Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T06n0220_396 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷) 第396卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 6 冊 » No.0220 » 第 396 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第三百九十六

初分無性自性品第七十四之二

[1047c07] 佛告善現:「於汝意云何?明鏡等中所現諸像,為有實事可依造業,由所造業或墮地獄,或墮傍生,或墮鬼界,或生人中,或生欲界四大王眾天乃至他化自在天,或生色界梵眾天乃至色究竟天,或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不?」

[1047c12] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!明鏡等中所現諸像,都無實事但惑愚童,云何可依造作諸業,由所造業或墮惡趣、或生人天?」

[1047c15] 佛告善現:「於汝意云何?諸像頗有真實修道,依彼修道有離雜染得清淨不?」

[1047c17] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!何以故?世尊!明鏡等像都無實事,非能施設、非所施設,修道尚無,況依修道有離雜染及得清淨!」

[1047c20] 佛告善現:「於汝意云何?頗有諸法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如鏡等所現像不?」

[1047c22] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!定無有法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如鏡等所現像者。」

[1047c25] 佛告善現:「於汝意云何?深谷等中所發諸響,為有實事可依造業,由所造業或墮地獄,或墮傍生,或墮鬼界,或生人中,或生欲界四大王眾天乃至他化自在天,或生色界梵眾天乃至色究竟天,或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不?」

[1048a01] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!深谷等中所發諸響,都無實事但惑愚耳!云何可依造作諸業,由所造業或墮惡趣、或生人天?」

[1048a04] 佛告善現:「於汝意云何?諸響頗有真實修道,依彼修道有離雜染得清淨不?」

[1048a06] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!何以故?世尊!深谷等響都無實事,非能施設、非所施設,修道尚無,況依修道有離雜染及得清淨!」

[1048a09] 佛告善現:「於汝意云何?頗有諸法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如谷等所發響不?」

[1048a11] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!定無有法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如谷等所發響者。」

[1048a14] 佛告善現:「於汝意云何?諸陽焰中現似水等,為有實事可依造業,由所造業或墮地獄,或墮傍生,或墮鬼界,或生人中,或生欲界四大王眾天乃至他化自在天,或生色界梵眾天乃至色究竟天,或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不?」

[1048a19] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!諸陽焰中所現水等,都無實事但惑愚眼!云何可依造作諸業,由所造業或墮惡趣、或生人天?」

[1048a22] 佛告善現:「於汝意云何?諸陽焰中水等頗有真實修道,依彼修道有離雜染得清淨不?」

[1048a24] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!何以故?世尊!陽焰水等都無實事,非能施設、非所施設,修道尚無,況依修道有離雜染及得清淨!」

[1048a27] 佛告善現:「於汝意云何?頗有諸法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如陽焰現水等不?」

[1048a29] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!定無有法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如陽焰現水等者。」

[1048b03] 佛告善現:「於汝意云何?諸光影中所現色相,為有實事可依造業;由所造業或墮地獄,或墮傍生,或墮鬼界,或生人中,或生欲界四大王眾天乃至他化自在天,或生色界梵眾天乃至色究竟天,或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不?」

[1048b08] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!諸光影中所現色相,都無實事但惑愚眼!云何可依造作諸業,由所造業或墮惡趣、或生人天?」

[1048b11] 佛告善現:「於汝意云何?諸光影中色相頗有真實修道,依彼修道有離雜染得清淨不?」

[1048b13] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!何以故?世尊!光影色相都無實事,非能施設、非所施設,修道尚無,況依修道有離雜染及得清淨!」

[1048b16] 佛告善現:「於汝意云何?頗有諸法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如光影現色相不?」

[1048b19] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!定無有法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如光影現色相者。」

[1048b21] 佛告善現:「於汝意云何?幻師幻作象、馬、車、步四軍眾等種種幻事,此幻象等為有實事可依造業,由所造業或墮地獄,或墮傍生,或墮鬼界,或生人中,或生欲界四大王眾天乃至他化自在天,或生色界梵眾天乃至色究竟天,或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不?」

[1048b27] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!幻象、馬等都無實事但惑愚童!云何可依造作諸業,由所造業或墮惡趣、或生人天?」

[1048c01] 佛告善現:「於汝意云何?幻事頗有真實修道,依彼修道有離雜染得清淨不?」

[1048c03] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!何以故?世尊!幻象、馬等都無實事,非能施設、非所施設,修道尚無,況依修道有離雜染及得清淨!」

[1048c06] 佛告善現:「於汝意云何?頗有諸法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如象等諸幻事不?」

[1048c08] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!定無有法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如象等諸幻事者。」

[1048c11] 佛告善現:「於汝意云何?佛所化作諸變化身,此變化身為有實事可依造業,由所造業或墮地獄,或墮傍生,或墮鬼界,或生人中,或生欲界四大王眾天乃至他化自在天,或生色界梵眾天乃至色究竟天,或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不?」

[1048c16] 現答言:「不也!世尊!不也!善逝!諸變化身都無實事,云何可依造作諸業,由所造業或墮惡趣、或生人天?」

[1048c19] 佛告善現:「於汝意云何?化身頗有真實修道,依彼修道有離雜染得清淨不?」

[1048c21] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!何以故?世尊!諸變化身都無實事,非能施設、非所施設,修道尚無,況依修道有離雜染及得清淨!」

[1048c24] 佛告善現:「於汝意云何?頗有諸法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如所作變化身不?」

[1048c26] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!定無有法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如所作變化身者。」

[1048c29] 佛告善現:「於汝意云何?尋香城中所現物類,為有實事可依造業,由所造業或墮地獄,或墮傍生,或墮鬼界,或生人中,或生欲界四大王眾天乃至他化自在天,或生色界梵眾天乃至色究竟天,或生無色界空無邊處天乃至非想非非想處天不?」

[1049a05] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!尋香城中所現物類都無實事,云何可依造作諸業,由所造業或墮惡趣、或生人天?」

[1049a08] 佛告善現:「於汝意云何?尋香城中物類頗有真實修道,依彼修道有離雜染得清淨不?」

[1049a10] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!何以故?世尊!尋香城中所現物類都無實事,非能施設、非所施設,修道尚無,況依修道有離雜染及得清淨!」

[1049a13] 佛告善現:「於汝意云何?頗有諸法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如尋香城中所現物類不?」

[1049a15] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!定無有法,若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為,非如尋香城中所現物類者。」

[1049a18] 佛告善現:「於汝意云何?此中頗有實雜染者清淨者不?」

[1049a19] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!此中都無實雜染者及清淨者。」

[1049a21] 佛言:「善現!如雜染者及清淨者實無所有,由此因緣,雜染清淨亦非實有。何以故?善現!住我、我所諸有情類虛妄分別,謂有雜染及清淨者,非見實者謂有雜染及清淨者。如見實者知無雜染及清淨者,如是亦無雜染清淨。」

初分勝義瑜伽品第七十五之一

[1049a28] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!諸見實者無染無淨,不見實者亦無染無淨。何以故?以一切法皆用無性為自性故。世尊!諸無性法無染無淨,諸有性法亦無染無淨,諸無性、有性法亦無染無淨。世尊!無自性法無染無淨,有自性法亦無染無淨,無自性、有自性法亦無染無淨。何以故?以一切法皆用無性為自性故。世尊!若爾何故有時佛說有清淨法耶?」

[1049b06] 佛告善現:「我說一切法平等性為清淨法。」

[1049b07] 「世尊!何等一切法平等性?」

[1049b08] 「善現!諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界,如來出世、若不出世性相常住,是名一切法平等性,此平等性名清淨法。此依世俗說為清淨,不依勝義。所以者何?勝義諦中無分別、無戲論,一切音聲名字路絕。」

[1049b15] 具壽善現白佛言:「世尊!若一切法如夢所見,如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城,雖現似有而無實事,云何菩薩摩訶薩依止如是非真實法,發阿耨多羅三藐三菩提心,作是願言:我當圓滿布施波羅蜜多,我當圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多;我當圓滿四靜慮,我當圓滿四無量、四無色定;我當圓滿四念住,我當圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;我當圓滿空解脫門,我當圓滿無相、無願解脫門;我當圓滿八解脫,我當圓滿八勝處、九次第定、十遍處;我當圓滿內空,我當圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;我當圓滿真如,我當圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界;我當圓滿苦聖諦,我當圓滿集、滅、道聖諦;我當圓滿一切陀羅尼門,我當圓滿一切三摩地門;我當圓滿極喜地,我當圓滿離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地;我當圓滿五眼,我當圓滿六神通;我當圓滿佛十力,我當圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;我當圓滿辯陀羅尼;我當圓滿無忘失法,我當圓滿恒住捨性;我當圓滿一切智,我當圓滿道相智、一切相智;我當圓滿三十二大士相,我當圓滿八十隨好;我當發起無量光明,遍照十方無邊世界;我當發起一妙音聲,遍滿十方無邊世界,隨諸有情心、心所法意樂差別,為說種種微妙法門,令勤修學證得殊勝利益安樂?」

[1049c19] 佛告善現:「於汝意云何?汝所說法豈不亦如夢之所見,如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城耶?」

[1049c21] 善現答言:「如是!世尊!如是!善逝!世尊!若一切法如夢所見,廣說乃至如尋香城皆無實事,云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,發誠諦言:我當圓滿一切功德,利益安樂無量有情?

[1049c25] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1049c29] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行四靜慮、四無量、四無色定,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a02] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a06] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行空、無相、無願解脫門,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a08] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a11] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a17] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a21] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行苦、集、滅、道聖諦,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a23] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行一切陀羅尼門、一切三摩地門,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050a26] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050b01] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行五眼、六神通,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050b03] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050b07] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行辯陀羅尼,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050b09] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行無忘失法、恒住捨性,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050b12] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行一切智、道相智、一切相智,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050b14] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能行三十二大士相、八十隨好,況能圓滿!餘一切法亦應如是,俱非實故。

[1050b17] 「世尊!非夢所見,廣說乃至尋香城中所現物類,能成一切所願事業,餘一切法亦應如是,俱非實故。」

[1050b20] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。非實有法尚不能行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多,況能圓滿!非實有法尚不能行四靜慮,四無量、四無色定,況能圓滿!非實有法尚不能行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,況能圓滿!非實有法尚不能行空、無相、無願解脫門,況能圓滿!非實有法尚不能行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,況能圓滿!非實有法尚不能行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空,況能圓滿!非實有法尚不能行真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界,況能圓滿!非實有法尚不能行苦、集、滅、道聖諦,況能圓滿!非實有法尚不能行一切陀羅尼門、一切三摩地門,況能圓滿!非實有法尚不能行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,況能圓滿!非實有法尚不能行五眼、六神通,況能圓滿!非實有法尚不能行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,況能圓滿!非實有法尚不能行辯陀羅尼,況能圓滿!非實有法尚不能行無忘失法、恒住捨性,況能圓滿!非實有法尚不能行一切智、道相智、一切相智,況能圓滿!非實有法尚不能行三十二大士相、八十隨好,況能圓滿!非實有法不能成辦所願事業,非實有法不能證得所求無上正等菩提。

[1050c21] 「復次,善現!布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多非實有故,不能證得所求無上正等菩提。四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非實有故,不能證得所求無上正等菩提。內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非實有故,不能證得所求無上正等菩提。苦、集、滅、道聖諦非實有故,不能證得所求無上正等菩提。四靜慮、四無量、四無色定非實有故,不能證得所求無上正等菩提。八解脫、八勝處、九次第定、十遍處非實有故,不能證得所求無上正等菩提。一切陀羅尼門、一切三摩地門非實有故,不能證得所求無上正等菩提。空、無相、無願解脫門非實有故,不能證得所求無上正等菩提。極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非實有故,不能證得所求無上正等菩提。五眼、六神通非實有故,不能證得所求無上正等菩提。佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非實有故,不能證得所求無上正等菩提。無忘失法、恒住捨性非實有故,不能證得所求無上正等菩提。一切智、道相智、一切相智非實有故,不能證得所求無上正等菩提。

[1051a17] 「善現!如是諸法一切皆是思惟造作,諸有思惟所造作法皆不能得一切智智。

[1051a20] 「復次,善現!如是諸法於菩提道雖能引發,而於其果無資助能,由此諸法無生、無起,無實相故。諸菩薩摩訶薩從初發心,雖起種種身、語、意善,謂若修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空,若安住苦、集、滅、道聖諦,若修行四靜慮、四無量、四無色定,若修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,若修行一切陀羅尼門、一切三摩地門,若修行空、無相、無願解脫門,若修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,若修行五眼、六神通,若修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若修行無忘失法、恒住捨性,若修行一切智、道相智、一切相智,而知一切如夢所見,如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城,皆非實有。

[1051b12] 「復次,善現!如是諸法雖非實有,若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩若不圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿苦、集、滅、道聖諦,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿四靜慮、四無量、四無色定,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿一切陀羅尼門、一切三摩地門,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿空、無相、無願解脫門,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿五眼、六神通,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿三十二大士相、八十隨好,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿無忘失法、恒住捨性,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。若不圓滿一切智、道相智、一切相智,決定不能成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。

[1051c19] 「復次,善現!是諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,隨所修行一切善法,皆如實知如夢所見,如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城,謂若修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若安住苦、集、滅、道聖諦,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行四靜慮、四無量、四無色定,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行一切陀羅尼門、一切三摩地門,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行空、無相、無願解脫門,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行五眼、六神通,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行三十二大士相、八十隨好,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行無忘失法、恒住捨性,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若修行一切智、道相智、一切相智,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;若成熟有情、嚴淨佛土,求趣無上正等菩提,能如實知如夢所見,廣說乃至如尋香城;亦如實知諸有情類心行差別如夢所見,廣說乃至如尋香城。

[1052a25] 「復次,善現!是諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於一切法不取為有、不取為無,若由如是取故證得一切智智,亦知彼法如夢所見,如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城,不取為有、不取為無。何以故?布施波羅蜜多不可取故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可取故;四念住不可取故,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可取故;內空不可取故,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可取故;苦聖諦不可取故,集、滅、道聖諦亦不可取故;四靜慮不可取故,四無量、四無色定亦不可取故;八解脫不可取故,八勝處、九次第定、十遍處亦不可取故;一切陀羅尼門不可取故,一切三摩地門亦不可取故;空解脫門不可取故,無相、無願解脫門亦不可取故;極喜地不可取故,離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可取故;五眼不可取故,六神通亦不可取故;佛十力不可取故,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可取故;無忘失法不可取故,恒住捨性亦不可取故;一切智不可取故,道相智、一切相智亦不可取故;世間法不可取故,出世間法亦不可取故;有漏法不可取故,無漏法亦不可取故;有為法不可取故,無為法亦不可取故。

[1052b24] 「是諸菩薩摩訶薩知一切法不可取已,求趣無上正等菩提。所以者何?以一切法皆不可取、都無實事,如夢所見,如像、如響、如陽焰、如光影、如幻事、如變化身、如尋香城。不可取法不能證得不可取法,然諸有情於如是法不知不見,是諸菩薩摩訶薩為度脫彼諸有情故,求趣無上正等菩提。

[1052c03] 「復次,善現!是菩薩摩訶薩從初發心,為欲利樂諸有情故,修行布施波羅蜜多,不為己身,非為餘事;為欲利樂諸有情故,修行淨戒波羅蜜多,不為己身,非為餘事;為欲利樂諸有情故,修行安忍波羅蜜多,不為己身,非為餘事;為欲利樂諸有情故,修行精進波羅蜜多,不為己身,非為餘事;為欲利樂諸有情故,修行靜慮波羅蜜多,不為己身,非為餘事;為欲利樂諸有情故,修行般若波羅蜜多,不為己身,非為餘事;為欲利樂諸有情故,求趣無上正等菩提,不為己身,非為餘事。

[1052c13] 「復次,善現!是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,見諸愚夫於非我中而住我想,於非有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者中而住有情廣說乃至使見者想。是菩薩摩訶薩見是事已,深生憐愍方便教化,令離顛倒妄想執著,安置無相甘露界中,住是界中不復現起我想乃至使見者想,是時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行,心多安住寂靜憺怕無戲論界。善現!是菩薩摩訶薩由此方便,修行般若波羅蜜多,自於諸法無所執著,亦能教他於一切法無所執著,此依世俗不依勝義。」

[1052c27] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!佛證無上正等覺時,所得佛法為依世俗、為依勝義,說名得耶?」

[1052c29] 佛告善現:「佛證無上正等覺時所得佛法,依世俗故說名為得,不依勝義。若依勝義,能得、所得俱不可得。何以故?善現!若謂此人得如是法便有所得,有所得者便執有二,執有二者不能得果亦無現觀。」

[1053a04] 具壽善現復白佛言:「世尊!若執有二不能得果亦無現觀,執無二者為能得果有現觀耶?」

[1053a06] 佛言:「善現!執有二者不能得果亦無現觀,執無二者亦復如是。若無二、無不二即名得果亦名現觀。所以者何?善現!若執由此便能得果亦有現觀,及執由彼不能得果亦無現觀,俱是戲論,非一切法平等性中有諸戲論,若離戲論乃可名為法平等性。」

[1053a12] 具壽善現復白佛言:「世尊!若一切法皆以無性而為自性,此中何謂法平等性?」

[1053a14] 佛言:「善現!若於是處都無有性亦無無性,亦不可說為平等性,如是乃名法平等性。善現當知!法平等性既不可說亦不可知,除平等性無法可得,離一切法無平等性。善現!當知法平等性,異生聖者俱不能行,非彼境故。」

[1053a18] 壽善現復白佛言:「世尊!法平等性豈亦非佛所行境耶?」

[1053a20] 佛言:「善現!法平等性非諸賢聖所行之境,謂隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺,皆不能以法平等性為所行境。」

[1053a24] 具壽善現復白佛言:「世尊!一切如來、應、正等覺於一切法皆得自在,云何可言法平等性亦非諸佛所行境耶?」

[1053a26] 佛言:「善現!一切如來、應、正等覺於一切法雖得自在,若平等性與佛有異,可言是佛所行之境,然平等性與佛無異,云何可說佛行彼境?」

[1053a29] 「善現當知!若諸異生法平等性,若隨信行法平等性,若隨法行法平等性,若諸第八法平等性,若諸預流法平等性,若諸一來法平等性,若諸不還法平等性,若阿羅漢法平等性,若諸獨覺法平等性,若諸菩薩摩訶薩眾法平等性,若諸如來、應、正等覺法平等性,如是一切法平等,皆同一相,所謂無相,是一平等無二無別,故不可說此是異生法平等性,廣說乃至此是如來、應、正等覺法平等性。於此一法平等性中,諸平等性既不可得,於中異生及諸聖者差別之相亦不可得。」

大般若波羅蜜多經卷第三百九十六


【經文資訊】大正藏第 06 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo