Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_419 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第419卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 419 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第四百一十九

第二分無所有品第二十一之二

[0101c24] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知乃至佛十力亦無所有。佛十力無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無數亦無所有。無數無所有故,當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由此因緣,故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若佛十力、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0102a05] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法展轉亦無所有。四無所畏乃至十八佛不共法無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無數亦無所有。無數無所有故,當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由此因緣,故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若四無所畏乃至十八佛不共法,若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0102a17] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知種性法亦無所有。種性法無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無數亦無所有。無數無所有故,當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由此因緣,故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若種性法、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0102a28] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知第八法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法、獨覺法、菩薩法、如來法展轉亦無所有。第八法乃至如來法無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無數亦無所有。無數無所有故,當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由此因緣,故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若第八法乃至如來法,若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0102b11] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知預流亦無所有。預流無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無數亦無所有。無數無所有故,當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由此因緣,故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若預流、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0102b21] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來亦無所有。一來乃至如來無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無數亦無所有。無數無所有故,當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由此因緣,故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若一來乃至如來,若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0102c03] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知聲聞亦無所有。聲聞無所有故,當知獨覺亦無所有。獨覺無所有故,當知正等覺亦無所有。正等覺無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知獨覺乘亦無所有。獨覺乘無所有故,當知聲聞乘亦無所有。聲聞乘無所有故,當知如來亦無所有。如來無所有故,當知一切相智亦無所有。一切相智無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無數亦無所有。無數無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由此因緣,故說大乘普能容受無量無數無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若聲聞、若獨覺、若正等覺、若大乘、若獨覺乘、若聲聞乘、若如來、若一切相智、若虛空、若大乘、若無量、若無數、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0102c21] 「復次,善現!如涅槃界普能容受無量無數無邊有情,大乘亦爾,普能容受無量無數無邊有情。由此因緣故作是說:如虛空普能容受無量無數無邊有情,大乘亦爾,普能容受無量無數無邊有情。

[0102c25] 「復次,善現!汝說『又如虛空無來無去無住可見,大乘亦爾,無來無去無住可見。』者,如是!如是!如汝所說。所以者何?善現!以一切法無來無去亦復不住。何以故?善現!以一切法若動若住不可得故,由此因緣,大乘亦無來處、去處、住處可得。所以者何?善現!色無所從來,亦無所去,亦無所住;受、想、行、識無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色本性無所從來,亦無所去,亦無所住;受、想、行、識本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色真如無所從來,亦無所去,亦無所住;受、想、行、識真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色自性無所從來,亦無所去,亦無所住;受、想、行、識、自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色自相無所從來,亦無所去,亦無所住;受、想、行、識自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!色乃至識本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0103a13] 「復次,善現!眼處無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意處無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼處本性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意處本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼處真如無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意處真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼處自性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意處自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼處自相無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意處自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!眼處乃至意處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0103a27] 「復次,善現!色處無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法處無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色處本性無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法處本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色處真如無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法處真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色處自性無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法處自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色處自相無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法處自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!色處乃至法處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0103b10] 「復次,善現!眼界無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意界無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼界本性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意界本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼界真如無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意界真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼界自性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意界自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼界自相無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意界自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!眼界乃至意界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0103b24] 「復次,善現!色界無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法界無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色界本性無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法界本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色界真如無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法界真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色界自性無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法界自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!色界自相無所從來,亦無所去,亦無所住;聲、香、味、觸、法界自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!色界乃至法界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0103c07] 「復次,善現!眼識界無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意識界無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼識界本性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意識界本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼識界真如無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意識界真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼識界自性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意識界自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼識界自相無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意識界自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!眼識界乃至意識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0103c21] 「復次,善現!眼觸無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸本性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸真如無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸自性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸自相無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!眼觸乃至意觸本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0104a04] 「復次,善現!眼觸為緣所生諸受無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸為緣所生諸受本性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸為緣所生諸受真如無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸為緣所生諸受自性無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!眼觸為緣所生諸受自相無所從來,亦無所去,亦無所住;耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0104a22] 「復次,善現!地界無所從來,亦無所去,亦無所住;水、火、風、空、識界無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!地界本性無所從來,亦無所去,亦無所住;水、火、風、空、識界本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!地界真如無所從來,亦無所去,亦無所住;水、火、風、空、識界真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!地界自性無所從來,亦無所去,亦無所住;水、火、風、空、識界自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!地界自相無所從來,亦無所去,亦無所住;水、火、風、空、識界自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!地界乃至識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0104b05] 「復次,善現!法界無所從來,亦無所去,亦無所住;真如、實際、不思議界、安隱界等無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!法界本性無所從來,亦無所去,亦無所住;真如、實際、不思議界、安隱界等本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!法界真如無所從來,亦無所去,亦無所住;真如、實際、不思議界、安隱界等真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!法界自性無所從來,亦無所去,亦無所住;真如、實際、不思議界、安隱界等自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!法界自相無所從來,亦無所去,亦無所住;真如、實際、不思議界、安隱界等自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!法界乃至安隱界等本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0104b20] 「復次,善現!布施波羅蜜多無所從來,亦無所去,亦無所住;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!布施波羅蜜多本性無所從來,亦無所去,亦無所住;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!布施波羅蜜多真如無所從來,亦無所去,亦無所住;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!布施波羅蜜多自性無所從來,亦無所去,亦無所住;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!布施波羅蜜多自相無所從來,亦無所去,亦無所住;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0104c08] 「復次,善現!四念住無所從來,亦無所去,亦無所住;四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!四念住本性無所從來,亦無所去,亦無所住;四正斷乃至八聖道支本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!四念住真如無所從來,亦無所去,亦無所住;四正斷乃至八聖道支真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!四念住自性無所從來,亦無所去,亦無所住;四正斷乃至八聖道支自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!四念住自相無所從來,亦無所去,亦無所住;四正斷乃至八聖道支自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!四念住乃至八聖道支本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0104c22] 「復次,善現!如是乃至佛十力無所從來,亦無所去,亦無所住;四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!佛十力本性無所從來,亦無所去,亦無所住;四無所畏乃至十八佛不共法本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!佛十力真如無所從來,亦無所去,亦無所住;四無所畏乃至十八佛不共法真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!佛十力自性無所從來,亦無所去,亦無所住;四無所畏乃至十八佛不共法自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!佛十力自相無所從來,亦無所去,亦無所住;四無所畏乃至十八佛不共法自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!佛十力乃至十八佛不共法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0105a09] 「復次,善現!菩提無所從來,亦無所去,亦無所住;佛陀無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!菩提本性無所從來,亦無所去,亦無所住;佛陀本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!菩提真如無所從來,亦無所去,亦無所住;佛陀真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!菩提自性無所從來,亦無所去,亦無所住;佛陀自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!菩提自相無所從來,亦無所去,亦無所住;佛陀自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!菩提佛陀本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0105a21] 「復次,善現!有為界無所從來,亦無所去,亦無所住;無為界無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!有為界本性無所從來,亦無所去,亦無所住;無為界本性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!有為界真如無所從來,亦無所去,亦無所住;無為界真如無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!有為界自性無所從來,亦無所去,亦無所住;無為界自性無所從來,亦無所去,亦無所住。善現!有為界自相無所從來,亦無所去,亦無所住;無為界自相無所從來,亦無所去,亦無所住。何以故?善現!有為界、無為界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0105b04] 「善現!由此因緣,故說大乘無來無去無住可見,猶如虛空。

[0105b06] 「復次,善現!汝說『又如虛空前、後、中際皆不可得,大乘亦爾,前、後、中際皆不可得;三世平等超出三世,故名大乘。』者,如是!如是!如汝所說。所以者何?善現!過去世過去世空,未來世未來世空,現在世現在世空,三世平等三世平等空,超出三世超出三世空,大乘大乘空,菩薩菩薩空。何以故?善現!空無一、二、三、四、五等差別之相,是故大乘三世平等超出三世。

[0105b14] 「善現!此大乘中,等不等相俱不可得,貪離貪相俱不可得,瞋離瞋相俱不可得,癡離癡相俱不可得,慢離慢相俱不可得,如是乃至善非善相俱不可得,有記無記相俱不可得,常無常相俱不可得,樂及苦相俱不可得,我無我相俱不可得,淨不淨相俱不可得,欲界出欲界相俱不可得,色界出色界相俱不可得,無色界出無色界相俱不可得。何以故?善現!此大乘中諸法自性不可得故。

[0105b23] 「復次,善現!過去色過去色空,未來現在色未來現在色空;過去受、想、行、識過去受、想、行、識空,未來現在受、想、行、識未來現在受、想、行、識空。

[0105b26] 「善現!空中過去色不可得。何以故?過去色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去色可得!善現!空中未來現在色不可得。何以故?未來現在色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在色可得!善現!空中過去受、想、行、識不可得。何以故?過去受、想、行、識即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去受、想、行、識可得!善現!空中未來現在受、想、行、識不可得。何以故?未來現在受、想、行、識即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在受、想、行、識可得!

[0105c08] 「復次,善現!過去眼處過去眼處空,未來現在眼處未來現在眼處空;過去耳、鼻、舌、身、意處過去耳、鼻、舌、身、意處空,未來現在耳、鼻、舌、身、意處未來現在耳、鼻、舌、身、意處空。

[0105c12] 「善現!空中過去眼處不可得。何以故?過去眼處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去眼處可得!善現!空中未來現在眼處不可得。何以故?未來現在眼處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在眼處可得!善現!空中過去耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故?過去耳、鼻、舌、身、意處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意處可得!善現!空中未來現在耳、鼻、舌、身、意處不可得。何以故?未來現在耳、鼻、舌、身、意處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意處可得!

[0105c25] 「復次,善現!過去色處過去色處空,未來現在色處未來現在色處空;過去聲、香、味、觸、法處過去聲、香、味、觸、法處空,未來現在聲、香、味、觸、法處未來現在聲、香、味、觸、法處空。

[0105c28] 「善現!空中過去色處不可得。何以故?過去色處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去色處可得!善現!空中未來現在色處不可得。何以故?未來現在色處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在色處可得!善現!空中過去聲、香、味、觸、法處不可得。何以故?過去聲、香、味、觸、法處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去聲、香、味、觸、法處可得!善現!空中未來現在聲、香、味、觸、法處不可得。何以故?未來現在聲、香、味、觸、法處即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在聲、香、味、觸、法處可得!

[0106a12] 「復次,善現!過去眼界過去眼界空,未來現在眼界未來現在眼界空;過去耳、鼻、舌、身、意界過去耳、鼻、舌、身、意界空,未來現在耳、鼻、舌、身、意界未來現在耳、鼻、舌、身、意界空。

[0106a15] 「善現!空中過去眼界不可得。何以故?過去眼界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去眼界可得!善現!空中未來現在眼界不可得。何以故?未來現在眼界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在眼界可得!善現!空中過去耳、鼻、舌、身、意界不可得。何以故?過去耳、鼻、舌、身、意界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意界可得!善現!空中未來現在耳、鼻、舌、身、意界不可得。何以故?未來現在耳、鼻、舌、身、意界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意界可得!

[0106a28] 「復次,善現!過去色界過去色界空,未來現在色界未來現在色界空;過去聲、香、味、觸、法界過去聲、香、味、觸、法界空,未來現在聲、香、味、觸、法界未來現在聲、香、味、觸、法界空。

[0106b03] 「善現!空中過去色界不可得。何以故?過去色界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去色界可得!善現!空中未來現在色界不可得。何以故?未來現在色界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在色界可得!善現!空中過去聲、香、味、觸、法界不可得。何以故?過去聲、香、味、觸、法界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去聲、香、味、觸、法界可得!善現!空中未來現在聲、香、味、觸、法界不可得。何以故?未來現在聲、香、味、觸、法界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在聲、香、味、觸、法界可得!

[0106b16] 「復次,善現!過去眼識界過去眼識界空,未來現在眼識界未來現在眼識界空;過去耳、鼻、舌、身、意識界過去耳、鼻、舌、身、意識界空,未來現在耳、鼻、舌、身、意識界未來現在耳、鼻、舌、身、意識界空。

[0106b20] 「善現!空中過去眼識界不可得。何以故?過去眼識界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去眼識界可得!善現!空中未來現在眼識界不可得。何以故?未來現在眼識界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在眼識界可得!善現!空中過去耳、鼻、舌、身、意識界不可得。何以故?過去耳、鼻、舌、身、意識界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意識界可得!善現!空中未來現在耳、鼻、舌、身、意識界不可得。何以故?未來現在耳、鼻、舌、身、意識界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意識界可得!

[0106c04] 「復次,善現!過去眼觸過去眼觸空,未來現在眼觸未來現在眼觸空;過去耳、鼻、舌、身、意觸過去耳、鼻、舌、身、意觸空,未來現在耳、鼻、舌、身、意觸未來現在耳、鼻、舌、身、意觸空。

[0106c08] 「善現!空中過去眼觸不可得。何以故?過去眼觸即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去眼觸可得!善現!空中未來現在眼觸不可得。何以故?未來現在眼觸即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在眼觸可得!善現!空中過去耳、鼻、舌、身、意觸不可得。何以故?過去耳、鼻、舌、身、意觸即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意觸可得!善現!空中未來現在耳、鼻、舌、身、意觸不可得。何以故?未來現在耳、鼻、舌、身、意觸即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意觸可得。

[0106c20] 「復次,善現!過去眼觸為緣所生諸受過去眼觸為緣所生諸受空,未來現在眼觸為緣所生諸受未來現在眼觸為緣所生諸受空;過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空,未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空。

[0106c26] 「善現!空中過去眼觸為緣所生諸受不可得。何以故?過去眼觸為緣所生諸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去眼觸為緣所生諸受可得!善現!空中未來現在眼觸為緣所生諸受不可得。何以故?未來現在眼觸為緣所生諸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在眼觸為緣所生諸受可得!善現!空中過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得。何以故?過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有過去耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得!善現!空中未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得。何以故?未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何況空中有未來現在耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得!

大般若波羅蜜多經卷第四百一十九


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo