Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_494 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第494卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 494 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第四百九十四

第三分善現品第三之十三

[0510b29] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知眼識界乃至意識界展轉亦無所有,眼識界乃至意識界無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若眼識界乃至意識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0510c10] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知眼觸乃至意觸展轉亦無所有。眼觸乃至意觸無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若眼觸乃至意觸、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有、不可得故。

[0510c19] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受展轉亦無所有。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511a02] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知地界乃至識界展轉亦無所有。地界乃至識界無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若地界乃至識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511a12] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知因緣乃至增上緣展轉亦無所有。因緣乃至增上緣無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若因緣乃至增上緣、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511a22] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知無明乃至老死展轉亦無所有。無明乃至老死無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若無明乃至老死、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511b03] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多展轉亦無所有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511b14] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知內空乃至無性自性空展轉亦無所有。內空乃至無性自性空無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若內空乃至無性自性空、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511b24] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知苦聖諦乃至道聖諦展轉亦無所有。苦聖諦乃至道聖諦無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若苦聖諦乃至道聖諦、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511c05] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知四念住乃至八聖道支展轉亦無所有。四念住乃至八聖道支無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若四念住乃至八聖道支、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511c15] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知四靜慮、四無量、四無色定展轉亦無所有。四靜慮、四無量、四無色定無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若四靜慮、四無量、四無色定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0511c26] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知空、無相、無願解脫門展轉亦無所有。空、無相、無願解脫門無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若空、無相、無願解脫門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512a07] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知八解脫、九次第定展轉亦無所有。八解脫、九次第定無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若八解脫、九次第定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512a17] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知極喜地乃至法雲地展轉亦無所有。極喜地乃至法雲地無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若極喜地乃至法雲地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512a27] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知淨觀地乃至如來地展轉亦無所有。淨觀地乃至如來地無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若淨觀地乃至如來地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512b09] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知陀羅尼門、三摩地門展轉亦無所有。陀羅尼門、三摩地門無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若陀羅尼門、三摩地門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512b19] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知五眼、六神通展轉亦無所有。五眼、六神通無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若五眼、六神通、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512b28] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知如來十力乃至十八佛不共法展轉亦無所有。如來十力乃至十八佛不共法無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若如來十力乃至十八佛不共法、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512c10] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知無忘失法、恒住捨性展轉亦無所有。無忘失法、恒住捨性無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若無忘失法、恒住捨性、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0512c20] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知一切智、道相智、一切相智展轉亦無所有。一切智、道相智、一切相智無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若一切智、道相智、一切相智、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0513a02] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來展轉亦無所有。預流乃至如來無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若預流乃至如來、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0513a12] 「復次,善現!我乃至見者無所有故,當知聲聞乘、獨覺乘、如來乘展轉亦無所有。聲聞乘、獨覺乘、如來乘無所有故,當知虛空亦無所有。虛空無所有故,當知大乘亦無所有。大乘無所有故,當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故,當知一切法亦無所有。由如是義,故說大乘譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情。何以故?若我乃至見者、若聲聞乘、獨覺乘、如來乘、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法,如是一切皆無所有不可得故。

[0513a22] 「復次,善現!如涅槃界,普能容受無量無數無邊有情,大乘亦爾,普能容受無量無數無邊有情。由此因緣故作是說:譬如虛空,普能容受無量無數無邊有情,大乘亦爾,普能容受無量無數無邊有情。

[0513a27] 「復次,善現!汝作是說『又如虛空,無來、無去、無住可見;大乘亦爾,無來、無去、無住可見。』者,如是!如是!如汝所說。所以者何?以一切法無來、無去亦復不住。何以故?以一切法若動若住不可得故。由此因緣,大乘亦無來處、去處、住處可得。所以者何?色乃至識無來、無去亦復不住,色乃至識本性無來、無去亦復不住,色乃至識真如無來、無去亦復不住,色乃至識自性無來、無去亦復不住,色乃至識自相無來、無去亦復不住。何以故?以色乃至識本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513b09] 「復次,善現!眼處乃至意處無來、無去亦復不住,眼處乃至意處本性無來、無去亦復不住,眼處乃至意處真如無來、無去亦復不住,眼處乃至意處自性無來、無去亦復不住,眼處乃至意處自相無來、無去亦復不住。何以故?以眼處乃至意處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513b15] 「復次,善現!色處乃至法處無來、無去亦復不住,色處乃至法處本性無來、無去亦復不住,色處乃至法處真如無來、無去亦復不住,色處乃至法處自性無來、無去亦復不住,色處乃至法處自相無來、無去亦復不住。何以故?以色處乃至法處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513b21] 「復次,善現!眼界乃至意界無來、無去亦復不住,眼界乃至意界本性無來、無去亦復不住,眼界乃至意界真如無來、無去亦復不住,眼界乃至意界自性無來、無去亦復不住,眼界乃至意界自相無來、無去亦復不住。何以故?以眼界乃至意界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513b28] 「復次,善現!色界乃至法界無來、無去亦復不住,色界乃至法界本性無來、無去亦復不住,色界乃至法界真如無來、無去亦復不住,色界乃至法界自性無來、無去亦復不住,色界乃至法界自相無來、無去亦復不住。何以故?以色界乃至法界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513c05] 「復次,善現!眼識界乃至意識界無來、無去亦復不住,眼識界乃至意識界本性無來、無去亦復不住,眼識界乃至意識界真如無來、無去亦復不住,眼識界乃至意識界自性無來、無去亦復不住,眼識界乃至意識界自相無來、無去亦復不住。何以故?以眼識界乃至意識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513c12] 「復次,善現!眼觸乃至意觸無來、無去亦復不住,眼觸乃至意觸本性無來、無去亦復不住,眼觸乃至意觸真如無來、無去亦復不住,眼觸乃至意觸自性無來、無去亦復不住,眼觸乃至意觸自相無來、無去亦復不住。何以故?以眼觸乃至意觸本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513c18] 「復次,善現!眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無來、無去亦復不住,眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性無來、無去亦復不住,眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如無來、無去亦復不住,眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性無來、無去亦復不住,眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自相無來、無去亦復不住。何以故?以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0513c29] 「復次,善現!地界乃至識界無來、無去亦復不住,地界乃至識界本性無來、無去亦復不住,地界乃至識界真如無來、無去亦復不住,地界乃至識界自性無來、無去亦復不住,地界乃至識界自相無來、無去亦復不住。何以故?以地界乃至識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514a06] 「復次,善現!因緣乃至增上緣無來、無去亦復不住,因緣乃至增上緣本性無來、無去亦復不住,因緣乃至增上緣真如無來、無去亦復不住,因緣乃至增上緣自性無來、無去亦復不住,因緣乃至增上緣自相無來、無去亦復不住。何以故?以因緣乃至增上緣本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514a13] 「復次,善現!無明乃至老死無來、無去亦復不住,無明乃至老死本性無來、無去亦復不住,無明乃至老死真如無來、無去亦復不住,無明乃至老死自性無來、無去亦復不住,無明乃至老死自相無來、無去亦復不住。何以故?以無明乃至老死本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514a19] 「復次,善現!真如乃至不思議界無來、無去亦復不住,真如乃至不思議界本性無來、無去亦復不住,真如乃至不思議界真如無來、無去亦復不住,真如乃至不思議界自性無來、無去亦復不住,真如乃至不思議界自相無來、無去亦復不住。何以故?以真如乃至不思議界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514a26] 「復次,善現!斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無染界、無淨界、無作界、無為界無來、無去亦復不住,斷界乃至無為界本性無來、無去亦復不住,斷界乃至無為界真如無來、無去亦復不住,斷界乃至無為界自性無來、無去亦復不住,斷界乃至無為界自相無來、無去亦復不住。何以故?以斷界乃至無為界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514b05] 「復次,善現!內空乃至無性自性空無來、無去亦復不住,內空乃至無性自性空本性無來、無去亦復不住,內空乃至無性自性空真如無來、無去亦復不住,內空乃至無性自性空自性無來、無去亦復不住,內空乃至無性自性空自相無來、無去亦復不住。何以故?以內空乃至無性自性空本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514b13] 「復次,善現!苦、集、滅、道聖諦無來、無去亦復不住,苦、集、滅、道聖諦本性無來、無去亦復不住,苦、集、滅、道聖諦真如無來、無去亦復不住,苦、集、滅、道聖諦自性無來、無去亦復不住,苦、集、滅、道聖諦自相無來、無去亦復不住。何以故?以苦、集、滅、道聖諦本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514b19] 「復次,善現!布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無來、無去亦復不住,布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性無來、無去亦復不住,布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如無來、無去亦復不住,布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性無來、無去亦復不住,布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自相無來、無去亦復不住。何以故?以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514b28] 「復次,善現!四念住乃至八聖道支無來、無去亦復不住,四念住乃至八聖道支本性無來、無去亦復不住,四念住乃至八聖道支真如無來、無去亦復不住,四念住乃至八聖道支自性無來、無去亦復不住,四念住乃至八聖道支自相無來、無去亦復不住。何以故?以四念住乃至八聖道支本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514c06] 「復次,善現!四靜慮、四無量、四無色定無來、無去亦復不住,四靜慮、四無量、四無色定本性無來、無去亦復不住,四靜慮、四無量、四無色定真如無來、無去亦復不住,四靜慮、四無量、四無色定自性無來、無去亦復不住,四靜慮、四無量、四無色定自相無來、無去亦復不住。何以故?以四靜慮、四無量、四無色定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514c14] 「復次,善現!八解脫、九次第定無來、無去亦復不住,八解脫、九次第定本性無來、無去亦復不住,八解脫、九次第定真如無來、無去亦復不住,八解脫、九次第定自性無來、無去亦復不住,八解脫、九次第定自相無來、無去亦復不住。何以故?以八解脫、九次第定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514c21] 「復次,善現!空、無相、無願解脫門無來、無去亦復不住,空、無相、無願解脫門本性無來、無去亦復不住,空、無相、無願解脫門真如無來、無去亦復不住,空、無相、無願解脫門自性無來、無去亦復不住,空、無相、無願解脫門自相無來、無去亦復不住。何以故?以空、無相、無願解脫門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0514c28] 「復次,善現!極喜地乃至法雲地無來、無去亦復不住,極喜地乃至法雲地本性無來、無去亦復不住,極喜地乃至法雲地真如無來、無去亦復不住,極喜地乃至法雲地自性無來、無去亦復不住,極喜地乃至法雲地自相無來、無去亦復不住。何以故?以極喜地乃至法雲地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515a06] 「復次,善現!淨觀地乃至如來地無來、無去亦復不住,淨觀地乃至如來地本性無來、無去亦復不住,淨觀地乃至如來地真如無來、無去亦復不住,淨觀地乃至如來地自性無來、無去亦復不住,淨觀地乃至如來地自相無來、無去亦復不住。何以故?以淨觀地乃至如來地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515a13] 「復次,善現!陀羅尼門、三摩地門無來、無去亦復不住,陀羅尼門、三摩地門本性無來、無去亦復不住,陀羅尼門、三摩地門真如無來、無去亦復不住,陀羅尼門、三摩地門自性無來、無去亦復不住,陀羅尼門、三摩地門自相無來、無去亦復不住。何以故?以陀羅尼門、三摩地門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515a20] 「復次,善現!五眼、六神通無來、無去亦復不住,五眼、六神通本性無來、無去亦復不住,五眼、六神通真如無來、無去亦復不住,五眼、六神通自性無來、無去亦復不住,五眼、六神通自相無來、無去亦復不住。何以故?以五眼、六神通本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515a26] 「復次,善現!如來十力乃至十八佛不共法無來、無去亦復不住,如來十力乃至十八佛不共法本性無來、無去亦復不住,如來十力乃至十八佛不共法真如無來、無去亦復不住,如來十力乃至十八佛不共法自性無來、無去亦復不住,如來十力乃至十八佛不共法自相無來、無去亦復不住。何以故?以如來十力乃至十八佛不共法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515b05] 「復次,善現!無忘失法、恒住捨性無來、無去亦復不住,無忘失法、恒住捨性本性無來、無去亦復不住,無忘失法、恒住捨性真如無來、無去亦復不住,無忘失法、恒住捨性自性無來、無去亦復不住,無忘失法、恒住捨性自相無來、無去亦復不住。何以故?以無忘失法、恒住捨性本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515b12] 「復次,善現!一切智、道相智、一切相智無來、無去亦復不住,一切智、道相智、一切相智本性無來、無去亦復不住,一切智、道相智、一切相智真如無來、無去亦復不住,一切智、道相智、一切相智自性無來、無去亦復不住,一切智、道相智、一切相智自相無來、無去亦復不住。何以故?以一切智、道相智、一切相智本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515b20] 「復次,善現!菩薩、菩薩法無來、無去亦復不住,菩薩、菩薩法本性無來、無去亦復不住,菩薩、菩薩法真如無來、無去亦復不住,菩薩、菩薩法自性無來、無去亦復不住,菩薩、菩薩法自相無來、無去亦復不住。何以故?以菩薩、菩薩法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515b26] 「復次,善現!菩提、佛陀無來、無去亦復不住,菩提、佛陀本性無來、無去亦復不住,菩提、佛陀真如無來、無去亦復不住,菩提、佛陀自性無來、無去亦復不住,菩提、佛陀自相無來、無去亦復不住。何以故?以菩提、佛陀本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515c02] 「復次,善現!有為、無為無來、無去亦復不住,有為、無為本性無來、無去亦復不住,有為、無為真如無來、無去亦復不住,有為、無為自性無來、無去亦復不住,有為、無為自相無來、無去亦復不住。何以故?以有為、無為本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

[0515c08] 「善現當知!由如是義,故作是說:又如虛空,無來、無去、無住可見;大乘亦爾,無來、無去、無住可見。

大般若波羅蜜多經卷第四百九十四


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo