Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_039 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第39卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 39 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第三十九

初分般若行相品第十之二

[0216b19] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行苦聖諦,若行苦聖諦相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦,若行集、滅、道聖諦相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦常無常,若行苦聖諦常無常相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦常無常,若行集、滅、道聖諦常無常相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦樂苦,若行聖諦樂苦相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦樂苦,若行集、滅、道聖諦樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦我無我,若行苦聖諦我無我相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦我無我,若行集、滅、道聖諦我無我相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦淨不淨,若行苦聖諦淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦淨不淨,若行集、滅、道聖諦淨不淨相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦空不空,若行苦聖諦空不空相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦空不空,若行集、滅、道聖諦空不空相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦無相有相,若行苦聖諦無相有相相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦無相有相,若行集、滅、道聖諦無相有相相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦無願有願,若行苦聖諦無願有願相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦無願有願,若行集、滅、道聖諦無願有願相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦寂靜不寂靜,若行苦聖諦寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜,若行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦遠離不遠離,若行苦聖諦遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦遠離不遠離,若行集、滅、道聖諦遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多。

[0216c24] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行無明,若行無明相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若行行乃至老死愁歎苦憂惱相,非行般若波羅蜜多。若行無明常無常,若行無明常無常相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常,若行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相,非行般若波羅蜜多。若行無明樂苦,若行無明樂苦相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂苦,若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行無明我無我,若行無明我無我相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無我,若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相,非行般若波羅蜜多。若行無明淨不淨,若行無明淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨不淨,若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相,非行般若波羅蜜多。若行無明空不空,若行無明空不空相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空不空,若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相,非行般若波羅蜜多。若行無明無相有相,若行無明無相有相相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相有相,若行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相,非行般若波羅蜜多。若行無明無願有願,若行無明無願有願相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願有願,若行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相,非行般若波羅蜜多。若行無明寂靜不寂靜,若行無明寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜,若行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多。若行無明遠離不遠離,若行無明遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠離,若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多。

[0217b10] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行四靜慮,若行四靜慮相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定,若行四無量、四無色定相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮常無常,若行四靜慮常無常相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定常無常,若行四無量、四無色定常無常相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮樂,若行四靜慮樂苦相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定樂苦,若行四無量、四無色定樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮我無我,若行四靜慮我無我相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定我無我,若行四無量、四無色定我無我相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮淨不淨,若行四靜慮淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定淨不淨,若行四無量、四無色定淨不淨相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮空不空,若行四靜慮空不空相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定空不空,若行四無量、四無色定空不空相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮無相有相,若行四靜慮無相有相相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定無相有相,若行四無量、四無色定無相有相相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮無願有願,若行四靜慮無願有願相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定無願有願,若行四無量、四無色定無願有願相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮寂靜不寂靜,若行四靜慮寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定寂靜不寂靜,若行四無量、四無色定寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多。若行四靜慮遠離不遠離,若行四靜慮遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、四無色定遠離不遠離,若行四無量、四無色定遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多。

[0217c17] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行四念住,若行四念住相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若行四正斷乃至八聖道支相,非行般若波羅蜜多。若行四念住常無常,若行四念住常無常相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常,若行四正斷乃至八聖道支常無常相,非行般若波羅蜜多。若行四念住樂苦,若行四念住樂苦相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支樂苦,若行四正斷乃至八聖道支樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行四念住我無我,若行四念住我無我相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支我無我,若行四正斷乃至八聖道支我無我相,非行般若波羅蜜多。若行四念住淨不淨,若行四念住淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淨不淨,若行四正斷乃至八聖道支淨不淨相,非行般若波羅蜜多。若行四念住空不空,若行四念住空不空相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空不空,若行四正斷乃至八聖道支空不空相,非行般若波羅蜜多。若行四念住無相有相,若行四念住無相有相相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相有相,若行四正斷乃至八聖道支無相有相相,非行般若波羅蜜多。若行四念住無願有願,若行四念住無願有願相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願有願,若行四正斷乃至八聖道支無願有願相,非行般若波羅蜜多。若行四念住寂靜不寂靜,若行四念住寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜不寂靜,若行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多。若行四念住遠離不遠離,若行四念住遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離不遠離,若行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多。

[0218b03] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行布施波羅蜜多,若行布施波羅蜜多相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多常無常,若行布施波羅蜜多常無常相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多樂苦,若行布施波羅蜜多樂苦相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多我無我,若行布施波羅蜜多我無我相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多淨不淨,若行布施波羅蜜多淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多空不空,若行布施波羅蜜多空不空相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多無相有相,若行布施波羅蜜多無相有相相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多無願有願,若行布施波羅蜜多無願有願相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜,若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多遠離不遠離,若行布施波羅蜜多遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多。

[0218c22] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行五眼,若行五眼相,非行般若波羅蜜多;若行六神通,若行六神通相,非行般若波羅蜜多。若行五眼常無常,若行五眼常無常相,非行般若波羅蜜多;若行六神通常無常,若行六神通常無常相,非行般若波羅蜜多。若行五眼樂苦,若行五眼樂苦相,非行般若波羅蜜多;若行六神通樂苦,若行六神通樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行五眼我無我,若行五眼我無我相,非行般若波羅蜜多;若行六神通我無我,若行六神通我無我相,非行般若波羅蜜多。若行五眼淨不淨,若行五眼淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若行六神通淨不淨,若行六神通淨不淨相,非行般若波羅蜜多。若行五眼空不空,若行五眼空不空相,非行般若波羅蜜多;若行六神通空不空,若行六神通空不空相,非行般若波羅蜜多。若行五眼無相有相,若行五眼無相有相相,非行般若波羅蜜多;若行六神通無相有相,若行六神通無相有相相,非行般若波羅蜜多。若行五眼無願有願,若行五眼無願有願相,非行般若波羅蜜多;若行六神通無願有願,若行六神通無願有願相,非行般若波羅蜜多。若行五眼寂靜不寂靜,若行五眼寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行六神通寂靜不寂靜,若行六神通寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多。若行五眼遠離不遠離,若行五眼遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行六神通遠離不遠離,若行六神通遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多。

[0219a24] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行佛十力,若行佛十力相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智,若行四無所畏乃至一切相智相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力常無常,若行佛十力常無常相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常,若行四無所畏乃至一切相智常無常相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力樂苦,若行佛十力樂苦相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦,行四無所畏乃至一切相智樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力我無我,若行佛十力我無我相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我,若行四無所畏乃至一切相智我無我相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力淨不淨,若行佛十力淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨,若行四無所畏乃至一切相智淨不淨相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力空不空,若行佛十力空不空相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空,若行四無所畏乃至一切相智空不空相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力無相有相,若行佛十力無相有相相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相,若行四無所畏乃至一切相智無相有相相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力無願有願,若行佛十力無願有願相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願,若行四無所畏乃至一切相智無願有願相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力寂靜不寂靜,若行佛十力寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜,若行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多。若行佛十力遠離不遠離,若行佛十力遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智遠離不遠離,若行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多。

[0219c18] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若作是念:『我行般若波羅蜜多。』是有所得行相,非行般若波羅蜜多。若作是念:『我是菩薩摩訶薩。』是有所得行相,非行般若波羅蜜多。若作是念:『彼行般若波羅蜜多。』是有所得行相,非行般若波羅蜜多。若作是念:『彼是菩薩摩訶薩。』是有所得行相,非行般若波羅蜜多。若作是念:『如是修行般若波羅蜜多,為修行般若波羅蜜多。』是有所得行相,非行般若波羅蜜多。世尊!若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多,當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。」

[0220a01] 爾時,具壽善現語舍利子言:「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於色住想勝解,便於色作加行;若於受、想、行、識住想勝解,便於受、想、行、識作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220a05] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於眼處住想勝解,便於眼處作加行;若於耳、鼻、舌、身、意處住想勝解,便於耳、鼻、舌、身、意處作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。若於色處住想勝解,便於色處作加行;若於聲、香、味、觸、法處住想勝解,便於聲、香、味、觸、法處作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220a13] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受住想勝解,便於眼界乃至眼觸為緣所生諸受作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。若於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受住想勝解,便於耳界乃至耳觸為緣所生諸受作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。若於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受住想勝解,便於鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。若於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受住想勝解,便於舌界乃至舌觸為緣所生諸受作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。若於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受住想勝解,便於身界乃至身觸為緣所生諸受作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。若於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受住想勝解,便於意界乃至意觸為緣所生諸受作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220b05] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於地界住想勝解,便於地界作加行;若於水、火、風、空、識界住想勝解,便於水、火、風、空、識界作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220b09] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於苦聖諦住想勝解,便於苦聖諦作加行;若於集、滅、道聖諦住想勝解,便於集、滅、道聖諦作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220b14] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於無明住想勝解,便於無明作加行;若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱住想勝解,便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220b19] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於四靜慮住想勝解,便於四靜慮作加行;若於四無量、四無色定住想勝解,便於四無量、四無色定作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220b24] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於四念住住想勝解,便於四念住作加行;若於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支住想勝解,便於四正斷乃至八聖道支作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220b29] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於布施波羅蜜多住想勝解,便於布施波羅蜜多作加行;若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多住想勝解,便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220c05] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於五眼住想勝解,便於五眼作加行;若於六神通住想勝解,便於六神通作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220c09] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於佛十力住想勝解,便於佛十力作加行;若於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智住想勝解,便於四無所畏乃至一切相智作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220c16] 「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於聲聞及於彼法住想勝解,便於聲聞及於彼法作加行;若於獨覺、菩薩、如來及於彼法住想勝解,便於獨覺、菩薩、如來及於彼法作加行。由加行故,不能解脫生老病死及當來苦。

[0220c21] 「舍利子!如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞、獨覺般涅槃地,若得無上正等菩提,無有是處。舍利子!若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多,當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。」

[0220c26] 時,舍利子問善現言:「云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多?」

[0220c27] 善現答言:「若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行色,不行色相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識,不行受、想、行、識相,是行般若波羅蜜多。不行色常無常,不行色常無常相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識常無常,不行受、想、行、識常無常相,是行般若波羅蜜多。不行色樂苦,不行色樂苦相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識樂苦,不行受、想、行、識樂苦相,是行般若波羅蜜多。不行色我無我,不行色我無我相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識我無我,不行受、想、行、識我無我相,是行般若波羅蜜多。不行色淨不淨,不行色淨不淨相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識淨不淨,不行受、想、行、識淨不淨相,是行般若波羅蜜多。不行色空不空,不行色空不空相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識空不空,不行受、想、行、識空不空相,是行般若波羅蜜多。不行色無相有相,不行色無相有相相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識無相有相,不行受、想、行、識無相有相相,是行般若波羅蜜多。不行色無願有願,不行色無願有願相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識無願有願,不行受、想、行、識無願有願相,是行般若波羅蜜多。不行色寂靜不寂靜,不行色寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識寂靜不寂靜,不行受、想、行、識寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行色遠離不遠離,不行色遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識遠離不遠離,不行受、想、行、識遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多。

[0221a29] 「舍利子當知!是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故?舍利子!色色性空,受、想、行、識受、想、行、識性空。舍利子!是色非色空,是色空非色,色不離空,空不離色,色即是空,空即是色,受、想、行、識亦復如是。

[0221b06] 「舍利子!若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行眼處,不行眼處相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處,不行耳、鼻、舌、身、意處相,是行般若波羅蜜多。不行眼處常無常,不行眼處常無常相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處常無常,不行耳、鼻、舌、身、意處常無常相,是行般若波羅蜜多。不行眼處樂苦,不行眼處樂苦相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處樂苦,不行耳、鼻、舌、身、意處樂苦相,是行般若波羅蜜多。不行眼處我無我,不行眼處我無我相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處我無我,不行耳、鼻、舌、身、意處我無我相,是行般若波羅蜜多。不行眼處淨不淨,不行眼處淨不淨相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處淨不淨,不行耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相,是行般若波羅蜜多。不行眼處空不空,不行眼處空不空相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處空不空,不行耳、鼻、舌、身、意處空不空相,是行般若波羅蜜多。不行眼處無相有相,不行眼處無相有相相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處無相有相,不行耳、鼻、舌、身、意處無相有相相,是行般若波羅蜜多。不行眼處無願有願,不行眼處無願有願相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處無願有願,不行耳、鼻、舌、身、意處無願有願相,是行般若波羅蜜多。不行眼處寂靜不寂靜,不行眼處寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜,不行耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行眼處遠離不遠離,不行眼處遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離,不行耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多。

[0221c10] 「舍利子當知!是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故?舍利子!眼處眼處性空,耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處性空。舍利子!是眼處非眼處空,是眼處空非眼處,眼處不離空,空不離眼處,眼處即是空,空即是眼處,耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。

[0221c17] 「舍利子!若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行色處,不行色處相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處,不行聲、香、味、觸、法處相,是行般若波羅蜜多。不行色處常無常,不行色處常無常相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處常無常,不行聲、香、味、觸、法處常無常相,是行般若波羅蜜多。不行色處樂苦,不行色處樂苦相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處樂苦,不行聲、香、味、觸、法處樂苦相,是行般若波羅蜜多。不行色處我無我,不行色處我無我相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處我無我,不行聲、香、味、觸、法處我無我相,是行般若波羅蜜多。不行色處淨不淨,不行色處淨不淨相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處淨不淨,不行聲、香、味、觸、法處淨不淨相,是行般若波羅蜜多。不行色處空不空,不行色處空不空相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處空不空,不行聲、香、味、觸、法處空不空相,是行般若波羅蜜多。不行色處無相有相,不行色處無相有相相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處無相有相,不行聲、香、味、觸、法處無相有相相,是行般若波羅蜜多。不行色處無願有願,不行色處無願有願相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處無願有願,不行聲、香、味、觸、法處無願有願相,是行般若波羅蜜多。不行色處寂靜不寂靜,不行色處寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜,不行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行色處遠離不遠離,不行色處遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處遠離不遠離,不行聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多。

[0222a21] 「舍利子當知!是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故?舍利子!色處色處性空,聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處性空。舍利子!是色處非色處空,是色處空非色處,色處不離空,空不離色處,色處即是空,空即是色處,聲、香、味、觸、法處亦復如是。

大般若波羅蜜多經卷第三十九


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo