Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_150 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第150卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 150 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第一百五

初分校量功德品第三十之四十八

[0808c19] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀舌界若常若無常,不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若常若無常。何以故?舌界舌界自性空,味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空;是舌界自性即非自性,是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,舌界不可得,彼常無常亦不可得;味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無舌界等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0809a04] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀舌界若樂若苦,不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故?舌界舌界自性空,味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空;是舌界自性即非自性,是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,舌界不可得,彼樂與苦亦不可得;味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無舌界等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0809a16] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀舌界若我若無我,不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若我若無我。何以故?舌界舌界自性空,味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空;是舌界自性即非自性,是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,舌界不可得,彼我無我亦不可得;味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無舌界等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0809a29] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀舌界若淨若不淨,不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故?舌界舌界自性空,味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空;是舌界自性即非自性,是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,舌界不可得,彼淨不淨亦不可得;味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無舌界等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0809b13] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

[0809b15] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀身界若常若無常,不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若常若無常。何以故?身界身界自性空,觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空;是身界自性即非自性,是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,身界不可得,彼常無常亦不可得;觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無身界等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0809b29] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀身界若樂若苦,不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故?身界身界自性空,觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空;是身界自性即非自性,是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,身界不可得,彼樂與苦亦不可得;觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無身界等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0809c12] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀身界若我若無我,不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若我若無我。何以故?身界身界自性空,觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空;是身界自性即非自性,是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,身界不可得,彼我無我亦不可得;觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無身界等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0809c25] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀身界若淨若不淨,不應觀觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故?身界身界自性空,觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空;是身界自性即非自性,是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,身界不可得,彼淨不淨亦不可得;觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無身界等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0810a08] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

[0810a11] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀意界若常若無常,不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若常若無常。何以故?意界意界自性空,法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空;是意界自性即非自性,是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,意界不可得,彼常無常亦不可得;法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無意界等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0810a25] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀意界若樂若苦,不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦。何以故?意界意界自性空,法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空;是意界自性即非自性,是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,意界不可得,彼樂與苦亦不可得;法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無意界等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0810b08] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀意界若我若無我,不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若我若無我。何以故?意界意界自性空,法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空;是意界自性即非自性,是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,意界不可得,彼我無我亦不可得;法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無意界等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0810b21] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀意界若淨若不淨,不應觀法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若淨若不淨。何以故?意界意界自性空,法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空;是意界自性即非自性,是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,意界不可得,彼淨不淨亦不可得;法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無意界等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0810c05] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

[0810c07] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀地界若常若無常,不應觀水、火、風、空、識界若常若無常。何以故?地界地界自性空,水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空;是地界自性即非自性,是水、火、風、空、識界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,地界不可得,彼常無常亦不可得;水、火、風、空、識界皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無地界等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0810c19] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀地界若樂若苦,不應觀水、火、風、空、識界若樂若苦。何以故?地界地界自性空,水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空;是地界自性即非自性,是水、火、風、空、識界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,地界不可得,彼樂與苦亦不可得;水、火、風、空、識界皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無地界等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0810c29] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀地界若我若無我,不應觀水、火、風、空、識界若我若無我。何以故?地界地界自性空,水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空;是地界自性即非自性,是水、火、風、空、識界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,地界不可得,彼我無我亦不可得;水、火、風、空、識界皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無地界等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0811a10] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀地界若淨若不淨,不應觀水、火、風、空、識界若淨若不淨。何以故?地界地界自性空,水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空;是地界自性即非自性,是水、火、風、空、識界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,地界不可得,彼淨不淨亦不可得;水、火、風、空、識界皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無地界等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0811a21] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

[0811a23] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀無明若常若無常,不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故?無明無明自性空,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空;是無明自性即非自性,是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,無明不可得,彼常無常亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無無明等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0811b08] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀無明若樂若苦,不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故?無明無明自性空,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空;是無明自性即非自性,是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,無明不可得,彼樂與苦亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無無明等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0811b20] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀無明若我若無我,不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故?無明無明自性空,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空;是無明自性即非自性,是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,無明不可得,彼我無我亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無無明等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0811c04] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀無明若淨若不淨,不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故?無明無明自性空,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空;是無明自性即非自性,是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,無明不可得,彼淨不淨亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無無明等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0811c16] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

[0811c19] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多若常若無常,不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常。何以故?布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空;是布施波羅蜜多自性即非自性,是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,布施波羅蜜多不可得,彼常無常亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無布施波羅蜜多等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0812a05] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多若樂若苦,不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦。何以故?布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空;是布施波羅蜜多自性即非自性,是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,布施波羅蜜多不可得,彼樂與苦亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無布施波羅蜜多等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0812a18] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多若我若無我,不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我若無我。何以故?布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空;是布施波羅蜜多自性即非自性,是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,布施波羅蜜多不可得,彼我無我亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無布施波羅蜜多等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0812b02] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨,不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故?布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空;是布施波羅蜜多自性即非自性,是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,布施波羅蜜多不可得,彼淨不淨亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無布施波羅蜜多等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0812b16] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

[0812b18] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀內空若常若無常,不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常。何以故?內空內空自性空,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空;是內空自性即非自性,是外空乃至無性自性空自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,內空不可得,彼常無常亦不可得;外空乃至無性自性空皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無內空等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0812c07] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀內空若樂若苦,不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若樂若苦。何以故?內空內空自性空,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空;是內空自性即非自性,是外空乃至無性自性空自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,內空不可得,彼樂與苦亦不可得;外空乃至無性自性空皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無內空等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0812c24] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀內空若我若無我,不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若我若無我。何以故?內空內空自性空,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空;是內空自性即非自性,是外空乃至無性自性空自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,內空不可得,彼我無我亦不可得;外空乃至無性自性空皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無內空等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0813a11] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀內空若淨若不淨,不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若淨若不淨。何以故?內空內空自性空,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空自性空;是內空自性即非自性,是外空乃至無性自性空自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,內空不可得,彼淨不淨亦不可得;外空乃至無性自性空皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無內空等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0813a28] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

[0813b02] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀真如若常若無常,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,真如不可得,彼常無常亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼常無常亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0813b17] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀真如若樂若苦,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,真如不可得,彼樂與苦亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0813c01] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀真如若我若無我,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,真如不可得,彼我無我亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0813c15] 「復作是言:『汝善男子應修靜慮波羅蜜多,不應觀真如若淨若不淨,不應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。何以故?真如真如自性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界自性空;是真如自性即非自性,是法界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多,真如不可得,彼淨不淨亦不可得;法界乃至不思議界皆不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何?此中尚無真如等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。』

[0813c28] 「憍尸迦!是善男子、善女人等作此等說,是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百五十


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo