Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_145 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第145卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 145 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

初分校量功德品第三十之四十三

[0783b26] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說真如若常若無常,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常;說真如若樂若苦,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若樂若苦;說真如若我若無我,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若我若無我;說真如若淨若不淨,說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求真如若常若無常,應求法界乃至不思議界若常若無常;應求真如若樂若苦,應求法界乃至不思議界若樂若苦;應求真如若我若無我,應求法界乃至不思議界若我若無我;應求真如若淨若不淨,應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0783c16] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求真如若常若無常,求法界乃至不思議界若常若無常;求真如若樂若苦,求法界乃至不思議界若樂若苦;求真如若我若無我,求法界乃至不思議界若我若無我;求真如若淨若不淨,求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0783c26] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說苦聖諦若常若無常,說集、滅、道聖諦若常若無常;說苦聖諦若樂若苦,說集、滅、道聖諦若樂若苦;說苦聖諦若我若無我,說集、滅、道聖諦若我若無我;說苦聖諦若淨若不淨,說集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求苦聖諦若常若無常,應求集、滅、道聖諦若常若無常;應求苦聖諦若樂若苦,應求集、滅、道聖諦若樂若苦;應求苦聖諦若我若無我,應求集、滅、道聖諦若我若無我;應求苦聖諦若淨若不淨,應求集、滅、道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0784a10] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求苦聖諦若常若無常,求集、滅、道聖諦若常若無常;求苦聖諦若樂若苦,求集、滅、道聖諦若樂若苦;求苦聖諦若我若無我,求集、滅、道聖諦若我若無我;求苦聖諦若淨若不淨,求集、滅、道聖諦若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0784a19] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說四靜慮若常若無常,說四無量、四無色定若常若無常;說四靜慮若樂若苦,說四無量、四無色定若樂若苦;說四靜慮若我若無我,說四無量、四無色定若我若無我;說四靜慮若淨若不淨,說四無量、四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求四靜慮若常若無常,應求四無量、四無色定若常若無常;應求四靜慮若樂若苦,應求四無量、四無色定若樂若苦;應求四靜慮若我若無我,應求四無量、四無色定若我若無我;應求四靜慮若淨若不淨,應求四無量、四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0784b04] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求四靜慮若常若無常,求四無量、四無色定若常若無常;求四靜慮若樂若苦,求四無量、四無色定若樂若苦;求四靜慮若我若無我,求四無量、四無色定若我若無我;求四靜慮若淨若不淨,求四無量、四無色定若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0784b14] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說八解脫若常若無常,說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;說八解脫若樂若苦,說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;說八解脫若我若無我,說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;說八解脫若淨若不淨,說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求八解脫若常若無常,應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;應求八解脫若樂若苦,應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;應求八解脫若我若無我,應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;應求八解脫若淨若不淨,應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0784c01] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求八解脫若常若無常,求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;求八解脫若樂若苦,求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;求八解脫若我若無我,求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;求八解脫若淨若不淨,求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0784c11] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說四念住若常若無常,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常;說四念住若樂若苦,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦;說四念住若我若無我,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我;說四念住若淨若不淨,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求四念住若常若無常,應求四正斷乃至八聖道支若常若無常;應求四念住若樂若苦,應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦;應求四念住若我若無我,應求四正斷乃至八聖道支若我若無我;應求四念住若淨若不淨,應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0784c28] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求四念住若常若無常,求四正斷乃至八聖道支若常若無常;求四念住若樂若苦,求四正斷乃至八聖道支若樂若苦;求四念住若我若無我,求四正斷乃至八聖道支若我若無我;求四念住若淨若不淨,求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0785a09] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說空解脫門若常若無常,說無相、無願解脫門若常若無常;說空解脫門若樂若苦,說無相、無願解脫門若樂若苦;說空解脫門若我若無我,說無相、無願解脫門若我若無我;說空解脫門若淨若不淨,說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求空解脫門若常若無常,應求無相、無願解脫門若常若無常;應求空解脫門若樂若苦,應求無相、無願解脫門若樂若苦;應求空解脫門若我若無我,應求無相、無願解脫門若我若無我;應求空解脫門若淨若不淨,應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0785a24] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求空解脫門若常若無常,求無相、無願解脫門若常若無常;求空解脫門若樂若苦,求無相、無願解脫門若樂若苦;求空解脫門若我若無我,求無相、無願解脫門若我若無我;求空解脫門若淨若不淨,求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0785b04] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說五眼若常若無常,說六神通若常若無常;說五眼若樂若苦,說六神通若樂若苦;說五眼若我若無我,說六神通若我若無我;說五眼若淨若不淨,說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求五眼若常若無常,應求六神通若常若無常;應求五眼若樂若苦,應求六神通若樂若苦;應求五眼若我若無我,應求六神通若我若無我;應求五眼若淨若不淨,應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0785b16] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求五眼若常若無常,求六神通若常若無常;求五眼若樂若苦,求六神通若樂若苦;求五眼若我若無我,求六神通若我若無我;求五眼若淨若不淨,求六神通若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0785b24] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說佛十力若常若無常,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常;說佛十力若樂若苦,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦;說佛十力若我若無我,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我;說佛十力若淨若不淨,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求佛十力若常若無常,應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常;應求佛十力若樂若苦,應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦;應求佛十力若我若無我,應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我;應求佛十力若淨若不淨,應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0785c14] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求佛十力若常若無常,求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常;求佛十力若樂若苦,求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦;求佛十力若我若無我,求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我;求佛十力若淨若不淨,求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0785c24] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說無忘失法若常若無常,說恒住捨性若常若無常;說無忘失法若樂若苦,說恒住捨性若樂若苦;說無忘失法若我若無我,說恒住捨性若我若無我;說無忘失法若淨若不淨,說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求無忘失法若常若無常,應求恒住捨性若常若無常;應求無忘法若樂若苦,應求恒住捨性若樂若苦;應求無忘失法若我若無我,應求恒住捨性若我若無我;應求無忘失法若淨若不淨,應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0786a08] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求無忘失法若常若無常,求恒住捨性若常若無常;求無忘失法若樂若苦,求恒住捨性若樂若苦;求無忘失法若我若無我,求恒住捨性若我若無我;求無忘失法若淨若不淨,求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0786a17] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切智若常若無常,說道相智、一切相智若常若無常;說一切智若樂若苦,說道相智、一切相智若樂若苦;說一切智若我若無我,說道相智、一切相智若我若無我;說一切智若淨若不淨,說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求一切智若常若無常,應求道相智、一切相智若常若無常;應求一切智若樂若苦,應求道相智、一切相智若樂若苦;應求一切智若我若無我,應求道相智、一切相智若我若無我;應求一切智若淨若不淨,應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0786b02] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切智若常若無常,求道相智、一切相智若常若無常;求一切智若樂若苦,求道相智、一切相智若樂若苦;求一切智若我若無我,求道相智、一切相智若我若無我;求一切智若淨若不淨,求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0786b12] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切陀羅尼門若常若無常,說一切三摩地門若常若無常;說一切陀羅尼門若樂若苦,說一切三摩地門若樂若苦;說一切陀羅尼門若我若無我,說一切三摩地門若我若無我;說一切陀羅尼門若淨若不淨,說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求一切陀羅尼門若常若無常,應求一切三摩地門若常若無常;應求一切陀羅尼門若樂若苦,應求一切三摩地門若樂若苦;應求一切陀羅尼門若我若無我,應求一切三摩地門若我若無我;應求一切陀羅尼門若淨若不淨,應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0786b27] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切陀羅尼門若常若無常,求一切三摩地門若常若無常;求一切陀羅尼門若樂若苦,求一切三摩地門若樂若苦;求一切陀羅尼門若我若無我,求一切三摩地門若我若無我;求一切陀羅尼門若淨若不淨,求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0786c08] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說預流向預流果若常若無常,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常;說預流向預流果若樂若苦,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦;說預流向預流果若我若無我,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我;說預流向預流果若淨若不淨,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求預流向預流果若常若無常,應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常;應求預流向預流果若樂若苦,應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦;應求預流向預流果若我若無我,應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我;應求預流向預流果若淨若不淨,應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0786c27] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求預流向預流果若常若無常,求一來向乃至阿羅漢果若常若無常;求預流向預流果若樂若苦,求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦;求預流向預流果若我若無我,求一來向乃至阿羅漢果若我若無我;求預流向預流果若淨若不淨,求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0787a09] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切獨覺菩提若常若無常,說一切獨覺菩提若樂若苦,說一切獨覺菩提若我若無我,說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求一切獨覺菩提若常若無常,應求一切獨覺菩提若樂若苦,應求一切獨覺菩提若我若無我,應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0787a18] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切獨覺菩提若常若無常,求一切獨覺菩提若樂若苦,求一切獨覺菩提若我若無我,求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0787a26] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切菩薩摩訶薩行若常若無常,說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦,說一切菩薩摩訶薩行若我若無我,說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常,應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦,應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我,應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0787b07] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常,求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦,求一切菩薩摩訶薩行若我若無我,求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0787b15] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說諸佛無上正等菩提若常若無常,說諸佛無上正等菩提若樂若苦,說諸佛無上正等菩提若我若無我,說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說:行布施者,應求諸佛無上正等菩提若常若無常,應求諸佛無上正等菩提若樂若苦,應求諸佛無上正等菩提若我若無我,應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施,是行布施波羅蜜多。

[0787b25] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求諸佛無上正等菩提若常若無常,求諸佛無上正等菩提若樂若苦,求諸佛無上正等菩提若我若無我,求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行布施者,我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多。

[0787c04] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學般若波羅蜜多,若依我教而修學者,當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學般若波羅蜜多,是說相似般若波羅蜜多。

[0787c12] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學靜慮波羅蜜多,若依我教而修學者,當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學靜慮波羅蜜多,是說相似靜慮波羅蜜多。

[0787c21] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學精進波羅蜜多,若依我教而修學者,當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學精進波羅蜜多,是說相似精進波羅蜜多。

[0788a01] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學安忍波羅蜜多,若依我教而修學者,當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學安忍波羅蜜多,是說相似安忍波羅蜜多。

[0788a09] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學淨戒波羅蜜多,若依我教而修學者,當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學淨戒波羅蜜多,是說相似淨戒波羅蜜多。

[0788a18] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學布施波羅蜜多,若依我教而修學者,當速住於初極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學布施波羅蜜多,是說相似布施波羅蜜多。

[0788a28] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多,或說靜慮波羅蜜多,或說精進波羅蜜多,或說安忍波羅蜜多,或說淨戒波羅蜜多,或說布施波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多,若依我教而修學者,速超聲聞及獨覺地。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

[0788b10] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多,或說靜慮波羅蜜多,或說精進波羅蜜多,或說安忍波羅蜜多,或說淨戒波羅蜜多,或說布施波羅蜜多,作如是言:『來!善男子!我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多,若依我教而修學者,速入菩薩正性離生;既入菩薩正性離生,便得菩薩無生法忍;既得菩薩無生法忍,便得菩薩不退神通;既得菩薩不退神通,能歷十方一切佛土,從一佛國至一佛國供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺,由此速疾證得無上正等菩提。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便及時分想,教他修學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

[0788b26] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等告住菩薩種性者言:『若能聽聞受持、讀誦、精勤修學、如理思惟甚深般若波羅蜜多,決定當獲無量無數無邊功德。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相方便、有所得為方便作如是說,是說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。

[0788c04] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等告住菩薩種性者言:『汝於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺,從初發心乃至證得無餘涅槃所有善根,皆應隨喜,一切合集,為諸有情迴向無上正等菩提。』憍尸迦!是善男子、善女人等以有相為方便、有所得為方便作如是說,是說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo