Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T85n2849_001 大乘四齋日 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 85 冊 » No.2849 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 2849

大乘四齋日

[1299c12] 二月八日。四月八日。五月八日。七月十五日。年三長齋月。正月五月九月。六齋日。八日十四日十五日二十三日二十八日三十日。十齋日。月一日善惡憍童子下念。十四日察命伺錄下。十五日五道大神下。十八日閻羅王下。二十三日天大將軍下。二十四日帝釋下。二十八日太山府軍下。二十九日四天王下。三十日天曹地府下。一日童子下念定光如來佛除齋除罪四十劫不墮刀槍地獄。八日太子下念藥師琉璃光佛除齋除罪三十劫不墮粉草地獄。十四日察命下念賢劫千佛除齋除罪一千劫不墮鑊湯地獄。十五日五道大將軍下念阿彌陀佛除齋除罪二百劫不墮寒氷地獄。十八日閻羅王下念觀世音菩薩除齋除罪九十劫不墮劍樹地獄。二十三日天大將軍下念盧舍那佛除齋除罪一千劫不墮鬼地獄。二十四日太山府君下念地藏菩薩除齋除罪九十劫不墮纔截地獄。二十八日天帝釋下念阿彌陀佛除齋除罪一千劫不墮鐵鋸地獄。二十九日四天王下念藥王藥上菩薩除齋除罪七千劫不墮磑磨地獄。三十日大梵天王下念釋迦牟尼佛除齋除罪八千劫不墮寒氷。


【經文資訊】大正藏第 85 冊 No. 2849 大乘四齋日
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo