Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_094 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第94卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 94 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第九十四

初分求般若品第二十七之六

[0520c29] 爾時,具壽善現復告天帝釋言:「憍尸迦!汝先所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於何求者,憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色求,不應於受、想、行、識求;不應離色求,不應離受、想、行、識求。所以者何?若色,若受、想、行、識,若離色,若離受、想、行、識,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色,非受、想、行、識;非離色,非離受、想、行、識。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色,非受、想、行、識;非離色,非離受、想、行、識。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色求,不應於受、想、行、識求;不應離色求,不應離受、想、行、識求。

[0521a17] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼處求,不應於耳、鼻、舌、身、意處求;不應離眼處求,不應離耳、鼻、舌、身、意處求。所以者何?若眼處,若耳、鼻、舌、身、意處,若離眼處,若離耳、鼻、舌、身、意處,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼處,非耳、鼻、舌、身、意處;非離眼處,非離耳、鼻、舌、身、意處。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼處,非耳、鼻、舌、身、意處;非離眼處,非離耳、鼻、舌、身、意處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼處求,不應於耳、鼻、舌、身、意處求;不應離眼處求,不應離耳、鼻、舌、身、意處求。

[0521b05] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色處求,不應於聲、香、味、觸、法處求;不應離色處求,不應離聲、香、味、觸、法處求。所以者何?若色處,若聲、香、味、觸、法處,若離色處,若離聲、香、味、觸、法處,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色處,非聲、香、味、觸、法處;非離色處,非離聲、香、味、觸、法處。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色處,非聲、香、味、觸、法處;非離色處,非離聲、香、味、觸、法處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色處求,不應於聲、香、味、觸、法處求;不應離色處求,不應離聲、香、味、觸、法處求。

[0521b22] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼界求,不應於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受求;不應離眼界求,不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。所以者何?若眼界,若色界乃至眼觸為緣所生諸受,若離眼界,若離色界乃至眼觸為緣所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼界,非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受;非離眼界,非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼界,非色界乃至眼觸為緣所生諸受;非離眼界,非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼界求,不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受求;不應離眼界求,不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。

[0521c14] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於耳界求,不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受求;不應離耳界求,不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。所以者何?若耳界,若聲界乃至耳觸為緣所生諸受,若離耳界,若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非耳界,非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受;非離耳界,非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非耳界,非聲界乃至耳觸為緣所生諸受;非離耳界,非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於耳界求,不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受求;不應離耳界求,不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。

[0522a06] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於鼻界求,不應於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受求;不應離鼻界求,不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受求。所以者何?若鼻界,若香界乃至鼻觸為緣所生諸受,若離鼻界,若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非鼻界,非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受;非離鼻界,非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非鼻界,非香界乃至鼻觸為緣所生諸受;非離鼻界,非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於鼻界求,不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受求;不應離鼻界求,不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受求。

[0522a27] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於舌界求,不應於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受求;不應離舌界求,不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受求。所以者何?若舌界,若味界乃至舌觸為緣所生諸受,若離舌界,若離味界乃至舌觸為緣所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非舌界,非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受;非離舌界,非離味界乃至舌觸為緣所生諸受。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非舌界,非味界乃至舌觸為緣所生諸受;非離舌界,非離味界乃至舌觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於舌界求,不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受求;不應離舌界求,不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受求。

[0522b19] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於身界求,不應於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受求;不應離身界求,不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受求。所以者何?若身界,若觸界乃至身觸為緣所生諸受,若離身界,若離觸界乃至身觸為緣所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非身界,非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受;非離身界,非離觸界乃至身觸為緣所生諸受。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非身界,非觸界乃至身觸為緣所生諸受;非離身界,非離觸界乃至身觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於身界求,不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受求;不應離身界求,不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受求。

[0522c11] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於意界求,不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受求;不應離意界求,不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。所以者何?若意界,若法界乃至意觸為緣所生諸受,若離意界,若離法界乃至意觸為緣所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非意界,非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受;非離意界,非離法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非意界,非法界乃至意觸為緣所生諸受;非離意界,非離法界乃至意觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於意界求,不應於法界乃至意觸為緣所生諸受求;不應離意界求,不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。

[0523a03] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於地界求,不應於水、火、風、空、識界求;不應離地界求,不應離水、火、風、空、識界求。所以者何?若地界,若水、火、風、空、識界,若離地界,若離水、火、風、空、識界,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非地界,非水、火、風、空、識界;非離地界,非離水、火、風、空、識界。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非地界,非水、火、風、空、識界;非離地界,非離水、火、風、空、識界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於地界求,不應於水、火、風、空、識界求;不應離地界求,不應離水、火、風、空、識界求。

[0523a20] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於苦聖諦求,不應於集、滅、道聖諦求;不應離苦聖諦求,不應離集、滅、道聖諦求。所以者何?若苦聖諦,若集、滅、道聖諦,若離苦聖諦,若離集、滅、道聖諦,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非苦聖諦,非集、滅、道聖諦;非離苦聖諦,非離集、滅、道聖諦。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非苦聖諦,非集、滅、道聖諦;非離苦聖諦,非離集、滅、道聖諦。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於苦聖諦求,不應於集、滅、道聖諦求;不應離苦聖諦求,不應離集、滅、道聖諦求。

[0523b08] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無明求,不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱求;不應離無明求,不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。所以者何?若無明,若行乃至老死愁歎苦憂惱,若離無明,若離行乃至老死愁歎苦憂惱,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無明,非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱;非離無明,非離行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無明,非行乃至老死愁歎苦憂惱;非離無明,非離行乃至老死愁歎苦憂惱。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無明求,不應於行乃至老死愁歎苦憂惱求;不應離無明求,不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。

[0523b29] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於內空求,不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空求;不應離內空求,不應離外空乃至無性自性空求。所以者何?若內空,若外空乃至無性自性空,若離內空,若離外空乃至無性自性空,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非內空,非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;非離內空,非離外空乃至無性自性空。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非內空,非外空乃至無性自性空;非離內空,非離外空乃至無性自性空。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於內空求,不應於外空乃至無性自性空求;不應離內空求,不應離外空乃至無性自性空求。

[0523c24] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於真如求,不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界求;不應離真如求,不應離法界乃至不思議界求。所以者何?若真如,若法界乃至不思議界,若離真如,若離法界乃至不思議界,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非真如,非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界;非離真如,非離法界乃至不思議界。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非真如,非法界乃至不思議界;非離真如,非離法界乃至不思議界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於真如求,不應於法界乃至不思議界求;不應離真如求,不應離法界乃至不思議界求。

[0524a15] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜多求,不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求;不應離布施波羅蜜多求,不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。所以者何?若布施波羅蜜多,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若離布施波羅蜜多,若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;非離布施波羅蜜多,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;非離布施波羅蜜多,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜多求,不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求;不應離布施波羅蜜多求,不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。

[0524b10] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四靜慮求,不應於四無量、四無色定求;不應離四靜慮求,不應離四無量、四無色定求。所以者何?若四靜慮,若四無量、四無色定,若離四靜慮,若離四無量、四無色定,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四靜慮,非四無量、四無色定;非離四靜慮,非離四無量、四無色定。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四靜慮,非四無量、四無色定;非離四靜慮,非離四無量、四無色定。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四靜慮求,不應於四無量、四無色定求;不應離四靜慮求,不應離四無量、四無色定求。

[0524b28] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於八解脫求,不應於八勝處、九次第定、十遍處求;不應離八解脫求,不應離八勝處、九次第定、十遍處求。所以者何?若八解脫,若八勝處、九次第定、十遍處,若離八解脫,若離八勝處、九次第定、十遍處,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非八解脫,非八勝處、九次第定、十遍處;非離八解脫,非離八勝處、九次第定、十遍處。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非八解脫,非八勝處、九次第定、十遍處;非離八解脫,非離八勝處、九次第定、十遍處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於八解脫求,不應於八勝處、九次第定、十遍處求;不應離八解脫求,不應離八勝處、九次第定、十遍處求。

[0524c19] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四念住求,不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支求;不應離四念住求,不應離四正斷乃至八聖道支求。所以者何?若四念住,若四正斷乃至八聖道支,若離四念住,若離四正斷乃至八聖道支,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四念住,非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;非離四念住,非離四正斷乃至八聖道支。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四念住,非四正斷乃至八聖道支;非離四念住,非離四正斷乃至八聖道支。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四念住求,不應於四正斷乃至八聖道支求;不應離四念住求,不應離四正斷乃至八聖道支求。

[0525a10] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於空解脫門求,不應於無相、無願解脫門求;不應離空解脫門求,不應離無相、無願解脫門求。所以者何?若空解脫門,若無相、無願解脫門,若離空解脫門,若離無相、無願解脫門,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非空解脫門,非無相、無願解脫門;非離空解脫門,非離無相、無願解脫門。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非空解脫門,非無相、無願解脫門;非離空解脫門,非離無相、無願解脫門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於空解脫門求,不應於無相、無願解脫門求;不應離空解脫門求,不應離無相、無願解脫門求。

[0525a28] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於五眼求,不應於六神通求;不應離五眼求,不應離六神通求。所以者何?若五眼,若六神通,若離五眼,若離六神通,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非五眼,非六神通;非離五眼,非離六神通。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非五眼,非六神通;非離五眼,非離六神通。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於五眼求,不應於六神通求;不應離五眼求,不應離六神通求。

[0525b14] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於佛十力求,不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法求;不應離佛十力求,不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。所以者何?若佛十力,若四無所畏乃至十八佛不共法,若離佛十力,若離四無所畏乃至十八佛不共法,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非佛十力,非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;非離佛十力,非離四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非佛十力,非四無所畏乃至十八佛不共法;非離佛十力,非離四無所畏乃至十八佛不共法。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於佛十力求,不應於四無所畏乃至十八佛不共法求;不應離佛十力求,不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。

[0525c07] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無忘失法求,不應於恒住捨性求;不應離無忘失法求,不應離恒住捨性求。所以者何?若無忘失法,若恒住捨性,若離無忘失法,若離恒住捨性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無忘失法,非恒住捨性;非離無忘失法,非離恒住捨性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無忘失法,非恒住捨性;非離無忘失法,非離恒住捨性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無忘失法求,不應於恒住捨性求;不應離無忘失法求,不應離恒住捨性求。

[0525c24] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切智求,不應於道相智、一切相智求;不應離一切智求,不應離道相智、一切相智求。所以者何?若一切智,若道相智、一切相智,若離一切智,若離道相智、一切相智,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切智,非道相智、一切相智;非離一切智,非離道相智、一切相智。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切智,非道相智、一切相智;非離一切智,非離道相智、一切相智。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切智求,不應於道相智、一切相智求;不應離一切智求,不應離道相智、一切相智求。

大般若波羅蜜多經卷第九十四


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo