Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T03n0165_004 頂生王因緣經 第4卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 3 冊 » No.0165 » 第 4 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

佛說頂生王因緣經卷第四

[0400b21] 「復次,麤堅園南二十由旬有麤堅地,縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,有百一種采繪嚴飾清淨柔軟;其地中間有四寶臺間錯莊嚴,天曼陀羅華散布其地;道路長二十由旬,闊半由旬,清淨嚴飾,華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足;亦有輿輦,隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。

[0400b27] 「復次,善見!城西二十由旬,有園名雜種,縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀;園有金牆高一由旬;金牆之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗胝迦成;復有重通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾,又復柔軟如兜羅緜及如妙[疊*毛],下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量,香風時來吹去萎華更雨新者。

[0400c06] 「雜種園中有大池沼,縱廣正等五十由旬,周匝二百由旬,金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底;池之四面有四梯陛,金、銀、瑠璃、頗胝迦成;彼池沼中有四寶臺,金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內;復有種種水鳥遊戲池中,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

[0400c16] 「復有種種華樹果樹,直生端立圓無缺減;如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華果樹林亦復如是;彼樹復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲;觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹,其樹所出四色妙衣;又有種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等;又有種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足環,及身莊嚴妙好之具;又有四色蘇陀味食,謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等隨所思者,纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女等或處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種種輿輦服用莊嚴之具,天女駢隘擊鼓奏歌,爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝果。

[0401a03] 「園中道路長二十由旬,闊半由旬,清淨嚴飾金沙布地;觸處遍灑旃檀香水;金繩交絡垂金鈴鐸;道路左右亦有種種華果樹林,飛鳥游戲出妙音聲;亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等;復有四種莊嚴輿輦謂象乘、馬乘、車乘、寶輿;若彼天男及天女等思其乘馭往游戲者,纔起心時隨思即至,乘已游行受諸快樂。

[0401a10] 「此園何故名為雜種?謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等種種雜故;又此園中諸天子眾,以雜種類嬉戲娛樂,由是緣故名雜種園。

[0401a14] 「復次,雜種園西二十由旬,有雜種地縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,有百一種采繪嚴飾清淨柔軟;其地中間有四寶臺間錯莊嚴;天曼陀羅華散布其地;道路長二十由旬,闊半由旬,清淨嚴飾;華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足;亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。

[0401a20] 「復次,善見城北二十由旬,有園名歡喜,縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀;園有金牆高一由旬;金牆之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗胝迦成;復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種采繪嚴飾,又復柔軟如兜羅緜及如妙[疊*毛],下足隨陷舉足隨起;有天曼陀羅華散布其地深可膝量,香風時來吹去萎華更雨新者。

[0401a28] 「歡喜園中有大池沼,縱廣正等五十由旬,周匝二百由旬,金、銀、瑠璃、頗胝迦等以布其底;池之四面有四梯陛,金、銀、瑠璃、頗胝迦成;彼池沼中有四寶臺,金、銀、瑠璃、頗胝迦等間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內;復有種種水鳥游戲池中出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

[0401b10] 「復有種種華樹果樹,直生端立圓無缺減;如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲;觸處皆有青、黃、赤、白四色劫波衣樹,其樹所出四色妙衣;又有種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等;又有種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足環,及身莊嚴妙好之具;又有四色蘇陀味食,謂青、黃、赤、白;若彼天男及天女等隨所思者,纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女等或處其中安隱而坐,或觀視游行;悉有種種輿輦服用莊嚴之具,天女駢隘擊鼓奏歌,爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝果。

[0401b25] 「園中道路長二十由旬,闊半由旬,清淨嚴飾金沙布地;觸處遍灑旃檀香水;金繩交絡垂金鈴鐸;道路左右亦有種種華果樹林,飛鳥游戲出妙音聲;亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等;復有四種莊嚴輿輦,謂象乘、馬乘、車乘、寶輿;若彼天男及天女等,思其乘馭往游戲者,纔起心時隨思即至,乘已游行受諸快樂。

[0401c03] 「此園何故名為歡喜?謂此園中所有池沼、華果、樹林、衣服、嚴具及天女等、彼諸天眾隨所受用嬉戲娛樂,隨自福力心生適悅歡喜快樂;以是緣故名歡喜園。

[0401c08] 「復次,歡喜園北二十由旬有歡喜地,縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,有百一種采繪嚴飾清淨柔軟;其地中間有四寶臺間錯莊嚴;天曼陀羅華散布其地;道路長二十由旬,闊半由旬,清淨嚴飾;華果、樹林、衣服、音樂、莊嚴等樹一一具足;亦有輿輦隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。

[0401c14] 「復次,善見天城東北有樹,名波利質多羅俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬,一一樹枝出五十由旬;彼第一枝東出五十由旬,第二枝南出五十由旬,第三枝西出五十由旬,第四枝北出五十由旬,中枝上出高聳虛空五十由旬;其樹高一百五十由旬,徑五十由旬,周匝三百由旬;妙香順風聞百由旬,逆風五十由旬;色光明照八十由旬;枝葉華果開落依時;所有三十三天眾,若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜,彼諸天眾游行戲樂。

[0401c25] 「其樹非久,又見尸蘭拏鉢羅輸;彼諸天眾心生歡喜,游行戲樂。

[0401c27] 「其樹非久,又見惹羅迦惹覩;彼諸天眾心生歡喜,游行戲樂。

[0401c29] 「其樹非久,又見囉迦惹覩;彼諸天眾心生歡喜,游行戲樂。

[0402a02] 「其樹非久,又見骨砧摩羅迦惹覩;彼諸天眾心生歡喜,游行戲樂。

[0402a04] 「其樹非久,又見迦迦寫葛惹覩;彼諸天眾心生歡喜,游行戲樂。

[0402a06] 「其樹非久,又見芳盛普遍開敷;彼諸天眾見是波利質多羅俱毘陀羅樹,遍開敷已,心生歡喜;夏四月中於其樹下五欲娛樂,嬉戲自在,隨自福力受斯勝果。」

[0402a10] 佛言:「大王!福威力故,彼三十三天中波利質多羅俱毘陀羅樹勝異如是。復次,三十三天波利質多羅俱毘陀羅樹下有雜飾地,縱廣正等五十由旬,周匝二百由旬,殊麗可觀;有百一種采繪嚴飾,清淨柔軟如兜羅緜及如[疊*毛],下足隨陷舉足隨起;天曼陀羅華散布其地,香風時來吹去萎華更雨新者。其中布以純金所成最勝賢座,帝釋天主處于座上;彼三十三天諸天子眾,夏四月中游止其間,五欲娛樂,嬉戲自在。

[0402a20] 「又復雜飾柔軟周匝於地,復有種種華樹果樹,直生端立圓無缺減,如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華果樹林亦復如是;有眾飛鳥游止其上,出妙音聲;又有四色劫波衣樹,其樹所出四色妙衣;又有種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等;又有種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足環,及身莊嚴妙好之具;又有四色蘇陀味食,謂青、黃、赤、白。若彼天男及天女等,隨所思者而皆自至。又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女等或處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種種輿輦服用莊嚴之具,天女駢隘擊鼓奏歌,爇眾名香豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬,夏四月中,五欲娛樂嬉戲自在,隨自福力受斯勝果。

佛說頂生王因緣經卷第四


【經文資訊】大正藏第 03 冊 No. 0165 頂生王因緣經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,范振業大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo