Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T06n0220_372 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷) 第372卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 6 冊 » No.0220 » 第 372 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第三百七十二

初分遍學道品第六十四之七

[0916c22] 「善現!由此因緣,當知一切有二想者,定無布施波羅蜜多,亦無淨戒波羅蜜多,亦無安忍波羅蜜多,亦無精進波羅蜜多,亦無靜慮波羅蜜多,亦無般若波羅蜜多,無道、無果亦無現觀。下至順忍彼尚非有,況有色遍知!況有受、想、行、識遍知!況有眼處遍知!況有耳、鼻、舌、身、意處遍知!況有色處遍知!況有聲、香、味、觸、法處遍知!況有眼界遍知!況有耳、鼻、舌、身、意界遍知!況有色界遍知!況有聲、香、味、觸、法界遍知!況有眼識界遍知!況有耳、鼻、舌、身、意識界遍知!況有眼觸遍知!況有耳、鼻、舌、身、意觸遍知!況有眼觸為緣所生諸受遍知!況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遍知!況有地界遍知!況有水、火、風、空、識界遍知!況有因緣遍知!況有等無間緣、所緣緣、增上緣遍知!況有無明遍知!況有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遍知!況有布施波羅蜜多遍知!況有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遍知!況有內空遍知!況有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遍知!況有四念住遍知!況有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遍知!況有苦聖諦遍知!況有集、滅、道聖諦遍知!況有四靜遍知!況有四無量、四無色定遍知!況有八解脫遍知!況有八勝處、九次第定、十遍處遍知!況有一切三摩地門遍知!況有一切陀羅尼門遍知!況有空解脫門遍知!況有無相、無願解脫門遍知!況有極喜地遍知!況有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地遍知!況有五眼遍知!況有六神通遍知!況有佛十力遍知!況有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遍知!況有大慈遍知!況有大悲、大喜、大捨遍知!況有無忘失法遍知!況有恒住捨性遍知!況有一切智遍知!況有道相智、一切相智遍知!況有預流果遍知!況有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提遍知!況有一切菩薩摩訶薩行遍知!況有諸佛無上正等菩提遍知!彼尚不能修諸聖道,況得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提!況復能得一切智智,及能永斷一切煩惱習氣相續!」

初分三漸次品第六十五之一

[0917b08] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!住有想者,若無順忍,無道、無果亦無現觀,住無想者豈有順忍?若淨觀地、若種性地、若第八地、若見地、若薄地、若離欲地、若已辦地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地,若修聖道因修聖道斷諸煩惱,或聲聞相應、或獨覺相應,由斯煩惱所覆障故,諸菩薩摩訶薩豈能入菩薩正性離生?若不能入菩薩正性離生,豈能證得一切相智?若不能證得一切相智,豈能永斷一切煩惱習氣相續?世尊!若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨,如是諸法既都不生,豈能證得一切智智?」

[0917b19] 佛言:「善現!如是!如是!如汝所說,住無想者亦無順忍、無淨觀地、無種性地、無第八地、無見地、無薄地、無離欲地、無已辦地、無獨覺地、無菩薩地、無如來地,無修聖道因修聖道斷諸煩惱,或聲聞相應、或獨覺相應。由斯煩惱所覆障故,諸菩薩摩訶薩應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生,應不能證得一切相智。若不能證得一切相智,應不能永斷一切煩惱習氣相續。善現!若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨,如是諸法既都不生,何能證得一切智智!」

[0917c01] 具壽善現白佛言:「世尊!菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,為有有想,有無想不?為有色想,有受、想、行、識想不?為有眼處想,有耳、鼻、舌、身、意處想不?為有色處想,有聲、香、味、觸、法處想不?為有眼界想,有耳、鼻、舌、身、意界想不?為有色界想,有聲、香、味、觸、法界想不?為有眼識界想,有耳、鼻、舌、身、意識界想不?為有眼觸想,有耳、鼻、舌、身、意觸想不?為有眼觸為緣所生諸受想,有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想不?為有地界想,有水、火、風、空、識界想不?為有因緣想,有等無間緣、所緣緣、增上緣想不?為有貪想,有瞋、癡想不?為有無明想,有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想不?為有布施波羅蜜多想,有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想不?為有內空想,有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想不?為有四念住想,有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想不?為有苦聖諦想,有集、滅、道聖諦想不?為有四靜慮想,有四無量、四無色定想不?為有八解脫想,有八勝處、九次第定、十遍處想不?為有三摩地門想,有陀羅尼門想不?為有空解脫門想,有無相、無願解脫門想不?為有極喜地想,有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想不?為有五眼想,有六神通想不?為有佛十力想,有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想不?為有大慈想,有大悲、大喜、大捨想不?為有無忘失法想,有恒住捨性想不?為有一切智想,有道相智、一切相智想不?為有預流果想,有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想不?為有菩薩摩訶薩行想,有諸佛無上正等菩提想不?為有一切智智想不?為有永斷一切煩惱習氣相續想不?

[0918a07] 「為有色想,有色斷想不?為有受、想、行、識想,有受、想、行、識斷想不?為有眼處想,有眼處斷想不?為有耳、鼻、舌、身、意處想,有耳、鼻、舌、身、意處斷想不?為有色處想,有色處斷想不?為有聲、香、味、觸、法處想,有聲、香、味、觸、法處斷想不?為有眼界想,有眼界斷想不?為有耳、鼻、舌、身、意界想,有耳、鼻、舌、身、意界斷想不?為有色界想,有色界斷想不?為有聲、香、味、觸、法界想,有聲、香、味、觸、法界斷想不?為有眼識界想,有眼識界斷想不?為有耳、鼻、舌、身、意識界想,有耳、鼻、舌、身、意識界斷想不?為有眼觸想,有眼觸斷想不?為有耳、鼻、舌、身、意觸想,有耳、鼻、舌、身、意觸斷想不?為有眼觸為緣所生諸受想,有眼觸為緣所生諸受斷想不?為有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想,有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受斷想不?為有地界想,有地界斷想不?為有水、火、風、空、識界想,有水、火、風、空、識界斷想不?為有因緣想,有因緣斷想不?為有等無間緣、所緣緣、增上緣想,有等無間緣、所緣緣、增上緣斷想不?為有貪想,有貪斷想不?為有瞋、癡想,有瞋、癡斷想不?為有無明想,有無明斷想不?為有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想,有行乃至老死愁歎苦憂惱斷想不?為有布施波羅蜜多想,有布施波羅蜜多斷想不?為有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想,有淨戒乃至般若波羅蜜多斷想不?為有內空想,有內空斷想不?為有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想,有外空乃至無性自性空斷想不?為有四念住想,有四念住斷想不?為有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想,有四正斷乃至八聖道支斷想不?為有苦聖諦想,有苦聖諦斷想不?為有集、滅、道聖諦想,有集、滅、道聖諦斷想不?為有四靜慮想,有四靜慮斷想不?為有四無量、四無色定想,有四無量、四無色定斷想不?為有八解脫想,有八解脫斷想不?為有八勝處、九次第定、十遍處想,有八勝處、九次第定、十遍處斷想不?為有三摩地門想,有三摩地門斷想不?為有陀羅尼門想,有陀羅尼門斷想不?為有空解脫門想,有空解脫門斷想不?為有無相、無願解脫門想,有無相、無願解脫門斷想不?為有極喜地想,有極喜地斷想不?為有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想,有離垢地乃至法雲地斷想不?為有五眼想,有五眼斷想不?為有六神通想,有六神通斷想不?為有佛十力想,有佛十力斷想不?為有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想,有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法斷想不?為有大慈想,有大慈斷想不?為有大悲、大喜、大捨想,有大悲、大喜、大捨斷想不?為有無忘失法想,有無忘失法斷想不?為有恒住捨性想,有恒住捨性斷想不?為有一切智想,有一切智斷想不?為有道相智、一切相智想,有道相智、一切相智斷想不?為有預流果想,有預流果斷想不?為有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想,有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提斷想不?為有菩薩摩訶薩行想,有菩薩摩訶薩行斷想不?為有諸佛無上正等菩提想,有諸佛無上正等菩提斷想不?為有一切智智想,有一切智智斷想不?為有所斷一切煩惱習氣相續想,有所斷一切煩惱習氣相續斷想不?」

[0918c13] 佛言:「善現!菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,於一切法皆無有想亦無無想。善現!若無有想亦無無想,當知即是菩薩順忍;若無有想亦無無想,即是修道;若無有想亦無無想,即是得果。善現當知!無性即是菩薩摩訶薩道,無性即是菩薩摩訶薩現觀。善現!由此因緣,應知一切法皆以無性為其自性。」

[0918c21] 具壽善現白佛言:「世尊!若一切法皆以無性為自性者,云何如來於一切法無性為性現等正覺,現等覺已,於一切法及諸境界皆得自在?」

[0918c24] 佛言:「善現!如是!如是!一切法皆以無性為自性,我本修學菩薩道時,無倒修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,離欲惡不善法,有尋有伺,離生喜樂,入初靜慮具足住;尋伺寂靜,內等淨,心一趣性,無尋無伺,定生喜樂,入第二靜慮具足住;離喜住捨,正念正知,身受樂聖說應捨,入第三靜慮具足住;斷樂斷苦,先喜憂沒,不苦不樂,捨念清淨,入第四靜慮具足住。我於爾時,於諸靜慮及靜慮支,雖善取相而無所執,於諸靜慮及靜慮支都無味著,於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時,於諸靜慮以清淨行相無所分別具足安住。我於爾時,於諸靜慮及靜慮支善淳熟已,令心發起神境智證通,亦令心發起天耳智證通,亦令心發起他心智證通,亦令心發起宿住隨念智證通,亦令心發起天眼智證通。我於爾時,於所發起諸智證通,雖善取相而無所執,於所發起諸智證通都無味著,於所發起諸智證通都無所得。我於爾時,於所發起諸智證通,以如虛空見無所分別具足安住。

[0919a15] 「善現!我於爾時,以一剎那相應妙慧,證得無上正等菩提,謂現等覺是苦聖諦,是集聖諦,是滅聖諦,是道聖諦,都無所有,成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德,安立三聚有情差別,隨其所應方便教導,令獲殊勝利益安樂。」

[0919a22] 具壽善現白佛言:「世尊!云何如來、應、正等覺能起無性為自性,四靜慮能發無性為自性,五神通能證無性為自性,無上正等菩提能立無性為自性,有情作三聚已,隨其所應方便教導,令獲殊勝利益安樂?」

[0919a26] 佛言:「善現!若諸欲惡不善法等,有少自性或復他性為自性者,我本修行菩薩行時,不應通達一切欲惡不善法等,皆以無性為自性已,能入初靜慮具足住,能入第二、第三、第四靜慮具足住,以諸欲惡不善法等無自他性,但以無性為自性故。我本修行菩薩行時,通達欲惡不善法等,皆以無性為自性已,能離欲惡不善法,有尋有伺,離生喜樂,入初靜慮具足住;尋伺寂靜,內等淨,心一趣性,無尋無伺,定生喜樂,入第二靜慮具足住;離喜住捨,正念正知,身受樂聖說應捨,入第三靜慮具足住;斷樂斷苦,先喜憂沒,不苦不樂,捨念清淨,入第四靜慮具足住。

[0919b10] 「善現!若諸神通有少自性,或復他性為自性者,我本修行菩薩行時,不應通達一切神通,皆以無性為自性已,發起種種自在神通,以諸神通無自他性,但以無性為自性故。我本修行菩薩行時,通達神通皆以無性為自性已,能令心發起神境智證通,亦令心發起天耳、他心、宿住隨念、天眼智證通,於諸境界自在無礙。

[0919b17] 「善現!若佛無上正等菩提,有少自性或復他性為自性者,我本修行行時,不應通達諸佛無上正等菩提,皆以無性為自性已,證得無上正等菩提,以佛無上正等菩提無自他性,但以無性為自性故。我本修行菩薩行時,通達無上正等菩提,皆以無性為自性已,能用一念相應妙慧,證得無上正等菩提,如實覺知苦、集、滅、道聖諦都無所有,成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德。善現!若諸有情,有少自性或復他性為自性者,我成佛已不應通達一切有情皆以無性為自性已,安立三聚有情差別,以諸有情無自他性,但以無性為自性故。我成佛已通達有情,皆以無性為自性已,能立三聚有情差別,隨其所應方便教導,令獲殊勝利益安樂。」

[0919c05] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩依無性為自性法,起四靜慮,發五神通,證得無上正等菩提,安立三聚有情差別,隨其所應方便教導,令獲殊勝利樂事者,云何菩薩摩訶薩於無性為自性法中,有漸次業、漸次學、漸次行,由此漸次業、漸次學、漸次行故,證得無上正等菩提?」

[0919c11] 佛言:「善現!諸菩薩摩訶薩最初從佛世尊所聞,若從已多供養諸佛菩薩摩訶薩所聞,若從獨覺所聞,若從阿羅漢所聞,若從不還、一來、預流所聞:『諸佛世尊以無性為自性,究竟證得以無性為自性法故名佛世尊。諸菩薩摩訶薩亦以無性為自性,漸次證得以無性為自性法故名菩薩摩訶薩。一切獨覺亦以無性為自性,漸次證得以無性為自性法故名為獨覺。諸阿羅漢亦以無性為自性,漸次證得以無性為自性法故名阿羅漢。一切不還、一來、預流亦以無性為自性,漸次證得以無性為自性法故名為不還、一來、預流。諸賢善士亦以無性為自性,決定信解以無性為自性法故名賢善士。諸餘有情、一切行、一切法皆以無性為自性,乃至無有如毛端量若行若法,實有自性而可得者。』是菩薩摩訶薩聞此事已,作是思惟:『若一切有情、一切行、一切法皆以無性為自性,證得信解以無性為自性法故名佛、菩薩、獨覺、聲聞、賢善士者,我於無上正等菩提,若當證得、若不證得,一切有情、一切行、一切法常以無性為自性故,我定應發趣無上正等菩提,得菩提已,若諸有情行有想者,方便安立令住無想。』

[0920a05] 「善現!是菩薩摩訶薩既思惟已,發趣無上正等菩提,為普救度諸有情故,作漸次業、修漸次學、行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提,先修漸次業、學、行故,證得無上正等菩提,是菩薩摩訶薩亦復如是,先應修行布施波羅蜜多,次應修行淨戒波羅蜜多,次應修行安忍波羅蜜多,次應修行精進波羅蜜多,次應修行靜慮波羅蜜多,後應修行般若波羅蜜多。

[0920a14] 「善現!是菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時,應自行布施波羅蜜多,亦勸他行布施波羅蜜多,稱揚顯示布施波羅蜜多功德,歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。由此因緣布施圓滿,生天人中得大財位,常行布施離慳悋心,隨諸有情,須食施食,須飲施飲,須衣施衣,須乘施乘,須香華施香華,須瓔珞施瓔珞,須房舍施房舍,須臥具施臥具,須燈明施燈明,須財寶施財寶,須僮僕施僮僕,隨餘所須種種資具皆悉施與。是菩薩摩訶薩由布施故受持戒蘊,生天人中得大尊貴,由施、戒故復得定蘊,由施、戒、定故復得慧蘊,由施、戒、定、慧故復得解脫蘊,由施、戒、定、慧、解脫故復得解脫智見蘊,由施、戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊圓滿故超諸聲聞及獨覺地,趣入菩薩正性離生;入菩薩正性離生位已,便能嚴淨佛土成熟有情;嚴淨佛土成熟有情得圓滿已,便能證得無上正等菩提;證得無上正等菩提已,便能轉正法輪,由轉正法輪故,安立有情於三乘法;有情安住三乘法已,解脫生死證得涅槃。善現!是菩薩摩訶薩由布施故,雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行,而觀一切都不可得。何以故?以一切法自性無故。

[0920b09] 「復次,善現!是菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時,應自行淨戒波羅蜜多,亦勸他行淨戒波羅蜜多,稱揚顯示淨戒波羅蜜多功德,歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由此因緣戒蘊清淨,生天人中得大尊貴,施貧窮者種種財物,既行施已,安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故超諸聲聞及獨覺地,趣入菩薩正性離生;入菩薩正性離生位已,便能嚴淨佛土、成熟有情;嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已,便能證得無上正等菩提;證得無上正等菩提已,便能轉正法輪;由轉正法輪故,安立有情於三乘法;有情安住三乘法已,解脫生死證得涅槃。善現!是菩薩摩訶薩由淨戒故,雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行,而觀一切都不可得。何以故?以一切法自性無故。

[0920b26] 「復次,善現!是菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時,應自行安忍波羅蜜多,亦勸他行安忍波羅蜜多,稱揚顯示安忍波羅蜜多功德,歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行安忍時,能以財物施諸有情皆令滿足;既行施已,安住戒蘊,安住安忍,安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故,超諸聲聞及獨覺地,趣入菩薩正性離生;入菩薩正性離生位已,便能嚴淨佛土、成熟有情;嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已,便能證得無上正等菩提;證得無上正等菩提已,便能轉正法輪;由轉正法輪故,安立有情於三乘法;有情安住三乘法已,解脫生死證得涅槃。善現!是菩薩摩訶薩由安忍故,雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行,而觀一切都不可得。何以故?以一切法自性無故。

[0920c14] 「復次,善現!是菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時,應自於諸善法發勤精進波羅蜜多,亦勸他於諸善法,發勤精進波羅蜜多,稱揚顯示於諸善法,發勤精進波羅蜜多功德,歡喜讚歎於諸善法,發勤精進波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行精進時,能以財物施諸有情皆令滿足;既行施已,安住戒蘊,安住安忍,安住精進,安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故,超諸聲聞及獨覺地,趣入菩薩正性離生;入菩薩正性離生位已,便能嚴淨佛土、成熟有情;嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已,便能證得無上正等菩提;證得無上正等菩提已,便能轉正法輪;由轉正法輪故,安立有情於三乘法;有情安住三乘法已,解脫生死證得涅槃。善現!是菩薩摩訶薩由精進故,雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行,而觀一切都不可得。何以故?以一切法自性無故。

[0921a03] 「復次,善現!是菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時,應自入四靜慮、四無量、四無色定,亦勸他入四靜慮、四無量、四無色定,稱揚顯示入四靜慮、四無量、四無色定功德,歡喜讚歎入四靜慮、四無量、四無色定者。是菩薩摩訶薩安住四靜慮、四無量、四無色定,能以財物施諸有情皆令滿足;既行施已,安住戒蘊,安住安忍,安住精進,安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故,超諸聲聞及獨覺地,趣入菩薩正性離生;入菩薩正性離生位已,便能嚴淨佛土、成熟有情;嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已,便能證得無上正等菩提;證得無上正等菩提已,便能轉正法輪;由轉正法輪故,安立有情於三乘法;有情安住三乘法已,解脫生死證得涅槃。善現!是菩薩摩訶薩由靜慮故,雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行,而觀一切都不可得。何以故?以一切法自性無故。

[0921a22] 「復次,善現!是菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時,施諸有情種種財物,安住戒蘊,安住安忍,安住精進,安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊,自行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,稱揚顯示布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多功德,歡喜讚歎行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多方便善巧力故,超諸聲聞及獨覺地,趣入菩薩正性離生;入菩薩正性離生位已,便能嚴淨佛土、成熟有情;嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已,便能證得無上正等菩提;證得無上正等菩提已,便能轉正法輪;由轉正法輪故,安立有情於三乘法;有情安住三乘法已,解脫生死證得涅槃。善現!是菩薩摩訶薩由般若故,雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行,而觀一切都不可得。何以故?以一切法自性無故。善現!是為菩薩摩訶薩依行六種波羅蜜多作漸次業、修漸次學、行漸次行。

[0921b14] 「復次,善現!菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行時,從初發心以一切智智相應作意,信解諸法皆以無性為其自性,先應修佛隨念,次應修法隨念,次應修僧隨念,次應修戒隨念,次應修捨隨念,後應修天隨念。

[0921b18] 「善現!云何菩薩摩訶薩修佛隨念?善現!是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,不應以色思惟如來、應、正等覺,不應以受、想、行、識思惟如來、應、正等覺。何以故?善現!色無自性,受、想、行、識無自性;若法無自性則無所有,若無所有則不可念。所以者何?善現!若無念、無思惟是為佛隨念。

[0921b25] 「復次,善現!菩薩摩訶薩不應以三十二大士相思惟如來、應、正等覺,不應以真金色身思惟如來、應、正等覺,不應以身有常光面各一尋思惟如來、應、正等覺,不應以八十隨好思惟如來、應、正等覺。何以故?善現!如是相好金光色身都無自性,若法無自性則無所有,若無所有則不可念。所以者何?善現!若無念、無思惟是為佛隨念。

[0921c04] 「復次,善現!菩薩摩訶薩不應以戒蘊思惟如來、應、正等覺,不應以定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來、應、正等覺。何以故?善現!如是諸蘊皆無自性,若法無自性則無所有,若無所有則不可念。所以者何?善現!若無念、無思惟是為佛隨念。

[0921c09] 「復次,善現!菩薩摩訶薩不應以五眼、六神通思惟如來、應、正等覺,不應以佛十力四無所畏、四無礙解、十八佛不共法思惟如來、應、正等覺,不應以大慈、大悲、大喜、大捨思惟如來、應、正等覺,不應以無忘失法、恒住捨性思惟如來、應、正等覺,不應以一切智、道相智、一切相智思惟如來、應、正等覺。何以故?善現!如是諸法皆無自性,若法無自性則無所有,若無所有則不可念。所以者何?善現!若無念、無思惟是為佛隨念。

[0921c19] 「復次,善現!菩薩摩訶薩不應以緣起之法思惟如來、應、正等覺。何以故?善現!緣起之法都無自性,若法無自性則無所有,若無所有則不可念。所以者何?善現!若無念、無思惟是為佛隨念。善現!菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,應如是修佛隨念,若如是修佛隨念,是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

[0921c26] 「善現!是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時,則能圓滿四念住,亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支;則能圓滿空解脫門,亦能圓滿無相、無願解脫門;則能圓滿初靜慮,亦能圓滿第二、第三、第四靜慮;則能圓滿慈無量,亦能圓滿悲、喜、捨無量;則能圓滿空無邊處定,亦能圓滿識無邊處、無所有處、非想非非想處定;則能圓滿八解脫,亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處;則能圓滿一切三摩地門,亦能圓滿一切陀羅尼門;則能圓滿布施波羅蜜多,亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;則能圓滿內空,亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空;則能圓滿真如,亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界;則能圓滿五眼,亦能圓滿六神通;則能圓滿佛十力,亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法;則能圓滿大慈,亦能圓滿大悲、大喜、大捨;則能圓滿無忘失法,亦能圓滿恒住捨性;則能圓滿一切智,亦能圓滿道相智、一切相智,由此證得一切智智。善現!是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故,覺一切法皆無自性,其中無有想亦復無無想。善現!菩薩摩訶薩應如是修佛隨念,謂於其中尚無少念,況有念佛!

大般若波羅蜜多經卷第三百七十二


【經文資訊】大正藏第 06 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第201卷-第400卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo