Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_058 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第58卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 58 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第五十八

初分讚大乘品第十六之三

[0326c01] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知內空亦無所有;內空無所有故,當知外空亦無所有;外空無所有故,當知內外空亦無所有;內外空無所有故,當知空空亦無所有;空空無所有故,當知大空亦無所有;大空無所有故,當知勝義空亦無所有;勝義空無所有故,當知有為空亦無所有;有為空無所有故,當知無為空亦無所有;無為空無所有故,當知畢竟空亦無所有;畢竟空無所有故,當知無際空亦無所有;無際空無所有故,當知散空亦無所有;散空無所有故,當知無變異空亦無所有;無變異空無所有故,當知本性空亦無所有;本性空無所有故,當知自相空亦無所有;自相空無所有故,當知共相空亦無所有;共相空無所有故,當知一切法空亦無所有;一切法空無所有故,當知不可得空亦無所有;不可得空無所有故,當知無性空亦無所有;無性空無所有故,當知自性空亦無所有;自性空無所有故,當知無性自性空亦無所有;無性自性空無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若內空乃至無性自性空,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0327a01] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知布施波羅蜜多亦無所有;布施波羅蜜多無所有故,當知淨戒波羅蜜多亦無所有;淨戒波羅蜜多無所有故,當知安忍波羅蜜多亦無所有;安忍波羅蜜多無所有故,當知精進波羅蜜多亦無所有;精進波羅蜜多無所有故,當知靜慮波羅蜜多亦無所有;靜慮波羅蜜多無所有故,當知般若波羅蜜多亦無所有;般若波羅蜜多無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0327a19] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知四靜慮亦無所有;四靜慮無所有故,當知四無量亦無所有;四無量無所有故,當知四無色定亦無所有;四無色定無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若四靜慮、四無量、四無色定,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0327b03] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知四念住亦無所有;四念住無所有故,當知四正斷亦無所有;四正斷無所有故,當知四神足亦無所有;四神足無所有故,當知五根亦無所有;五根無所有故,當知五力亦無所有;五力無所有故,當知七等覺支亦無所有;七等覺支無所有故,當知八聖道支亦無所有;八聖道支無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若四念住乃至八聖道支,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0327b20] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知空解脫門亦無所有;空解脫門無所有故,當知無相解脫門亦無所有;無相解脫門無所有故,當知無願解脫門亦無所有;無願解脫門無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若空、無相、無願解脫門,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0327c05] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知五眼亦無所有;五眼無所有故,當知六神通亦無所有;六神通無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若五眼、若六神通、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0327c17] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知佛十力亦無所有;佛十力無所有故,當知四無所畏亦無所有;四無所畏無所有故,當知四無礙解亦無所有;四無礙解無所有故,當知大慈亦無所有;大慈無所有故,當知大悲亦無所有;大悲無所有故,當知大喜亦無所有;大喜無所有故,當知大捨亦無所有;大捨無所有故,當知十八佛不共法亦無所有;十八佛不共法無所有故,當知一切智亦無所有;一切智無所有故,當知道相智亦無所有;道相智無所有故,當知一切相智亦無所有;一切相智無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若佛十力乃至一切相智,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0328a09] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知極喜地亦無所有;極喜地無所有故,當知離垢地亦無所有;離垢地無所有故,當知發光地亦無所有;發光地無所有故,當知焰慧地亦無所有;焰慧地無所有故,當知極難勝地亦無所有;極難勝地無所有故,當知現前地亦無所有;現前地無所有故,當知遠行地亦無所有;遠行地無所有故,當知不動地亦無所有;不動地無所有故,當知善慧地亦無所有;善慧地無所有故,當知法雲地亦無所有;法雲地無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若極喜地乃至法雲地,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0328a29] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知淨觀地亦無所有;淨觀地無所有故,當知種性地亦無所有;種性地無所有故,當知第八地亦無所有;第八地無所有故,當知具見地亦無所有;具見地無所有故,當知薄地亦無所有;薄地無所有故,當知離欲地亦無所有;離欲地無所有故,當知已辦地亦無所有;已辦地無所有故,當知獨覺地亦無所有;獨覺地無所有故,當知菩薩地亦無所有;菩薩地無所有故,當知如來地亦無所有;如來地無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若淨觀地乃至如來地,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0328b20] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知預流向亦無所有;預流向無所有故,當知預流果亦無所有;預流果無所有故,當知一來向亦無所有;一來向無所有故,當知一來果亦無所有;一來果無所有故,當知不還向亦無所有;不還向無所有故,當知不還果亦無所有;不還果無所有故,當知阿羅漢向亦無所有;阿羅漢向無所有故,當知阿羅漢果亦無所有;阿羅漢果無所有故,當知獨覺向亦無所有;獨覺向無所有故,當知獨覺果亦無所有;獨覺果無所有故,當知菩薩摩訶薩法亦無所有;菩薩摩訶薩法無所有故,當知三藐三佛陀法亦無所有;三藐三佛陀法無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若預流向乃至三藐三佛陀法,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0328c14] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知預流向補特伽羅亦無所有;預流向補特伽羅無所有故,當知預流果補特伽羅亦無所有;預流果補特伽羅無所有故,當知一來向補特伽羅亦無所有;一來向補特伽羅無所有故,當知一來果補特伽羅亦無所有;一來果補特伽羅無所有故,當知不還向補特伽羅亦無所有;不還向補特伽羅無所有故,當知不還果補特伽羅亦無所有;不還果補特伽羅無所有故,當知阿羅漢向補特伽羅亦無所有;阿羅漢向補特伽羅無所有故,當知阿羅漢果補特伽羅亦無所有;阿羅漢果補特伽羅無所有故,當知獨覺向補特伽羅亦無所有;獨覺向補特伽羅無所有故,當知獨覺果補特伽羅亦無所有;獨覺果補特伽羅無所有故,當知菩薩摩訶薩亦無所有;菩薩摩訶薩無所有故,當知三藐三佛陀亦無所有;三藐三佛陀無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0329a12] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知聲聞乘亦無所有;聲聞乘無所有故,當知獨覺乘亦無所有;獨覺乘無所有故,當知正等覺乘亦無所有;正等覺乘無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0329a25] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知聲聞乘補特伽羅亦無所有;聲聞乘補特伽羅無所有故,當知獨覺乘補特伽羅亦無所有;獨覺乘補特伽羅無所有故,當知正等覺乘補特伽羅亦無所有;正等覺乘補特伽羅無所有故,當知虛空亦無所有;虛空無所有故,當知大乘亦無所有;大乘無所有故,當知無數亦無所有;無數無所有故,當知無量亦無所有;無量無所有故,當知無邊亦無所有;無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義故,說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故?善現!若我乃至見者,若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘、補特伽羅,若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0329b10] 「善現!當知如涅槃界普能含受無數無量無邊有情,大乘亦爾,普能含受無數無量無邊有情。善現!由此因緣故作是說:譬如虛空普能含受無數無量無邊有情,大乘亦爾,普能含受無數無量無邊有情。

[0329b16] 「復次,善現!汝言『又如虛空無來無去無住可見,大乘亦爾,無來無去無住可見。』者,如是!如是!如汝所說。所以者何?善現!以一切法無來無去亦復不住。何以故?以一切法若動若住不可得故。

[0329b20] 「善現!色無來無去亦復不住,受、想、行、識無來無去亦復不住;色本性無來無去亦復不住,受、想、行、識本性無來無去亦復不住;色真如無來無去亦復不住,受、想、行、識真如無來無去亦復不住;色自性無來無去亦復不住,受、想、行、識自性無來無去亦復不住;色自相無來無去亦復不住,受、想、行、識自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以色、受、想、行、識及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0329b29] 「復次,善現!眼處無來無去亦復不住,耳、鼻、舌、身、意處無來無去亦復不住;眼處本性無來無去亦復不住,耳、鼻、舌、身、意處本性無來無去亦復不住;眼處真如無來無去亦復不住,耳、鼻、舌、身、意處真如無來無去亦復不住;眼處自性無來無去亦復不住,耳、鼻、舌、身、意處自性無來無去亦復不住;眼處自相無來無去亦復不住,耳、鼻、舌、身、意處自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以眼、耳、鼻、舌、身、意處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0329c11] 「復次,善現!色處無來無去亦復不住,聲、香、味、觸、法處無來無去亦復不住;色處本性無來無去亦復不住,聲、香、味、觸、法處本性無來無去亦復不住;色處真如無來無去亦復不住,聲、香、味、觸、法處真如無來無去亦復不住;色處自性無來無去亦復不住,聲、香、味、觸、法處自性無來無去亦復不住;色處自相無來無去亦復不住,聲、香、味、觸、法處自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以色、聲、香、味、觸、法處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0329c22] 「復次,善現!眼界無來無去亦復不住,色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無來無去亦復不住;眼界本性無來無去亦復不住,色界乃至眼觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住;眼界真如無來無去亦復不住,色界乃至眼觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住;眼界自性無來無去亦復不住,色界乃至眼觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住;眼界自相無來無去亦復不住,色界乃至眼觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0330a06] 「復次,善現!耳界無來無去亦復不住,聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無來無去亦復不住;耳界本性無來無去亦復不住,聲界乃至耳觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住;耳界真如無來無去亦復不住,聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住;耳界自性無來無去亦復不住,聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住;耳界自相無來無去亦復不住,聲界乃至耳觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0330a18] 「復次,善現!鼻界無來無去亦復不住,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無來無去亦復不住;鼻界本性無來無去亦復不住,香界乃至鼻觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住;鼻界真如無來無去亦復不住,香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住;鼻界自性無來無去亦復不住,香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住;鼻界自相無來無去亦復不住,香界乃至鼻觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0330b02] 「復次,善現!舌界無來無去亦復不住,味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無來無去亦復不住;舌界本性無來無去亦復不住,味界乃至舌觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住;舌界真如無來無去亦復不住,味界乃至舌觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住;舌界自性無來無去亦復不住,味界乃至舌觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住;舌界自相無來無去亦復不住,味界乃至舌觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0330b15] 「復次,善現!身界無來無去亦復不住,觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無來無去亦復不住;身界本性無來無去亦復不住,觸界乃至身觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住;身界真如無來無去亦復不住,觸界乃至身觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住;身界自性無來無去亦復不住,觸界乃至身觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住;身界自相無來無去亦復不住,觸界乃至身觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0330b27] 「復次,善現!意界無來無去亦復不住,法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無來無去亦復不住;意界本性無來無去亦復不住,法界乃至意觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住;意界真如無來無去亦復不住,法界乃至意觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住;意界自性無來無去亦復不住,法界乃至意觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住;意界自相無來無去亦復不住,法界乃至意觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0330c12] 「復次,善現!地界無來無去亦復不住,水、火、風、空、識界無來無去亦復不住;地界本性無來無去亦復不住,水、火、風、空、識界本性無來無去亦復不住;地界真如無來無去亦復不住,水、火、風、空、識界真如無來無去亦復不住;地界自性無來無去亦復不住,水、火、風、空、識界自性無來無去亦復不住;地界自相無來無去亦復不住,水、火、風、空、識界自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以地、水、火、風、空、識界及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0330c23] 「復次,善現!苦聖諦無來無去亦復不住,集、滅、道聖諦無來無去亦復不住;苦聖諦本性無來無去亦復不住,集、滅、道聖諦本性無來無去亦復不住;苦聖諦真如無來無去亦復不住,集、滅、道聖諦真如無來無去亦復不住;苦聖諦自性無來無去亦復不住,集、滅、道聖諦自性無來無去亦復不住;苦聖諦自相無來無去亦復不住,集、滅、道聖諦自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以苦、集、滅、道聖諦及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0331a05] 「復次,善現!無明無來無去亦復不住,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無來無去亦復不住;無明本性無來無去亦復不住,行乃至老死愁歎苦憂惱本性無來無去亦復不住;無明真如無來無去亦復不住,行乃至老死愁歎苦憂惱真如無來無去亦復不住;無明自性無來無去亦復不住,行乃至老死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住;無明自相無來無去亦復不住,行乃至老死愁歎苦憂惱自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0331a18] 「復次,善現!真如無來無去亦復不住,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際無來無去亦復不住;真如本性無來無去亦復不住,法界乃至實際本性無來無去亦復不住;真如真如無來無去亦復不住,法界乃至實際真如無來無去亦復不住;真如自性無來無去亦復不住,法界乃至實際自性無來無去亦復不住;真如自相無來無去亦復不住,法界乃至實際自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以真如乃至實際及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0331b03] 「復次,善現!內空無來無去亦復不住,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無來無去亦復不住;內空本性無來無去亦復不住,外空乃至無性自性空本性無來無去亦復不住;內空真如無來無去亦復不住,外空乃至無性自性空真如無來無去亦復不住;內空自性無來無去亦復不住,外空乃至無性自性空自性無來無去亦復不住;內空自相無來無去亦復不住,外空乃至無性自性空自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以內空乃至無性自性空及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0331b18] 「復次,善現!布施波羅蜜多無來無去亦復不住,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無來無去亦復不住;布施波羅蜜多本性無來無去亦復不住,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性無來無去亦復不住;布施波羅蜜多真如無來無去亦復不住,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如無來無去亦復不住;布施波羅蜜多自性無來無去亦復不住,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無來無去亦復不住;布施波羅蜜多自相無來無去亦復不住,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0331c04] 「復次,善現!四靜慮無來無去亦復不住,四無量、四無色定無來無去亦復不住;四靜慮本性無來無去亦復不住,四無量、四無色定本性無來無去亦復不住;四靜慮真如無來無去亦復不住,四無量、四無色定真如無來無去亦復不住;四靜慮自性無來無去亦復不住,四無量、四無色定自性無來無去亦復不住;四靜慮自相無來無去亦復不住,四無量、四無色定自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以四靜慮、四無量、四無色定及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0331c15] 「復次,善現!四念住無來無去亦復不住,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無來無去亦復不住;四念住本性無來無去亦復不住,四正斷乃至八聖道支本性無來無去亦復不住;四念住真如無來無去亦復不住,四正斷乃至八聖道支真如無來無去亦復不住;四念住自性無來無去亦復不住,四正斷乃至八聖道支自性無來無去亦復不住;四念住自相無來無去亦復不住,四正斷乃至八聖道支自相無來無去亦復不住。何以故?善現!以四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

大般若波羅蜜多經卷第五十八


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo