Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T06n0220_350 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷) 第350卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 6 冊 » No.0220 » 第 350 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第三百五

初分相引攝品第六十之二

[0797a07] 具壽善現復白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,引攝安忍波羅蜜多?」

[0797a08] 言:「善現!若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修學安忍,觀色如聚沫,觀受如浮泡,觀想如陽焰,觀行如芭蕉,觀識如幻事,作是觀時,於五取蘊不堅固想常現在前。復作是念:『諸法皆空無我、我所,色是誰色?受是誰受?想是誰想?行是誰行?識是誰識?』如是觀時,復作是念:『諸法皆空離我、我所,誰能割截?誰受割截?誰能毀罵?誰受毀罵?誰復於中發起瞋恨?』菩薩如是依止靜慮,審諦觀察能具安忍,復持如是安忍善根,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,引攝安忍波羅蜜多。」

[0797a23] 具壽善現復白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,引攝精進波羅蜜多?」

[0797a24] 言:「善現!若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,發起種種勇猛精進,謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法,有尋有伺,離生喜樂,入初靜慮具足住;尋伺寂靜,住內等淨,心一趣性,無尋無伺,定生喜樂,入第二靜慮具足住;離喜住捨,具念正知,領身受樂,聖者於中能說能捨具念樂住,入第三靜慮具足住;斷樂斷苦,先喜憂沒,不苦不樂,捨念清淨,入第四靜慮具足住。

[0797b04] 「菩薩如是修靜慮時,於諸靜慮及靜慮支皆不取相,發起殊勝神境智通,能作無邊大神變事,所謂震動十方世界,變一為多、變多為一,或隱或顯迅速無礙,山崖牆壁直過如空,陵虛往來猶如飛鳥,地中出沒如出沒水,水上經行如經行地,身出煙焰如燎高原,體注眾流如銷雪嶺,日月神德威勢難當,以手捫摩光明隱蔽,乃至淨居轉身自在,如斯神變其數無邊。

[0797b12] 「發起殊勝天耳智通,明了清淨過人天耳,能如實聞十方世界情、非情類種種音聲,所謂遍聞諸地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、諸佛聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、制伏邪道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷惡法聲、令修善法聲、拔濟苦難聲,如是等聲若大若小悉聞無礙。

[0797b20] 「引發殊勝他心智通,能如實知十方世界他有情類心、心所法,所謂遍知他有情類,若有貪心若離貪心、若有瞋心若離瞋心、若有癡心若離癡心、若有愛心若離愛心、若有取心若離取心、若聚心若散心、若小心若大心、若舉心若下心、若寂靜心若不寂靜心、若掉心若不掉心、若定心若不定心、若解脫心若不解脫心、若有漏心若無漏心、若修心若不修心、若有上心若無上心,如是等心皆如實知。

[0797b29] 「發起殊勝宿住智通,如實念知十方世界無量有情諸宿住事,所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事,或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事,或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事,或復隨念一年、十年、百年、千年、多百千年諸宿住事,或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫,乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事,或復隨念前際所有諸宿住事,如是處時,有如是名、如是姓、如是種類、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受樂、如是受苦、從彼處沒來生此間、從此間沒往生彼處、如是狀貌、如是言說,若略若廣,若自若他,諸宿住事皆隨念知。

[0797c14] 「引發殊勝天眼智通,明了清淨過人天眼,能如實見十方世界有情無情種種色像,所謂普見諸有情類死時生時妙色麁色、善趣惡趣、若勝若劣,諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別,如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行,毀謗賢聖邪見因緣,身壞命終當墮惡趣,或生地獄,或生傍生,或生鬼界,或生邊地下賤悖惡有情類中受諸苦惱。如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行,稱讚賢聖正見因緣,身壞命終當昇善趣,或生天上,或生人中,受諸快樂,如是有情種種業類受果差別皆如實知。

[0797c26] 「菩薩住此五妙神通,從一佛國往一佛國,親近供養諸佛世尊,請問諸佛甚深法義,種植無量微妙善根,成熟有情、嚴淨佛土,修種種諸菩薩行。持此善根不求聲聞、獨覺等地,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便,如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,引攝精進波羅蜜多。」

[0798a07] 具壽善現復白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,引攝般若波羅蜜多?」

[0798a08] 言:「善現!若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,觀色不可得,觀受、想、行、識不可得;觀眼處不可得,觀耳、鼻、舌、身、意處不可得;觀色處不可得,觀聲、香、味、觸、法處不可得;觀眼界不可得,觀耳、鼻、舌、身、意界不可得;觀色界不可得,觀聲、香、味、觸、法界不可得;觀眼識界不可得,觀耳、鼻、舌、身、意識界不可得;觀眼觸不可得,觀耳、鼻、舌、身、意觸不可得;觀眼觸為緣所生諸受不可得,觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得;觀地界不可得,觀水、火、風、空、識界不可得;觀無明不可得,觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得;觀布施波羅蜜多不可得,觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得;觀內空不可得,觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得;觀真如不可得,觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得;觀苦聖諦不可得,觀集、滅、道聖諦不可得;觀四靜慮不可得,觀四無量、四無色定不可得;觀八解脫不可得,觀八勝處、九次第定、十遍處不可得;觀四念住不可得,觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得;觀空解脫門不可得,觀無相、無願解脫門不可得;觀五眼不可得,觀六神通不可得;觀佛十力不可得,觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得;觀無忘失法不可得,觀恒住捨性不可得;觀一切智不可得,觀道相智、一切相智不可得;觀一切陀羅尼門不可得,觀一切三摩地門不可得;觀預流果不可得,觀一來、不還、阿羅漢果不可得;觀獨覺菩提不可得,觀一切菩薩摩訶薩行不可得;觀諸佛無上正等菩提不可得;觀有為界不可得,觀無為界不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作,無作故無生,無生故無滅,無滅故畢竟清淨常住無變。所以者何?以一切法如來出世若不出世,安住法性、安住法界、安住法住、安住法定,無生無滅恒無變易。是菩薩摩訶薩心常無亂,恒時安住一切智智相應作意,如實觀察一切法性都無所有,復持如是妙慧善根,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便,如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多,引攝般若波羅蜜多。」

[0798b27] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝布施波羅蜜多?」

[0798b29] 佛言:「善現!若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,觀一切法空無所有。」

[0798c01] 具壽善現即白佛言:「云何菩薩摩訶薩觀一切法空無所有?」

[0798c02] 佛言:「善現!是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,觀內空性,內空性不可得;觀外空性,外空性不可得;觀內外空性,內外空性不可得;觀空空性,空空性不可得;觀大空性,大空性不可得;觀勝義空性,勝義空性不可得;觀有為空性,有為空性不可得;觀無為空性,無為空性不可得;觀畢竟空性,畢竟空性不可得;觀無際空性,無際空性不可得;觀散空性,散空性不可得;觀無變異空性,無變異空性不可得;觀本性空性,本性空性不可得;觀自相空性,自相空性不可得;觀共相空性,共相空性不可得;觀一切法空性,一切法空性不可得;觀不可得空性,不可得空性不可得;觀無性空性,無性空性不可得;觀自性空性,自性空性不可得;觀無性自性空性,無性自性空性不可得。

[0798c18] 「是菩薩摩訶薩安住如是諸空觀中,不得色若空若不空,不得受、想、行、識若空若不空;不得眼處若空若不空,不得耳、鼻、舌、身、意處若空若不空;不得色處若空若不空,不得聲、香、味、觸、法處若空若不空;不得眼界若空若不空,不得耳、鼻、舌、身、意界若空若不空;不得色界若空若不空,不得聲、香、味、觸、法界若空若不空;不得眼識界若空若不空,不得耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空;不得眼觸若空若不空,不得耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空;不得眼觸為緣所生諸受若空若不空,不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空;不得地界若空若不空,不得水、火、風、空、識界若空若不空;不得無明若空若不空,不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若空若不空;不得布施波羅蜜多若空若不空,不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空;不得內空若空若不空,不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若空若不空;不得真如若空若不空,不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若空若不空;不得苦聖諦若空若不空,不得集、滅、道聖諦若空若不空;不得四靜慮若空若不空,不得四無量、四無色定若空若不空;不得八解脫若空若不空,不得八勝處、九次第定、十遍處若空若不空;不得四念住若空若不空,不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若空若不空;不得空解脫門若空若不空,不得無相、無願解脫門若空若不空;不得五眼若空若不空,不得六神通若空若不空;不得佛十力若空若不空,不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若空若不空;不得無忘失法若空若不空,不得恒住捨性若空若不空;不得一切智若空若不空,不得道相智、一切相智若空若不空;不得一切陀羅尼門若空若不空,不得一切三摩地門若空若不空;不得預流果若空若不空,不得一來、不還、阿羅漢果若空若不空;不得獨覺菩提若空若不空;不得一切菩薩摩訶薩行若空若不空;不得諸佛無上正等菩提若空若不空;不得有為界若空若不空,不得無為界若空若不空。

[0799b04] 「是菩薩摩訶薩如是安住甚深般若波羅蜜多,於諸有情所有布施,若食、若飲、若乘、若衣,若諸香華、臥具、舍宅、燈燭、床座,若諸金銀、末尼、真珠、末羅羯多、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、帝青、金剛、吠瑠璃等種種珍寶,若諸醫藥、塗香、末香、財穀、資具,諸如是等皆觀為空。若能施、若所施、若施福,如是一切亦觀為空。

[0799b11] 「是時,菩薩慳心、著心畢竟不起。所以者何?是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多,從初發心乃至安坐妙菩提座,如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺未甞暫起慳心、著心,是菩薩摩訶薩亦復如是,行深般若波羅蜜多,慳心、著心皆永不起。

[0799b16] 「善現當知!甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩師,能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別,諸菩薩摩訶薩安住如是甚深般若波羅蜜多,所行布施皆無染著,復持如是布施善根,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便,如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝布施波羅蜜多。」

[0799b25] 具壽善現復白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝淨戒波羅蜜多?」佛言:「善現!若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,不起聲聞、獨覺等心。何以故?是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得,迴向聲聞、獨覺等心及彼身語亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,從初發心乃至安坐妙菩提座,於其中間自離斷生命,亦勸他離斷生命,無倒稱揚離斷生命法,歡喜讚歎離斷生命者;自離不與取,亦勸他離不與取,無倒稱揚離不與取法,歡喜讚歎離不與取者;自離欲邪行,亦勸他離欲邪行,無倒稱揚離欲邪行法,歡喜讚歎離欲邪行者;自離虛誑語,亦勸他離虛誑語,無倒稱揚離虛誑語法,歡喜讚歎離虛誑語者;自離麁惡語,亦勸他離麁惡語,無倒稱揚離麁惡語法,歡喜讚歎離麁惡語者;自離離間語,亦勸他離離間語,無倒稱揚離離間語法,歡喜讚歎離離間語者;自離雜穢語,亦勸他離雜穢語,無倒稱揚離雜穢語法,歡喜讚歎離雜穢語者;自離貪欲,亦勸他離貪欲,無倒稱揚離貪欲法,歡喜讚歎離貪欲者;自離瞋恚,亦勸他離瞋恚,無倒稱揚離瞋恚法,歡喜讚歎離瞋恚者;自離邪見,亦勸他離邪見,無倒稱揚離邪見法,歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根,不求欲界、色無色界,不求聲聞及獨覺地,但持如是淨戒善根,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便,如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝淨戒波羅蜜多。」

[0799c27] 壽善現復白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝安忍波羅蜜多?」

[0799c29] 佛言:「善現!若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍,得此忍已,常作是念:『一切法中無有一法若起若盡、若生若滅、若老若病、若能罵者若受罵者、若能謗者若受謗者、若能割者若受割者、若能截者若受截者、若能刺者若受刺者、若能破者若受破者、若能縛者若受縛者、若能打者若受打者、若能惱者若受惱者、若能殺者若受殺者,如是一切性相皆空,不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座,於其中間假使一切有情之類皆來毀謗、訶責、凌辱,以諸刀、杖、瓦、石塊等加害、捶打、割截、斫刺,乃至分解身諸支節。菩薩爾時心無變異,但作是念:『甚可恠哉!諸法性中都無毀謗、訶責、凌辱、加害等事,而諸有情妄想分別謂為實有,發起種種煩惱惡業,現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩復持如是安忍善根,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便,如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝安忍波羅蜜多。」

[0800a22] 具壽善現復白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝精進波羅蜜多?」

[0800a24] 佛言:「善現!若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,勇猛精進為諸有情宣說正法身心無倦,是菩薩摩訶薩住四神足方便善巧,身心精進常無懈息,能往一世界、或十世界、或百世界、或千世界、或百千世界、或百千俱胝那庾多世界諸有情所,宣說正法方便教導,令住布施波羅蜜多,方便教導令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;方便教導令住內空,方便教導令住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;方便教導令住真如,方便教導令住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界;方便教導令住苦聖諦,方便教導令住集、滅、道聖諦;方便教導令住四靜慮,方便教導令住四無量、四無色定;方便教導令住八解脫,方便教導令住八勝處、九次第定、十遍處;方便教導令住四念住,方便教導令住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;方便教導令住空解脫門,方便教導令住無相、無願解脫門;方便教導令住五眼,方便教導令住六神通;方便教導令住佛十力,方便教導令住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;方便教導令住無忘失法,方便教導令住恒住捨性;方便教導令住一切智,方便教導令住道相智、一切相智;方便教導令住一切陀羅尼門,方便教導令住一切三摩地門;方便教導令住預流果,方便教導令住一來、不還、阿羅漢果;方便教導令住獨覺菩提;方便教導令住一切菩薩摩訶薩行;方便教導令住諸佛無上正等菩提。

[0800b27] 「雖令安住如上所說種種功德,而不令其住著有為或無為界。是菩薩摩訶薩復持如是精進善根,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便,如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝精進波羅蜜多。」

[0800c05] 具壽善現復白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝靜慮波羅蜜多?」

[0800c07] 佛言:「善現!若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,除佛三摩地,於餘所有諸三摩地、若聲聞三摩地、若獨覺三摩地、若菩薩三摩地,皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住自在三摩地中,於八解脫皆能自在順逆入出。云何為八?謂有色觀諸色,是初解脫;內無色想觀外諸色,是第二解脫;淨解脫身作證,是第三解脫;超一切色想,滅有對想,不思惟種種想,入無邊空,空無邊處定具足住,是第四解脫;超一切空無邊處定,入無邊識,識無邊處定具足住,是第五解脫;超一切識無邊處定,入無少所有,無所有處定具足住,是第六解脫;超一切無所有處定,入非想非非想處定具足住,是第七解脫;超一切非想非非想處定,入滅想受定具足住,是第八解脫。是菩薩摩訶薩能於如是八解脫中,若順若逆入出自在,復能於彼九次第定,自在隨意順逆入出。云何為九?謂離欲惡不善法,有尋有伺,離生喜樂,入初靜慮具足住,是初次第定;尋伺寂靜,住內等淨,心一趣性,無尋無伺,定生喜樂,入第二靜慮具足住,是第二次第定;離喜住捨,具念正知,領身受樂,聖者於中能說能捨具念樂住,入第三靜慮具足住,是第三次第定;斷樂斷苦,先喜憂沒,不苦不樂,捨念清淨,入第四靜慮具足住,是第四次第定;超一切色想,滅有對想,不思惟種種想,入無邊空,空無邊處定具足住,是第五次第定;超一切空無邊處定,入無邊識,識無邊處定具足住,是第六次第定,超一切識無邊處定,入無少所有,無所有處定具足住,是第七次第定;超一切無所有處定,入非想非非想處定具足住,是第八次第定;超一切非想非非想處定,入滅想受定具足住,是第九次第定。是菩薩摩訶薩能於如是九次第定,若順若逆入出自在。

[0801a12] 「善現當知!是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定善成熟已,復能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地?善現!若菩薩摩訶薩離欲惡不善法,有尋有伺,離生喜樂,入初靜慮具足住;尋伺寂靜,住內等淨,心一趣性,無尋無伺,定生喜樂,入第二靜慮具足住;離喜住捨,具念正知,領身受樂,聖者於中能說能捨具念樂住,入第三靜慮具足住;斷樂斷苦,先喜憂沒,不苦不樂,捨念清淨,入第四靜慮具足住;超一切色想,滅有對想,不思惟種種想,入無邊空,空無邊處定具足住;超一切空無邊處定,入無邊識,識無邊處定具足住;超一切識無邊處定,入無少所有,無所有處定具足住;超一切無所有處定,入非想非非想處定具足住;超一切非想非非想處定,入滅想受定具足住。復從滅想受定起,還入非想非非想處定;從非想非非想處定起,入無所有處定;從無所有處定起,入識無邊處定;從識無邊處定起,入空無邊處定;從空無邊處定起,入第四靜慮;從第四靜慮起,入第三靜慮;從第三靜慮起,入第二靜慮;從第二靜慮起,入初靜慮。善現!是為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。

[0801b06] 「善現當知!是菩薩摩訶薩於師子頻申三摩地善成熟已,復能入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地?善現!若菩薩摩訶薩離欲惡不善法,有尋有伺,離生喜樂,入初靜慮具足住;從初靜慮起,入第二靜慮具足住;從第二靜慮起,入第三靜慮具足住;從第三靜慮起,入第四靜慮具足住;從第四靜慮起,入空無邊處定具足住;從空無邊處定起,入識無邊處定具足住;從識無邊處定起,入無所有處定具足住;從無所有處定起,入非想非非想處定具足住;從非想非非想處定起,入滅想受定具足住;從滅想受定起,入初靜慮;從初靜慮起,入滅想受定;從滅想受定起,入第二靜慮;從第二靜慮起,入滅想受定;從滅想受定起,入第三靜慮;從第三靜慮起,入滅想受定,從滅想受定起,入第四靜慮;從第四靜慮起,入滅想受定;從滅想受定起,入空無邊處定;從空無邊處定起,入滅想受定;從滅想受定起,入識無邊處定;從識無邊處定起,入滅想受定;從滅想受定起,入無所有處定;從無所有處定起,入滅想受定;從滅想受定起,入非想非非想處定;從非想非非想處定起,入滅想受定;從滅想受定起,住不定心;從不定心,入滅想受定;從滅想受定起,住不定心;從不定心,入非想非非想處定;從非想非非想處定起,住不定心;從不定心,入無所有處定;從無所有處定起,住不定心;從不定心,入識無邊處定;從識無邊處定起,住不定心;從不定心,入空無邊處定;從空無邊處定起,住不定心;從不定心,入第四靜慮;從第四靜慮起,住不定心;從不定心,入第三靜慮;從第三靜慮起,住不定心;從不定心,入第二靜慮;從第二靜慮起,住不定心;從不定心,入初靜慮;從初靜慮起,住不定心。善現!是為菩薩摩訶薩集散三摩地。若菩薩摩訶薩安住集散三摩地中,得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便,如是迴向大菩提時遠離三心,謂誰迴向?用何迴向?迴向何處?如是三心皆永不起。善現!是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多,引攝靜慮波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第三百五十


【經文資訊】大正藏第 06 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告

コメント

コメント表示オプション

お好みのコメント表示方法を選び「設定の保存」をクリックすると変更が反映されます。

大般若經 : 安住靜慮 波羅蜜多 引攝般若 波羅蜜多

《大般若波羅蜜多經》選輯  ( 本篇選輯大約 800 字 ) :
 
 

 tripitaka | about seo