Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T18n0877_001 金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 18 冊 » No.0877 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 877

金剛頂經毘盧遮那百八尊法身契印

[0331b18] 一切如來入自己身密語。

[0331b19]
oṃ sa rva ta thā ga  a bhi aṃ bo dhi
唵 薩 嚩 怛 他 揭 多 阿 毘 三 菩 提
dṛ ḍha va jra ti ṣṭa
涅哩 荼(堅牢) 跋 折羅 底 瑟吒(一切如來正等菩提金剛堅牢安住我心)

 稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛頂

[0331b25] 金剛薩埵大心。

[0331b26]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ va jra
南 無 三 曼 哆 勃 陀 喃 唵 跋 折囉
sa tva ma  sa ma ya svā 
薩 埵 摩 訶 三 昧 耶 莎 訶

[0331c01]
 oṃ va jra a kṣo bhya a bhi ṣiṃ
金剛王 唵 跋 折囉 阿 閦 鞞 阿 鼻 詵
ca vaṃ svā 
者 鑁 莎 訶

[0331c05]
 oṃ va jra ra tna saṃ bha
金剛峯 唵 跋 折囉 阿羅 怛那 三 婆
va svā 
頗 莎 訶

[0331c09]
 oṃ va jra lu ke śva   
金剛命 唵 跋 折囉 盧 計 攝伐 羅 阿
ra ja svā 
羅 穰 莎 訶

[0331c13]
 oṃ va jra a mo gha si dvi svā
金剛座 唵 跋 折囉 阿 目 佉 悉 地 莎

[0331c17]
 oṃ va jra sa tva svā 
金剛首 唵 跋 折囉 薩 埵 莎 訶

[0331c19]
 oṃ va jra  ja svā 
金剛壇 唵 跋 折囉 阿羅 穰 莎 訶

[0331c21]
 oṃ va jra ti ṣṭa svā 
金剛密 唵 跋 折囉 底 瑟吒 莎 訶

[0331c23]
 oṃ va jra viḥ  
金剛持 唵 跋 折囉 蜜多 莎 訶

[0331c25]
 oṃ va jra dṛ ṣṭi ma 
金剛界 唵 跋 折囉 涅里 瑟[打-丁+致] 麼 吒
svā 
莎 訶

[0332a03]
 oṃ va jra stvaṃ svā 
金剛觀 唵 跋 折囉 薩怛梵 莎 訶

[0332a05]
 oṃ va jra sa ma ya hoḥ su ra
金剛喜 唵 跋 折囉 三 昧 耶 護 素 喇
ta stvaṃ svā 
多 薩怛梵 莎 訶

[0332a09]
 oṃ va jra va nva trā  svā
金剛心 唵 跋 折囉 畔 馱 怛喇 吒 莎

[0332a13]
 oṃ va jra ve śa aḥ svā 
金剛智 唵 跋 囉 吠 捨 阿 莎 訶

[0332a15]
 oṃ va jra mu ṣṭi vaṃ svā 
金剛意 唵 跋 折囉 母 瑟知 梵 莎 訶

[0332a17]
 oṃ va jra hūṃ pha  svā 
金剛勝 唵 跋 折囉 [合*牛] 泮 吒 莎 訶

[0332a19]
 oṃ va jra ci ttā pra ti me
金剛契 唵 跋 折囉 質 多 鉢羅 底 迷
ddhāṃ ka ru mi svā 
曇 迦 嚕 弭 莎 訶

[0332a23]
 oṃ va jra bo dhi ci ntā mu tpa
金剛月 唵 跋 折囉 菩 提 質 多 母 怛播
da ya mi svā 
那 夜 弭 莎 訶

[0332a27]
 oṃ ti ṣṭa va jra svā 
金剛空 唵 底 瑟吒 跋 日囉 莎 訶

[0332a29]
 oṃ spha ra va jra svā 
金剛池 唵 薩頗 羅 跋 日囉 莎 訶

[0332b01]
 oṃ suṃ ha ra va jra svā 
金剛廣 唵 僧 訶 羅 跋 日囉 莎 訶

[0332b03]
 oṃ va jra dṛ pha ti ṣṭa
金剛祕 唵 跋 日囉 涅里 荼 底 瑟吒
svā 
莎 訶

[0332b07]
 oṃ va jra a tma ko hāṃ svā
金剛堅 唵 跋 日囉 阿 怛摩 拘 含 莎

[0332b11]
 oṃ va jra sa tva a dhi ṣṭa
金剛尊 唵 跋 日囉 薩 埵縛 阿 地 瑟吒
svā 
莎 訶

[0332b15]
 oṃ va jra da haṃ svā 
金剛甲(吽迦羅金剛藏) 唵 跋 日囉 那 咁 莎 訶

[0332b17]
 oṃ va jra tu ṣye hoḥ svā 
金剛語 唵 跋 日囉 都 使曳 護 莎 訶

[0332b19]
 oṃ va jra saṃ ma ja jaḥ svā 
金剛請 唵 跋 日囉 三 漫 若 若 莎 訶

[0332b21]
 oṃ va jra a ya hi jaḥ svā 
金剛鉤 唵 跋 日囉 阿 夜 兮 若 莎 訶

[0332b23]
 oṃ va jra a hi hūṃ hūṃ svā
金剛索 唵 跋 日囉 阿 奚 吽 吽 莎

[0332b27]
 oṃ va jra he spho ṭa vaṃ svā
金剛鎖 唵 跋 日囉 奚 薩普 吒 鑁 莎

[0332c01]
 oṃ va jra ghaṃ ṭa aḥ aḥ svā 
金剛鈴 唵 跋 日囉 犍 吒 惡 惡 莎 訶

[0332c03]
 oṃ va jra ku śa jaḥ svā 
金剛鐸 唵 跋 日囉 俱 舍 穰 莎 訶

[0332c05]
 oṃ va jra sa tva suṃ gra ha
金剛吟 唵 跋 日囉 薩 埵 僧 伽羅 訶
svā 
莎 訶

[0332c09]
 oṃ va jra sa ra sa ra ru pa
金剛詠 唵 跋 日囉 娑 羅 娑 羅 魯 波
ni svā 
儞 莎 訶

[0332c13]
 oṃ va jra bha ga vaṃ su ra ta
金剛念 唵 跋 日囉 薄 伽 梵 素 喇 多
svā 
莎 訶

[0332c17]
 oṃ va jra ra tna svā 
金剛誦 唵 跋 日囉 喇 怛曩 莎 訶

[0332c19]
 oṃ va jra he śi ru ta ra sau
金剛歌 唵 跋 日囉 奚 室 盧 哆 羅 燥
hya svā 
歌也 莎 訶

[0332c23]
 oṃ va jra he ṣe svā 
金剛舞 唵 跋 日囉 奚 際 莎 訶

[0332c25]
 oṃ va jra ma  ya svā 
金剛戲 唵 跋 日囉 摩 訶 耶 莎 訶

[0332c27]
 oṃ va jra ha sa va ha svā 
金剛笑 唵 跋 日囉 賀 娑 縛 訶 莎 訶

[0332c29]
 oṃ va jra pra ha ra ṇi svā
金剛香 唵 跋 日囉 鉢羅 喝 羅 尼 莎

[0333a03]
 oṃ va jra ka mye svā 
金剛花 唵 跋 日囉 迦 謎 莎 訶

[0333a05]
 oṃ va jra he lo pa śo bhe svā
金剛鬘 唵 跋 日囉 奚 盧 波 輸 鞞 莎

[0333a09]
 oṃ va jra su te  gri svā
金剛燈 唵 跋 日囉 素 底 若 擬哩 莎

[0333a13]
 oṃ va jra a ra gha ya ṇe svā
金剛照 唵 跋 日囉 阿 羅 伽 耶 泥 莎

[0333a17]
 oṃ va jra pa sa dhu da svā 
金剛室 唵 跋 日囉 婆 娑 度 那 莎 訶

[0333a19]
 oṃ va jra sa ma ya sa tva a
金剛藏 唵 跋 日囉 三 昧 耶 薩 埵 阿
svā 
莎 訶

[0333a23]
 oṃ va jra su ga tva ṅgi svā 
金剛雲 唵 跋 日囉 素 揵 蕩 霓 莎 訶

[0333a25]
 oṃ va jra sa tva sa ma ya ma
金剛法 唵 跋 日囉 薩 埵 三 昧 耶 摩
nu pa ra ya svā 
弩 波 羅 耶 莎 訶

[0333a29]
 oṃ va jra  kṣṇa svā 
金剛雨 唵 跋 日囉 帝 乞瑟那 莎 訶

[0333b01]
 oṃ va jra la sa hoḥ svā 
金剛生 唵 跋 日囉 羅 細 護 莎 訶

[0333b03]
 oṃ va jra ya kṣa hūṃ svā 
金剛牙 唵 跋 日囉 藥 乞瑟 吽 莎 訶

[0333b05]
 oṃ va jra a svā 
金剛日 唵 跋 日囉 阿 莎 訶

[0333b07]
 oṃ va jra  tna svā 
金剛色 唵 跋 日囉 阿羅 怛曩 莎 訶

[0333b09]
 oṃ va jra ka rmma svā 
金剛宮 唵 跋 日囉 羯 摩 莎 訶

[0333b11]
 oṃ va jra vi spho ra da ra
金剛城 唵 跋 日囉 弭 塞普 羅 捺 羅
kṣa svā  hūṃ
乞沙 唬吽 莎 訶

[0333b15]
 va jra oṃ ki ra hūṃ pha  svā
金剛[檎-离+土] 唵 跋 日囉 枳 羅 唬吽 泮 莎

[0333b19]
 oṃ va jra sa ra sa ra ka ra
金剛牆 唵 跋 日囉 縒 羅 縒 羅 迦 羅
ya hūṃ svā 
耶 吽 莎 訶

[0333b23]
 oṃ va jra ma  sa ca li svā
金剛網 唵 跋 日囉 摩 訶 薩 者 里 莎

[0333b27]
 oṃ va jra ve śa hoḥ svā 
金剛殿 唵 跋 日囉 尾 賒 護 莎 訶

[0333b29]
 oṃ va jra va jraṃ hūṃ svā 
金剛幢 唵 跋 日囉 跋 折[口*藍] 吽 莎 訶

[0333c01]
 oṃ va jra va jre hūṃ svā 
金剛塔 唵 跋 日囉 跋 折隷 吽 莎 訶

[0333c03]
 oṃ va jra su tu da hūṃ svā 
金剛臺 唵 跋 日囉 素 都 那 吽 莎 訶

[0333c05]
 oṃ va jra dha rma bhi svā 
金剛鏡 唵 跋 日囉 達 摩 費 莎 訶

[0333c07]
 oṃ va jra jvā la hūṃ svā 
金剛水 唵 跋 日囉 入伐 羅 吽 莎 訶

[0333c09]
 oṃ va jra ka rmma svā 
金剛際 唵 跋 日囉 羯 摩 莎 訶

[0333c11]
 oṃ va jra ye tu svā 
金剛輪 唵 跋 日囉 曳 都 莎 訶

[0333c13]
 oṃ va jra a rthā pra da
金剛光 唵 跋 日囉 遏 利他 鉢栗 那
svā 
莎 訶

[0333c17]
 oṃ va jra pa śa hūṃ svā
金剛焰摩德迦 唵 跋 日囉 波 舍 吽 莎

[0333c21]
 oṃ va jra saṃ dhi ya si ddhā svā
金剛業 唵 跋 日囉 散 地 耶 悉 多 莎

[0333c25]
 oṃ va jra ti jñā svā 
金剛定 唵 跋 日囉 底 穰 莎 訶

[0333c27]
 oṃ va jra tu he svā 
金剛慧 唵 跋 日囉 都 計 莎 訶

[0333c29]
 oṃ va jra dha rmma svā 
金剛忍 唵 跋 日囉 達 里摩 莎 訶

[0334a01]
 oṃ va jra a ra ye svā 
金剛力 唵 跋 日囉 阿 羅 曳 莎 訶

[0334a03]
 oṃ va jra ha sa ya svā 
金剛願 唵 跋 日囉 賀 娑 耶 莎 訶

[0334a05]
 oṃ va jra gi te ye svā 
金剛因 唵 跋 日囉 擬 提 曳 莎 訶

[0334a07]
 oṃ va jra pu ṣpe svā 
金剛緣 唵 跋 日囉 補 瑟鞞 莎 訶

[0334a09]
 oṃ va jra dhu pe ri svā 
金剛論 唵 跋 日囉 杜 鞞 里 莎 訶

[0334a11]
 oṃ va jra spho  svā 
金剛義 唵 跋 日囉 薩部 吒 莎 訶

[0334a13]
 oṃ va jra sa ṣa ya svā 
金剛淨 唵 跋 日囉 薩 沙 耶 莎 訶

[0334a15]
 oṃ va jra da na ye svā 
金剛受 唵 跋 日囉 怛 那 曳 莎 訶

[0334a17]
 oṃ va jra si dvi ya svā 
金剛手 唵 跋 日囉 悉 地 耶 莎 訶

[0334a19]
 oṃ va jra ka rmma si dvi svā 
金剛錫 唵 跋 日囉 羯 磨 悉 地 沙 訶

[0334a21]
 oṃ va jra a raṃ svā 
金剛傘 唵 跋 日囉 阿 藍 莎 訶

[0334a23]
  svā tu dṛ tu svā 
金剛身 唵 跋 日囉 怛里 都 莎 訶

[0334a25]
 oṃ va jra sa ta ri svā 
金剛禪 唵 跋 日囉 薩 埵 里 莎 訶

[0334a27]
 oṃ va jra a mo gha si dvi svā
金剛剎 唵 跋 日囉 阿 目 佉 悉 地 莎

[0334b01]
 oṃ va jra ma ṇi dha ri pha 
金剛仙 唵 跋 日囉 摩 尼 達 里 泮 吒
svā 
莎 訶

[0334b05]
 oṃ va jra mu dṛ de svā 
金剛印 唵 跋 日囉 姥 涅里 提 莎 訶

[0334b07]
 oṃ va jra tma ko haṃ svā 
金剛埵 唵 跋 日囉 怛摩 句 痕 莎 訶

[0334b09]
 oṃ va jra ja ga ri svā 
金剛山 唵 跋 日囉 若 蘗 里 莎 訶

[0334b11]
 oṃ va jra ki ri ki ri hūṃ
金剛忿怒王 唵 跋 日囉 枳 里 枳里 唬吽
svā 
莎 訶

[0334b15]
 oṃ va jra tra  svā 
金剛縛 唵 跋 日囉 怛羅 吒 莎 訶

[0334b17]
 oṃ va jra ṣe da yaṃ svā 
金剛杵 唵 跋 日囉 瑟 那 琰 莎 訶

[0334b19]
 oṃ va jra bo dhi ci tma svā
金剛場 唵 跋 日囉 菩 提 悉 怛摩 莎

[0334b23]
 oṃ va jra a da sa ta ri svā
金剛地 唵 跋 日囉 阿 那 薩 埵 里 莎

[0334b27]
 oṃ va jra ma ṇi a su kha svā
金剛寶 唵 跋 日囉 摩 儞 阿 素 佉 莎

[0334c01]
 oṃ va jra ga bhe svā 
金剛覺 唵 跋 日囉 揭 鞞 莎 訶

[0334c03]
 oṃ va jra ka rmma svā 
金剛劍 唵 跋 日囉 羯 喇磨 莎 訶

[0334c05]
 oṃ va jra a kṣā bhi ri svā 
金剛利 唵 跋 日囉 阿 閦 鞞 里 莎 訶

[0334c07]
 oṃ va jra na gha ṭa svā 
金剛拳 唵 跋 日囉 那 伽 吒 莎 訶

[0334c09]
 oṃ va jra ra kṣa haṃ svā 
金剛箭 唵 跋 日囉 羅 乞叉 含 莎 訶

[0334c11]
 oṃ va jra ma ni sa tva svā 
金剛磬 唵 跋 日囉 摩 儞 薩 埵 莎 訶

[0334c13]
 oṃ va jra haṃ haṃ haṃ ho bha ga
金剛渠 唵 跋 日囉 含 含 含 護 薄 伽
vaṃ svā 
梵 莎 訶

[0334c17]
 oṃ va jra tu laṃ ga te svā 
金剛瓶 唵 跋 日囉 都 浪 揭 提 莎 訶

[0334c19]
 oṃ va jra a dhi ri svā 
金剛主 唵 跋 日囉 阿 姪 力 莎 訶

[0334c21]
 oṃ va jra dṛ te kṛṭ svā
金剛聲 唵 跋 日囉 涅里 帝 訖里吒 莎

[0334c25]
 oṃ va jra gi ddho gi ddhe hūṃ svā
金剛子 唵 跋 日囉 擬 提 擬 提 吽 莎

[0334c29]
 oṃ va jra ha ha ha hūṃ hūṃ
金剛姥 唵 跋 日羅 呵 呵 呵 唬吽 唬
hūṃ svā 
吽 莎 訶

[0335a03] 佛告金剛密菩薩摩訶薩。說此金剛尊悉地印契及密言字。住大寂靜遠離一切心。於月愛三昧白毫輪中。次第觀照分明普現。一切如來金剛大摩尼如意之寶。同一法性一真法界一味如如。不來不去無相無為。清淨法身照圓寂海。

 如是八百金剛句 本從三昧一法生
 觀照真如不二門 得入如來圓寂海
 善知出句及入句 瑜伽悉地諸儀式
 菩提萬行剎那修 永離無始諸迷惑
 八萬四千妙法門 一字真言印契入
 恒沙功德不可算 廣度眾生無限極
 人空法空自性空 一真法界本來空
 十方調御諸等覺 咸依如是金剛句
 一句一契一真言 先從心輪頂上布
 兩肩左右耳雙尖 白毫髮際眉間注
 頸上二頰人中相 脣齒眼腭咽喉中
 兩臂十指波羅蜜 胸前背後二雙足
 臍輪次上金剛宮 心王明月藏中住
 珠幢寶傘遍莊嚴 無相無來亦無去
 二目蓮華金剛燈 喜戲塗香鼻根處
 安坐悉地金剛輪 清淨光明如滿月
 如是身心一百八 次第觀想令明淨
 頓悟祕密菩提契 自在遊行涅槃路
 安立世間悉地竟 然依灌頂作持誦
 真是如來勝生子 滿足清白一乘法
 天魔軍眾見是人 合掌稱云救世者
 復言金剛不動智 究竟成佛法身處
 瑜伽勝義品中說 瞻仰由如世導師
 傳薄伽梵祕密門 八部龍天咸敬仰
 欲行欲坐念誦時 出淨入淨語言相
 口含金色跋折囉 二目麼吒除宿障
 恒思明月鏡中坐 廓周法界虛空量
 心得自在無去來 功德常行普迴向

入法身觀門

 稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛頂
 於大法界道場中 一心觀想分明見
 妙高殊特大希有 神通聖力登其上
 遍觀十方諸佛剎 如在掌內摩尼珠
 悟此三昧首楞嚴 安住如來吉祥地
 稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛王
 自在光明寂滅海 十方善覺稱無上
 恒沙功德悉圓滿 無相清淨等真空
 悟此三昧菩提契 安住如來吉祥地
 稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛峯
 頂相無邊不可見 超出十方世界海
 千巖萬谷摩尼寶 映現瑠璃水精器
 悟此三昧萬像寶 安住如來吉祥地
 稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛命
 壽量無窮不可算 水鳥樹林極樂地
 人於花內颯然生 鳥出珠中法音詠
 菩薩沐浴金沙水 一念十方受記竟
 悟此速疾不退觀 安住如來吉祥地
 稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛座
 海印恒沙悉地寶 無邊善逝登其上
 圓光法界無障礙 如觀水月鏡中像
 師子頂戴滿虛空 七寶金蓮珠傘帳
 悟此三昧悉地契 安住如來吉祥地
 稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛身
 廓周法界無邊量 隨方應現滿虛空
 能以一身為多身 復現多身一身相
 有身有相權來化 非身非相是無為
 悟此三昧涅槃宮 得入如來吉祥地

[0335c08] 毘盧遮那悉地流出相應句陀羅尼。

[0335c09]
na maḥ sa rva ta thā ga te bhyu vi
南 麼 薩 婆 怛 他(引) 蘖 帝 [口*驃](毘庾反)(一) 微
śva mu khe bhyaḥ sa rva thā a ā
濕嚩(二合) 目 契 弊(毘也反) 薩 婆 他 阿 阿(引)
aṃ aḥ
暗 噁(四)

[0335c15] 靈雲校本末云 貞享三年五月三日校了 淨嚴(四十八載)


【經文資訊】大正藏第 18 冊 No. 0877 金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo