Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T06n0220_390 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷) 第390卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 6 冊 » No.0220 » 第 390 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第三百九

初分不可動品第七十之五

[1015a23] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若一切法皆本性空,本性空中都無差別,諸菩薩摩訶薩為何所住發起無上正等覺心,作是願言:『我當趣證廣大無上正等菩提。』?世尊!諸佛無上正等菩提無二行相,非二行相能證無上正等菩提。」

[1015a28] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。諸佛無上正等菩提無二行相,非二行相能證無上正等菩提。何以故?善現!菩提無二亦無分別,若於菩提行於二相有分別者必不能證。

[1015b03] 「善現!諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相,亦不分別,都無所住,發起無上正等覺心。諸菩薩摩訶薩於一切法不行二相,亦不分別,都無所行,則能趣證廣大無上正等菩提。

[1015b06] 「善現!諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提,非行二相而能證得。

[1015b08] 「善現!諸菩薩摩訶薩所有菩提都無所行,謂不於色行,亦不於受、想、行、識行;不於眼處行,亦不於耳、鼻、舌、身、意處行;不於色處行,亦不於聲、香、味、觸、法處行;不於眼界行,亦不於耳、鼻、舌、身、意界行;不於色界行,亦不於聲、香、味、觸、法界行;不於眼識界行,亦不於耳、鼻、舌、身、意識界行;不於眼觸行,亦不於耳、鼻、舌、身、意觸行;不於眼觸為緣所生諸受行,亦不於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受行;不於地界行,亦不於水、火、風、空、識界行;不於因緣行,亦不於等無間緣、所緣緣、增上緣行;不於從緣所生諸法行;不於無明行,亦不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行;不於布施波羅蜜多行,亦不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多行;不於內空行,亦不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空行;不於四念住行,亦不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支行;不於苦聖諦行,亦不於集、滅、道聖諦行;不於四靜慮行,亦不於四無量、四無色定行;不於八解脫行,亦不於八勝處、九次第定、十遍處行;不於陀羅尼門行,亦不於三摩地門行;不於空解脫門行,亦不於無相、無願解脫門行;不於極喜地行,亦不於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地行;不於五眼行,亦不於六神通行;不於佛十力行,亦不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法行;不於三十二大士相行,亦不於八十隨好行;不於無忘失法行,亦不於恒住捨性行;不於一切智行,亦不於道相智、一切相智行;不於預流果行,亦不於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提行;不於一切菩薩摩訶薩行行,亦不於諸佛無上正等菩提行。

[1015c15] 「何以故?善現!諸菩薩摩訶薩所有菩提,不緣名聲執我、我所,謂不作是念:『我行於色,我行於受、想、行、識。』亦不作是念:『我行於眼處,我行於耳、鼻、舌、身、意處。』亦不作是念:『我行於色處,我行於聲、香、味、觸、法處。』亦不作是念:『我行於眼界,我行於耳、鼻、舌、身、意界。』亦不作是念:『我行於色界,我行於聲、香、味、觸、法界。』亦不作是念:『我行於眼識界,我行於耳、鼻、舌、身、意識界。』亦不作是念:『我行於眼觸,我行於耳、鼻、舌、身、意觸。』亦不作是念:『我行於眼觸為緣所生諸受,我行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。』亦不作是念:『我行於地界,我行於水、火、風、空、識界。』亦不作是念:『我行於因緣,我行於等無間緣、所緣緣、增上緣。』亦不作是念:『我行於從緣所生諸法。』亦不作是念:『我行於無明,我行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。』亦不作是念:『我行於布施波羅蜜多,我行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』亦不作是念:『我行於內空,我行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、自性空。』亦不作是念:『我行於四念住,我行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』亦不作是念:『我行於苦聖諦,我行於集、滅、道聖諦。』亦不作是念:『我行於四靜慮,我行於四無量、四無色定。』亦不作是念:『我行於八解脫,我行於八勝處、九次第定、十遍處。』亦不作是念:『我行於陀羅尼門,我行於三摩地門。』亦不作是念:『我行於空解脫門,我行於無相、無願解脫門。』亦不作是念:『我行於極喜地,我行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。』亦不作是念:『我行於五眼,我行於六神通。』亦不作是念:『我行於佛十力,我行於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』亦不作是念:『我行於三十二大士相,我行於八十隨好。』亦不作是念:『我行於無忘失法,我行於恒住捨性。』亦不作是念:『我行於一切智,我行於道相智、一切相智。』亦不作是念:『我行於預流果,我行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。』亦不作是念:『我行於一切菩薩摩訶薩行,我行於諸佛無上正等菩提。』

[1016a29] 「復次,善現!諸菩薩摩訶薩所有菩提,非取故行,非捨故行。」

[1016b01] 具壽善現白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩所有菩提,非取故行,非捨故行,諸菩薩摩訶薩所有菩提當何處行?」

[1016b03] 佛告善現:「於意云何?諸佛化身所有菩提當何處行?為取故行?為捨故行?」

[1016b05] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!諸佛化身實無所有,如何可說所有菩提有所行處若取、若捨?」

[1016b07] 佛告善現:「於意云何?諸阿羅漢夢中菩提當何處行?為取故行?為捨故行?」

[1016b09] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!諸阿羅漢諸漏永盡,惛沈睡眠蓋纏俱滅,畢竟無夢,云何當有夢中菩提有所行處若取、若捨?」

[1016b12] 佛言:「善現!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,所有菩提亦復如是,非取故行,非捨故行,都無行處,本性空故。」

[1016b15] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有菩提,非取故行,非捨故行,都無行處,謂不行於色,亦不行於受、想、行、識;不行於眼處,亦不行於耳、鼻、舌、身、意處;不行於色處,亦不行於聲、香、味、觸、法處;不行於眼界,亦不行於耳、鼻、舌、身、意界;不行於色界,亦不行於聲、香、味、觸、法界;不行於眼識界,亦不行於耳、鼻、舌、身、意識界;不行於眼觸,亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸;不行於眼觸為緣所生諸受,亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受;不行於因緣,亦不行於等無間緣、所緣緣、增上緣;不行於從緣所生諸法;不行於無明,亦不行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱;不行於布施波羅蜜多,亦不行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;不行於內空,亦不行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;不行於四念住,亦不行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;不行於苦聖諦,亦不行於集、滅、道聖諦;不行於四靜慮,亦不行於四無量、四無色定;不行於八解脫,亦不行於八勝處、九次第定、十遍處;不行於陀羅尼門,亦不行於三摩地門;不行於空解脫門,亦不行於無相、無願解脫門;不行於極喜地,亦不行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地;不行於五眼,亦不行於六神通;不行於佛十力,亦不行於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;不行於三十二大士相,亦不行於八十隨好;不行於無忘失法,亦不行於恒住捨性;不行於一切智,亦不行於道相智、一切相智;不行於預流果,亦不行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提;不行於一切菩薩摩訶薩行,亦不行於諸佛無上正等菩提者。

[1016c23] 「世尊!豈不菩薩摩訶薩不行布施波羅蜜多,不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;不行內空,不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;不行四念住,不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;不行苦聖諦,不行集、滅、道聖諦;不行四靜慮,不行四無量、四無色定;不行八解脫,不行八勝處、九次第定、十遍處;不行一切陀羅尼門,不行一切三摩地門;不行空解脫門,不行無相、無願解脫門;不入菩薩正性離生;不行極喜地,不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地;不行五眼,不行六神通;不行佛十力,不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;不行三十二大士相,不行八十隨好;不行無忘失法,不行恒住捨性;不行一切智,不行道相智、一切相智;不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土,而得無上正等菩提?」

[1017a15] 佛言:「不也!善現!諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處,而諸菩薩摩訶薩要行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,要行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空,要行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,要行苦、集、滅、道聖諦,要行四靜慮、四無量、四無色定,要行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,要行一切陀羅尼門、一切三摩地門,要行空解脫門、無相、無願解脫門,要入菩薩正性離生,要行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,要行五眼、六神通,要行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,要行三十二大士相、八十隨好,要行無忘失法、恒住捨性,要行一切智、道相智、一切相智,要住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土,乃得無上正等菩提。」

[1017b05] 時,具壽善現復白佛言:「世尊!諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處,將無菩薩摩訶薩不住布施波羅蜜多,不住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿;不住內空,不住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿;不住四念住,不住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿;不住苦聖諦,不住集、滅、道聖諦久修令滿;不住四靜慮,不住四無量、四無色定久修令滿;不住八解脫,不住八勝處、九次第定、十遍處久修令滿;不住一切陀羅尼門,不住一切三摩地門久修令滿;不住空解脫門,不住無相、無願解脫門久修令滿;不入菩薩正性離生,不住極喜地,不住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿;不住五眼,不住六神通久修令滿;不住佛十力,不住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿;不住三十二大士相,不住八十隨好久修令滿;不住無忘失法,不住恒住捨性久修令滿;不住一切智,不住道相智、一切相智久修令滿;不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土久修令滿,而得無上正等菩提?」

[1017c01] 佛言:「不也!善現!諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處,而諸菩薩摩訶薩要住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿,要住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿,要住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿,要住苦、集、滅、道聖諦久修令滿,要住四靜慮、四無量、四無色定久修令滿,要住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處久修令滿,要住一切陀羅尼門、一切三摩地門久修令滿,要住空解脫門、無相、無願解脫門久修令滿,要入菩薩正性離生,要住極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿,要住五眼、六神通久修令滿,要住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿,要住三十二大士相、八十隨好久修令滿,要住無忘失法、恒住捨性久修令滿,要住一切智、道相智、一切相智久修令滿,要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿,乃得無上正等菩提。善現!若菩薩摩訶薩修諸善根未極圓滿,終不能得所求無上正等菩提。

[1017c26] 「復次,善現!若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提,應住色本性空,應住受、想、行、識本性空;應住眼處本性空,應住耳、鼻、舌、身、意處本性空;應住色處本性空,應住聲、香、味、觸、法處本性空;應住眼界本性空,應住耳、鼻、舌、身、意界本性空;應住色界本性空,應住聲、香、味、觸、法界本性空;應住眼識界本性空,應住耳、鼻、舌、身、意識界本性空;應住眼觸本性空,應住耳、鼻、舌、身、意觸本性空;應住眼觸為緣所生諸受本性空,應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性空;應住地界本性空,應住水、火、風、空、識界本性空;應住因緣本性空,應住等無間緣、所緣緣、增上緣本性空;應住從緣所生諸法本性空;應住無明本性空,應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空;應住布施波羅蜜多本性空,應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空;應住內空本性空,應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空;應住四念住本性空,應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空;應住苦聖諦本性空,應住集、滅、道聖諦本性空;應住四靜慮本性空,應住四無量、四無色定本性空;應住八解脫本性空,應住八勝處、九次第定、十遍處本性空,應住陀羅尼門本性空,應住三摩地門本性空;應住空解脫門本性空,應住無相、無願解脫門本性空;應住極喜地本性空,應住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空;應住五眼本性空,應住六神通本性空;應住佛十力本性空,應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空;應住三十二大士相本性空,應住八十隨好本性空;應住無忘失法本性空,應住恒住捨性本性空;應住一切智本性空,應住道相智、一切相智本性空;應住預流果本性空,應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性空;應住一切菩薩摩訶薩行本性空,應住諸佛無上正等菩提本性空;應住一切法本性空,應住一切有情本性空,修諸功德令圓滿已,便證無上正等菩提。

[1018b11] 「善現!是諸法本性空及有情本性空,最極寂靜,無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。

[1018b13] 「善現當知!菩薩摩訶薩依世俗言說施設法故,說修般若波羅蜜多,如實了知本性空已,證得無上正等菩提,非真勝義。何以故?真勝義中無色可得,亦無受、想、行、識可得;無眼處可得,亦無耳、鼻、舌、身、意處可得;無色處可得,亦無聲、香、味、觸、法處可得;無眼界可得,亦無耳、鼻、舌、身、意界可得;無色界可得,亦無聲、香、味、觸、法界可得;無眼識界可得,亦無耳、鼻、舌、身、意識界可得;無眼觸可得,亦無耳、鼻、舌、身、意觸可得;無眼觸為緣所生諸受可得,亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得;無地界可得,亦無水、火、風、空、識界可得;無因緣可得,亦無等無間緣、所緣緣、增上緣可得;無從緣所生諸法可得;無無明可得,亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得;無布施波羅蜜多可得,亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得;無內空可得,亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得;無四念住可得,亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得;無苦聖諦可得,亦無集、滅、道聖諦可得;無四靜慮可得,亦無四無量、四無色定可得;無八解脫可得,亦無八勝處、九次第定、十遍處可得;無陀羅尼門可得,亦無三摩地門可得;無空解脫門可得,亦無無相、無願解脫門可得;無極喜地可得,亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地可得;無五眼可得,亦無六神通可得;無佛十力可得,亦無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得;無三十二大士相可得,亦無八十隨好可得;無無忘失法可得,亦無恒住捨性可得;無一切智可得,亦無道相智、一切相智可得;無預流果可得,亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可得;無一切菩薩摩訶薩行可得,亦無諸佛無上正等菩提可得;無行菩薩摩訶薩行者可得,亦無行無上正等菩提者可得。善現!如是諸法皆依世俗言說施設,不依勝義。

[1018c24] 「善現!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行,而於此心都無所得,於諸有情亦無所得,於大菩提亦無所得,於佛、菩薩亦無所得。」

[1018c29] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若一切法都無所有,皆不可得,云何菩薩摩訶薩行菩提行?云何能得無上菩提?」

[1019a02] 佛告善現:「於意云何?汝於先時依止斷界,斷諸煩惱得無漏根,住無間定得預流果,若一來果、若不還果、若阿羅漢果,汝於彼時頗見有情若心、若道、若諸道果有可得不?」

[1019a06] 善現答言:「不也!世尊!不也!善逝!」

[1019a08] 佛言:「善現!若汝彼時都無所得,云何言得阿羅漢果?」

[1019a09] 善現答言:「依世俗說,不依勝義。」

[1019a09] 告善現:「如是!如是!如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是,依世俗說行菩提行及得無上正等菩提,不依勝義。

[1019a12] 「善現!依世俗故,施設有色,施設有受、想、行、識;依世俗故,施設有眼處,施設有耳、鼻、舌、身、意處;依世俗故,施設有色處,施設有聲、香、味、觸、法處;依世俗故,施設有眼界,施設有耳、鼻、舌、身、意界;依世俗故,施設有色界,施設有聲、香、味、觸、法界;依世俗故,施設有眼識界,施設有耳、鼻、舌、身、意識界;依世俗故,施設有眼觸,施設有耳、鼻、舌、身、意觸;依世俗故,施設有眼觸為緣所生諸受,施設有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受;依世俗故,施設有地界,施設有水、火、風、空、識界;依世俗故,施設有因緣,施設有等無間緣、所緣緣、增上緣;依世俗故,施設有從緣所生諸法;依世俗故,施設有無明,施設有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱;依世俗故,施設有布施波羅蜜多,施設有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;依世俗故,施設有內空,施設有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;依世俗故,施設有四念住,施設有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;依世俗故,施設有苦聖諦,施設有集、滅、道聖諦;依世俗故,施設有四靜慮,施設有四無量、四無色定;依世俗故,施設有八解脫,施設有八勝處、九次第定、十遍處;依世俗故,施設有陀羅尼門,施設有三摩地門;依世俗故,施設有空解脫門,施設有無相、無願解脫門;依世俗故,施設有極喜地,施設有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地;依世俗故,施設有五眼,施設有六神通;依世俗故,施設有佛十力,施設有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;依世俗故,施設有三十二大士相,施設有八十隨好;依世俗故,施設有無忘失法,施設有恒住捨性;依世俗故,施設有一切智,施設有道相智、一切相智;依世俗故,施設有預流果,施設有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提;依世俗故,施設有一切菩薩摩訶薩行,施設有諸佛無上正等菩提;依世俗故,施設有有情,施設有菩薩、諸佛世尊,不依勝義。

[1019b24] 「善現!諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損,以一切法本性空故。

[1019b26] 「善現!諸菩薩摩訶薩於一切法,觀本性空尚不可得,況初發心而有可得!況修布施波羅蜜多而有可得!況修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而有可得!況住內空而有可得!況住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而有可得!況修四念住而有可得!況修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而有可得!況住苦聖諦而有可得!況住集、滅、道聖諦而有可得!況修四靜慮而有可得!況修四無量、四無色定而有可得!況修八解脫而有可得!況修八勝處、九次第定、十遍處而有可得!況修陀羅尼門而有可得!況修三摩地門而有可得!況修空解脫門而有可得!況修無相、無願解脫門而有可得!況修極喜地而有可得!況修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地而有可得!況修五眼而有可得!況修六神通而有可得!況修佛十力而有可得!況修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而有可得!況修三十二大士相而有可得!況修八十隨好而有可得!況修無忘失法而有可得!況修恒住捨性而有可得!況修一切智而有可得!況修道相智、一切相智而有可得!況修一切菩薩摩訶薩行而有可得!況修諸佛無上正等菩提而有可得!

[1019c24] 「善現!諸菩薩摩訶薩於所修住一切佛法若有所得,無有是處。如是,善現!諸菩薩摩訶薩修行無上正等菩提,證得無上正等菩提,饒益有情常無間斷。」

初分成熟有情品第七十一之一

[1020a01] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多,修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;安住內空,安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;修行四念住,修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;安住苦聖諦,安住集、滅、道聖諦;修行四靜慮,修行四無量、四無色定;修行八解脫,修行八勝處、九次第定、十遍處;修行陀羅尼門,修行三摩地門;修行空解脫門,修行無相、無願解脫門;修行極喜地,修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地;修行五眼,修行六神通;修行佛十力,修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;修行三十二大士相、八十隨好;修行無忘失法,修行恒住捨性;修行一切智,修行道相智、一切相智;修行一切菩薩摩訶薩行,修行諸佛無上正等菩提;修行菩薩道,若未圓滿,不能證得所求無上正等菩提。世尊!云何菩薩摩訶薩修菩薩道令得圓滿,能證無上正等菩提?」

[1020a23] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧修行布施波羅蜜多時,不得布施,不得能施,不得所施,不得所為,亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多,是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現!若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時,不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若,不得能修,不得所修,不得所為,亦不遠離如是諸法而行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是,善現!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧修菩薩道令得圓滿,能證無上正等菩提。

[1020b06] 「善現!若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧安住內空時,不得內空,不得能住,不得所住,不得所為,亦不遠離如是諸法而住內空,是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現!若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時,不得外空乃至無性自性空,不得能住,不得所住,不得所為,亦不遠離如是諸法而住外空乃至無性自性空,是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是,善現!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧修菩薩道令得圓滿,能證無上正等菩提。

[1020b20] 「善現!若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧修行四念住時,不得四念住,不得能修,不得所修,不得所為,亦不遠離如是諸法而修四念住,是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現!若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時,不得四正斷乃至八聖道支,不得能修,不得所修,不得所為,亦不遠離如是諸法而修四正斷乃至八聖道支,是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是,善現!諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,方便善巧修菩薩道令得圓滿,能證無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第三百九十


【經文資訊】大正藏第 06 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo