Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_154 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第154卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 154 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

初分校量功德品第三十之五十二

[0830c12] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀真如若常若無常,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,真如不可得,彼常無常亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0830c27] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀真如若樂若苦,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,真如不可得,彼樂與苦亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0831a11] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀真如若我若無我,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,真如不可得,彼我無我亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0831a25] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀真如若淨若不淨,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,真如不可得,彼淨不淨亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0831b09] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0831b12] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀苦聖諦若常若無常,不應觀集、滅、道聖諦若常若無常。何以故?苦聖諦苦聖諦自性空,集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空;是苦聖諦自性即非自性,是集、滅、道聖諦自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼常無常亦不可得;集、滅、道聖諦皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無苦聖諦等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0831b24] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀苦聖諦若樂若苦,不應觀集、滅、道聖諦若樂若苦。何以故?苦聖諦苦聖諦自性空,集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空;是苦聖諦自性即非自性,是集、滅、道聖諦自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼樂與苦亦不可得;集、滅、道聖諦皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無苦聖諦等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0831c05] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀苦聖諦若我若無我,不應觀集、滅、道聖諦若我若無我。何以故?苦聖諦苦聖諦自性空,集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空;是苦聖諦自性即非自性,是集、滅、道聖諦自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼我無我亦不可得;集、滅、道聖諦皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無苦聖諦等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0831c15] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀苦聖諦若淨若不淨,不應觀集、滅、道聖諦若淨若不淨。何以故?苦聖諦苦聖諦自性空,集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空;是苦聖諦自性即非自性,是集、滅、道聖諦自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼淨不淨亦不可得;集、滅、道聖諦皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無苦聖諦等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0831c26] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0831c28] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四靜慮若常若無常,不應觀四無量、四無色定若常若無常。何以故?四靜慮四靜慮自性空,四無量、四無色定四無量、四無色定自性空;是四靜慮自性即非自性,是四無量、四無色定自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四靜慮不可得,彼常無常亦不可得;四無量、四無色定皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無四靜慮等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0832a11] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四靜慮若樂若苦,不應觀四無量、四無色定若樂若苦。何以故?四靜慮四靜慮自性空,四無量、四無色定四無量、四無色定自性空;是四靜慮自性即非自性,是四無量、四無色定自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四靜慮不可得,彼樂與苦亦不可得;四無量、四無色定皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無四靜慮等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0832a22] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四靜慮若我若無我,不應觀四無量、四無色定若我若無我。何以故?四靜慮四靜慮自性空,四無量、四無色定四無量、四無色定自性空;是四靜慮自性即非自性,是四無量、四無色定自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四靜慮不可得,彼我無我亦不可得;四無量、四無色定皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無四靜慮等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0832b04] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四靜慮若淨若不淨,不應觀四無量、四無色定若淨若不淨。何以故?四靜慮四靜慮自性空,四無量、四無色定四無量、四無色定自性空;是四靜慮自性即非自性,是四無量、四無色定自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四靜慮不可得,彼淨不淨亦不可得;四無量、四無色定皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無四靜慮等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0832b15] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0832b18] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀八解脫若常若無常,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,八解脫不可得,彼常無常亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0832c02] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀八解脫若樂若苦,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與苦亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0832c14] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀八解脫若我若無我,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,八解脫不可得,彼我無我亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0832c26] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀八解脫若淨若不淨,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,八解脫不可得,彼淨不淨亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0833a08] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0833a11] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四念住若常若無常,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四念住不可得,彼常無常亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0833a25] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四念住若樂若苦,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0833b08] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四念住若我若無我,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四念住不可得,彼我無我亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0833b21] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀四念住若淨若不淨,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四念住不可得,彼淨不淨亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0833c04] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0833c07] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀空解脫門若常若無常,不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,空解脫門不可得,彼常無常亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0833c20] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀空解脫門若樂若苦,不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,空解脫門不可得,彼樂與苦亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834a02] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀空解脫門若我若無我,不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,空解脫門不可得,彼我無我亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834a13] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀空解脫門若淨若不淨,不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,空解脫門不可得,彼淨不淨亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834a24] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0834a27] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀五眼若常若無常,不應觀六神通若常若無常。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,五眼不可得,彼常無常亦不可得;六神通不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834b09] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀五眼若樂若苦,不應觀六神通若樂若苦。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,五眼不可得,彼樂與苦亦不可得;六神通不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834b18] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀五眼若我若無我,不應觀六神通若我若無我。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,五眼不可得,彼我無我亦不可得;六神通不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834b27] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀五眼若淨若不淨,不應觀六神通若淨若不淨。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,五眼不可得,彼淨不淨亦不可得;六神通不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834c08] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0834c10] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀佛十力若常若無常,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,佛十力不可得,彼常無常亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0834c25] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀佛十力若樂若苦,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,佛十力不可得,彼樂與苦亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0835a09] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀佛十力若我若無我,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,佛十力不可得,彼我無我亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0835a23] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀佛十力若淨若不淨,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,佛十力不可得,彼淨不淨亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0835b07] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

[0835b10] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀無忘失法若常若無常,不應觀恒住捨性若常若無常。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,無忘失法不可得,彼常無常亦不可得;恒住捨性不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0835b22] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀無忘失法若樂若苦,不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,無忘失法不可得,彼樂與苦亦不可得;恒住捨性不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0835c03] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀無忘失法若我若無我,不應觀恒住捨性若我若無我。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,無忘失法不可得,彼我無我亦不可得;恒住捨性不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0835c13] 「復作是言:『汝善男子應修精進波羅蜜多,不應觀無忘失法若淨若不淨,不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,無忘失法不可得,彼淨不淨亦不可得;恒住捨性不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜多。』

[0835c24] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正精進波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo