Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_143 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第143卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 143 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

初分校量功德品第三十之四十一

[0773b14] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說身界若常若無常,說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常;說身界若樂若苦,說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受樂若苦;說身界若我若無我,說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我;說身界若淨若不淨,說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求身界若常若無常,應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常;應求身界若樂若苦,應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦;應求身界若我若無我,應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我;應求身界若淨若不淨,應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0773c02] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求身界若常若無常,求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常;求身界若樂若苦,求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦;求身界若我若無我,求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我;求身界若淨若不淨,求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0773c12] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說意界若常若無常,說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常;說意界若樂若苦,說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦;說意界若我若無我,說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我;說意界若淨若不淨,說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求意界若常若無常,應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常;應求意界若樂若苦,應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦;應求意界若我若無我,應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我;應求意界若淨若不淨,應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0773c29] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求意界若常若無常,求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常;求意界若樂若苦,求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦;求意界若我若無我,求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我;求意界若淨若不淨,求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0774a10] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說地界若常若無常,說水、火、風、空、識界若常若無常;說地界若樂若苦,說水、火、風、空、識界若樂若苦;說地界若我若無我,說水、火、風、空、識界若我若無我;說地界若淨若不淨,說水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求地界若常若無常,應求水、火、風、空、識界若常若無常;應求地界若樂若苦,應求水、火、風、空、識界若樂若苦;應求地界若我若無我,應求水、火、風、空、識界若我若無我;應求地界若淨若不淨,應求水、火、風、空、識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0774a23] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求地界若常若無常,求水、火、風、空、識界若常若無常;求地界若樂若苦,求水、火、風、空、識界若樂若苦;求地界若我若無我,求水、火、風、空、識界若我若無我;求地界若淨若不淨,求水、火、風、空、識界若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0774b04] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說無明若常若無常,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常;說無明若樂若苦,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦;說無明若我若無我,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我;說無明若淨若不淨,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求無明若常若無常,應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常;應求無明若樂若苦,應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦;應求無明若我若無我,應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我;應求無明若淨若不淨,應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0774b21] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求無明若常若無常,求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常;求無明若樂若苦,求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦;求無明若我若無我,求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我;求無明若淨若不淨,求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0774c02] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說布施波羅蜜多若常若無常,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常;說布施波羅蜜多若樂若苦,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦;說布施波羅蜜多若我若無我,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我;說布施波羅蜜多若淨若不淨,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求布施波羅蜜多若常若無常,應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常;應求布施波羅蜜多若樂若苦,應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦;應求布施波羅蜜多若我若無我,應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我;應求布施波羅蜜多若淨若不淨,應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0774c20] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求布施波羅蜜多若常若無常,求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常;求布施波羅蜜多若樂若苦,求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦;求布施波羅蜜多若我若無我,求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我;求布施波羅蜜多若淨若不淨,求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0775a02] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說內空若常若無常,說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常;說內空若樂若苦,說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦;說內空若我若無我,說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我;說內空若淨若不淨,說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求內空若常若無常,應求外空乃至無性自性空若常若無常;應求內空若樂若苦,應求外空乃至無性自性空若樂若苦;應求內空若我若無我,應求外空乃至無性自性空若我若無我;應求內空若淨若不淨,應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0775a27] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求內空若常若無常,求外空乃至無性自性空若常若無常;求內空若樂若苦,求外空乃至無性自性空若樂若苦;求內空若我若無我,求外空乃至無性自性空若我若無我;求內空若淨若不淨,求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0775b08] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說真如若常若無常,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常;說真如若樂若苦,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦;說真如若我若無我,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我;說真如若淨若不淨,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求真如若常若無常,應求法界乃至不思議界若常若無常;應求真如若樂若苦,應求法界乃至不思議界若樂若苦;應求真如若我若無我,應求法界乃至不思議界若我若無我;應求真如若淨若不淨,應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0775b27] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求真如若常若無常,求法界乃至不思議界若常若無常;求真如若樂若苦,求法界乃至不思議界若樂若苦;求真如若我若無我,求法界乃至不思議界若我若無我;求真如若淨若不淨,求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0775c08] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說苦聖諦若常若無常,說集、滅、道聖諦若常若無常;說苦聖諦若樂若苦,說集、滅、道聖諦若樂若苦;說苦聖諦若我若無我,說集、滅、道聖諦若我若無我;說苦聖諦若淨若不淨,說集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求苦聖諦若常若無常,應求集、滅、道聖諦若常若無常;應求苦聖諦若樂若苦,應求集、滅、道聖諦若樂若苦;應求苦聖諦若我若無我,應求集、滅、道聖諦若我若無我;應求苦聖諦若淨若不淨,應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0775c21] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求苦聖諦若常若無常,求集、滅、道聖諦若常若無常;求苦聖諦若樂若苦,求集、滅、道聖諦若樂若苦;求苦聖諦若我若無我,求集、滅、道聖諦若我若無我;求苦聖諦若淨若不淨,求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0776a01] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說四靜慮若常若無常,說四無量、四無色定若常若無常;說四靜慮若樂若苦,說四無量、四無色定若樂若苦;說四靜慮若我若無我,說四無量、四無色定若我若無我;說四靜慮若淨若不淨,說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求四靜慮若常若無常,應求四無量、四無色定若常若無常;應求四靜慮若樂若苦,應求四無量、四無色定若樂若苦;應求四靜慮若我若無我,應求四無量、四無色定若我若無我;應求四靜慮若淨若不淨,應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0776a15] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求四靜慮若常若無常,求四無量、四無色定若常若無常;求四靜慮若樂若苦,求四無量、四無色定若樂若苦;求四靜慮若我若無我,求四無量、四無色定若我若無我;求四靜慮若淨若不淨,求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0776a25] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說八解脫若常若無常,說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;說八解脫若樂若苦,說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;說八解脫若我若無我,說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;說八解脫若淨若不淨,說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求八解脫若常若無常,應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;應求八解脫若樂若苦,應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;應求八解脫若我若無我,應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;應求八解脫若淨若不淨,應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0776b12] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求八解脫若常若無常,求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;求八解脫若樂若苦,求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;求八解脫若我若無我,求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;求八解脫若淨若不淨,求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0776b22] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說四念住若常若無常,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常;說四念住若樂若苦,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦;說四念住若我若無我,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我;說四念住若淨若不淨,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求四念住若常若無常,應求四正斷乃至八聖道支若常若無常;應求四念住若樂若苦,應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦;應求四念住若我若無我,應求四正斷乃至八聖道支若我若無我;應求四念住若淨若不淨,應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0776c10] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求四念住若常若無常,求四正斷乃至八聖道支若常若無常;求四念住若樂若苦,求四正斷乃至八聖道支若樂若苦;求四念住若我若無我,求四正斷乃至八聖道支若我若無我;求四念住若淨若不淨,求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0776c20] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說空解脫門若常若無常,說無相、無願解脫門若常若無常;說空解脫門若樂若苦,說無相、無願解脫門若樂若苦;說空解脫門若我若無我,說無相、無願解脫門若我若無我;說空解脫門若淨若不淨,說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求空解脫門若常若無常,應求無相、無願解脫門若常若無常;應求空解脫門若樂若苦,應求無相、無願解脫門若樂若苦;應求空解脫門若我若無我,應求無相、無願解脫門若我若無我;應求空解脫門若淨若不淨,應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0777a06] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求空解脫門若常若無常,求無相、無願解脫門若常若無常;求空解脫門若樂若苦,求無相、無願解脫門若樂若苦;求空解脫門若我若無我,求無相、無願解脫門若我若無我;求空解脫門若淨若不淨,求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0777a15] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說五眼若常若無常,說六神通若常若無常;說五眼若樂若苦,說六神通若樂若苦;說五眼若我若無我,說六神通若我若無我;說五眼若淨若不淨,說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求五眼若常若無常,應求六神通若常若無常;應求五眼若樂若苦,應求六神通若樂若苦;應求五眼若我若無我,應求六神通若我若無我;應求五眼若淨若不淨,應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0777a27] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求五眼若常若無常,求六神通若常若無常;求五眼若樂若苦,求六神通若樂若苦;求五眼若我若無我,求六神通若我若無我;求五眼若淨若不淨,求六神通若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0777b06] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說佛十力若常若無常,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常;說佛十力若樂若苦,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦;說佛十力若我若無我,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我;說佛十力若淨若不淨,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求佛十力若常若無常,應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常;應求佛十力若樂若苦,應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦;應求佛十力若我若無我,應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我;應求佛十力若淨若不淨,應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0777b25] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求佛十力若常若無常,求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常;求佛十力若樂若苦,求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦;求佛十力若我若無我,求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我;求佛十力若淨若不淨,求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0777c06] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說無忘失法若常若無常,說恒住捨性若常若無常;說無忘失法若樂若苦,說恒住捨性若樂若苦;說無忘失法若我若無我;說恒住捨性若我若無我;說無忘失法若淨若不淨,說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求無忘失法若常若無常,應求恒住捨性若常若無常;應求無忘失法若樂若苦,應求恒住捨性若樂若苦;應求無忘失法若我若無我,應求恒住捨性若我若無我;應求無忘失法若淨若不淨,應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0777c19] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求無忘失法若常若無常,求恒住捨性若常若無常;求無忘失法若樂若苦,求恒住捨性若樂若苦;求無忘失法若我若無我,求恒住捨性若我若無我;求無忘失法若淨若不淨,求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0777c28] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切智若常若無常,說道相智、一切相智若常若無常;說一切智若樂若苦,說道相智、一切相智若樂若苦;說一切智若我若無我,說道相智、一切相智若我若無我;說一切智若淨若不淨,說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求一切智若常若無常,應求道相智、一切相智若常若無常;應求一切智若樂若苦,應求道相智、一切相智若樂若苦;應求一切智若我若無我,應求道相智、一切相智若我若無我;應求一切智若淨若不淨,應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0778a13] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切智若常若無常,求道相智、一切相智若常若無常;求一切智若樂若苦,求道相智、一切相智若樂若苦;求一切智若我若無我,求道相智、一切相智若我若無我;求一切智若淨若不淨,求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

[0778a23] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切陀羅尼門若常若無常,說一切三摩地門若常若無常;說一切陀羅尼門若樂若苦,說一切三摩地門若樂若苦;說一切陀羅尼門若我若無我,說一切三摩地門若我若無我;說一切陀羅尼門若淨若不淨,說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。復作是說:行淨戒者,應求一切陀羅尼門若常若無常,應求一切三摩地門若常若無常;應求一切陀羅尼門若樂若苦,應求一切三摩地門若樂若苦;應求一切陀羅尼門若我若無我,應求一切三摩地門若我若無我;應求一切陀羅尼門若淨若不淨,應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。

[0778b09] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切陀羅尼門若常若無常,求一切三摩地門若常若無常;求一切陀羅尼門若樂若苦,求一切三摩地門若樂若苦;求一切陀羅尼門若我若無我,求一切三摩地門若我若無我;求一切陀羅尼門若淨若不淨,求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名為行有所得相淨戒波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo