Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T09n0278_059 大方廣佛華嚴經 第59卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 9 冊 » No.0278 » 第 59 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大方廣佛華嚴經卷第五十九

入法界品第三十四之十六

[0775b12] ◎爾時,彌勒菩薩以如是等,讚歎善財諸妙功德,令無量眾生發道心已,告善財言:「善哉!善哉!童子!乃能發阿耨多羅三藐三菩提心,專求一切佛法,饒益一切世間,救護一切眾生。善男子!汝得善利人身壽命,值遇諸佛,得見文殊師利大善知識;汝為法器,善根潤澤,長清白法,淨勝欲性,為善知識之所總攝,諸佛護念。何以故?菩提心者,則為一切諸佛種子,能生一切諸佛法故;菩提心者,則為良田,長養眾生白淨法故;菩提心者,則為大地,能持一切諸世間故;菩提心者,則為淨水,洗濯一切煩惱垢故;菩提心者,則為大風,一切世間無障礙故;菩提心者,則為盛火,能燒一切邪見愛故;菩提心者,則為淨日,普照一切眾生類故;菩提心者,則為明月,諸白淨法悉圓滿故;菩提心者,則為淨燈,普照一切諸法界故;菩提心者,則為淨眼,悉能覩見邪正道故;菩提心者,則為大道,皆令得入一切智城故;菩提心者,則為正濟,悉令得到出要處故;菩提心者,則為大乘,容載一切諸菩薩故;菩提心者,則為門戶,令入一切菩薩行故;菩提心者,則為宮殿,安住修習三昧法故;菩提心者,則為園觀,於中遊戲受法樂故;菩提心者,則為勝宅,一切眾生所歸依故;菩提心者,則為依止,因修一切菩薩行故;菩提心者,則為守護,能滿菩薩諸大願故;菩提心者,則為慈母,增長一切諸菩薩故;菩提心者,則為養育,守護一切諸菩薩故;菩提心者,則為善知識,離一切惡諸恐怖故;菩提心者,則為大王,勝諸聲聞、緣覺心故;菩提心者,則為最勝,成滿一切無比願故;菩提心者,則為大海,悉能容受諸功德故;菩提心者,則為須彌山王,等觀眾生心不動故;菩提心者,則為金剛圍山,攝持一切諸眾生故;菩提心者,則為雪山,長養智慧清涼藥故;菩提心者,則為香山,出生一切功德香故;菩提心者,則為虛空,諸妙功德無邊際故;菩提心者,則為蓮華,不染一切世間法故;菩提心者,則為寶象,悉能調伏一切根故;菩提心者,則為寶馬,遠離諸惡[怡-台+龍]悷法故;菩提心者,則為調御師,悉能守護摩訶衍故;菩提心者,則為良藥,治一切煩惱病故;菩提心者,則為沃焦,消盡一切不善法故;菩提心者,則為金剛,壞散一切諸惡法故;菩提心者,則為和香,出生一切功德香故;菩提心者,則為妙華,一切世間所愛樂故;菩提心者,則為白栴檀,除滅五欲諸熱病故;菩提心者,則為樂器,微妙音聲聞法界故;菩提心者,則為勇健,摧滅煩惱諸怨敵故;菩提心者,則為善鑷,拔出一切煩惱刺故;菩提心者,則為尊主,於餘一切莫能勝故;菩提心者,則為毘沙門天王,捨離一切諸貧苦故;菩提心者,則為妙德,莊嚴一切諸功德故;菩提心者,則為莊嚴具,嚴飾一切諸菩薩故;菩提心者,則為火災,焚燒一切有為法故;菩提心者,則為無壞藥王樹根,長養一切諸佛法故;菩提心者,則為龍珠,除滅無量煩惱毒故;菩提心者,則為水珠,淨諸心垢煩惱濁故;菩提心者,則為如意珠,具足一切功德利故;菩提心者,則為天德瓶,滿足一切所欲樂故;菩提心者,則為劫初樹,出生一切莊嚴具故;菩提心者,則為恒娑衣,不受一切諸塵垢故;菩提心者,則為正業,本性淨故;菩提心者,則為利犁,修治一切眾生田故;菩提心者,則為那羅延箭,悉能鑒徹身見鎧故;菩提心者,則為厭離,決定了知苦患相故;菩提心者,則為利矟,能刺一切煩惱賊故;菩提心者,則為甘露雨,能滅一切煩惱火故;菩提心者,則為利劍,斬除一切煩惱惡故;菩提心者,則為金椎,壞散一切憍慢山故;菩提心者,則為利刀,斬截七使煩惱鎧故;菩提心者,則為勇健幢,傾倒一切諸魔幢故;菩提心者,則為釿斧,斫伐無知諸苦樹故;菩提心者,則為器仗,防護一切諸艱難故;菩提心者,則為善手,防護一切諸度身故;菩提心者,則為妙足,安立一切諸功德故;菩提心者,則為眼藥,除滅一切無明曀故;菩提心者,則為善拔刺,悉能拔出身見刺故;菩提心者,則為安隱床,除滅一切生死苦床故;菩提心者,則為善友,度脫無量生死難故;菩提心者,則為善利,遠離一切衰耗法故;菩提心者,則為天人師,善知菩薩出要道故;菩提心者,則為寶藏,無量功德不可盡故;菩提心者,則為涌泉,清冷智慧無窮盡故;菩提心者,則為淨鏡,顯現一切諸法門故;菩提心者,則為淨池,洗濯一切諸垢穢故;菩提心者,則為大河流,引諸度四攝法故;菩提心者,則為龍王,悉能普雨甘露法故;菩提心者,則為命根,任持菩薩大悲法故;菩提心者,則為甘露,能令安住不死法故;菩提心者,則為羅網,網取一切所應化故;菩提心者,則為善羂,攝取一切諸眾生故;菩提心者,則為鉤餌,釣出生死淵居眾生故;菩提心者,則為阿伽陀藥,除滅一切諸惡患故;菩提心者,則為波羅提毘叉藥,悉能療治五欲毒故;菩提心者,則為大地,消滅無量邪想水故;菩提心者,則為風輪,壞散一切諸障蓋故;菩提心者,則為寶洲,出生道品功德寶故;菩提心者,則為種性,長養一切白淨法故;菩提心者,則為居宅,納受一切功德寶故;菩提心者,則為大城,菩薩、商人所住處故;菩提心者,則為金藥,消煩惱垢,令清淨故;菩提心者,則為香蜜,具足一切功德味故;菩提心者,則為正道,令入一切智城故;菩提心者,則為寶器,容受一切白淨法故;菩提心者,則為時澤,悉能除滅煩惱塵故;菩提心者,則為安住,出生菩薩之所住故;菩提心者,則為壽行,不取聲聞諸解脫故;菩提心者,則為瑠璃寶,其性淨妙不受垢故;菩提心者,則為伊尼羅寶,勝諸聲聞、緣覺智故;菩提心者,則為法鼓,覺悟煩惱長寢眾生故;菩提心者,則為淨水,其性清淨,無垢濁故;菩提心者,則為閻浮檀金,令有為善,如聚墨故;菩提心者,則為山王,超出一切諸世間故;菩提心者,則為歸依,悉能救護諸眾生故;菩提心者,則為實義,遠離一切虛妄法故;菩提心者,則為無上寶,悉令歡喜,得滿足故;菩提心者,則為大會,隨彼所須,令充悅故;菩提心者,則為尊長,於諸眾生無倫匹故;菩提心者,則為寶藏,受持一切諸佛法故;菩提心者,則為因陀羅網,攝諸煩惱阿修羅故;菩提心者,則為毘樓那風,震動教化眾生心故;菩提心者,則為因陀羅火,焚燒一切煩惱習故;菩提心者,則為無上塔,一切天人應供養故。佛子!菩提心者,如是無量功德成就,悉與一切諸佛菩薩諸功德等。何以故?因菩提心,出生一切諸菩薩行,三世諸佛成正覺故。

[0776c27] 「◎善男子!譬如有人得自在藥,離五恐怖。何等為五?所謂:火不能燒、水不能漂、毒不能中、刀不能傷、熏不能害。菩薩摩訶薩亦復如是,發菩提心,攝薩婆若,離五恐怖。何等為五?所謂:不為欲火所燒,諸有流水所不能漂,瞋恚惡毒所不能中,煩惱利刀所不能傷,邪覺觀煙熏不能害。

[0777a04] 「善男子!譬如有人得解脫藥,終不橫死。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心妙智慧藥,生死過患所不能害。

[0777a07] 「善男子!譬如有人得龍王藥,若有毒蟲聞其藥氣,即避遠去。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心大龍王藥,一切煩惱諸惡毒蟲,聞其藥氣,皆悉散滅。

[0777a10] 「善男子!譬如有人得不可壞藥,一切怨敵,不得其便。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心不壞法藥,一切煩惱諸魔怨敵,所不能壞。

[0777a13] 「善男子!譬如有人得頻伽陀藥,能出毒刺。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心頻伽陀藥,能出三毒諸邪見刺。

[0777a16] 「善男子!譬如有人得善見藥王,滅一切病。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心善見藥王,滅一切眾生諸煩惱病。

[0777a19] 「善男子!譬如刪陀那大藥王樹,其有眾生在彼樹蔭,身諸惡瘡皆得除愈。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心刪陀藥樹,其有眾生依蔭此樹,一切煩惱不善業瘡,皆得除愈。

[0777a23] 「善男子!譬如藥王樹,名無壞根,以其力故,長養一切閻浮提樹。菩提心樹亦復如是,以其力故,長養一切學、無學菩薩善根。

[0777a26] 「善男子!譬如藥草,名阿藍婆,若用塗體,身得柔澤,意離諸惡。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心阿藍婆藥,長身、口、意諸善行業。

[0777a29] 「善男子!譬如有人得念力藥,有所聞法,終不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心念力藥者,聞持一切佛法不忘。

[0777b02] 「善男子!譬如有藥,名曰蓮華,其有服者,住壽一劫。菩薩摩訶薩亦復如是,服菩提心蓮華藥者,阿僧祇劫而得自在。

[0777b05] 「善男子!譬如有人執翳身藥,一切眾生所不能見。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心翳身藥者,一切諸魔所不能見。

[0777b08] 「善男子!譬如大海有摩尼寶,名積眾寶,若不至他方,設火災起,乃至消減海水一渧無有是處。菩提之心積眾寶珠,亦復如是,處於菩薩直心海中,乃至以一善根迴向薩婆若,有忘失者,無有是處,而薩婆若無所染著,不離善根。

[0777b13] 「善男子!譬如摩尼名淨光明,有人以此瓔珞身者,蔽餘寶光,悉如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是,以菩提心摩尼寶珠瓔珞其身,映蔽聲聞、緣覺心寶。

[0777b17] 「善男子!譬如水珠,置濁水中,水即澄清。菩提心珠亦復如是,除滅一切煩惱垢濁。

[0777b19] 「善男子!譬如有人得住水寶珠,瓔珞其身,入深水中而不沒溺。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心住水寶珠,入生死海而不沈沒。

[0777b22] 「善男子!譬如有人得大龍寶珠,往到龍所,龍不為害。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心大龍寶珠,入欲界中,煩惱惡龍所不能害。

[0777b25] 「善男子!譬如帝釋有摩尼寶,瓔珞其身,於天中尊。菩薩摩訶薩亦復如是,著菩提心寶瓔珞者,悉於一切三界中尊。

[0777b28] 「善男子!譬如有人得隨意珠,除滅一切貧窮困苦。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心隨意寶珠,除滅一切邪命貧苦。

[0777c01] 「善男子!譬如火珠,因日光發,能出猛焰,得菩提心。明淨火珠亦復如是,因大慧光所感發故,出智慧火。

[0777c04] 「善男子!譬如月珠,因月光發出清涼水,得菩提心。淨月寶珠亦復如是,因彼迴向善根,月光所感發已,出生善根諸大願水。

[0777c07] 「善男子!譬如龍王著如意寶冠,遠離恐怖。菩薩摩訶薩亦復如是,著菩提心大悲如意寶冠,遠離一切惡道諸難。

[0777c09] 「善男子!譬如莊嚴一切眾生藏摩尼寶,悉能成滿一切所願,無所損減,得菩提心。妙莊嚴藏摩尼寶者,成滿菩薩,及餘眾生所欲願樂,無所損減。

[0777c13] 「善男子!譬如轉輪王有摩尼寶,普照宮殿滅一切闇。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心摩尼寶者,悉能普照五趣宮殿,滅一切闇。

[0777c16] 「善男子!譬如有人為紺色寶光明所觸,即同其色。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心紺色寶光,觀察諸法,善根迴向,同薩婆若色。

[0777c19] 「善男子!如瑠璃寶於百千歲處不淨中,不為所染。菩提之心淨瑠璃寶亦復如是,於百千劫住欲界中,不為五欲之所染污,其性淨故。

[0777c22] 「善男子!如離垢光淨摩尼寶,出一切寶。菩提之心離垢光寶亦復如是,出生凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛功德珍寶。

[0777c25] 「善男子!譬如大摩尼寶,悉能除滅一切諸闇。菩提心寶亦復如是,除滅一切無知闇冥。

[0777c27] 「善男子!譬如大海有無價寶,商人船車載之入城,餘摩尼寶無與等者。菩提之心無價寶珠亦復如是,處生死海,菩薩摩訶薩以大願船載入解脫城,聲聞、緣覺諸功德寶,所不能及。

[0778a02] 「善男子!譬如離垢大摩尼寶,處閻浮提,能照四萬由旬日月宮殿,皆悉顯現。菩提之心離垢寶珠亦復如是,住於生死,照法界空,佛境宮宅,悉令顯現。

[0778a05] 「善男子!譬如摩尼風王,能持日月所照境界,所有香華一切品類。菩提之心摩尼風王亦復如是,悉能攝持一切種智所照境界,一切天人,聲聞、緣覺,諸佛菩薩,及諸有漏、無漏善根。

[0778a09] 「善男子!譬如海中有摩尼寶,名曰海藏,顯現海中諸莊嚴事。菩提之心海藏寶珠亦復如是,顯現一切智境諸莊嚴事。

[0778a12] 「善男子!譬如閻浮檀金,除如意寶,勝一切寶。菩提之心閻浮檀金亦復如是,除一切智勝諸功德。

[0778a15] 「善男子!譬如有人善能呪龍,於諸龍中而得自在。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心善呪術法,於一切煩惱龍而得自在。

[0778a17] 「善男子!譬如勇士被執鎧仗,一切怨敵所不能壞。菩薩摩訶薩亦復如是,被菩提心大莊嚴具,一切煩惱諸魔怨敵,所不能壞。

[0778a20] 「善男子!譬如憂陀伽娑羅栴檀,若燒一銖,香氣普熏小千世界;三千大千世界珍寶,所不能及。菩提心香亦復如是,以妙功德普熏法界,一切聲聞、緣覺功德,所不能及。

[0778a24] 「善男子!譬如白栴檀,以塗其身,除諸惱熱,得清涼樂。菩提心香亦復如是,除滅覺觀貪恚癡熱,令智慧身悉得涼樂。

[0778a27] 「善男子!譬如須彌山眾生品類,近彼山者,悉同其色。菩提心山亦復如是,若有近者,皆得同彼薩婆若色。

[0778b01] 「善男子!譬如波利質多樹華香,閻浮提中,諸婆師華、薝蔔華等所不能及。菩提心香亦復如是,妙功德香,聲聞、緣覺,無漏戒定,智慧解脫,解脫知見,所不能及。

[0778b04] 「善男子!譬如波利質多樹華,未開敷時,其香普熏閻浮提內,一切華香所不能及。菩提心華亦復如是,一切天人,有漏、無漏功德華香,所不能及。

[0778b08] 「善男子!譬如波利質多樹華,一日熏衣,薝蔔華、婆師華雖千歲熏,所不能及。菩提心華亦復如是,一日所熏功德,香徹十方佛所,一切聲聞、緣覺,以無漏心熏諸功德,於百千劫所不能及。

[0778b12] 「善男子!譬如那利羅樹,根莖枝葉,及其華果,悉益眾生。菩提心樹亦復如是,依因菩薩大慈悲生,從初發心,乃至究竟一切佛法,常能饒益一切眾生。

[0778b16] 「善男子!譬如一兩阿羅娑藥,變千兩銅,以為真金,於彼藥分,無所損減。菩提心藥亦復如是,攝迴向智,除滅一切煩惱業障,淨一切法,同薩婆若色,煩惱惡業,不能損減。

[0778b20] 「譬如小火,隨所焚燒,其焰轉盛。菩提心火亦復如是,隨所緣法,慧火猛盛。

[0778b21] 「譬如一燈然百千燈,無所損減。菩提心燈亦復如是,悉然三世諸佛慧燈,無所損減。

[0778b23] 「譬如明燈入大闇室,悉能照除一切闇冥。菩提心燈亦復如是,入心闇室,於無量劫積集癡闇,悉能除滅,具足菩薩明淨智慧。

[0778b26] 「譬如燈炷,隨其精麁,光明亦爾,若益膏油,光明轉增。菩提心炷亦復如是,隨其本願,出智慧光,普照法界,增大悲油,教化眾生,淨佛世界,行諸佛事,無有窮盡。

[0778c01] 「譬如他化自在天王,冠閻浮檀金自然天冠,欲界諸天,所不能壞。菩薩摩訶薩亦復如是,冠菩提心大願天冠,聲聞、緣覺所不能壞。

[0778c04] 「譬如大師子吼,小師子聞,皆悉勇健,一切禽獸,遠避竄伏。佛師子吼,諸菩薩等若聞,讚歎菩提心聲,長養法身,妄見眾生,潛伏退散。

[0778c07] 「譬如有人用師子筋以為琴絃,音聲既奏,餘絃斷絕。一切如來波羅蜜身,出菩提心功德音聲,若樂五欲二乘法者,聞悉斷滅。

[0778c10] 「譬如牛、馬、羊乳合在一器,以師子乳投彼器中,餘乳消盡,直過無礙。如來師子菩提心乳,著無量劫所積諸業煩惱乳中,皆悉消盡,不住聲聞、緣覺法中。

[0778c14] 「譬如迦毘伽鳥在[穀-禾+卵]中時,有大勢力,餘鳥弗及。菩薩摩訶薩亦復如是,於生死[穀-禾+卵],發菩提心功德勢力,聲聞、緣覺所不能及。

[0778c17] 「譬如金翅鳥初始生時,其目明淨,有大勢力,大小諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是,生如來家,發菩提心,慧眼明淨,有大勢力;聲聞、緣覺於百千劫,修習智慧,所不能及。

[0778c21] 「譬如健士,以那羅延金剛利箭,射堅密鎧,直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是,以菩提心智慧利箭,射諸邪見煩惱密鎧,徹過無礙。

[0778c24] 「譬如摩訶那伽大力勇士,奮威怒時,閻浮提人無能壞者。菩薩摩訶薩亦復如是,發大慈悲,修菩提心,一切世間諸魔眷屬,及煩惱業,所不能壞。

[0778c27] 「譬如有人學大技術,雖未究竟,諸餘巧能所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是,學菩提心願,雖未究竟,聲聞、緣覺諸餘眾生,所不能及。

[0779a01] 「譬如有人學善射術,先自安立。菩薩摩訶薩亦復如是,學一切智地,先自安立菩提之心,必得一切佛法。

[0779a04] 「譬如幻師,先讀幻術,然後示現一切幻事。菩薩摩訶薩亦復如是,發菩提心,然後顯現一切諸佛菩薩正法。

[0779a06] 「譬如幻術,非色現色。菩提心相亦復如是,顯現法界功德莊嚴。

[0779a08] 「譬如有人著閻浮檀金莊嚴之具,映蔽一切,悉如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是,以菩提心莊嚴之具,蔽諸眾生,聲聞、緣覺,所有功德。

[0779a11] 「譬如阿夜揵多鐵,此鐵少分,悉能毀壞一切餘鐵,諸鉤鎖縛。菩提之心亦復如是,斷諸邪見煩惱愛縛。

[0779a13] 「譬如疾風,隨去無礙。菩提心風亦復如是,隨所行處,除諸煩惱,悉無障礙,不住聲聞、緣覺解脫。

[0779a16] 「譬如有人善入大海而不沒溺,摩伽羅魚所不能害。菩薩摩訶薩亦復如是,以菩提心入生死海,不為生死之所染污,亦不證實際聲聞、緣覺,摩伽羅魚所不能害。

[0779a19] 「譬如有人服食甘露,一切眾患所不能害。菩薩摩訶薩亦復如是,服菩提心甘露法藥,不墮聲聞、緣覺之地,修習大悲,滿足願行。

[0779a23] 「譬如有人用翳身藥,以塗其目,自在遊行,無能見者。菩薩摩訶薩亦復如是,得菩提心滿足大願,自在遊行,入魔境界,一切眾魔所不能見。

[0779a26] 「譬如有人依恃大王,不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是,依菩提心大力法王,除滅障蓋,不畏惡道。

[0779a28] 「譬如有人居深水內,不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是,居菩提心善根水內,聲聞、緣覺解脫之火,所不能燒。

[0779b02] 「譬如有人依恃猛將,不畏怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是,依菩提心,不畏諸惡。

[0779b04] 「譬如釋天執持金剛,降伏一切諸阿脩羅。菩薩摩訶薩亦復如是,執菩提心摧滅諸魔,及餘外道。

[0779b06] 「譬如有人服阿羅娑藥,不瘦不老,延壽無窮。菩薩摩訶薩亦復如是,服菩提心阿羅娑藥,於無量劫在生死中,修菩薩行,無所染著。

[0779b09] 「譬如阿羅娑藥,初用淨水。菩提心藥亦復如是,一切菩薩所修行中,最為先首。

[0779b11] 「譬如有人,諸根法中,命根為首。菩薩摩訶薩亦復如是,諸佛正法菩提之心,最為其首。

[0779b13] 「譬如有人命根斷故,不能利益父母親族。菩薩摩訶薩亦復如是,離菩提心,不能饒益一切眾生。

[0779b15] 「譬如大海,無能壞者。菩提心海亦復如是,聲聞、緣覺不能沮壞。

[0779b17] 「譬如日光,諸星宿光所不能蔽。菩提心日亦復如是,圓滿大願智慧日光,聲聞、緣覺無漏慧光,所不能蔽。

[0779b19] 「譬如太子初生,已為大臣之所尊重。菩薩摩訶薩亦復如是,發菩提心已,為一切聲聞、緣覺所共尊重,修大悲故。

[0779b22] 「譬如王子年雖幼少,一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是,發菩提心,聲聞、緣覺皆悉敬禮。

[0779b24] 「譬如王子雖未自在,已具成就國王儀相。菩薩摩訶薩亦復如是,雖為煩惱業障所覆,以具成就菩提心相。

[0779b27] 「譬如目翳,見真淨寶,謂為不淨。菩提心寶亦復如是,無智不信,起不淨想。

[0779b29] 「譬如呪藥,若有眾生見聞共住,一切眾病,皆悉除愈。菩提心藥亦復如是,長養善根,攝智慧藥,滿足大願菩薩慧身,若有眾生見聞共住,修正念者,皆悉除滅煩惱諸病。

[0779c04] 「譬如恒娑相衣,不受塵垢。菩提心衣亦復如是,不受一切生死塵垢。

[0779c05] 「譬如有人常持甘露,專念不散,而能分別一切諸法。菩薩摩訶薩亦復如是,持菩提心甘露正法,正念不散,而能教化一切眾生,令具大願,成智慧身。

[0779c09] 「譬如犁無有扼則不堪用。菩提之心亦復如是,離正直心,於如來法,無有實義。

[0779c11] 「譬如轉輪王有妙天冠,名曰象藏;洗彼冠時,四種兵眾,遊行虛空。菩提心冠亦復如是,淨諸菩薩一切善根,遠離三有,如來智慧無為境界,虛空中行。

[0779c14] 「譬如金剛從金性生,非餘寶生。菩提心寶亦復如是,大悲救護眾生性生,非餘善生。

[0779c16] 「譬如有樹不從根生,而能長養枝葉華果。菩提心樹亦復如是,無所依止,而能長養一切種智,通明大願,普覆世間。

[0779c19] 「譬如金剛,非一切器盡能發明,亦非諸器盡能容持。菩提心寶亦復如是,小心慳結,無智者器不能發明,諂曲邪見眾生器中,不能容持。

[0779c22] 「譬如金剛,能壞眾寶。菩提之心亦復如是,決定了知一切諸法。

[0779c24] 「譬如金剛,能壞眾山。菩提之心亦復如是,壞散一切諸邪見山。

[0779c25] 「譬如金剛,雖破不全,一切眾寶猶不能及。菩提之心亦復如是,雖小懈怠,聲聞、緣覺諸功德寶,所不能及。

[0779c28] 「譬如破金剛,猶能除滅諸貧困苦。菩提之心亦復如是,雖復小失威儀趣法,猶能除滅諸窮苦。

[0780a01] 「譬如小金剛,悉能破壞一切諸物。菩提之心亦復如是,緣小境界,能破一切無知癡惑。

[0780a03] 「譬如金剛,非常人所得。菩提之心亦復如是,非小心眾生之所能得。

[0780a04] 「譬如金剛,無智術者所不能識。菩提之心亦復如是,無智眾生所不能識。

[0780a06] 「譬如金剛,無能消滅。菩提之心亦復如是,一切諸法不能消盡。

[0780a08] 「譬如金剛器仗,一切眾生,乃至摩訶那伽,不能執持,除那羅延力。菩提之心亦復如是,聲聞、緣覺不能受持,除諸菩薩摩訶薩。

[0780a11] 「譬如金剛器仗,無不鑒徹,非餘器仗之所能為。菩提之心亦復如是,觀察三世,教化眾生,阿僧祇劫受無量苦,聲聞、緣覺所不能及。

[0780a14] 「譬如金剛,餘不能持,除金剛地。菩提之心亦復如是,出生菩薩行願功德,聲聞、緣覺所不能持,除薩婆若正直心者。

[0780a17] 「譬如金剛器中盛水,不可消盡。菩提之心亦復如是,安住勝妙迴向善根,入生死趣,諸不善法不能消盡。

[0780a19] 「譬如金剛,能持大地,不令墜沒。菩提之心亦復如是,持諸菩薩一切願行,不令墜落,沒於三界。

[0780a21] 「譬如金剛,於百千劫,處於水中而不爛壞,亦無變異。菩提之心亦復如是,於無量劫,處生死中,諸煩惱業不能斷滅,亦無損減。

[0780a24] 「譬如金剛,一切大火不能燒熱。菩提之心亦復如是,一切生死貪恚癡火,不能燒熱。

[0780a26] 「譬如金剛道場之座,能持菩薩,降伏諸魔,成等正覺,餘不能持。菩提之心亦復如是,能持一切菩薩願行,諸波羅蜜、諸忍、諸地,迴向受記,修菩提道,供養諸佛,聞法受行,一切諸心所不能持。

[0780b02] 「善男子!菩提之心,成就如是無量功德;若有眾生發菩提心,則具如是無量功德。是故,善男子!汝得善利,發阿耨多羅三藐三菩提心,修菩薩行,具足如是無量功德。

[0780b06] 「善男子!汝先所問:『云何菩薩學菩薩行、修菩薩道者?』汝今入是明淨莊嚴藏大樓觀者,則能了知學菩薩行、修菩薩道,具足成就無量功德。」

[0780b10] ◎爾時,善財童子敬遶彌勒菩薩,合掌白言:「唯願大聖開樓觀門,令我得入。」

[0780b11] 爾時,彌勒菩薩即彈右指,門自然開,善財即入;入已,還閉。

[0780b13] 爾時,善財觀察樓觀,廣大無量,猶如虛空,眾寶為地。有阿僧祇窓牖,却敵欄楯,七寶合成阿僧祇幡幢蓋莊嚴,阿僧祇寶瓔珞垂帶,阿僧祇大師子幢半月寶像,諸寶繒綵。又阿僧祇天冠寶衣而以莊嚴,阿僧祇寶網羅覆其上,阿僧祇金鈴,自然演出微妙音聲。又雨無量寶華鬘雲,諸妙香雲,雨阿僧祇細末金屑,放阿僧祇勝妙光明,普照一切。有阿僧祇異類眾鳥,出和雅音。雨阿僧祇優鉢羅鉢曇摩分陀利華,出阿僧祇摩尼寶光,普照一切。於樓觀內,具有百千諸妙樓觀,不相障礙,莊校嚴飾,亦如上說。

[0780b25] 爾時,善財覩見樓觀不可思議眾妙莊嚴,心大歡喜,踊躍無量;其心柔軟,離諸妄想,除滅一愚癡闇障,正念思惟,專求妙趣,以無礙身恭敬作禮。禮已,彌勒菩薩威神力故,諸樓觀中,自見其身,又見無量自在神力,不思議事。或見彌勒,隨本種姓,壽命知識,長養善根,諸劫世界,一切佛所,及諸眷屬,因諸大願,初發阿耨多羅三藐三菩提心;或見初得慈心三昧,因以為名。

[0780c04] 或見彌勒行菩薩行,滿足一切諸波羅蜜,諸忍、諸地,淨佛世界,見諸如來,聞法受持,守護正法,為大法師,得無忍,知某方處,某如來所,劫數多少,而得受記。

[0780c07] 或見彌勒為轉輪王,十善化世;或為四天王,饒益一切眾生;或為帝釋,訶責五欲;或為夜摩天王,讚不放逸;或為兜率天王,讚歎一生菩薩功德;或為化樂天王,讚自在法;或為魔王,說無常法;或為他化自在天王,讚歎菩薩莊嚴化身;或為梵王,讚歎四無量心;或為阿脩羅王,調伏眷屬,入大智海,了達諸法悉如幻化;或為閻羅王,放大光明,普照地獄,滅一切苦。

[0780c16] 或以肴膳飲食,施諸餓鬼;或為畜生受種種身,而為說法,除其癡闇;或為四天王眷屬說法,乃至為諸梵天王眷屬說法;或為諸龍眷屬說法,乃至為人、非人等眷屬說法;或為聲聞、緣覺,及諸菩薩大眾說法;或為發心菩薩,乃至十地菩薩說法。

[0780c22] 或見讚歎初發心菩薩,乃至十地菩薩功德;或見滿足一切波羅蜜,入於平等諸法忍門、廣三昧門、樂深法門,修禪三昧,出生通明,充滿一切,行菩薩行,隨順世間,成就大願;或見與同行菩薩俱,饒益眾生;或見與一生菩薩,諸佛現前,授記者俱。

[0780c27] 或見彌勒於百千劫,經行誦念,書寫經卷,無有懈息;或觀法門,思惟實義;或入諸禪,四無量心,解脫三昧,一切入等;或見出生菩薩通明;或見正受變化三昧,一一毛孔出化身雲,所謂:天身雲,諸龍、夜叉,乃至摩睺羅伽身雲,四天王身雲,乃至梵王身雲,轉輪聖王、王子、大臣、長者、居士、聲聞、緣覺、如來身雲,復見一一毛孔中,出一切眾生等化身雲。

[0781a06] 或出菩薩法門,所謂:讚歎菩提心功德門,檀波羅蜜門,乃至願波羅蜜門;四攝諸禪、無量三昧、通明總持、諸諦諸辯、止觀解脫、緣起念處、正勤神足、根力覺道、聲聞、緣覺二乘所行、菩薩大乘、諸地諸忍、菩薩願行,現如是等一切法門。

[0781a12] 或於樓觀,見諸如來,大眾圍遶、又知諸佛家族不同,種姓不同,其身壽量劫剎,教授無量法門,正法住世,分別了知,皆悉不同。

[0781a14] 時,善財諸樓觀中,見一樓觀,高廣嚴飾,勝妙於前,包容三千大千世界、百億閻浮提、百億兜率天。菩薩命終降神,受胎出生,遊行七步,觀察十方,大師子吼,帝釋、梵王恭敬奉侍,現童子身,處宮殿中,出遊園觀,以薩婆若心,出家苦行,現受乳糜,往詣道場,降伏眾魔,觀菩提樹,轉正法輪,昇天宮殿,方土劫數,眷屬壽量,行菩薩行,滿足大願,演說正法,教化眾生,現分舍利,皆悉不同。

大方廣佛華嚴經卷第五十九


【經文資訊】大正藏第 09 冊 No. 0278 大方廣佛華嚴經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德輸入,眾生出版社提供新式標點,其他
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo