Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_096 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第96卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 96 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第九十六

初分求般若品第二十七之八

[0531a25] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜多真如求,不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求;不應離布施波羅蜜多真如求,不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。所以者何?若布施波羅蜜多真如,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如,若離布施波羅蜜多真如,若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多真如,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如;非離布施波羅蜜多真如,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多真如,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如;非離布施波羅蜜多真如,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜多真如求,不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求;不應離布施波羅蜜多真如求,不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。

[0531b22] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四靜慮真如求,不應於四無量、四無色定真如求;不應離四靜慮真如求,不應離四無量、四無色定真如求。所以者何?若四靜慮真如,若四無量、四無色定真如,若離四靜慮真如,若離四無量、四無色定真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四靜慮真如,非四無量、四無色定真如;非離四靜慮真如,非離四無量、四無色定真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四靜慮真如,非四無量、四無色定真如;非離四靜慮真如,非離四無量、四無色定真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四靜慮真如求,不應於四無量、四無色定真如求;不應離四靜慮真如求,不應離四無量、四無色定真如求。

[0531c13] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於八解脫真如求,不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求;不應離八解脫真如求,不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。所以者何?若八解脫真如,若八勝處、九次第定、十遍處真如,若離八解脫真如,若離八勝處、九次第定、十遍處真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非八解脫真如,非八勝處、九次第定、十遍處真如;非離八解脫真如,非離八勝處、九次第定、十遍處真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非八解脫真如,非八勝處、九次第定、十遍處真如;非離八解脫真如,非離八勝處、九次第定、十遍處真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於八解脫真如求,不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求;不應離八解脫真如求,不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。

[0532a06] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四念住真如求,不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如求;不應離四念住真如求,不應離四正斷乃至八聖道支真如求。所以者何?若四念住真如,若四正斷乃至八聖道支真如,若離四念住真如,若離四正斷乃至八聖道支真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四念住真如,非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如;非離四念住真如,非離四正斷乃至八聖道支真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四念住真如,非四正斷乃至八聖道支真如;非離四念住真如,非離四正斷乃至八聖道支真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四念住真如求,不應於四正斷乃至八聖道支真如求;不應離四念住真如求,不應離四正斷乃至八聖道支真如求。

[0532a28] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於空解脫門真如求,不應於無相、無願解脫門真如求;不應離空解脫門真如求,不應離無相、無願解脫門真如求。所以者何?若空解脫門真如,若無相、無願解脫門真如,若離空解脫門真如,若離無相、無願解脫門真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非空解脫門真如,非無相、無願解脫門真如;非離空解脫門真如,非離無相、無願解脫門真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非空解脫門真如,非無相、無願解脫門真如;非離空解脫門真如,非離無相、無願解脫門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於空解脫門真如求,不應於無相、無願解脫門真如求;不應離空解脫門真如求,不應離無相、無願解脫門真如求。

[0532b20] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於五眼真如求,不應於六神通真如求;不應離五眼真如求,不應離六神通真如求。所以者何?若五眼真如,若六神通真如,若離五眼真如,若離六神通真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非五眼真如,非六神通真如;非離五眼真如,非離六神通真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非五眼真如,非六神通真如;非離五眼真如,非離六神通真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於五眼真如求,不應於六神通真如求;不應離五眼真如求,不應離六神通真如求。

[0532c08] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於佛十力真如求,不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如求;不應離佛十力真如求,不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。所以者何?若佛十力真如,若四無所畏乃至十八佛不共法真如,若離佛十力真如,若離四無所畏乃至十八佛不共法真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非佛十力真如,非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如;非離佛十力真如,非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非佛十力真如,非四無所畏乃至十八佛不共法真如;非離佛十力真如,非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於佛十力真如求,不應於四無所畏乃至十八佛不共法真如求;不應離佛十力真如求,不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。

[0533a03] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無忘失法真如求,不應於恒住捨性真如求;不應離無忘失法真如求,不應離恒住捨性真如求。所以者何?若無忘失法真如,若恒住捨性真如,若離無忘失法真如,若離恒住捨性真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無忘失法真如,非恒住捨性真如;非離無忘失法真如,非離恒住捨性真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無忘失法真如,非恒住捨性真如;非離無忘失法真如,非離恒住捨性真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無忘失法真如求,不應於恒住捨性真如求;不應離無忘失法真如求,不應離恒住捨性真如求。

[0533a22] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切智真如求,不應於道相智、一切相智真如求;不應離一切智真如求,不應離道相智、一切相智真如求。所以者何?若一切智真如,若道相智、一切相智真如,若離一切智真如,若離道相智、一切相智真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切智真如,非道相智、一切相智真如;非離一切智真如,非離道相智、一切相智真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切智真如,非道相智、一切相智真如;非離一切智真如,非離道相智、一切相智真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切智真如求,不應於道相智、一切相智真如求;不應離一切智真如求,不應離道相智、一切相智真如求。

[0533b14] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切陀羅尼門真如求,不應於一切三摩地門真如求;不應離一切陀羅尼門真如求,不應離一切三摩地門真如求。所以者何?若一切陀羅尼門真如,若一切三摩地門真如,若離一切陀羅尼門真如,若離一切三摩地門真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切陀羅尼門真如,非一切三摩地門真如;非離一切陀羅尼門真如,非離一切三摩地門真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切陀羅尼門真如,非一切三摩地門真如;非離一切陀羅尼門真如,非離一切三摩地門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切陀羅尼門真如求,不應於一切三摩地門真如求;不應離一切陀羅尼門真如求,不應離一切三摩地門真如求。

[0533c06] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流真如求,不應於一來、不還、阿羅漢真如求;不應離預流真如求,不應離一來、不還、阿羅漢真如求。所以者何?若預流真如,若一來、不還、阿羅漢真如,若離預流真如,若離一來、不還、阿羅漢真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流真如,非一來、不還、阿羅漢真如;非離預流真如,非離一來、不還、阿羅漢真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流真如,非一來、不還、阿羅漢真如;非離預流真如,非離一來、不還、阿羅漢真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流真如求,不應於一來、不還、阿羅漢真如求;不應離預流真如求,不應離一來、不還、阿羅漢真如求。

[0533c26] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流向預流果真如求,不應於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如求;不應離預流向預流果真如求,不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。所以者何?若預流向預流果真如,若一來向乃至阿羅漢果真如,若離預流向預流果真如,若離一來向乃至阿羅漢果真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流向預流果真如,非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如;非離預流向預流果真如,非離一來向乃至阿羅漢果真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流向預流果真如,非一來向乃至阿羅漢果真如;非離預流向預流果真如,非離一來向乃至阿羅漢果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流向預流果真如求,不應於一來向乃至阿羅漢果真如求,不應離預流向預流果真如求;不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。

[0534a22] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於獨覺真如求,不應於獨覺向獨覺果真如求;不應離獨覺真如求,不應離獨覺向獨覺果真如求。所以者何?若獨覺真如,若獨覺向獨覺果真如,若離獨覺真如,若離獨覺向獨覺果真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非獨覺真如,非獨覺向獨覺果真如;非離獨覺真如,非離獨覺向獨覺果真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非獨覺真如,非獨覺向獨覺果真如;非離獨覺真如,非離獨覺向獨覺果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於獨覺真如求,不應於獨覺向獨覺果真如求;不應離獨覺真如求,不應離獨覺向獨覺果真如求。

[0534b12] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於菩薩摩訶薩真如求,不應於三藐三佛陀真如求;不應離菩薩摩訶薩真如求,不應離三藐三佛陀真如求。所以者何?若菩薩摩訶薩真如,若三藐三佛陀真如,若離菩薩摩訶薩真如,若離三藐三佛陀真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非菩薩摩訶薩真如,非三藐三佛陀真如;非離菩薩摩訶薩真如,非離三藐三佛陀真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非菩薩摩訶薩真如,非三藐三佛陀真如;非離菩薩摩訶薩真如,非離三藐三佛陀真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於菩薩摩訶薩真如求,不應於三藐三佛陀真如求;不應離菩薩摩訶薩真如求,不應離三藐三佛陀真如求。

[0534c03] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於菩薩摩訶薩法真如求,不應於無上正等菩提真如求;不應離菩薩摩訶薩法真如求,不應離無上正等菩提真如求。所以者何?若菩薩摩訶薩法真如,若無上正等菩提真如,若離菩薩摩訶薩法真如,若離無上正等菩提真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非菩薩摩訶薩法真如,非無上正等菩提真如;非離菩薩摩訶薩法真如,非離無上正等菩提真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非菩薩摩訶薩法真如,非無上正等菩提真如;非離菩薩摩訶薩法真如,非離無上正等菩提真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於菩薩摩訶薩法真如求,不應於無上正等菩提真如求;不應離菩薩摩訶薩法真如求,不應離無上正等菩提真如求。

[0534c24] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於聲聞乘真如求,不應於獨覺乘、無上乘真如求;不應離聲聞乘真如求,不應離獨覺乘、無上乘真如求。所以者何?若聲聞乘真如,若獨覺乘、無上乘真如,若離聲聞乘真如,若離獨覺乘、無上乘真如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非聲聞乘真如,非獨覺乘、無上乘真如;非離聲聞乘真如,非離獨覺乘、無上乘真如。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非聲聞乘真如,非獨覺乘、無上乘真如;非離聲聞乘真如,非離獨覺乘、無上乘真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於聲聞乘真如求,不應於獨覺乘、無上乘真如求;不應離聲聞乘真如求,不應離獨覺乘、無上乘真如求。

[0535a15] 「復次,憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色法性求,不應於受、想、行、識法性求;不應離色法性求,不應離受、想、行、識法性求。所以者何?若色法性,若受、想、行、識法性,若離色法性,若離受、想、行、識法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色法性,非受、想、行、識法性;非離色法性,非離受、想、行、識法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色法性,非受、想、行、識法性;非離色法性,非離受、想、行、識法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色法性求,不應於受、想、行、識法性求;不應離色法性求,不應離受、想、行、識法性求。

[0535b03] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼處法性求,不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求;不應離眼處法性求,不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。所以者何?若眼處法性,若耳、鼻、舌、身、意處法性,若離眼處法性,若離耳、鼻、舌、身、意處法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼處法性,非耳、鼻、舌、身、意處法性;非離眼處法性,非離耳、鼻、舌、身、意處法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼處法性,非耳、鼻、舌、身、意處法性;非離眼處法性,非離耳、鼻、舌、身、意處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼處法性求,不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求;不應離眼處法性求,不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。

[0535b22] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色處法性求,不應於聲、香、味、觸、法處法性求;不應離色處法性求,不應離聲、香、味、觸、法處法性求。所以者何?若色處法性,若聲、香、味、觸、法處法性,若離色處法性,若離聲、香、味、觸、法處法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色處法性,非聲、香、味、觸、法處法性;非離色處法性,非離聲、香、味、觸、法處法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非色處法性,非聲、香、味、觸、法處法性;非離色處法性,非離聲、香、味、觸、法處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於色處法性求,不應於聲、香、味、觸、法處法性求;不應離色處法性求,不應離聲、香、味、觸、法處法性求。

[0535c12] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼界法性求,不應於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受法性求;不應離眼界法性求,不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求。所以者何?若眼界法性,若色界乃至眼觸為緣所生諸受法性,若離眼界法性,若離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼界法性,非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受法性;非離眼界法性,非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非眼界法性,非色界乃至眼觸為緣所生諸受法性;非離眼界法性,非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於眼界法性求,不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求;不應離眼界法性求,不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求。

[0536a06] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於耳界法性求,不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受法性求;不應離耳界法性求,不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求。所以者何?若耳界法性,若聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性,若離耳界法性,若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非耳界法性,非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受法性;非離耳界法性,非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非耳界法性,非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性;非離耳界法性,非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於耳界法性求,不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求;不應離耳界法性求,不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求。

大般若波羅蜜多經卷第九十六


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo