如是學乃能安住所應住法。若如是學、如是安住,則於五蘊得無障礙,亦於六內處得無障礙,亦於六外處得無障礙,亦於六內界得無障礙,亦於六外界得無障礙,亦於六識界得無障礙,亦於六觸得無障礙,亦於六受得無障礙,亦於六界得無障礙,亦於四緣得無障礙,亦於無明乃至老死得無障礙,亦於離害生命乃至邪見得無障礙,亦於四靜慮、四無量、四無色定得無障礙,亦於布施乃至般若波羅蜜多得無障礙,亦於內空乃至無性自性空得無障礙,亦於真如乃至不思議界得無障礙,亦於苦、集、滅、道聖諦得無障礙,亦於四念住乃至八聖道支得無障礙,亦於空、無相、無願解脫門得無障礙,亦於八解脫乃至十遍處得無障礙,亦於淨觀地乃至如來地得無障礙,亦於極喜地乃至法雲地得無障礙,亦於陀羅尼門、三摩地門得無障礙,亦於五眼、六神通得無障礙,亦於如來十力乃至十八佛不共法得無障礙,亦於大慈、大悲、大喜、大捨得無障礙,亦於三十二相、八十隨好得無障礙,亦於無忘失法、恒住捨性得無障礙,亦於順逆觀十二支緣起得無障礙,亦於知苦、斷集、證滅、修道得無障礙,亦於預流果乃至獨覺菩提得無障礙,亦於入菩薩正性離生位得無障礙,亦於成熟有情、嚴淨佛土及起菩薩殊勝神通得無障礙,亦於一切智、道相智、一切相智得無障礙,亦於永斷一切煩惱習氣相續得無障礙,亦於圓滿壽量得無障礙,亦於轉妙法輪得無障礙,亦於攝護法住得無障礙。

[0625b09] 「何以故?善現!是菩薩摩訶薩從本際來,不攝受色蘊乃至識蘊,不攝受眼處乃至意處,不攝受色處乃至法處,不攝受眼界乃至意界,不攝受色界乃至法界,不攝受眼識界乃至意識界,不攝受眼觸乃至意觸,不攝受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,不攝受地界乃至識界,不攝受因緣乃至增上緣,不攝受無明乃至老死,不攝受離害生命乃至邪見,不攝受四靜慮、四無量、四無色定,不攝受布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,不攝受內空乃至無性自性空,不攝受真如乃至不思議界,不攝受苦、集、滅、道聖諦,不攝受四念住乃至八聖道支,不攝受空、無相、無願解脫門,不攝受八解脫乃至十遍處,不攝受淨觀地乃至如來地,不攝受極喜地乃至法雲地,不攝受陀羅尼門、三摩地門,不攝受五眼、六神通、不攝受如來十力乃至十八佛不共法,不攝受大慈、大悲、大喜、大捨,不攝受三十二相、八十隨好,不攝受無忘失法、恒住捨性,不攝受十二支緣起順逆觀,不攝受知苦、斷集、證滅、修道,不攝受預流果乃至獨覺菩提,不攝受入菩薩正性離生位,不攝受成熟有情、嚴淨佛土,不攝受菩薩殊勝神通,不攝受永斷一切煩惱習氣相續,不攝受圓滿壽量,不攝受轉妙法輪正法久住,不攝受一切智、道相智、一切相智。所以者何?色蘊乃至識蘊不可攝受,若不可攝受則非色蘊乃至識蘊,廣說乃至一切智、道相智、一切相智不可攝受,若不可攝受則非一切智、道相智、一切相智。」

[0625c10] 說是菩薩摩訶薩所應住法時,於眾會中二千菩薩同時證得無生法忍。

第三分不退相品第二十之一

[0625c13] 爾時,善現復白佛言:「我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩?」

[0625c14] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩能如實知若異生地、若聲聞地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地,如是諸地雖說有異,而於諸法真如性中,無變異、無分別,皆無二無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如,而於真如無所分別,以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如,雖聞真如與一切法無二無別而無疑滯。何以故?真如與法不可說一,不可說異,不可說俱及不俱故。是菩薩摩訶薩終不輕爾而發語言,諸有所說皆引義利,若無義利終不發言;是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短,平等怜愍而為說法;是菩薩摩訶薩不觀法師種姓好惡,唯求所說真淨法義。善現!不退轉菩薩摩訶薩有如是等諸行、狀、相,應以如是諸行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩。」

[0625c29] 具壽善現復白佛言:「更以何等諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩?」

[0626a02] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩能觀諸法無行、狀、相,當知是不退轉菩薩摩訶薩。」

[0626a03] 爾時,善現復白佛言:「若一切法無行、狀、相,是菩薩摩訶薩於何法轉故名不退轉?」

[0626a05] 佛告善現:「是菩薩摩訶薩於色蘊乃至識蘊轉故名不退轉,於眼處乃至意處轉故名不退轉,於色處乃至法處轉故名不退轉,於眼界乃至意界轉故名不退轉,於色界乃至法界轉故名不退轉,於眼識界乃至意識界轉故名不退轉,於眼觸乃至意觸轉故名不退轉,於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受轉故名不退轉,於地界乃至識界轉故名不退轉,於因緣乃至增上緣轉故名不退轉,於無明乃至老死轉故名不退轉,於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多轉故名不退轉,於內空乃至無性自性空轉故名不退轉,於真如乃至不思議界轉故名不退轉,於苦、集、滅、道聖諦轉故名不退轉,於四靜慮、四無量、四無色定轉故名不退轉,於四念住乃至八聖道支轉故名不退轉,於空、無相、無願解脫門轉故名不退轉,於八解脫乃至十遍處轉故名不退轉,於淨觀地乃至如來地轉故名不退轉,於極喜地乃至法雲地轉故名不退轉,於陀羅尼門、三摩地門轉故名不退轉,於五眼、六神通轉故名不退轉,於如來十力乃至十八佛不共法轉故名不退轉,於大慈、大悲、大喜、大捨轉故名不退轉,於三十二大士相、八十隨好轉故名不退轉,於無忘失法、恒住捨性轉故名不退轉,於預流果乃至獨覺菩提轉故名不退轉,於一切智、道相智、一切相智轉故名不退轉,於異生地、若聲聞地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地轉故名不退轉,於諸菩薩摩訶薩行轉故名不退轉,於佛無上正等菩提轉故名不退轉。所以者何?色自性無所有,乃至諸佛無上正等菩提自性無所有,是菩薩摩訶薩於中不住故名為轉。若菩薩摩訶薩能如是知,是名不退轉菩薩摩訶薩。

[0626b09] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說。彼諸沙門、婆羅門等於所知法實知實見,或能施設正見法門,定無是處。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0626b14] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩於佛善說法毘奈耶,深生信解不生疑惑,於世間事無戒禁取,不墮惡見,不執世俗諸吉祥事以為清淨,終不禮敬諸餘天神,如諸世間外道所事,亦終不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0626b21] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩不生地獄、傍生、鬼界、阿素洛中,亦不生於卑賤種族,謂旃茶羅、補羯娑等,亦終不受扇[打-丁+虎]、半擇、無形、二形及女人身,亦復不受盲聾、瘖瘂、攣躄、癎、矬陋等身,亦終不生無暇時處。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0626b27] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩常樂受行十善業道,自離害生命乃至邪見,亦勸他離害生命乃至邪見,恒正稱揚離害生命乃至邪見法,歡喜讚歎離害生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現受行十不善業道,況在覺時受行是事!若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0626c06] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩普為饒益一切有情,以無所得而為方便,常修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多恒無懈廢。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0626c10] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,諸所受持、思惟、讀誦所有契經乃至論議,一切皆令究竟通利,以如是法常樂布施一切有情,恒作是念:『云何當令諸有情類求正發願皆得滿足?』復持如是法施善根,與諸有情平等共有,以無所得而為方便,迴向無上正等菩提。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0626c17] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩於佛所說甚深法門,終不生於疑惑、猶豫。」

[0626c19] 具壽善現便白佛言:「何緣不退轉菩薩摩訶薩於佛所說甚深法門,終不生於疑惑、猶豫?」

[0626c21] 佛告善現:「一切不退轉菩薩摩訶薩,都不見有法可疑惑、猶豫。謂不見有色蘊乃至識蘊,亦不見有眼處乃至意處,亦不見有色處乃至法處,亦不見有眼界乃至意界,亦不見有色界乃至法界,亦不見有眼識界乃至意識界,亦不見有眼觸乃至意觸,亦不見有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,亦不見有地界乃至識界,亦不見有因緣乃至增上緣,亦不見有無明乃至老死,亦不見有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,亦不見有內空乃至無性自性空,亦不見有真如乃至不思議界,亦不見有苦、集、滅、道聖諦,亦不見有四靜慮、四無量、四無色定,亦不見有四念住乃至八聖道支,亦不見有空、無相、無願解脫門,亦不見有八解脫乃至十遍處,亦不見有淨觀地乃至如來地,亦不見有極喜地乃至法雲地,亦不見有陀羅尼門、三摩地門,亦不見有五眼、六神通,亦不見有如來十力乃至十八佛不共法,亦不見有大慈、大悲、大喜、大捨,亦不見有三十二相、八十隨好,亦不見有無忘失法、恒住捨性,亦不見有一切智、道相智、一切相智,亦不見有預流果乃至獨覺菩提,亦不見有一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提,可於其中疑惑、猶豫。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627a17] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,成就調柔可愛可樂身、語、意業,於諸有情心無罣礙。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627a21] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩恒常成就慈、悲、喜、捨等,起相應身、語、意業,於諸有情作利樂事。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627a24] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩心常不與五蓋共居,所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627a28] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩一切隨眠皆已摧伏。一切結縛、隨煩惱縛皆永不起。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627b02] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩入出往來心不迷謬,恒時安住正念正知,進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是,諸所遊履必觀其地,安庠念直視而行,運動語言常無卒暴。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627b08] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩諸所受用臥具、衣服,皆常香潔無諸臭穢,亦無垢膩、蟣虱等蟲;心樂清華,身無疾病。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627b12] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩身心清淨,非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。所以者何?是諸菩薩善根增上出過世間,所受身形內外清淨,故無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益,如是如是身心轉淨,由此因緣,是諸菩薩身心堅固猶若金剛,不為違緣之所侵惱。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。」

[0627b20] 具壽善現復白佛言:「如是不退轉菩薩摩訶薩,云何常得身、語、意淨?」

[0627b21] 佛告善現:「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長,如是如是身、語、意曲,由善根力所除遣故,窮未來際畢竟不起,由此常得身、語、意淨。復次,善現!是菩薩摩訶薩身三、語四、意三妙行常現在前故,一切時身、語、意淨,由此淨故,超過聲聞、獨覺等地,住菩薩位堅固不動,由斯常得身、語、意淨。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627b29] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩不重利養,不徇名譽,於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財不生耽著,雖受十二杜多功德,而於其中無所恃怙。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627c04] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,常修布施乃至般若波羅蜜多,畢竟不起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡,及餘種種煩惱、纏、結相應之心。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627c09] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩所有覺慧堅固甚深,聽聞正法恭敬信受,念思惟究竟理趣,隨所聽受世、出世法,皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣,諸所造作世間事業,亦依般若波羅蜜多會入法性,不見一事出法性者,設有不與法性相應,亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣,由斯不見出法性者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0627c18] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,設有惡魔現前化作八大地獄,復於一一大地獄中,化作無量百千菩薩,皆被猛焰交徹燒燃,各受辛酸楚毒大苦,作是化已,語不退轉諸菩薩言:『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記,故墮如是大地獄中,恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記,亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記,非授無上正等菩提不退轉記,是故汝等應疾棄捨大菩提心,可得免脫此地獄苦,當生天上或生人中,受諸妙樂。』是時,不退轉菩薩摩訶薩見聞此事,其心不動亦不驚疑,但作是念:『受不退轉記菩薩摩訶薩,若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中定無是處。所以者何?諸不退轉菩薩,定無不善業故,亦無善業招苦果故,諸佛必無虛誑語故,如來所說皆為利樂一切有情,大慈悲心所流出故。今見聞者,定是惡魔所作、所說、皆非實有。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0628a08] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩,設有惡魔作沙門像,來至其所說如是言:『汝先所聞應修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿,乃至應證所求無上正等菩提,如是所聞皆是邪說,應疾棄捨勿謂為真。又汝先聞應於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子,從初發心乃至法住,其中所有功德善根,皆生隨喜一切合集,與諸有情平等共有,以無所得而為方便,迴求無上正等菩提,如是所聞亦是邪說,應疾棄捨勿謂為真。若汝捨彼所聞邪法,我當教汝真淨佛法,令汝修學速證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語,是文頌者虛妄撰集,我之所說是真佛語。』善現當知!若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑,當知未受不退轉記,彼於無上正等菩提猶未決定,未名不退轉菩薩摩訶薩。

[0628a24] 「善現當知!若菩薩摩訶薩聞如是語,其心不動亦不驚疑,但隨無作、無相、無生法性而住,是菩薩摩訶薩諸有所作,不信他語,不隨他教而修布施乃至般若波羅蜜多不隨他教乃至趣證所求無上正等菩提,當知如是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉。如漏盡阿羅漢諸有所為,不信他語現證法性無惑無疑,一切惡魔不能傾動,如是不退轉菩薩摩訶薩,一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞、折伏其心,令於菩提而生退屈。是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地,所有事業皆自審思,非但信他而便起作,乃至如來、應、正等覺所有言教,尚不輕爾信受奉行,況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作!是菩薩摩訶薩諸有所作不自審思,但信他言終無是處。所以者何?是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。何以故?是菩薩摩訶薩不見有色可信行者,不見有受、想、行、識可信行者;亦不見有色真如可信行者,不見有受、想、行、識真如可信行者。廣說乃至不見有一切菩薩摩訶薩行可信行者,不見有諸佛無上正等菩提可信行者;亦不見有一切菩薩摩訶薩行真如可信行者,亦不見有諸佛無上正等菩提真如可信行者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0628b19] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作苾芻像,來至其所唱如是言:『汝等所行是生死法,非菩薩行,非由此得所求無上正等菩提。汝等今應修盡苦道,速盡眾苦得般涅槃。』是時,惡魔即為菩薩說墮生死相似道法,所謂骨想、或青瘀想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或初靜慮、或乃至第四靜慮、或空無邊處、或乃至非想非非想處,告菩薩言:『此是真道真行,汝由此道此行當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。汝由此道由此行故,速盡一切生老病死,何用久受生死苦為?現在苦身尚應厭捨,況更求受當來苦身!宜自審思捨先所信。』

[0628c04] 「善現當知!是菩薩摩訶薩聞彼語時,其心不動亦不驚疑,但作是念:『今此苾芻益我不少,能為我說相似道法,令我識知此道不能得預流果乃至不得獨覺菩提,況當能證所求無上正等菩提!』是菩薩摩訶薩作此念已,深生歡喜復作是念:『今此苾芻甚為益我,方便為我說障道法,令我識知障道法已,於三乘道自在修學。』

[0628c11] 「善現當知!時,彼惡魔知此菩薩深心歡喜,復作是言:『咄!善男子!汝今欲見諸菩薩摩訶薩,長時勤行無益行不?謂諸菩薩摩訶薩眾經如殑伽沙數大劫,以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、資財、華香等物,供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊。復於殑伽沙等佛所,修行布施乃至般若波羅蜜多,學住內空乃至無性自性空,學住真如乃至不思議界,學住苦、集、滅、道聖諦,修四念住乃至八聖道支,修四靜慮、四無量、四無色定,修空、無相、無願解脫門,修八解脫乃至十遍處,修諸菩薩摩訶薩地,修一切陀羅尼門、三摩地門,修五眼、六神通,修如來十力乃至十八佛不共法,修大慈、大悲、大喜、大捨,修無忘失法、恒住捨性,修順逆觀十二支緣起,成熟有情、嚴淨佛土,修諸菩薩殊勝神通,乃至修一切智、道相智、一切相智。是諸菩薩摩訶薩眾亦親近承事如殑伽沙佛,於諸佛所請問菩薩摩訶薩道,謂作是言:「云何菩薩摩訶薩安住大乘?云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,安住內空乃至無性自性空,安住真如乃至不思議界,安住苦、集、滅、道聖諦,修行四念住乃至八聖道支,修行四靜慮、四無量、四無色定,修行空、無相、無願解脫門,修行八解脫乃至十遍處,修行菩薩摩訶薩地,修行一切陀羅尼門、三摩地門,修行如來十力乃至十八佛不共法,修行大慈、大悲、大喜、大捨,修行無忘失法、恒住捨性,修行十二支緣起順逆觀,成熟有情、嚴淨佛土,修行菩薩殊勝神通,乃至修行一切智、道相智、一切相智?」殑伽沙等諸佛世尊如所請問次為說,是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誡安住修學,經無量劫熾然精進,尚不能得所求無上正等菩提,況今汝等所修學能得無上正等菩提!』

[0629a16] 「善現當知!是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異,不驚不恐,無疑無惑,倍復歡喜作是念言:『今此苾芻多益於我,方便為我說障道法,令我知此障道之法決定不能得預流果,乃至不得獨覺菩提,況當能得所求無上正等菩提!』

[0629a21] 「時,彼惡魔知此菩薩心不退屈,無惑無疑,即於是處化作無量苾芻形像,語菩薩言:『此諸苾芻皆於過去勤求無上正等菩提,經無量劫修行種種難行苦行,而不能得所求無上正等菩提,今皆退住阿羅漢果,諸漏已盡至苦邊際,云何汝等能得無上正等菩提?』

[0629a27] 「善現當知!是菩薩摩訶薩見聞此已,即作是念:『定是惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心,因說障礙相似道法,定無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位,不證無上正等菩提,退墮聲聞、獨覺等地。』爾時,菩薩復作是念:『若菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多至究竟位,不得無上正等菩提必無是處;廣說乃至若菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智至圓滿位,不得無上正等菩提必無是處。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、相、狀,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0629b09] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩恒行般若波羅蜜多,常作是念:『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學,恒不遠離六波羅蜜多所攝妙行,恒不遠離六波羅蜜多相應作意,恒不遠離一切智智相應作意,常以方便勸諸有情,精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,決定不退內空乃至無性自性空,決定不退真如乃至不思議界,決定不退四聖諦理,決定不退四念住乃至八聖道支,決定不退四靜慮、四無量、四無色定,決定不退三解脫門,決定不退八解脫乃至十遍處,決定不退諸菩薩地,決定不退陀羅尼門、三摩地門,決定不退五眼、六神通,決定不退如來十力乃至十八佛不共法,決定不退大慈、大悲、大喜、大捨,決定不退無忘失法、恒住捨性,決定不退一切智、道相智、一切相智,必證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0629b28] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩恒行般若波羅蜜多,常作是念:『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事,覺知惡友不隨惡友語,覺知境界不隨境界轉,是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,決定不退內空乃至無性自性空,決定不退真如乃至不思議界,決定不退四聖諦理,決定不退四念住乃至八聖道支,決定不退四靜慮、四無量、四無色定,決定不退空、無相、無願解脫門,決定不退八解脫乃至十遍處,決定不退諸菩薩地,決定不退陀羅尼門、三摩地門,決定不退五眼、六神通,決定不退如來十力乃至十八佛不共法,決定不退大慈、大悲、大喜、大捨,決定不退無忘失法、恒住捨性,決定不退一切智、道相智、一切相智,必證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

[0629c15] 「復次,善現!一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說法要,深心歡喜、恭敬信受、善解義趣,其心堅固猶若金剛,不可動轉不可引奪,常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦勸他學心無厭倦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩訶薩。」

[0629c21] 時,善現復白佛言:「如是不退轉菩薩摩訶薩,於何退轉故名不退轉耶?」

[0629c23] 佛告善現:「是菩薩摩訶薩於色蘊想乃至識蘊想有退轉故名不退轉,於眼處想乃至意處想有退轉故名不退轉,於色處想乃至法處想有退轉故名不退轉,於眼界想乃至意界想有退轉故名不退轉,於色界想乃至法界想有退轉故名不退轉,於眼識界想乃至意識界想有退轉故名不退轉,於眼觸想乃至意觸想有退轉故名不退轉,於眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想有退轉故名不退轉,於地界想乃至識界想有退轉故名不退轉,於因緣想乃至增上緣想有退轉故名不退轉,於無明想乃至老死想有退轉故名不退轉,於貪、瞋、癡想、諸見趣想有退轉故名不退轉,於布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想有退轉故名不退轉,於內空想乃至無性自性空想有退轉故名不退轉,於真如想乃至不思議界想有退轉故名不退轉,於四聖諦想有退轉故名不退轉,於四念住想乃至八聖道支想有退轉故名不退轉,於四靜慮、四無量、四無色定想有退轉故名不退轉,於空、無相、無願解脫門想有退轉故名不退轉,於八解脫想乃至十遍處想有退轉故名不退轉,於淨觀地想乃至如來地想有退轉故名不退轉,於極喜地想乃至法雲地想有退轉故名不退轉,於陀羅尼門、三摩地門想有退轉故名不退轉,於五眼、六神通想有退轉故名不退轉,於如來十力想乃至十八佛不共法想有退轉故名不退轉,於大慈、大悲、大喜、大捨想有退轉故名不退轉,於三十二相、八十隨好想有退轉故名不退轉,於無忘失法、恒住捨性想有退轉故名不退轉,於預流果想乃至獨覺菩提想有退轉故名不退轉,於諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提想有退轉故名不退轉,於一切智、道相智、一切相智想有退轉故名不退轉,於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛想有退轉故名不退轉。所以者何?如是不退轉菩薩摩訶薩,以自相空觀一切法,已入菩薩正性離生,乃至不見少法可得,不可得故無所造作,無造作故名畢竟不生,畢竟不生故名無生法忍,由得如是無生法忍故名不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相,知是不退轉菩薩摩訶薩。

大般若波羅蜜多經卷第五百一十四


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo