Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_409 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第409卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 409 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第四百九

第二分勝軍品第八之二

[0046b10] 「世尊!我於如夢、如響、如光影、如陽焰、如像、如幻、如化五蘊若增若減不知不得,如何可言此是如夢五蘊乃至如化五蘊?如夢五蘊等名皆無所住亦非不住。何以故?如夢五蘊等義無所有故,如夢五蘊等名都無所住亦非不住。

[0046b15] 「世尊!我於遠離、寂靜、無生無滅、無染無淨、絕諸戲論真如、法界、法性、實際、平等性、離生性、法定、法住若增若減不知不得,如何可言此是遠離乃至法住?遠離等名皆無所住亦非不住。何以故?遠離等義無所有故,遠離等名都無所住亦非不住。

[0046b20] 「世尊!我於若善若非善、若有為若無為、若有漏若無漏、若世間若出世間等法若增若減不知不得,如何可言此是善非善等法?善非善等法名皆無所住亦非不住。何以故?善非善等法義無所有故,善非善等法名都無所住亦非不住。

[0046b25] 「世尊!我於過去未來現在等法及於非過去非未來非現在等法若增若減不知不得,如何可言此是過去等法,此非過去等法?過去等法名及非過去等法名皆無所住亦非不住。何以故?過去等法義及非過去等法義無所有故,過去等法名及非過去等法名都無所住亦非不住。世尊!何等名為非過去非未來非現在法?世尊!謂無為法。世尊!無為法者,謂無生無住無滅法。

[0046c05] 「世尊!我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等若增若減不知不得,如何可言此是十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等?如是諸名皆無所住亦非不住。何以故?如是諸義無所有故,如是諸名都無所住亦非不住。

[0046c11] 「世尊!我於如上所說諸法若增若減不知不得,如何可言此是菩薩摩訶薩,此是般若波羅蜜多?

[0046c13] 「世尊!我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不知不得,云何令我以般若波羅蜜多相應之法,教誡教授諸菩薩摩訶薩?

[0046c16] 「世尊!諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名,皆無所住亦非不住。何以故?是二種義無所有故,此二種名都無所住亦非不住。

[0046c20] 「世尊!如是諸法和合因緣,假名菩薩摩訶薩,假名般若波羅蜜多。此二假名於蘊、處、界中不可說,乃至於十八佛不共法中不可說;於如夢五蘊中不可說,乃至於如化五蘊中不可說;於遠離寂靜等中不可說,乃至於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩、聲聞僧等中不可說。何以故?如上所說諸法增減皆不可知不可得故。

[0046c27] 「世尊!如上所說五蘊等名無處可說,菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說。如是如夢等名無處可說,如虛空名無處可說,如地、水、火、風、名無處可說,如戒、定、慧、解脫、解脫智見名無處可說,如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來及彼諸法名無處可說,如善非善、常無常、樂苦、我無我、遠離不遠離、寂靜不寂靜等若有若無名皆無處可說,菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何?如是諸名皆無所住亦非不住。何以故?如是諸義無所有故,如是諸名都無所住亦非不住。

[0047a09] 「世尊!我依是義故說於法若增若減不知不得,如何可言此名菩薩摩訶薩,此名般若波羅蜜多?

[0047a12] 「世尊!我於此二若義若名不知不得,云何令我以般若波羅蜜多相應之法,教誡教授諸菩薩摩訶薩?由此因緣,若以是法教誡教授諸菩薩摩訶薩,我當有悔。

[0047a15] 「世尊!若菩薩摩訶薩聞以如是相狀宣說般若波羅蜜多時,心不沈沒亦不憂悔,其心不驚不恐不怖,當知是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地,以無所住方便而住。

[0047a20] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住色乃至識,不應住眼處乃至意處,不應住色處乃至法處,不應住眼界乃至意界,不應住色界乃至法界,不應住眼識界乃至意識界,不應住眼觸乃至意觸,不應住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,不應住地界乃至識界,不應住無明乃至老死。何以故?世尊!色色性空,受、想、行、識受、想、行、識性空。世尊!是色非色空,是色空非色,色不離空,空不離色,色即是空,空即是色,受、想、行、識亦復如是。由此因緣,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住色乃至識,乃至老死應知亦爾。

[0047b03] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住四念住乃至十八佛不共法。何以故?世尊!四念住四念住性空。世尊!是四念住非四念住空,是四念住空非四念住,四念住不離空,空不離四念住,四念住即是空,空即是四念住。由此因緣,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住四念住,乃至十八佛不共法應知亦爾。

[0047b11] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。何以故?世尊!布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。世尊!是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空,是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多,布施波羅蜜多不離空,空不離布施波羅蜜多,布施波羅蜜多即是空,空即是布施波羅蜜多。由此因緣,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住布施波羅蜜多,乃至般若波羅蜜多應知亦爾。

[0047b20] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住諸字,不應住諸字所引,若一言所引,若二言所引,若多言所引,不應住殊勝神通。何以故?世尊!諸字諸字性空。世尊!是諸字非諸字空,是諸字空非諸字,諸字不離空,空不離諸字,諸字即是空,空即是諸字。由此因緣,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住諸字,諸字所引殊勝神通應知亦爾。

[0047b29] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住諸法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若空若不空、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故?世尊!諸法常無常諸法常無常性空。世尊!是諸法常無常非諸法常無常空,是諸法常無常空非諸法常無常,諸法常無常不離空,空不離諸法常無常,諸法常無常即是空,空即是諸法常無常。由此因緣,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住諸法若常若無常,乃至諸法遠離不遠離應知亦爾。

[0047c10] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住諸法真如、法界、法性、平等性、離生性、實際。何以故?世尊!諸法真如真如性空。世尊!是真如非真如空,是真如空非真如,真如不離空,空不離真如,真如即是空,空即是真如。由此因緣,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住諸法真如,乃至實際應知亦爾。

[0047c17] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住一切陀羅尼門、三摩地門。何以故?世尊!一切陀羅尼門陀羅尼門性空。世尊!是陀羅尼門非陀羅尼門空,是陀羅尼門空非陀羅尼門,陀羅尼門不離空,空不離陀羅尼門,陀羅尼門即是空,空即是陀羅尼門。由此因緣,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應住一切陀羅尼門,三摩地門應知亦爾。

[0047c26] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,我、我所執所纏擾故,心便住色,住受、想、行、識。由此住故,於色作加行,於受、想、行、識作加行。由加行故,不能攝受甚深般若波羅蜜多,不能修學甚深般若波羅蜜多,不能圓滿甚深般若波羅蜜多,不能成辦一切智智。

[0048a03] 「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,我、我所執所纏擾故,乃至心便住一切陀羅尼門,住一切三摩地門。由此住故,於一切陀羅尼門作加行,於一切三摩地門作加行。由加行故,不能攝受甚深般若波羅蜜多,不能修學甚深般若波羅蜜多,不能圓滿甚深般若波羅蜜多,不能成辦一切智智。

[0048a10] 「何以故!世尊!色不應攝受,受、想、行、識不應攝受;色不應攝受故便非色,受、想、行、識不應攝受故便非受、想、行、識。所以者何?色、受、想、行、識皆本性空故。世尊!乃至一切陀羅尼門不應攝受,一切三摩地門不應攝受;一切陀羅尼門不應攝受故便非一切陀羅尼門,一切三摩地門不應攝受故便非一切三摩地門。所以者何?一切陀羅尼門及三摩地門皆本性空故。世尊!其所攝受修學圓滿甚深般若波羅蜜多亦不應攝受,甚深般若波羅蜜多不應攝受故,便非甚深般若波羅蜜多。所以者何?本性空故。

[0048a21] 「如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,應以本性空觀一切法,作此觀時心無行處,是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量,能集無邊無礙作用,不共一切聲聞、獨覺,其所成辦一切智智亦不應攝受,如是一切智智不應攝受故便非一切智智。所以者何?以內空故,以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。何以故?世尊!是一切智智非取相修得。所以者何?諸取相者皆是煩惱。何等為相?所謂色相、受、想、行、識相,乃至一切陀羅尼門相、一切三摩地門相。於此諸相而取著者,名為煩惱。

[0048b06] 「是故不應取相修得一切智智,若取相修得一切智智者,勝軍梵志於一切智智不應信解。何等名為彼信解相?謂於般若波羅蜜多深生淨信,由勝解力思量觀察一切智智,不以相為方便,亦不以非相為方便,以相與非相俱不可取故。

[0048b11] 「是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法,名隨信行,而能以本性空悟入一切智智。既悟入已,不取色相,不取受、想、行、識相,乃至不取一切陀羅尼門相、一切三摩地門相。何以故?以一切法自相皆空,能取、所取俱不可得故。所以者何?如是梵志不以內得現觀而觀一切智智,不以外得現觀而觀一切智智,不以內外得現觀而觀一切智智,不以無智得現觀而觀一切智智,不以餘得現觀而觀一切智智,亦不以不得現觀而觀一切智智。所以者何?是勝軍梵志不見所觀一切智智,不見能觀般若,不見觀者、觀所依處及起觀時。

[0048b23] 「是勝軍梵志非於內色、受、想、行、識觀一切智智,非於外色、受、想、行、識觀一切智智,非於內外色、受、想、行、識觀一切智智,亦非離色、受、想、行、識觀一切智智。乃至非於內一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智,非於外一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智,非於內外一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智,亦非離一切陀羅尼門、三摩地門觀一切智智。何以故?若內、若外、若內外、若離內外,一切皆空不可得故。

[0048c03] 「是勝軍梵志以如是等諸離相門,於一切智智深生信解;由此信解,於一切法皆無取著,以諸法實相不可得故。如是梵志以離相門,於一切智智得信解已,於一切法皆不取相,亦不思惟無相諸法,以相、無相法皆不可得故。如是梵志由勝解力,於一切法不取不捨,以實相法中無取捨故。時,彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著。所以者何?以一切法本性皆空不可取故。

[0048c13] 「世尊!諸菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多亦復如是,於一切法無所取著,能從此岸到彼岸故;若於諸法少有取著,則於彼岸非為能到。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不取一切色,不取一切受、想、行、識。何以故?以一切法不可取故。乃至不取一切陀羅尼門,不取一切三摩地門。何以故?以一切法不可取故。是菩薩摩訶薩雖於一切色、受、想、行、識,乃至一切陀羅尼門、三摩地門,若惣若別皆無所取;而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故,及以本願所證佛十力乃至十八佛不共法未成辦故,於其中間終不以不取一切相故而般涅槃。

[0048c25] 「是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支,及能成辦佛十力乃至十八佛不共法,而不見四念住乃至八聖道支,及不見佛十力乃至十八佛不共法。何以故?是四念住即非四念住,乃至八聖道支即非八聖道支,及佛十力即非佛十力,乃至十八佛不共法即非十八佛不共法,以一切法非法、非非法故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,雖不取著色,不取著受、想、行、識,乃至不取著十八佛不共法,而能成辦一切事業。

[0049a06] 「復次,世尊!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,應當如是審諦觀察:何者是般若波羅蜜多?何故名般若波羅蜜多?誰之般若波羅蜜多?如是般若波羅蜜多為何所用?是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察:若法無所有不可得,是為般若波羅蜜多於無所有不可得中何所徵詰?」

[0049a12] 時,舍利子問善現言:「此中何法名無所有不可得耶?」

[0049a13] 現對曰:「所謂般若波羅蜜多法無所有不可得,乃至布施波羅蜜多法無所有不可得,由內空故乃至無性自性空故。

[0049a16] 「舍利子!色法無所有不可得,受、想、行、識法無所有不可得;內空法無所有不可得,乃至無性自性空法無所有不可得;四念住法無所有不可得,乃至八聖道支法無所有不可得;佛十力法無所有不可得,乃至十八佛不共法法無所有不可得;六神通法無所有不可得;真如法無所有不可得,乃至實際法無所有不可得;預流法無所有不可得,一來、不還、阿羅漢、獨覺法無所有不可得;菩薩法無所有不可得,諸佛法無所有不可得;一切智智法無所有不可得。由內空故乃至無性自性空故。

[0049a27] 「舍利子!若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,能作如是審諦觀察,諸所有法皆無所有不可得時,心不沈沒亦不憂悔,其心不驚不恐不怖,當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。」

[0049b03] 時,舍利子問善現言:「何緣故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,能於般若波羅蜜多常不捨離?」

[0049b05] 善現對曰:「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,如實知色離色自性,受、想、行、識離受、想、行、識自性;如實知布施波羅蜜多離布施波羅蜜多自性,乃至般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性;乃至如實知十八佛不共法離十八佛不共法自性,乃至如實知實際離實際自性。舍利子!由此故知,是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。」

[0049b13] 時,舍利子問善現言:「何者是色自性?何者是受、想、行、識自性?乃至何者是實際自性?」

[0049b15] 善現對曰:「無性是色自性,無性是受、想、行、識自性,乃至無性是實際自性。舍利子!由是當知,色離色自性,受、想、行、識離受、想、行、識自性,乃至實際離實際自性。舍利子!色亦離色相,受、想、行、識亦離受、想、行、識相,乃至實際亦離實際相。舍利子!自性亦離自性,相亦離相,自性亦離相,相亦離自性。」

[0049b23] 時,舍利子謂善現言:「若菩薩摩訶薩於此中學,速能成辦一切智智。」

[0049b24] 善現報言:「如是!如是!誠如所說。若菩薩摩訶薩於此中學速能成辦一切智智。何以故?舍利子!是菩薩摩訶薩知一切法無生成故。」

[0049b27] 舍利子言:「何緣諸法無生、無成?」

[0049b28] 善現對曰:「色空故,生及成辦俱不可得;受、想、行、識空故,生及成辦俱不可得,如是乃至實際空故,生及成辦俱不可得。舍利子!若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多作如是學,則便漸近一切智智,如如漸近一切智智,如是如是得身清淨,得語清淨,得意清淨,得相清淨,如如獲得身、語、意、相四種清淨;如是如是不生貪、瞋、癡、慢、諂、誑、慳貪、見趣、俱行之心。是菩薩摩訶薩由常不生貪等心故,畢竟不墮女人胎中,恒受化生離險惡趣,除為利樂有情因緣。是菩薩摩訶薩從一佛土至一佛土,供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊,成熟有情、嚴淨佛土,乃至證得所求無上正等菩提常不離佛。舍利子!若菩薩摩訶薩欲得如是功德勝利,當學般若波羅蜜多無得暫捨。」

第二分行相品第九之一

[0049c15] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若行色是行其相,若行受、想、行、識是行其相;若行色常無常是行其相,若行受、想、行、識常無常是行其相;若行色樂苦是行其相,若行受、想、行、識樂苦是行其相;若行色我無我是行其相,若行受、想、行、識我無我是行其相;若行色淨不淨是行其相,若行受、想、行、識淨不淨是行其相;若行色遠離不遠離是行其相,若行受、想、行、識遠離不遠離是行其相;若行色寂靜不寂靜是行其相,若行受、想、行、識寂靜不寂靜是行其相;若行四念住是行其相,乃至若行十八佛不共法是行其相。若作是念:『我行般若波羅蜜多。』有所得故是行其相。若作是念:『我是菩薩。』有所得故是行其相。若作是念:『有能如是修行般若波羅蜜多,是為菩薩修行般若波羅蜜多。』有所得故是行其相。世尊!若菩薩摩訶薩作如是等種種分別,修行般若波羅蜜多無方便善巧故,非行般若波羅蜜多。」

[0050a05] 時,具壽善現謂舍利子言:「若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於色住想勝解,則於色作加行;若於受、想、行、識住想勝解,則於受、想、行、識作加行。由加行故,不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於眼處乃至意處住想勝解,則於眼處乃至意處作加行;若於色處乃至法處住想勝解,則於色處乃至法處作加行。由加行故,不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於眼界乃至眼觸為緣所生諸受住想勝解,則於眼界乃至眼觸為緣所生諸受作加行,乃至若於意界乃至意觸為緣所生諸受住想勝解,則於意界乃至意觸為緣所生諸受作加行。由加行故,不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時,若於四念住乃至八聖道支住想勝解,則於四念住乃至八聖道支作加行,乃至若於佛十力乃至十八佛不共法住想勝解,則於佛十力乃至十八佛不共法作加行。由加行故,不能解脫生老病死愁歎憂惱及後世苦。

[0050a27] 「舍利子!是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故,尚不能證聲聞、獨覺所住之地,況證無上正等菩提!舍利子!若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多,當知此名無方便善巧者;成就種種無方便善巧故,諸有所作皆不能成。」

[0050b04] 時,舍利子問善現言:「云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多?」

[0050b06] 善現對曰:「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,有方便善巧故不行色,不行色相;不行受、想、行、識,不行受、想、行、識相。不行色常無常,不行色常無常相;不行受、想、行、識常無常,不行受、想、行、識常無常相。不行色樂苦,不行色樂苦相;不行受、想、行、識樂苦,不行受、想、行、識樂苦相。不行色我無我,不行色我無我相;不行受、想、行、識我無我,不行受、想、行、識我無我相。不行色淨不淨,不行色淨不淨相;不行受、想、行、識淨不淨,不行受、想、行、識淨不淨相。不行色空不空,不行色空不空相;不行受、想、行、識空不空,不行受、想、行、識空不空相。不行色有相無相,不行色有相無相相;不行受、想、行、識有相無相,不行受、想、行、識有相無相相。不行色有願無願,不行色有願無願相;不行受、想、行、識有願無願,不行受、想、行、識有願無願相。不行色寂靜不寂靜,不行色寂靜不寂靜相;不行受、想、行、識寂靜不寂靜,不行受、想、行、識寂靜不寂靜相。不行色遠離不遠離,不行色遠離不遠離相;不行受、想、行、識遠離不遠離,不行受、想、行、識遠離不遠離相;不行四念住,不行四念住相;乃至不行十八佛不共法,不行十八佛不共法相。

[0050b28] 「舍利子當知!如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故?舍利子!是色非色空,是色空非色,色不離空,空不離色,色即是空,空即是色,受、想、行、識亦復如是,乃至是十八佛不共法非十八佛不共法空,是十八佛不共法空非十八佛不共法,十八佛不共法不離空,空不離十八佛不共法,十八佛不共法即是空,空即是十八佛不共法。舍利子!如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故,能證無上正等菩提。舍利子!是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多,不取行,不取不行,不取亦行亦不行,不取非行非不行,於不取亦不取。」

[0050c12] 時,舍利子問善現言:「何因緣故,是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多都無所取?」

[0050c14] 善現對曰:「由般若波羅蜜多自性不可得。何以故?舍利子!般若波羅蜜多以無性為自性故。舍利子!由此因緣,若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多,若取行,若取不行,若取亦行亦不行,若取非行非不行,若取不取,如是一切非行般若波羅蜜多。何以故?舍利子!以一切法皆用無性為其自性,都無所取、無所執著,是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量,能集無邊無礙作用,不共一切聲聞、獨覺。舍利子!若菩薩摩訶薩能於如是勝三摩地恒住不捨,速證無上正等菩提。」

[0050c27] 時,舍利子問善現言:「諸菩薩摩訶薩為但於此一三摩地恒住不捨,速證無上正等菩提,為更有餘諸三摩地?」

[0050c29] 善現對曰:「非但於此一三摩地恒住不捨,令諸菩薩速證無上正等菩提,復有所餘諸三摩地。」

[0051a02] 舍利子言:「何者是餘諸三摩地?」

[0051a03] 善現對曰:「諸菩薩摩訶薩有健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入諸法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、王印三摩地、精進力三摩地、等涌三摩地、入詞定三摩地、入增語三摩地、觀方三摩地、陀羅尼印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、勝幢相三摩地、帝幢相三摩地、順明藏三摩地、師子奮迅三摩地、勝開顯三摩地、寶性三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、住無相三摩地、決定三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、發明三摩地、淨座三摩地、無垢光三摩地、發愛樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、降伏三摩地、除遣三摩地、日燈三摩地、月燈三摩地、淨光三摩地、明性三摩地、妙性三摩地、智相三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、諸法平等三摩地、捨塵愛三摩地、入法頂三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、入名定相三摩地、行無相三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不動三摩地、度境三摩地、集諸功德三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、超一切三摩地、發妙觀三摩地、散疑惑三摩地、無所住三摩地、捨一相三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸相三摩地、無餘依離一切有三摩地、入一切施設語言三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、淨眼三摩地、無形相三摩地、入一切相三摩地,不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具陀羅尼三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、入一切言詞寂默三摩地、離違順三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、發一切光明三摩地、定平等三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定住真如三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。

[0051b18] 「舍利子!若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不捨,速證無上正等菩提。舍利子!復有所餘無量無數三摩地門、陀羅尼門,若菩薩摩訶薩能於其中恒善修學,亦令速證所求無上正等菩提。」

[0051b24] 爾時,善現復語具壽舍利子言:「若菩薩摩訶薩安住如是諸三摩地,當知已為過去諸佛之所授記,亦為現在十方諸佛之所授記。舍利子!是菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地,而不見此諸三摩地,亦不著此諸三摩地,亦不念言:『我已入此諸三摩地,我今入此諸三摩地,我當入此諸三摩地,唯我能入非餘所能。』彼如是等尋思分別一切不起。」

[0051c02] 時,舍利子問善現言:「為定別有諸菩薩摩訶薩安住如是諸三摩地,已為過去、現在諸佛所授記耶?」

[0051c04] 現對曰:「不也!舍利子!何以故?舍利子!般若波羅蜜多不異三摩地,三摩地不異般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地,般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多即是三摩地,三摩地即是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地,般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩。所以者何?以一切法性平等故。」

大般若波羅蜜多經卷第四百九


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo