Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_161 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第161卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 161 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

初分校量功德品第三十之五十九

[0865b07] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀八解脫若常若無常,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,八解脫不可得,彼常無常亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0865b20] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀八解脫若樂若苦,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與苦亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0865c03] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀八解脫若我若無我,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,八解脫不可得,彼我無我亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0865c15] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀八解脫若淨若不淨,不應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。何以故?八解脫八解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空;是八解脫自性即非自性,是八勝處、九次第定、十遍處自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,八解脫不可得,彼淨不淨亦不可得;八勝處、九次第定、十遍處皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無八解脫等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0865c26] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0865c29] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀四念住若常若無常,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,四念住不可得,彼常無常亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0866a14] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀四念住若樂若苦,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0866a26] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀四念住若我若無我,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,四念住不可得,彼我無我亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0866b10] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀四念住若淨若不淨,不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。何以故?四念住四念住自性空,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空;是四念住自性即非自性,是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,四念住不可得,彼淨不淨亦不可得;四正斷乃至八聖道支皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無四念住等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0866b22] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0866b25] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀空解脫門若常若無常,不應觀無相、無願解脫門若常若無常。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,空解脫門不可得,彼常無常亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0866c09] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀空解脫門若樂若苦,不應觀無相、無願解脫門若樂若苦。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,空解脫門不可得,彼樂與苦亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0866c20] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀空解脫門若我若無我,不應觀無相、無願解脫門若我若無我。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,空解脫門不可得,彼我無我亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867a02] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀空解脫門若淨若不淨,不應觀無相、無願解脫門若淨若不淨。何以故?空解脫門空解脫門自性空,無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空;是空解脫門自性即非自性,是無相、無願解脫門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,空解脫門不可得,彼淨不淨亦不可得;無相、無願解脫門皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無空解脫門等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867a14] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0867a16] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀五眼若常若無常,不應觀六神通若常若無常。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,五眼不可得,彼常無常亦不可得;六神通不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867a27] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀五眼若樂若苦,不應觀六神通若樂若苦。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,五眼不可得,彼樂與苦亦不可得;六神通不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867b07] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀五眼若我若無我,不應觀六神通若我若無我。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,五眼不可得,彼我無我亦不可得;六神通不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867b17] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀五眼若淨若不淨,不應觀六神通若淨若不淨。何以故?五眼五眼自性空,六神通六神通自性空;是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,五眼不可得,彼淨不淨亦不可得;六神通不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無五眼等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867b26] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0867b29] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀佛十力若常若無常,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,佛十力不可得,彼常無常亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867c15] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀佛十力若樂若苦,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,佛十力不可得,彼樂與苦亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0867c28] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀佛十力若我若無我,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,佛十力不可得,彼我無我亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0868a13] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀佛十力若淨若不淨,不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。何以故?佛十力佛十力自性空,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空;是佛十力自性即非自性,是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,佛十力不可得,彼淨不淨亦不可得;四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無佛十力等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0868a26] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0868a29] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀無忘失法若常若無常,不應觀恒住捨性若常若無常。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,無忘失法不可得,彼常無常亦不可得;恒住捨性不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0868b12] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀無忘失法若樂若苦,不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,無忘失法不可得,彼樂與苦亦不可得;恒住捨性不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0868b22] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀無忘失法若我若無我,不應觀恒住捨性若我若無我。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,無忘失法不可得,彼我無我亦不可得;恒住捨性不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0868c03] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀無忘失法若淨若不淨,不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故?無忘失法無忘失法自性空,恒住捨性恒住捨性自性空;是無忘失法自性即非自性,是恒住捨性自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,無忘失法不可得,彼淨不淨亦不可得;恒住捨性不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無無忘失法等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0868c14] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0868c16] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切智若常若無常,不應觀道相智、一切相智若常若無常。何以故?一切智一切智自性空,道相智、一切相智道相智、一切相智自性空;是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切智不可得,彼常無常亦不可得;道相智、一切相智皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無一切智等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0868c28] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切智若樂若苦,不應觀道相智、一切相智若樂若苦。何以故?一切智一切智自性空,道相智、一切相智道相智、切相智自性空;是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切智不可得,彼樂與苦亦不可得;道相智、一切相智皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無一切智等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0869a10] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切智若我若無我,不應觀道相智、一切相智若我若無我。何以故?一切智一切智自性空,道相智、一切相智道相智、一切相智自性空;是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切智不可得,彼我無我亦不可得;道相智、一切相智皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無一切智等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0869a21] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切智若淨若不淨,不應觀道相智、一切相智若淨若不淨。何以故?一切智一切智自性空,道相智、一切相智道相智、一切相智自性空;是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切智不可得,彼淨不淨亦不可得;道相智、一切相智皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無一切智等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0869b03] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0869b05] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切陀羅尼門若常若無常,不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故?一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空,一切三摩地門一切三摩地門自性空;是一切陀羅尼門自性即非自性,是一切三摩地門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切陀羅尼門不可得,彼常無常亦不可得;一切三摩地門不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無一切陀羅尼門等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0869b18] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切陀羅尼門若樂若苦,不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故?一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空,一切三摩地門一切三摩地門自性空;是一切陀羅尼門自性即非自性,是一切三摩地門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切陀羅尼門不可得,彼樂與苦亦不可得;一切三摩地門不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無一切陀羅尼門等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0869b29] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切陀羅尼門若我若無我,不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故?一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空,一切三摩地門一切三摩地門自性空;是一切陀羅尼門自性即非自性,是一切三摩地門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切陀羅尼門不可得,彼我無我亦不可得;一切三摩地門不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無一切陀羅尼門等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0869c12] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨,不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故?一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空,一切三摩地門一切三摩地門自性空;是一切陀羅尼門自性即非自性,是一切三摩地門自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切陀羅尼門不可得,彼淨不淨亦不可得;一切三摩地門不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無一切陀羅尼門等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0869c24] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0869c26] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀預流向預流果若常若無常,不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故?預流向預流果預流向預流果自性空,一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空;是預流向預流果自性即非自性,是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,預流向預流果不可得,彼常無常亦不可得;一來向乃至阿羅漢果皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無預流向等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0870a12] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀預流向預流果若樂若苦,不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故?預流向預流果預流向預流果自性空,一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空;是預流向預流果自性即非自性,是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,預流向預流果不可得,彼樂與苦亦不可得;一來向乃至阿羅漢果皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無預流向等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0870a26] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀預流向預流果若我若無我,不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故?預流向預流果預流向預流果自性空,一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空;是預流向預流果自性即非自性,是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,預流向預流果不可得,彼我無我亦不可得;一來向乃至阿羅漢果皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無預流向等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0870b10] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀預流向預流果若淨若不淨,不應觀一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故?預流向預流果預流向預流果自性空,一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空;是預流向預流果自性即非自性,是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,預流向預流果不可得,彼淨不淨亦不可得;一來向乃至阿羅漢果皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無預流向等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0870b24] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

[0870b27] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故?一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空,是一切獨覺菩提自性即非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切獨覺菩提不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無一切獨覺菩提可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0870c07] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故?一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空,是一切獨覺菩提自性即非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切獨覺菩提不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無一切獨覺菩提可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0870c15] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故?一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空,是一切獨覺菩提自性即非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切獨覺菩提不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無一切獨覺菩提可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0870c23] 「復作是言:『汝善男子應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故?一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空,是一切獨覺菩提自性即非自性,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一切獨覺菩提不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無一切獨覺菩提可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多。』

[0871a03] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo