Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T85n2850_001 地藏菩薩十齋日 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 85 冊 » No.2850 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 2850

地藏菩薩十齋日

[1300a11] 一日童子下念定光如來不塗刀鎗地獄持齋除罪四十劫。

[1300a13] 八日太子下念藥師瑠璃光佛不塗糞屎地獄持齋除罪三十劫。

[1300a15] 十四日察命下念賢劫千佛不塗鑊湯地獄持齋除罪一千劫。

[1300a17] 十五日五道大將軍下念阿彌陀佛不墮寒氷地獄持齋除罪二百劫。

[1300a19] 十八日閻羅王下念觀世音菩薩不墮劍樹地獄持齋除罪九十劫。

[1300a21] 二十三日大將軍下念盧舍那佛不墮餓鬼地獄持齋除罪一千劫。

[1300a23] 二十四日太山府君下念地獄菩薩不墮斬斫地獄持齋除罪一千劫。

[1300a25] 二十八日帝釋下念阿彌陀佛不墮鐵鋸地獄持齋除罪九十劫。

[1300a27] 二十九日四天王下念藥師上菩薩不墮磑摩地獄持齋除罪七千劫。

[1300a29] 三十日梵天王下念釋迦牟尼佛不墮灰何地獄持齋除罪八千劫。


【經文資訊】大正藏第 85 冊 No. 2850 地藏菩薩十齋日
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo