Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T06n0220_204 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷) 第204卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 6 冊 » No.0220 » 第 204 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第二百四

初分難信解品第三十四之二十三

[0016b12] 「復次,善現!色清淨故受清淨,受清淨故色清淨。何以故?是色清淨與受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故想清淨,想清淨故受清淨。何以故?是受清淨與想清淨,無二、無二分、無別、無斷故。想清淨故行清淨,行清淨故想清淨。何以故?是想清淨與行清淨,無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨,識清淨故行清淨。何以故?是行清淨與識清淨,無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故眼處清淨,眼處清淨故識清淨。何以故?是識清淨與眼處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0016b22] 「眼處清淨故耳處清淨,耳處清淨故眼處清淨。何以故?是眼處清淨與耳處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。耳處清淨故鼻處清淨,鼻處清淨故耳處清淨。何以故?是耳處清淨與鼻處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。鼻處清淨故舌處清淨,舌處清淨故鼻處清淨。何以故?是鼻處清淨與舌處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。舌處清淨故身處清淨,身處清淨故舌處清淨。何以故?是舌處清淨與身處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。身處清淨故意處清淨,意處清淨故身處清淨。何以故?是身處清淨與意處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。意處清淨故色處清淨,色處清淨故意處清淨。何以故?是意處清淨與色處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0016c08] 「色處清淨故聲處清淨,聲處清淨故色處清淨。何以故?是色處清淨與聲處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。聲處清淨故香處清淨,香處清淨故聲處清淨。何以故?是聲處清淨與香處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。香處清淨故味處清淨,味處清淨故香處清淨。何以故?是香處清淨與味處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。味處清淨故觸處清淨,觸處清淨故味處清淨。何以故?是味處清淨與觸處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。觸處清淨故法處清淨,法處清淨故觸處清淨。何以故?是觸處清淨與法處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。法處清淨故眼界清淨,眼界清淨故法處清淨。何以故?是法處清淨與眼界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0016c22] 「眼界清淨故色界清淨,色界清淨故眼界清淨。何以故?是眼界清淨與色界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。色界清淨故眼識界清淨,眼識界清淨故色界清淨。何以故?是色界清淨與眼識界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。眼識界清淨故眼觸清淨,眼觸清淨故眼識界清淨。何以故?是眼識界清淨與眼觸清淨,無二、無二分、無別、無斷故。眼觸清淨故眼觸為緣所生諸受清淨,眼觸為緣所生諸受清淨故眼觸清淨。何以故?是眼觸清淨與眼觸為緣所生諸受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。眼觸為緣所生諸受清淨故耳界清淨,耳界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨。何以故?是眼觸為緣所生諸受清淨與耳界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0017a08] 「耳界清淨故聲界清淨,聲界清淨故耳界清淨。何以故?是耳界清淨與聲界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。聲界清淨故耳識界清淨,耳識界清淨故聲界清淨。何以故?是聲界清淨與耳識界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。耳識界清淨故耳觸清淨,耳觸清淨故耳識界清淨。何以故?是耳識界清淨與耳觸清淨,無二、無二分、無別、無斷故。耳觸清淨故耳觸為緣所生諸受清淨,耳觸為緣所生諸受清淨故耳觸清淨。何以故?是耳觸清淨與耳觸為緣所生諸受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。耳觸為緣所生諸受清淨故鼻界清淨,鼻界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨。何以故?是耳觸為緣所生諸受清淨與鼻界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0017a23] 「鼻界清淨故香界清淨,香界清淨故鼻界清淨。何以故?是鼻界清淨與香界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。香界清淨故鼻識界清淨,鼻識界清淨故香界清淨。何以故?是香界清淨與鼻識界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。鼻識界清淨故鼻觸清淨,鼻觸清淨故鼻識界清淨。何以故?是鼻識界清淨與鼻觸清淨,無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨,鼻觸為緣所生諸受清淨故鼻觸清淨。何以故?是鼻觸清淨與鼻觸為緣所生諸受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸為緣所生諸受清淨故舌界清淨,舌界清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故?是鼻觸為緣所生諸受清淨與舌界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0017b08] 「舌界清淨故味界清淨,味界清淨故舌界清淨。何以故?是舌界清淨與味界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。味界清淨故舌識界清淨,舌識界清淨故味界清淨。何以故?是味界清淨與舌識界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。舌識界清淨故舌觸清淨,舌觸清淨故舌識界清淨。何以故?是舌識界清淨與舌觸清淨,無二、無二分、無別、無斷故。舌觸清淨故舌觸為緣所生諸受清淨,舌觸為緣所生諸受清淨故舌觸清淨。何以故?是舌觸清淨與舌觸為緣所生諸受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。舌觸為緣所生諸受清淨故身界清淨,身界清淨故舌觸為緣所生諸受清淨。何以故?是舌觸為緣所生諸受清淨與身界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0017b23] 「身界清淨故觸界清淨,觸界清淨故身界清淨。何以故?是身界清淨與觸界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。觸界清淨故身識界清淨,身識界清淨故觸界清淨。何以故?是觸界清淨與身識界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。身識界清淨故身觸清淨,身觸清淨故身識界清淨。何以故?是身識界清淨與身觸清淨,無二、無二分、無別、無斷故。身觸清淨故身觸為緣所生諸受清淨,身觸為緣所生諸受清淨故身觸清淨。何以故?是身觸清淨與身觸為緣所生諸受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。身觸為緣所生諸受清淨故意界清淨,意界清淨故身觸為緣所生諸受清淨。何以故?是身觸為緣所生諸受清淨與意界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0017c08] 「意界清淨故法界清淨,法界清淨故意界清淨。何以故?是意界清淨與法界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故意識界清淨,意識界清淨故法界清淨。何以故?是法界清淨與意識界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。意識界清淨故意觸清淨,意觸清淨故意識界清淨。何以故?是意識界清淨與意觸清淨,無二、無二分、無別、無斷故。意觸清淨故意觸為緣所生諸受清淨,意觸為緣所生諸受清淨故意觸清淨。何以故?是意觸清淨與意觸為緣所生諸受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。意觸為緣所生諸受清淨故地界清淨,地界清淨故意觸為緣所生諸受清淨。何以故?是意觸為緣所生諸受清淨與地界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0017c23] 「地界清淨故水界清淨,水界清淨故地界清淨。何以故?是地界清淨與水界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。水界清淨故火界清淨,火界清淨故水界清淨。何以故?是水界清淨與火界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。火界清淨故風界清淨,風界清淨故火界清淨。何以故?是火界清淨與風界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。風界清淨故空界清淨,空界清淨故風界清淨。何以故?是風界清淨與空界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。空界清淨故識界清淨,識界清淨故空界清淨。何以故?是空界清淨與識界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。識界清淨故無明清淨,無明清淨故識界清淨。何以故?是識界清淨與無明清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0018a08] 「無明清淨故行清淨,行清淨故無明清淨。何以故?是無明清淨與行清淨,無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨,識清淨故行清淨。何以故?是行清淨與識清淨,無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故名色清淨,名色清淨故識清淨。何以故?是識清淨與名色清淨,無二、無二分、無別、無斷故。名色清淨故六處清淨,六處清淨故名色清淨。何以故?是名色清淨與六處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。六處清淨故觸清淨,觸清淨故六處清淨。何以故?是六處清淨與觸清淨,無二、無二分、無別、無斷故。觸清淨故受清淨,受清淨故觸清淨。何以故?是觸清淨與受清淨,無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故愛清淨,愛清淨故受清淨。何以故?是受清淨與愛清淨,無二、無二分、無別、無斷故。愛清淨故取清淨,取清淨故愛清淨。何以故?是愛清淨與取清淨,無二、無二分、無別、無斷故。取清淨故有清淨,有清淨故取清淨。何以故?是取清淨與有清淨,無二、無二分、無別、無斷故。有清淨故生清淨,生清淨故有清淨。何以故?是有清淨與生清淨,無二、無二分、無別、無斷故。生清淨故老死愁歎苦憂惱清淨,老死愁歎苦憂惱清淨故生清淨。何以故?是生清淨與老死愁歎苦憂惱清淨,無二、無二分、無別、無斷故。老死愁歎苦憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨,布施波羅蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨。何以故?是老死愁歎苦憂惱清淨與布施波羅蜜多清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0018b09] 「布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨,淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故?是布施波羅蜜多清淨與淨戒波羅蜜多清淨,無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨,安忍波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故?是淨戒波羅蜜多清淨與安忍波羅蜜多清淨,無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨,精進波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故?是安忍波羅蜜多清淨與精進波羅蜜多清淨,無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨,靜慮波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故?是精進波羅蜜多清淨與靜慮波羅蜜多清淨,無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨,般若波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故?是靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨,無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故內空清淨,內空清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故?是般若波羅蜜多清淨與內空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0018c02] 「內空清淨故外空清淨,外空清淨故內空清淨。何以故?是內空清淨與外空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故內外空清淨,內外空清淨故外空清淨。何以故?是外空清淨與內外空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故空空清淨,空空清淨故內外空清淨。何以故?是內外空清淨與空空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故大空清淨,大空清淨故空空清淨。何以故?是空空清淨與大空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故勝義空清淨,勝義空清淨故大空清淨。何以故?是大空清淨與勝義空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故有為空清淨,有為空清淨故勝義空清淨。何以故?是勝義空清淨與有為空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故無為空清淨,無為空清淨故有為空清淨。何以故?是有為空清淨與無為空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故畢竟空清淨,畢竟空清淨故無為空清淨。何以故?是無為空清淨與畢竟空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故無際空清淨,無際空清淨故畢竟空清淨。何以故?是畢竟空清淨與無際空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故散空清淨,散空清淨故無際空清淨。何以故?是無際空清淨與散空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故無變異空清淨,無變異空清淨故散空清淨。何以故?是散空清淨與無變異空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故本性空清淨,本性空清淨故無變異空清淨。何以故?是無變異空清淨與本性空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故自相空清淨,自相空清淨故本性空清淨。何以故?是本性空清淨與自相空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故共相空清淨,共相空清淨故自相空清淨。何以故?是自相空清淨與共相空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故一切法空清淨,一切法空清淨故共相空清淨。何以故?是共相空清淨與一切法空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故不可得空清淨,不可得空清淨故一切法空清淨。何以故?是一切法空清淨與不可得空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故無性空清淨,無性空清淨故不可得空清淨。何以故?是不可得空清淨與無性空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故自性空清淨,自性空清淨故無性空清淨。何以故?是無性空清淨與自性空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故無性自性空清淨,無性自性空清淨故自性空清淨。何以故?是自性空清淨與無性自性空清淨,無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故真如清淨,真如清淨故無性自性空清淨。何以故?是無性自性空清淨與真如清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0019a28] 「真如清淨故法界清淨,法界清淨故真如清淨。何以故?是真如清淨與法界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故法性清淨,法性清淨故法界清淨。何以故?是法界清淨與法性清淨,無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故不虛妄性清淨,不虛妄性清淨故法性清淨。何以故?是法性清淨與不虛妄性清淨,無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故不變異性清淨,不變異性清淨故不虛妄性清淨。何以故?是不虛妄性清淨與不變異性清淨,無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故平等性清淨,平等性清淨故不變異性清淨。何以故?是不變異性清淨與平等性清淨,無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故離生性清淨,離生性清淨故平等性清淨。何以故?是平等性清淨與離生性清淨,無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故法定清淨,法定清淨故離生性清淨。何以故?是離生性清淨與法定清淨,無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故法住清淨,法住清淨故法定清淨。何以故?是法定清淨與法住清淨,無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故實際清淨,實際清淨故法住清淨。何以故?是法住清淨與實際清淨,無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故虛空界清淨,虛空界清淨故實際清淨。何以故?是實際清淨與虛空界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故不思議界清淨,不思議界清淨故虛空界清淨。何以故?是虛空界清淨與不思議界清淨,無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故苦聖諦清淨,苦聖諦清淨故不思議界清淨。何以故?是不思議界清淨與苦聖諦清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0019c03] 「苦聖諦清淨故集聖諦清淨,集聖諦清淨故苦聖諦清淨。何以故?是苦聖諦清淨與集聖諦清淨,無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故滅聖諦清淨,滅聖諦清淨故集聖諦清淨。何以故?是集聖諦清淨與滅聖諦清淨,無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故道聖諦清淨,道聖諦清淨故滅聖諦清淨。何以故?是滅聖諦清淨與道聖諦清淨,無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故四靜慮清淨,四靜慮清淨故道聖諦清淨。何以故?是道聖諦清淨與四靜慮清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0019c14] 「四靜慮清淨故四無量清淨,四無量清淨故四靜慮清淨。何以故?是四靜慮清淨與四無量清淨,無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四無色定清淨,四無色定清淨故四無量清淨。何以故?是四無量清淨與四無色定清淨,無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故八解脫清淨,八解脫清淨故四無色定清淨。何以故?是四無色定清淨與八解脫清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0019c22] 「八解脫清淨故八勝處清淨,八勝處清淨故八解脫清淨。何以故?是八解脫清淨與八勝處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故九次第定清淨,九次第定清淨故八勝處清淨。何以故?是八勝處清淨與九次第定清淨,無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故十遍處清淨,十遍處清淨故九次第定清淨。何以故?是九次第定清淨與十遍處清淨,無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故四念住清淨,四念住清淨故十遍處清淨。何以故?是十遍處清淨與四念住清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020a05] 「四念住清淨故四正斷清淨,四正斷清淨故四念住清淨。何以故?是四念住清淨與四正斷清淨,無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故四神足清淨,四神足清淨故四正斷清淨。何以故?是四正斷清淨與四神足清淨,無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故五根清淨,五根清淨故四神足清淨。何以故?是四神足清淨與五根清淨,無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故五力清淨,五力清淨故五根清淨。何以故?是五根清淨與五力清淨,無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故七等覺支清淨,七等覺支清淨故五力清淨。何以故?是五力清淨與七等覺支清淨,無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故八聖道支清淨,八聖道支清淨故七等覺支清淨。何以故?是七等覺支清淨與八聖道支清淨,無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故空解脫門清淨,空解脫門清淨故八聖道支清淨。何以故?是八聖道支清淨與空解脫門清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020a24] 「空解脫門清淨故無相解脫門清淨,無相解脫門清淨故空解脫門清淨。何以故?是空解脫門清淨與無相解脫門清淨,無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故無願解脫門清淨,無願解脫門清淨故無相解脫門清淨。何以故?是無相解脫門清淨與無願解脫門清淨,無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故菩薩十地清淨,菩薩十地清淨故無願解脫門清淨。何以故?是無願解脫門清淨與菩薩十地清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020b06] 「菩薩十地清淨故五眼清淨,五眼清淨故菩薩十地清淨。何以故?是菩薩十地清淨與五眼清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020b08] 「五眼清淨故六神通清淨,六神通清淨故五眼清淨。何以故?是五眼清淨與六神通清淨,無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故佛十力清淨,佛十力清淨故六神通清淨。何以故?是六神通清淨與佛十力清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020b14] 「佛十力清淨故四無所畏清淨,四無所畏清淨故佛十力清淨。何以故?是佛十力清淨與四無所畏清淨,無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故四無礙解清淨,四無礙解清淨故四無所畏清淨。何以故?是四無所畏清淨與四無礙解清淨,無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故大慈清淨,大慈清淨故四無礙解清淨。何以故?是四無礙解清淨與大慈清淨,無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故大悲清淨,大悲清淨故大慈清淨。何以故?是大慈清淨與大悲清淨,無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故大喜清淨,大喜清淨故大悲清淨。何以故?是大悲清淨與大喜清淨,無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故大捨清淨,大捨清淨故大喜清淨。何以故?是大喜清淨與大捨清淨,無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故十八佛不共法清淨,十八佛不共法清淨故大捨清淨。何以故?是大捨清淨與十八佛不共法清淨,無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故無忘失法清淨,無忘失法清淨故十八佛不共法清淨。何以故?是十八佛不共法清淨與無忘失法清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020c07] 「無忘失法清淨故恒住捨性清淨,恒住捨性清淨故無忘失法清淨。何以故?是無忘失法清淨與恒住捨性清淨,無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故一切智清淨,一切智清淨故恒住捨性清淨。何以故?是恒住捨性清淨與一切智清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020c13] 「一切智清淨故道相智清淨,道相智清淨故一切智清淨。何以故?是一切智清淨與道相智清淨,無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故一切相智清淨,一切相智清淨故道相智清淨。何以故?是道相智清淨與一切相智清淨,無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨,一切陀羅尼門清淨故一切相智清淨。何以故?是一切相智清淨與一切陀羅尼門清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0020c22] 「一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨,一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故?是一切陀羅尼門清淨與一切三摩地門清淨,無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故預流果清淨,預流果清淨故一切三摩地門清淨。何以故?是一切三摩地門清淨與預流果清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0021a01] 「預流果清淨故一來果清淨,一來果清淨故預流果清淨。何以故?是預流果清淨與一來果清淨,無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故不還果清淨,不還果清淨故一來果清淨。何以故?是一來果清淨與不還果清淨,無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故阿羅漢果清淨,阿羅漢果清淨故不還果清淨。何以故?是不還果清淨與阿羅漢果清淨,無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨,獨覺菩提清淨故阿羅漢果清淨。何以故?是阿羅漢果清淨與獨覺菩提清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0021a12] 「獨覺菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨,一切菩薩摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨。何以故?是獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

[0021a16] 「一切菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨,諸佛無上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故?是一切菩薩摩訶薩行清淨與諸佛無上正等菩提清淨,無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百四


【經文資訊】大正藏第 06 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo