Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T19n0977_001 佛說大白傘蓋總持陀羅尼經 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 19 冊 » No.0977 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 977

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經

[0404a07] 敬禮一切最妙上師。

[0404a08] 夫欲修習白傘蓋佛母者。寂靜室內。於軟穩氈上坐已。然發願云。為六道一切有情。於輪迴中令得解脫故。願我成究竟正覺。而發願已。面前空中想白傘蓋佛會。彼等處以真實心念三歸依已。佛會消融為光。融入自身自身成光。然後念莎末斡呪。想一切皆空。於其空中華月輪上。想白色唵字。唵字放光。其光復迴。字種變成白傘金柄。柄上嚴唵字。其字放光復回。字種變成白傘蓋佛母。一面二臂具三目。金剛跏趺而坐。右手作無怖畏印。左手執白傘當胸。嚴飾種種瓔珞。身色潔白如雪山上日光明照。具喜悅相顯無自性。應觀如鏡中像然。欲誦呪時。自己心中蓮華日輪上。唵字周圍繞心。呪及長短總持等於彼。放光遣除自他一切罪障。及間斷等想已然後讀誦。若疲倦時欲奉施食。則面前置施食。念唵啞吽三字呪攝受。變成甘露。面前空中召請白傘蓋佛母為首。并二十二山塚所居陰母。及七種佛并十方正覺。三種具美淨梵帝釋伴繞等已。想舌變成金剛光筒。誦奉食呪曰。

[0404a29] 唵薩[口*栗](二合)怛達遏哆烏室禰折席[口*捺]怛末嘚哩吽發(怛)[口*依]擔末哩渴渴渴兮渴兮

[0404b02] 誦三遍或五遍已。然誦讚歎禱祝。求索願事等畢。奉送佛會。其施食棄於淨處。回向善根矣。

[0404b05] 啞呤耶怛達遏哆烏室禰折西[口*捺](引)怛末嘚哩捺麻啞末囉唧怛[口*捺]囉禰(梵語)

[0404b07] 聖一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵總持敬禮最上三寶(華言)

[0404b09] 如是我聞。一時出有壞。住三十三天善法妙好諸天所居之處。與大比丘并大菩提勇識及天主帝釋眾等集。爾時出有壞坐蓮華座。入於普觀頂髻三昧。速然出有壞從頂髻中。出現如是總持密呪法行。敬禮正覺及一切菩提勇識。敬禮正覺。敬禮妙法。敬禮大眾。敬禮七俱胝真實究竟正覺及聲聞大眾等。敬禮所有世間壞怨等。敬禮所有預流等。敬禮所有一來等。敬禮所有不還等。敬禮所有世間真實超越等。敬禮所有入實者等。敬禮天仙呪咀及有加祐力能等。敬禮所有誦持明呪獲成就者等。敬禮淨梵。敬禮帝釋。敬禮緊威具美能令退屈苦行之主者等。敬禮具美嚴五手印無愛子之所歸敬處。敬禮具美能摧壞三層宮城住於墓地之中一切陰母所歸敬處。敬禮出有壞如來種佛。敬禮蓮華種佛。敬禮金剛種佛。敬禮寶珠種佛。敬禮大象種佛。敬禮少童種佛。敬禮龍種佛。敬禮勇固部器械王佛。敬禮無量光佛。敬禮不動佛。敬禮藥師瑠璃光王佛。敬禮娑羅主王華實圓滿佛。敬禮釋迦牟尼佛。敬禮寶上王佛。敬禮最妙普賢佛。敬禮眾明主佛。敬禮目圓滿烏巴辣香上王佛。彼等處敬禮已。出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴遮母。以此決斷一切出者邪魔。亦能決斷餘者一切明呪。亦能迴遮非時橫夭。亦能令有情解脫一切繫縛。亦能迴遮一切憎嫌惡夢。亦能摧壞八萬四千邪魔。亦能歡悅二十八宿。能折伏八大房宿。亦能迴遮一切冤讎。亦能摧壞最極暴惡一切憎嫌惡夢。亦能救度毒藥器械水火等難。

 無有能敵大緊母 大掇朴母大力母
 大熾然母大威力 大白蓋母大力母
 熾然掛纓白衣母 聖救度母具嗔皺
 勝勢金剛稱念珠 蓮華昭明金剛名
 無有能敵具念珠 金剛牆等摧壞母
 柔善佛等供養母 柔相威力具大母
 聖救度母大力母 不歿金剛鐵鋜母
 金剛少童持種母 金剛手種金念珠
 大赤色及寶珠母 種明金剛稱頂髻
 種相窈窕金剛母 如金色光具眼母
 金剛燭及白色母 蓮華眼及月光母

[0404c22] 手印聚彼等一切力故。願令擁護於我擁護於我。

[0404c24] 唵呤室遏捺不囉(二合引)[口*捺](引)也怛達遏哆烏室禰折席[口*捺]怛巴嘚哩(二合)[口*能](二合)(沒)捺葛囉吽[口*能](二合)席怛(沒)末捺葛囉吽[口*能](二合)麻曷覓(得)也三(合口)末室渴捺葛囉吽[口*能](二合)撥囉覓能(二合)(舌上)(合口)末室渴捺葛囉[口*能](二合)(沒)[丁*六](舌上)室達捺(能)席擔(沒)捺葛囉吽[口*能](二合)薩斡也室渴囉室渴薩屹囉曷捺覓(得)[口*捺](能)薩捺葛囉吽[口*能](二合)[丁*六]室帝捺(能)屹囉曷薩曷悉囉覓[口*捺](能)薩捺葛囉[口*能](二合引)啞室捺[口*命](能)折帝[口*捺](能)捺色曷(上腭引)得得囉捺麻不囉薩怛捺葛囉吽[口*能](二合引)希怛捺麻麻渴屹囉曷捺(能)(能)(能上腭)薩捺葛囉吽[口*能](二合引)囉塞剋囉[尨*鳥](沒)擁護於我

[0405a08] 出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母。金剛頂髻大迴遮母。具千大臂母。有千大首母。具十萬俱胝目不二熾燃具種相金剛寬廣大白母。主宰三界中圍母。一切時中擁護於我擁護於我。

[0405a13] 唵國王難盜賊難火難水難毒藥難器械難外國軍兵難飢饉難冤讎難疾疫難霹靂難非時橫夭難地震動難星箭難國王刑罰難天難龍難閃電難飛空難惡獸忿怒難。

[0405a17] 又復天魔龍魔非天魔風神魔飛空魔尋香魔疑神魔大腹行魔施礙魔夜叉魔餓鬼魔空行母魔食肉魔出者魔瓶袋魔臭魔身臭魔令枯瘦魔令忘魔令顛狂魔令魘寐魔令鎮伏魔奎宿魔彼等一切之中願我獲得安穩吉祥。

[0405a22] 又奪威力鬼奪容顏鬼食產宮鬼飲血鬼食胞胎鬼食肉鬼食脂鬼食髓鬼食脂衣鬼取命鬼食嘔吐鬼食大便鬼食小便鬼食竅流鬼食殘鬼食唾鬼食涕鬼食涎鬼食膿鬼食施食鬼食鬘鬼食香氣鬼食香鬼奪意鬼食華鬼食果鬼食苗鬼食燒施鬼等之中。願我獲得安穩吉祥。

[0405a29] 彼等一切及一切魔所造明呪以此決斷將杵擊之遍遊行所造明呪以此決斷將杵擊之。空行與空行母所造明呪以此決斷將杵擊之。大獸主所造明呪以此決斷將杵擊之。無愛子所造明呪以此決斷將杵擊之。飛空及真實作等所造明呪以此決斷將杵擊之。大黑及陰母等所造明呪以此決斷將杵擊之。持人頭器所造明呪以此決斷將杵擊之。令勝及作蜂蜜與令義昔成所造明呪以此決斷將杵擊之。四姊妹所造明呪以此決斷將杵擊之。卑(上腭)屹哩帝及喜主與集主等所造明呪以此決斷將杵擊之。無善淨所造明呪以此決斷將杵擊之。壞怨所造明呪以此決斷將杵擊之。離欲所造明呪以此決斷將杵擊之。密主金剛手所造明呪以此決斷將杵擊之。

[0405b16] 敬禮出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母。擁護於我擁護於我。

[0405b18] 唵啞席怛捺辣室渴不囉末悉不怛[口*命](能)[口*捺]怛末嘚哩(二合)[口*撮][口*撮]辣渴[口*捺][口*捺][口*捺][口*捺]囉覓[口*捺][口*捺](能)捺秦(能)捺覓(能)捺覓(能)捺吽吽發(怛)(怛)莎曷馨馨發(怛)和和發(怛)啞母屹英(怛)啞不囉帝曷怛發(怛)不囉末囉怛發(怛)須囉[口*命]嘚囉末渴發(怛)[口*栗]末帝併[眉*羊](怛)[口*栗]末併京[眉*羊](怛)[口*栗]末啞須哩[眉*羊](怛)[口*栗]末麻嚕寧[眉*羊](怛)[口*栗]末割嚕矴[眉*羊](怛)[口*栗]末葛(能)[口*捺](冷)[口*命][眉*羊](怛)[口*栗]末悉屹哩(二合)(冷)[眉*羊]發薩[口*栗]末麻和囉寧[眉*羊](怛)[口*栗]末也塞[眉*羊](怛)[口*栗]末囉塞屹囉星[眉*羊](怛)[口*栗]不哩矴[眉*羊](怛)[口*栗][口*命][日*精][眉*羊](怛)[口*栗]母矴[眉*羊](怛)[口*栗]末孤(能引)(能引)[口*栗](怛)[口*栗]末莫怛矴[眉*羊](怛)[口*栗]末葛怛布怛禰[眉*羊](怛)[口*栗]末廝葛(能)[眉*羊](怛)[口*栗]末烏(能)(能)[眉*羊](怛)[口*栗]末拶英[眉*羊](怛)[口*栗]末啞不塞麻[眉*羊](怛)[口*栗]末啊(喉音重)怛囉鷄帝[眉*羊](怛)[口*栗][丁*六](冷)(上齶)屹矴[眉*羊](怛)[口*栗][丁*六](冷)(冷)屹矴[眉*羊](怛)[口*栗]末撮(哩)[眉*羊](怛)[口*栗]末屹哩怛葛囉麻禰葛戈(冷)[眉*羊](怛)屹囉捺併咄(怛)[眉*羊](怛)唧嘚攃不囉折葛[丁*六](舌上)(冷)帝矴[眉*羊](怛)(冷直)布屹矴[眉*羊](怛)[口*栗]末帝哩提屹[眉*羊](怛)[口*栗]末室囉麻禰[眉*羊](怛)[口*栗][口*命]得夜[口*捺](哩)[眉*羊](怛)拶耶葛囉麻[丁*六](舌上)葛囉也[眉*羊](怛)[口*栗]末啞(冷)達薩怛京[眉*羊](怛)[口*捺](舌上)拶哩[眉*羊](怛)[丁*六](冷)(舌上重)末屹禰英[眉*羊](怛)[口*栗]末戈烏麻哩英[眉*羊](怛)[口*命]怛囉禰英[眉*羊](怛)麻曷不囉怛(上腭)屹哩[眉*羊](怛)(二合)(上腭)葛辣也不囉怛(上腭)屹囉囉拶也發(怛)麻曷葛辣也麻得哩葛捺捺麻塞屹哩怛英發(怛)

[0405c19] [口*命][口*捺]併英發(怛)不囉黑末禰也發(怛)啞屹愛禰英發(怛)麻曷葛哩英發(怛)葛辣[口*捺](能上腭)帝英發(怛)[口*依](能舌上)嘚哩英發(怛)[口*浪](鳥)得哩英發(怛)孤名哩英發(怛)不囉[口*紇]英發(怛)拶摩(能)帝英發(怛)囉嘚哩英發(怛)葛辣囉嘚哩英發(怛)耶麻怛(能)帝英發(怛)葛巴哩英發(怛)啞帝麼屹帝塞麻折捺末席捺英發(怛)

[0405c26] 凡有有情於我起憎嫌心等者。起暴惡心等者。能奪威力等者。又復奪顏容鬼。食產宮鬼等。食血鬼等。食凝脂鬼等。食肉鬼等。食脂鬼等。食髓鬼等。食胎衣鬼等。取命鬼等。食嘔吐鬼等。食大便鬼等。食小便鬼等。食竅流鬼等。食殘鬼等。食涎鬼等。食涕鬼等。貪唾鬼等。食膿鬼等。食施食鬼等。食鬘鬼等。食香氣鬼等。食香鬼等。食華鬼等。食果鬼等。食苗鬼等。食燒施鬼等。具罪愆心者等。具忌嫌心者等。具暴惡心者等。又復所有天魔等。龍魔等。非天魔等。風神魔等。飛空魔等。尋香魔等。疑神魔等。大腹行魔等。施礙魔等。夜叉魔等。餓鬼魔等。食肉魔等。出者魔等。瓶袋魔等。臭魔等。身臭魔等。令枯瘦魔等。令顛狂魔等。令厭魅魔等。令忘魔等。鎮伏魔等。空行母魔等。奎宿魔等。獄帝魔等。陰母令喜魔等。遍遊行具瓔魔等。拔剌魔等。又復一日疫病。亦所有二日病三日病四日病七日病。恒常疫病。無盡疫病。瘌痛病出者依風起病。依膽起病。依痰起病。依俱集起病。一切疾病身病等願令遣除。

[0406a16] 又復身分病不進飲食病眼病鼻病口病項頸病心病咽喉病耳病齒病心熱惱病腦病半肋病背節病腹病腰病穀道病腿[月*古]病脛病手病足病肢病眾肢病等。願令遣除願令擁護。大白傘蓋佛母金剛頂髻大迴遮母。以此十二由旬內出者起屍者空行母者。又復疫病疥瘡癢瘡痘瘡癩瘡皴烈瘡痔瘡燒瘡疙癆瘡妙瘡。又枯瘦恐怖病及寶毒及和合毒厭禱毒并火難水難。又鬪爭結怨損害非時夭壽。又復嘚哩(二合)麻布割蟲嘚哩辣怛蟲蝮蝎蚖蛇鼠狼獅子虎熊羆并熊狼水獸及猶如虻蠅取他性命。彼等一切明呪。悉皆繫縛一切威儀。繫縛餘者一切明呪。繫縛一切諸魔明呪。悉皆願令繫縛。

[0406b01] (得)也達唵啞捺呤啞捺呤[口*命](得)[口*命](得)[口*命](引)囉末[口*捺]哩末(上腭)[口*捺][口*捺]鉢禰發(怛)吽吽發(怛)(怛)

[0406b04] [口*能](二合)末捺發(怛)莎曷

[0406b05] 凡有行人。以此一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴遮母。或樺皮或白[疊*毛]樹皮上書寫已。或戴身上或項頸上。則能直至終身。以毒不能害以器械不能害。以火不能焚以水不能漂。以寶毒不能中以和毒不能害。以呪毒不能壞非時夭壽不能侵。一切冤魔及所有惡友等。凡一切處為悅愛所愛敬也。又能恒河沙俱胝八萬四千金剛種等。亦擁護亦救護亦覆護。彼等作悅意所愛敬之。又能八萬四千大劫之中得宿命智。又世世生處不受施礙羅剎餓鬼臭及身臭等身。又不受人中貧窮之身。又具足無量無數恒河沙數正覺出有壞之福祿也。又能一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴遮母恒受持。則不行梵行亦成梵行。不能忍則亦能成忍。不清淨則亦為清淨。無近住戒得近住戒。不持齋戒亦成齋戒。設爾所造五無間罪則能清淨無餘。往昔業障悉皆消滅。若欲女人求子。則能受持一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴遮母者。獲得具足壽命福德威力之子。命終之後往生極樂世界。又人病牛病畜病疫病。及損害及惹病礙。及鬪戰餘他一切軍兵之中。則能以此一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴遮母。安置於幢頂上作廣大供養已。將幢置大城門上。或宮宅之中或村坊之中。或聚落之中或川原之中或寂靜之處。於餘無能敵大迴遮母處作廣大供養。則能速然國界安寧。亦能柔善疫病礙與損害鬪爭。餘他一切軍兵也。

[0406c06] 囉鉢禰遣魔擁護呪

[0406c07] (引)得也達唵室哆(沒)(上腭)[口*捺](上腭)[口*捺]擁護於我擁護於我莎曷室渴囉室渴麻(沒)唵吽室(沒)末能[口*捺]末能[口*捺](二合)擁護於我囉室渴囉室渴麻(沒)囉末禰(英)吽發(怛)莎曷

[0406c11] 恒常持心呪

[0406c12] 唵薩[口*栗]末怛達遏哆烏室禰折啞斡浪屹帝摩(冷)[口*捺][口*臧]囉室禰唵[口*撮][口*撮][口*捺][口*捺][口*捺][口*捺]囉覓(能)[口*捺]囉覓(能)[口*捺]囉秦[口*捺][口*捺](沒)[口*捺](沒)[口*捺]吽吽發(怛)(怛)莎曷

[0406c16] 增長身親心呪

[0406c17] 唵薩[口*栗]末怛達遏哆烏室禰折吽發(怛)(怛)

[0406c19] 攝受呪

[0406c20] (得)也達唵啞捺令啞捺令渴薩銘渴薩銘[口*命](引)[口*命](引)囉星(烏禰榮切身)(上同)[口*栗]末莫[口*捺]啞溺室達捺啞溺室提矴薩[口*栗]末怛達遏哆烏室禰折席怛怛末嘚哩吽發(怛)莎曷

[0406c24] 堅甲呪

[0406c25] 吽麻麻吽禰莎曷

[0406c26] 應作明滿修習。彼所有龍王等依時降雨矣。正覺與菩提勇識。天及非天并人。與尋香一切世間等。皆大歡喜出有壞所說之處現前讚揚。

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經

大白傘蓋佛母總讚歎禱祝偈

 唵蓮華月輪妙座上 金剛跏趺身色白
 左手當胸執白蓋 具白傘處稱讚禮
 右手結於無畏印 喜笑及身具窈窕
 一切正覺所攝受 佛母汝處稱讚禮
 一切所伏有情處 隨類化現種種身
 大寶莊嚴極美妙 悅意母處稱讚禮
 唵無有能敵大緊母 大掇朴母大力母
 大熾然母大威母 大白蓋母大力母
 熾然掛纓白衣母 聖救度母大嗔皺
 聖世金剛稱念珠 蓮華昭明金剛名
 無有能敵具念珠 金剛牆等摧壞母
 柔善佛等供養母 柔相威力具大母
 聖救度母大力母 不歿金剛鐵鋜母
 金剛少童持種母 金剛手種金念珠
 大赤色及寶珠母 種明金剛稱頂髻
 種相窈窕金剛母 如金色光具眼母
 金剛燭及白色母 蓮華目及月光母
 手印聚處稱讚禮 出有壞母白蓋母
 釋迦頂髻中出母 金剛頂髻迴遮母
 千臂千手大具母 大俱胝之具眼母
 不二熾燃具種相 金剛廣博大白母
 主宰三界中圍母 最極於我求擁護
 最極於我乞覆護

 唵國王賊怖水火毒 器械飢饉邪魔疾
 霹靂非時并夭壽 地震國王刑罰等
 閃電飛空諸怖散 惡獸虎等大難中
 一切時中乞覆護 其天魔等諸魔礙
 能奪威力并餓鬼 風膽痰等大病中
 一切時中乞覆護 貪癡嗔等諸煩惱
 十不善業五無間 所遮自性罪業等
 惡趣苦果怖畏中 愚資我今求覆護
 以大慈悲之鐵鉤 猶如愛子乞護持
 一切時中擁護我

[0407b10] 大白傘蓋總持讚歎禱祝偈竟


【經文資訊】大正藏第 19 冊 No. 0977 佛說大白傘蓋總持陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo