Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T08n0251_001 般若波羅蜜多心經 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 8 冊 » No.0251 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 251 [Nos. 250, 252-255, 257]

大明太祖高皇帝御製般若心經

[0848a06] 二儀久判,萬物備周,子民者君君,育民者法其法也。三綱五常以示天下,亦以五刑輔弼之。有等凶頑不循教者,往往有趨火赴淵之為,終不自省。是凶頑者,非特中國有之,盡天下莫不亦然。俄西域生佛,號曰釋迦,其為佛也,行深願重,始終不二。於是出世間脫苦趣為其效也,仁慈忍辱務明心以立命,執此道而為之,意在人皆在此利濟群生。今時之人罔知佛之所以,每云法空虛而不實,何以導君子、訓小人。以朕言之則不然。佛之教實而不虛,正欲去愚迷之虛,立本性之實,特挺身苦行,外其教而異其名,脫苦有情。昔佛在時,侍從聽從者皆聰明之士,演說者乃三綱五常之性理也。既聞之後,人各獲福白。佛入滅之後,其法流入中國,間有聰明者動演人天小果猶能化凶頑為善,何況聰明者知大乘而識宗旨者乎。如心經每言空不言實,所言之空乃相空耳。除空之外,所存者本性也。所以相空有六,謂口空說相,眼空色相,耳空聽相,鼻空嗅相,舌空味相,身空樂相。其六空之相又非真相之空,乃妄想之相為之空相,是空相愚及世人禍及今古,往往愈墮彌深不知其幾。斯空相,前代帝王被所惑而幾喪天下者,周之穆王,漢之武帝,唐之玄宗,蕭梁武帝,元魏主燾,李後主,宋徽宗。此數帝廢國怠政,惟蕭梁武帝、宋之徽宗以及殺身,皆由妄想飛升及入佛天之地。其佛天之地未嘗渺茫,此等快樂世嘗有之,為人性貪而不覺,而又取其樂人世有之者,何且佛天之地如。為國君及王侯者,若不作非為,善能保守此境,非佛天者何如。不能保守而偽為,用妄想之心即入空虛之境,故有如是,斯空相,富者被纏則婬欲並生喪富矣,貧者被纏則諸詐並作殞身矣,其將賢未賢之人被纏則非仁人君子也,其僧道被纏則不能立本性而見宗旨者也。所以本經題云心經者,正欲去心之邪念以歸正道,豈佛教之妄耶。朕特述此,使聰明者觀二儀之覆載,日月之循環,虛實之孰取,保命者何如。若取有道、保有方,豈不佛法之良哉!色空之妙乎!

般若波羅蜜多心經序

[0848b22] 夫法性無邊,豈藉心之所度;真如非相,詎假言之所詮。是故眾生浩浩無窮,法海茫茫何極。若也廣尋文義,猶如鏡裏求形,更乃息念觀空,又似日中逃影。茲經喻如大地,何物不從地之所生,諸佛唯指一心,何法不因心之所立。但了心地,故號總持,悟法無生,名為妙覺。一念超越,豈在繁論者爾。

般若波羅蜜多心經

[0848c07] 觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。

[0848c08] 「舍利子!色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。

[0848c10] 「舍利子!是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減。是故,空中無色,無受、想、行、識;無眼、耳、鼻、舌、身、意;無色、聲、香、味、觸、法;無眼界,乃至無意識界;無無明亦無無明盡,乃至無老死亦無老死盡;無苦、集、滅、道;無智,亦無得。

[0848c14] 「以無所得故,菩提薩埵依般若波羅蜜多故,心無罣礙;無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。

[0848c18] 「故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦真實不虛,故說般若波羅蜜多咒。」

[0848c21] 即說咒曰:

[0848c22] 「揭帝 揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝 菩提 僧莎訶」

般若波羅蜜多心經


【經文資訊】大正藏第 08 冊 No. 0251 般若波羅蜜多心經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】莊德明大德提供,CBETA 自行掃瞄辨識,摩訶工作室提供新式標點,其他
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo