Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

N17n0006_043 相應部經典(第42卷-第47卷) 第43卷

CBETA 電子佛典集成 » 南傳 (N) » 第 17 冊 » No.0006 » 第 43 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

第九 無為相應

第一品

〔一〕第一 身

[0063a07]

[0063a07] 「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道,於此且諦聽。

[0063a08]

[0063a08] 諸比丘!何者為無為耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅,諸比丘!此稱為無為。

[0063a10]

[0063a10] 諸比丘!何者為達無為之道耶?向於身之念,諸比丘!此稱為無為之道。

[0063a11]

[0063a11] 如是,諸比丘!余為汝等說無為,說達無為之道。

[0063a12]

[0063a12] 諸比丘!凡以利益所願、有慈念之師,應為諸弟子作垂示慈悲者,余皆為汝等而作。

[0063a14]

[0063a14] 諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,不得放逸、不得有後日之悔,此是余為汝等之教誡。」

[P.360] 〔二〕第二 止觀

[0064a07]

[0064a07] 「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道,於此且諦聽。

[0064a08]

[0064a08] 諸比丘!何者為無為耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅,諸比丘!稱此謂無為。

[0064a10]

[0064a10] 諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!止與觀,此稱為達無為之道。

〔三〕第三 有尋

[0064a12] ※三

[0064a12] 諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!有尋有伺三昧、無尋唯伺三昧、無尋無伺三昧,此稱為達無為之道也。

〔四〕第四 空

[0065a01] ※三

[0065a01] 諸比丘!何者為達無為之道耶?空三昧、無相三昧、無願三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

〔五〕第五 念處

[0065a04] ※三

[0065a04] 諸比丘!何者為達無為之道耶?四念處。諸比丘!此稱為達無為之道。

〔六〕第六 正勤

[0065a06] ※三

[0065a06] 諸比丘!何者為達無為之道耶?四正勤。諸比丘!此稱為達無為之道。

〔七〕第七 如意足

[0065a08] ※三

[0065a08] 諸比丘!何者為達無為之道耶?四如意足。諸比丘!此稱為達無為之道。

[P.361] 〔八〕第八 根

[0065a10] ※三

[0065a10] 諸比丘!何者為達無為之道耶?五根。諸比丘!此稱為達無為之道。

〔九〕第九 力

[0065a12] ※三

[0065a12] 諸比丘!何者又為達無為之道耶?五力。諸比丘!此稱為達無為之道。

〔十〕第十 覺支

[0065a14] ※三

[0065a14] 諸比丘!何者又為達無為之道耶?七覺支。諸比丘!此稱為達無為之道。

[0066a01] ……

〔一一〕第十一 道

[0066a03] ※三

[0066a03] 諸比丘!何者又為達無為之道耶?八支聖道。諸比丘!此稱為達無為之道。

[0066a04]

[0066a04] 諸比丘!如是,余為汝等說無為,說達無為之道。

[0066a05]

[0066a05] 諸比丘!以願有慈念之師,應為諸弟子利益之作垂示慈悲者,余皆為汝等而作。

[0066a06]

[0066a06] 諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,不得放逸、不得日後有悔。此是余為汝等之教誡。」

[0066a08] 涅槃相應之第一品(終)

[0066a09] 其攝頌曰:

    身與三昧尋
    以及空念處
    正勤如意定
    根力並覺支
    依道為十一

[P.362] 第二品

〔一二〕第一 無為

一 止

[0067a11]

[0067a11] 「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道。於此且諦聽。

[0067a12]

[0067a12] 諸比丘!何者為無為耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅,諸比丘!此稱為無為。

[0067a14]

[0067a14] 諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!止,此稱為達無為之道。

[0068a01]

[0068a01] 諸比丘!如是,余為汝等說無為,說達無為之道。

[0068a02]

[0068a02] 諸比丘!以願有慈念之師,應為諸弟子之利益作垂示慈悲者,以此余皆為汝等而作。

[0068a04]

[0068a04] 諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,不得放逸、不得有後日之悔,以此是余為汝等之教誡。」

二 觀

[0068a07]

[0068a07] 「諸比丘!何者為達無為之道耶?諸比丘!觀,此稱謂達無為之道。

三 六種三昧

[0068a09] ※三

[0068a09] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!有尋有伺三昧,稱此謂達無為之 [P.363] 道。

[0068a11] …………(一)

[0068a13] ※三

[0068a13] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?無尋唯伺三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

[0069a01] …………(二)

[0069a03] ※三

[0069a03] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?無尋無伺三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

[0069a05] …………(三)

[0069a07] ※三

[0069a07] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?空三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

[0069a08] …………(四)

[0069a10] ※三

[0069a10] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?無相三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

[0069a11] …………(五)

[0069a13] ※三

[0069a13] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?無願三昧。諸比丘!此稱為達無為之道。

[0069a14] …………(六)

九~一二 四念處

[0070a02] ※三

[0070a02] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,於身觀身而(一)… [P.364] …於受觀受而住(二)……於心觀心而住(三)……於法觀法而住(四)精勤於正知、正念,於世以制御貪欲憂惱者。諸比丘!此稱為達無為之道。

一三~一六 四正勤

[0070a06] ※三

[0070a06] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,未起諸惡不善之法,令之不起(一)……已起諸惡不善之法,令之捨棄(二)……未起諸善之法,令之 [P.365] 生起(三)……已起諸善之法,令之住立、不喪失、生長、擴大、增修、完成(四),以生起願望努力精進,對初心有力以顯勤苦。比丘等!此稱為達無為之道。

一七~二〇 四如意足

[0070a11] ※三

[0070a11] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,增修欲定勤行完具之如意足(一)……增修精進定勤行完具之如意足(二)……增修心定勤行完具之如意足(三)……增修思惟定勤行完具之如意足(四)。諸比丘!此稱為達無為之道。

二一~二五 五根

[0071a01] ※三

[0071a01] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依 [P.366] 滅盡,以增修傾向於捨棄之信根(一)……增修精進根(二)……增修念根(三)……增修定根(四)……增修慧根(五)。諸比丘!此稱為達無為之道。

二六~三〇 五力

[0071a05] ※三

[0071a05] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依 [P.367] 滅盡,以增修傾向於捨棄之信力(一)……增修精進力(二)……增修念力(三)……增修定力(四)……增修慧力(五)。諸比丘!此稱為達無為之道。

三一~三七 七覺支

[0071a09] ※三

[0071a09] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依滅盡,以增修傾向於捨棄之念覺支(一)……增修擇法覺支(二)……增修精進覺支(三)……增修喜覺支(四)……增修輕安覺支(五)……增修定覺支(六)……增修捨覺支(七)……諸比丘!此稱為達無為之道。」

三八~四五 八正道

[0071a14]

[0071a14] 「諸比丘!余為汝等說無為與達無為之道,於此且諦聽。

[0072a01]

[0072a01] 諸比丘!何者為無為耶?貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅。諸比丘!此稱為無為。

[0072a03]

[0072a03] 諸比丘!又何者為達無為之道耶?諸比丘!於此有比丘,依遠離、依離欲、依 [P.368] 滅盡,以增修傾向於捨棄之正見(一)……增修正思惟(二)……增修正語(三)……增修正業(四)……增修正命(五)……增修正精進(六)……增修正念(七)……增修正定(八)……諸比丘!此稱為達無為之道。

[0072a07]

[0072a07] 諸比丘!如是,余為汝等說無為,說達無為之道。

[0072a08]

[0072a08] 諸比丘!凡以願有慈念之師,應為諸弟子之利益作垂示慈悲者,以此一切余為汝等而作。

[0072a10]

[0072a10] 諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,諸比丘!不得放逸、不得有後日之悔,此為余為汝等之教誡。」

〔一三〕第二 終極(下無)

一~四五

[0072a14]

[0072a14] 諸比丘!余為汝等說究竟與達究竟之道,於此且諦聽。

[0073a01]

[0073a01] 諸比丘!何者為究竟耶?以下相同於無為之詳說也。

[P.369] 〔一四〕第三 無漏(無流)

一~四五

[0073a09]

[0073a09] 諸比丘!余為汝等說無漏與達無漏之道……

〔一五〕第四 真諦

一~四五

[0073a12]

[0073a12] 諸比丘!余為汝等說真諦與達真諦之道……

〔一六〕第五 彼岸

一~四五

[0074a01]

[0074a01] 諸比丘!余為汝等說彼岸與達彼岸之道……

〔一七〕第六 巧妙(聽細)

一~四五

[0074a04]

[0074a04] 諸比丘!余為汝等說巧妙與達巧妙之道……

〔一八〕第七 極難見(難見)

一~四五

[0074a07]

[0074a07] 諸比丘!余為汝等說極難見與達極難見之道……

〔一九〕第八 不老(無壞)

一~四五

[0074a10]

[0074a10] 諸比丘!余為汝等說不老與達不老之道……

[P.370] 〔二〇〕第九 堅牢(無爭)

一~四五

[0074a13]

[0074a13] 諸比丘!余為汝等說堅牢與達堅牢之道……

〔二一〕第十 照見(無失)

一~四五

[0075a02]

[0075a02] 諸比丘!余為汝等說照見與達照見之道……

〔二二〕第十一 無譬

一~四五

[0075a05]

[0075a05] 諸比丘!余為汝等說無譬與達無譬之道……

〔二三〕第十二 無戲論

一~四五

[0075a08]

[0075a08] 諸比丘!余為汝等說無戲論與達無戲論之道……

〔二四〕第十三 寂靜

一~四五

[0075a11]

[0075a11] 諸比丘!余為汝等說寂靜與達寂靜之道……

〔二五〕第十四 甘露

一~四五

[0075a14]

[0075a14] 諸比丘!余為汝等說甘露與達甘露之道……

〔二六〕第十五 極妙

一~四五

[0076a03]

[0076a03] 諸比丘!余為汝等說極妙與達極妙之道……

〔二七〕第十六 安泰(止)

一~四五

[0076a06]

[0076a06] 諸比丘!余為汝等說安泰與達安泰之道……

[P.371] 〔二八〕第十七 安穩(安)

一~四五

[0076a09]

[0076a09] 諸比丘!余為汝等說安穩與達安穩之道……

〔二九〕第十八 愛盡

一~四五

[0076a12]

[0076a12] 諸比丘!余為汝等說愛盡與達愛盡之道……

〔三〇〕第十九 不思議(希有)

一~四五

[0077a01]

[0077a01] 諸比丘!余為汝等說不思議與達不思議之道……

〔三一〕第二〇 稀有(未曾有)

一~四五

[0077a04]

[0077a04] 諸比丘!余為汝等說稀有與達稀有之道……

〔三二〕第二一 無災(無枉)

一~四五

[0077a07]

[0077a07] 諸比丘!余為汝等說無災與達無災之道……

〔三三〕第二二 無災法(無災)

一~四五

[0077a10]

[0077a10] 諸比丘!余為汝等說無災法與達無災法之道……

〔三四〕第二三 涅槃

一~四五

[0077a13]

[0077a13] 諸比丘!余為汝等說涅槃與達涅槃之道……

〔三五〕第二四 無損

一~四五

[0078a02]

[0078a02] 諸比丘!余為汝等說無損與達無損之道……

〔三六〕第二五 離欲

一~四五

[0078a05]

[0078a05] 諸比丘!余為汝等說離欲與達離欲之道……

[P.372] 〔三七〕第二六 清淨(淨)

一~四五

[0078a08]

[0078a08] 諸比丘!余為汝等說清淨與達清淨之道……

〔三八〕第二七 解脫

一~四五

[0078a11]

[0078a11] 諸比丘!余為汝等說解脫與達解脫之道……

〔三九〕第二八 非住

一~四五

[0078a14]

[0078a14] 諸比丘!余為汝等說非住與達非住之道……

〔四〇〕第二九 燈明(洲)

一~四五

[0079a03]

[0079a03] 諸比丘!余為汝等說燈明與達燈明之道……

〔四一〕第三十 窟宅

一~四五

[0079a06]

[0079a06] 諸比丘!余為汝等說窟宅與達窟宅之道……

〔四二〕第三一 庇護

一~四五

[0079a09]

[0079a09] 諸比丘!余為汝等說庇護與達庇護之道……

〔四三〕第三二 歸依

一~四五

[0079a12]

[0079a12] 諸比丘!余為汝等說歸依與達歸依之道……

[P.373] 〔四四〕第三三 到彼岸(能度)

[0080a01]

[0080a01] 「諸比丘!余為汝等說到彼岸與達到彼岸之道,於此且諦聽。

[0080a02]

[0080a02] 諸比丘!又何者為到彼岸耶?諸比丘!貪欲之壞滅、瞋恚之壞滅、愚癡之壞滅。諸比丘!此稱為達到彼岸。

[0080a04]

[0080a04] 諸比丘!又何者為達到彼岸之道耶?向於身之念。諸比丘!此稱為達到彼岸之道。

[0080a06]

[0080a06] 諸比丘!如是,余為汝等說到彼岸,說達到彼岸之道。

[0080a07]

[0080a07] 諸比丘!凡以願有慈念之師,應為諸弟子之利益作垂示慈悲者,此一切余為汝等而作。

[0080a09]

[0080a09] 諸比丘!思念此等之樹下、此等之空屋,諸比丘!不得放逸、不得有後日之悔者,此余為汝等之教誡。」

二~四五

[0080a12] 〔與無為之詳說同〕

[0080a13] 其攝頌曰:

    無為究竟及無漏
    真諦彼岸與巧妙
    難見不老並堅牢
    照見無譬無戲論
    寂靜甘露與極妙
    安泰安穩及愛盡
    不思議稀有無災
    無災法此諸涅槃
    如來善逝之所說
    無損無欲與清淨
    解脫非住並燈明
    窟宅庇護與歸依
    如此之行到彼岸

[0081a13] 無為相應(終)


【經文資訊】漢譯南傳大藏經第 17 冊 No. 0006 相應部經典(第42卷-第47卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依漢譯南傳大藏經所編輯
【原始資料】CBETA OCR,智光法師提供,祥因法師提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo