Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T26n1536_019 阿毘達磨集異門足論 第19卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 26 冊 » No.1536 » 第 19 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

阿毘達磨集異門足論卷第十九

八法品第九之二

[0445b22] 八勝處者,云何為八?答內有色想觀外色少,若好若惡,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第一勝處。內有色想觀外色多,若好若惡,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第二勝處。內無色想觀外色少,若好若惡,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第三勝處。內無色想觀外色多,若好若惡,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第四勝處。內無色想觀外諸色,若青青顯青現青光,猶如烏莫迦花,或如婆羅痆斯深染青衣,若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色,若青青顯青現青光亦復如是,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第五勝處。內無色想觀外諸色,若黃黃顯黃現黃光,猶如羯尼迦花,或如婆羅痆斯深染黃衣,若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色,若黃黃顯黃現黃光亦復如是,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第六勝處。內無色想觀外諸色,若赤赤顯赤現赤光,猶如槃豆時縛迦花,或如婆羅痆斯深染赤衣,若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色,若赤赤顯赤現赤光亦復如是,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第七勝處。內無色想觀外諸色,若白白顯白現白光,猶如烏沙斯星色,或如婆羅痆斯極鮮白衣,若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色,若白白顯白現白光亦復如是,於彼諸色勝知勝見有如是想,是第八勝處。內有色想者,謂彼於內各別色想未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞,由彼於內各別色想未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞,名內有色想。故觀外色少者,謂所觀色其量甚小微細非多,故名為少。若好者,謂所觀色已善磨瑩青黃赤白,故名若好。若惡者,謂所觀色未善磨瑩青黃赤白,故名若惡。於彼諸色勝知勝見者,謂即於彼所觀諸色已伏欲貪、已斷欲貪、已超欲貪,於彼已得勝知勝見,降伏自在都無所畏。如貴勝人或貴勝子,以勝知見執取僮僕,降伏自在都無所畏。諸瑜伽師亦復如是,於所觀色已伏欲貪、已斷欲貪、已超欲貪,於彼已得勝知勝見,降伏自在都無所畏。有如是想者,謂如實想正現在前。第一者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。勝處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名勝處。內無色想觀外色多等者,謂所觀色其量廣大無邊無際,故名為多。餘如前說。內無色想者,謂彼於內各別色想已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞。由彼於內各別色想已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞,故名內無色想。觀外色少多等,皆如前說。內無色想觀外諸色若青者,謂總顯示所有青色青聚青眾,故說若青。青顯者,謂此青色是顯非形,故說青顯。青現者,謂此青色如是眼識所行境界,亦是意識所行境界,故說青現。青光者,謂此青色能現能發種種光明,故說青光。餘如前說。如說若青等,若黃等亦爾。

九法品第十

[0446a20] 時舍利子復告眾言:「具壽當知,佛於九法自善通達,現等覺已,為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集,佛滅度後勿有乖諍,當令隨順梵行法律久住,利樂無量有情,哀愍世間諸天人眾,令獲殊勝義利安樂。」

[0446a24] 九法云何?此中略有二種九法,所謂九結、九有情居。

[0446a25] 九結者,云何為九?答:一、愛結;二、恚結;三、慢結;四、無明結;五、見結;六、取結;七、疑結;八、嫉結;九、慳結。云何愛結?答:三界貪是名愛結。云何恚結?答:於諸有情欲為損害,內懷栽孽欲為擾惱,已嗔當嗔現嗔,樂為過患、極為過患,意極憤恚,於諸有情各相違戾欲為過患,已為過患、當為過患、現為過患,是名恚結。云何慢結?答:有七慢類說名慢結。云何為七?答:一、慢;二、過慢;三、慢過慢;四、我慢;五、增上慢;六、卑慢;七、邪慢。此七慢類合為慢結。云何無明結?答:三界無智名無明結。云何見結?答:三種見名見結。云何為三?答:一、薩迦耶見;二、邊執見;三、邪見。如是三見合為見結。云何取結?答:二種取名取結。云何為二?答:一、見取;二、戒禁取。如是二取合為取結。云何疑結?答:於諦猶豫是名疑結。云何嫉結?答:心不忍許是名嫉結。云何慳結?答:心有祕悋是名慳結。

[0446b14] 九有情居者,云何為九?答:有色有情,有種種身有種種想,如人及一分天,是第一有情居。有色有情,有種種身有一種想,如梵眾天劫初起位,是第二有情居。有色有情,有一種身有種種想,如光音天,是第三有情居。有色有情,有一種身有一種想,如遍淨天,是第四有情居。有色有情,無想無別想,如無想有情天,是第五有情居。無色有情,超一切色想滅有對想,不思惟種種想入無邊空,空無邊處具足住,如空無邊處天,是第六有情居。無色有情,超一切空無邊處,入無邊識識無邊處具足住,如識無邊處天,是第七有情居。無色有情,超一切識無邊處,入無所有無所有處具足住,如無所有處天,是第八有情居。無色有情,超一切無所有處,入非想非非想處具足住,如非想非非想處天,是第九有情居。此中有色者,謂彼有情,有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊,故名有色。有情者,謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有,而依蘊界處假立有情,諸想等想施設言說轉,謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅,故名有情。種種身者,謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形,非一顯色、非一相、非一形故,名種種身。種種想者,謂彼有情有樂想、苦想、不苦不樂想,故名種種想。如人及一分天者,謂總顯示人及欲界天,故名如人及一分天。是第一者,漸次順次相續次第數為第一。有情居者,謂諸有情所居所住、所依所止、所樂生處,即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊,名有情居。有色有情種種身者,義如前說。一種想者,謂諸有情有時有分,於此世界劫將壞時,多往生上光音等天眾同分中。於彼具足意成色身,根無缺減支分圓滿,形顯清淨長壽久住。有時有分於此世界劫初成時,於下空中有空宮殿欻然而起。有一有情壽業福盡,從彼處沒生下梵世空宮殿中,獨一無侶長壽久住。時彼有情長時住已,欻然生愛及生不樂,作如是念:「云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶?」當彼有情起此心願,有餘有情壽業福盡,復從彼沒生下梵宮,與前有情共為伴侶。時前生者便作是念:「此有情類是我所化。我於此類及餘世間,是自在者、作者、化者、生者、起者,是真父祖。」時諸有情亦作是念:「我等有情是彼所化。彼於有情及世間物,是自在者、作者、化者、生者、起者,是真父祖。」故名一想。如梵眾天者,謂此義中總顯生在梵眾等天有種種身唯有一想。劫初起位者,謂劫初生時。是第二等,義如前說。有色有情者,亦如前說。一種身者,謂彼有惰有一顯色身、一種相、一種形,無種種顯色、無種種相、無種種形,故名一種身。種種想者,謂彼有情有樂想、不苦不樂想,故名種種想。餘如前說。有色有情一種身者,亦如前說。一種想者,謂彼有情唯有樂想,故名一種想。餘如前說。有色有情者,亦如前說。言無想者,總顯無想。無別想者,別顯無想。此中以想而為上首,顯無一切心心所法。如無想有情天者,謂別顯示無想有想天。是第五等,義如前說。無色者,謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊,故名無色。有情者,如前說。超一切色想等,如八解脫中廣說。然於此中,唯取有漏受想行識為有情居。

十法品第十一之一

[0447a19] 時舍利子復告眾言:「具壽當知,佛於十法自善通達,現等覺已,為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集,佛滅度後勿有乖諍,當令隨順梵行法律久住,利樂無量有情,哀愍世間諸天人眾,令獲殊勝義利安樂。」

[0447a23] 十法云何?此中略有二種十法,謂十遍處、十無學法。

[0447a24] 遍處者,云何為十?具壽當知,地遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第一遍處。復次具壽,水遍一如是上下傍布無二無邊無際,是第二遍處。復次具壽,火遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第三遍處。復次具壽,風遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第四遍處。復次具壽,青遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第五遍處。復次具壽,黃遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第六遍處。復次具壽,赤遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第七遍處。復次具壽,白遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第八遍處。復次具壽,空遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第九遍處。復次具壽,識遍一想如是上下傍布無二無邊無際,是第十遍處。

[0447b12] 問:地遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入地遍處定?答:初修業者創修觀時,於此大地彼彼方所,若高若下若刺若杌若醎若榛若險若穢,如是等處皆不思惟。於此大地彼彼方所,平坦顯了猶如掌中,具淨園林可愛樂處隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是地非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是地故,未能證入地遍處定。為攝散動馳流心故,於一地相繫念思惟,謂此是地非為水等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入地定。精勤數習此加行己,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是地相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是地相,無二無轉能入地定,而未能入地遍處定。問:若此未能入地遍處定者,地遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入地遍處定?答:即依如前所入地定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此地,漸次增廣東南西北遍皆是地。彼想此地漸次增廣東南西北遍是地故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是地。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是地故,未能證入地遍處定。為攝散動馳流心故,於遍地相繫念思惟此遍是地非遍水等。思惟此相精進勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入地遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是地。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是地,無二無轉從此乃入地遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第一者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0447c27] 問水遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入水遍處定?答:初修業者創修觀時,於此世界或取大水注相、或取大泉水相、或取大池水相、或取大陂水相、或取大湖水相、或取殑伽水相、或取鹽母那水相、或取設臘婆水相、或取阿視羅筏底水相、或取莫醯河水相,乃至或取東大海水相、或取南大海水相、或取西大海水相、或取北大海水相、或取四大海水相、或取大水輪相。於如是等隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境思惟此境是水非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境思惟此境定是水故,未能證入水遍處定。為攝散動馳流心故,於一水相繫念思惟,謂此是水非為地等。思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住,由斯加行能入水定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是水相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是水相,無二無轉能入水定,而未能入水遍處定。問:若此未能入水遍處定者,水遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入水遍處定?答:即依如前所入水定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此水,漸次增廣東南西北遍皆是水。彼想此水漸次增廣東南西北遍是水故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是水。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是水故,未能證入水遍處定。為攝散動馳流心故,於遍水相繫念思惟,此遍是水非遍地等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入水遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是水。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是水,無二無轉從此乃入水遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第二者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第二。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0448b17] 問火遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入火遍處定?答初修業者創修觀時,於此世界或取清淨日輪火相、或取妙藥光明火相、或取神珠光明火相、或取星宿宮殿火相、或取火聚大猛焰相、或取燒村大火焰相、或取燒城大火焰相、或取燒川大火焰相、或取燒野大火焰相、或取燒十載木大火焰相、或取燒二十載木大火焰相、或取燒三十載木大火焰相、或復取燒四十載木大火焰相、或復取燒五十載木大火焰相、或復取燒百載木大火焰相、或取燒千載木大火焰相、或取燒百千載木大火焰相、或取燒無量百載木大火焰相、或取燒無量千載木大火焰相、或取燒無量百千載木大火焰相。彼見如是諸火焰相,先漸熾然、復極熾然、轉遍熾然、後皆洞然。於如是等隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是火非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是火故,未能證入火遍處定。為攝散動馳流心故,於一火相繫念思惟,謂此是火非為水等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入火定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是火相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是火相,無二無轉能入火定,而未能入火遍處定。問:若此未能入火遍處定者:火遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入火遍處定?答:即依如前所入火定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和一趣定已,復想此火漸次增廣,東南西北遍皆是火。彼想此火漸次增廣,東南西北遍是火故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是火。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是火故,未能證入火遍處定。為攝散動馳流心故,於遍火相繫念思惟,此遍是火非遍水等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入火遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是火。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是火,無二無轉從此乃入火遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第三者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第三。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0449a14] 問風遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入風遍處定?答:初修業者創修觀時,於此世界或取東方所有風相、或取南方所有風相、或取西方所有風相、或取北方所有風相、或取有塵風相、或取無塵風相、或取吠濕摩風相、或取吠嵐婆風相、或取小風相、或取大風相、或取無量風相、或取大風輪相。於如是等隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是風非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是風故,未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故,於一風相繫念思惟,謂此是風非為火等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入風定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是風相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是風相,無二無轉能入風定,而未能入風遍處定。問,若此未能入風遍處定者,風遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入風遍處定?答:即依如前所入風定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此風,漸次增廣東南西北遍皆是風。彼想此風漸次增廣東南西北遍是風故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是風。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是風故,未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故,於遍風相繫念思惟,此遍是風非遍火等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入風遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是風。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是風,無二無轉從此乃入風遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第四者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第四。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

說一切有部集異門足論卷第十九


【經文資訊】大正藏第 26 冊 No. 1536 阿毘達磨集異門足論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,李明芳大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo