Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_474 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第474卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 474 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第四百七十四

第二分實際品第七十八之二

[0398c10] 「善現當知!如有如來、應、正等覺化作四眾,所謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦,假使化佛或經一劫或一劫餘為彼四眾宣說正法,於意云何?如是化眾頗有能得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提,或得無上正等菩提記不?」

[0398c15] 善現對曰:「不也!世尊!何以故?是諸化眾都無實事,非無實法可有得果、可得受記。」

[0398c17] 佛告善現:「諸法亦爾,皆本性空都無實事,於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法,可令證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提,或得受無上正等菩提記?

[0398c21] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說空法,而諸有情實不可得,哀愍彼墮顛倒法故,拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別,無分別者無顛倒故,若有分別則有顛倒,彼等流故。

[0398c25] 「善現當知!顛倒即是無顛倒法,無顛倒中無我、無有情,廣說乃至無知者、無見者,亦無色、受、想、行、識,亦無眼處乃至意處,亦無色處乃至法處,亦無眼界乃至意界,亦無色界乃至法界,亦無眼識界乃至意識界,亦無眼觸乃至意觸,亦無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,亦無地界乃至識界,亦無因緣乃至增上緣,亦無從緣所生諸法,亦無無明乃至老死,亦無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,亦無內空乃至無性自性空,亦無真如乃至不思議界,亦無苦、集、滅、道聖諦,亦無四念住乃至八聖道支,亦無四靜慮、四無量、四無色定,亦無八解脫乃至十遍處,亦無空、無相、無願解脫門,亦無淨觀地乃至如來地,亦無極喜地乃至法雲地,亦無一切陀羅尼門、三摩地門,亦無五眼、六神通,亦無如來十力乃至十八佛不共法,亦無三十二大士相、八十隨好,亦無無忘失法、恒住捨性,亦無一切智、道相智、一切相智,亦無預流果乃至獨覺菩提,亦無一切菩薩摩訶薩行,亦無諸佛無上正等菩提。

[0399a17] 「善現!此無所有即本性空,諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,安住此中見諸有情墮顛倒想,方便善巧令得解脫,謂令解脫無我我想、無有情有情想,廣說乃至無知者知者想、無見者見者想,亦令解脫無常常想、無樂樂想、無我我想、不淨淨想,亦令解脫無色、受、想、行、識色、受、想、行、識想,亦令解脫無眼處乃至意處眼處乃至意處想,亦令解脫無色處乃至法處色處乃至法處想,亦令解脫無眼界乃至意界眼界乃至意界想,亦令解脫無色界乃至法界色界乃至法界想,亦令解脫無眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界想,亦令解脫無眼觸乃至意觸眼觸乃至意觸想,亦令解脫無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想,亦令解脫無地界乃至識界地界乃至識界想,亦令解脫無因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣想,亦令解脫無從緣所生諸法從緣所生諸法想,亦令解脫無無明乃至老死無明乃至老死想,亦令解脫無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多想,亦令解脫無內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空想,亦令解脫無真如乃至不思議界真如乃至不思議界想,亦令解脫無苦、集、滅、道聖諦苦、集、滅、道聖諦想,亦令解脫無四念住至八聖道支四念住乃至八聖道支想,亦令解脫無四靜慮、四無量、四無色定四靜慮、四無量、四無色定想,亦令解脫無八解脫乃至十遍處八解脫乃至十遍處想,亦令解脫無空、無相、無願解脫門空、無相、無願解脫門想,亦令解脫無淨觀地乃至如來地淨觀地乃至如來地想,亦令解脫無極喜地乃至法雲地極喜地乃至法雲地想,亦令解脫無一切陀羅尼門、三摩地門一切陀羅尼門、三摩地門想,亦令解脫無五眼、六神通五眼、六神通想,亦令解脫無如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法想,亦令解脫無三十二大士相、八十隨好三十二大士相、八十隨好想,亦令解脫無無忘失法、恒住捨性無忘失法、恒住捨性想,亦令解脫無一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智想,亦令解脫無預流果乃至獨覺菩提預流果乃至獨覺菩提想,亦令解脫無一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行想,亦令解脫無諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提想,亦令解脫五取蘊等諸有漏法,亦令解脫四念住等諸無漏法。所以者何?四念住等諸無漏法,非如勝義無生無滅、無相無為、無戲論無分別,是故亦應解脫。彼法真勝義者即本性空,此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。

[0399c10] 「善現當知!此中無我乃至見者可得,亦無色乃至識可得,亦無眼處乃至意處可得,亦無色處乃至法處可得,亦無眼界乃至意界可得,亦無色界乃至法界可得,亦無眼識界乃至意識界可得,亦無眼觸乃至意觸可得,亦無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受可得,亦無地界乃至識界可得,亦無因緣乃至增上緣可得,亦無從緣所生諸法可得,亦無無明乃至老死可得,亦無布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多可得,亦無內空乃至無性自性空可得,亦無真如乃至不思議界可得,亦無苦、集、滅、道聖諦可得,亦無四念住乃至八聖道支可得,亦無四靜慮、四無量、四無色定可得,亦無八解脫乃至十遍處可得,亦無空、無相、無願解脫門可得,亦無淨觀地乃至如來地可得,亦無極喜地乃至法雲地可得,亦無一切陀羅尼門、三摩地門可得,亦無五眼、六神通可得,亦無如來十力乃至十八佛不共法可得,亦無三十二大士相、八十隨好可得,亦無無忘失法、恒住捨性可得,亦無一切智、道相智、一切相智可得,亦無預流果乃至獨覺菩提可得,亦無一切菩薩摩訶薩行可得,亦無諸佛無上正等菩提可得。

[0400a04] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故求趣無上正等菩提,但為諸法本性空故求趣無上正等菩提。是本性空前、後、中際常本性空,未曾不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多,為欲度脫諸有情類執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時,即得一切道,謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若諸佛道。

[0400a12] 「善現當知!是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已,便能成熟所化有情,亦能嚴淨所求佛土,留諸壽行趣證無上正等菩提。既證無上正等菩提,能令佛眼常無斷壞。何謂佛眼?謂本性空。過去未來現在諸佛住十方界為諸有情宣說正法,無不皆以此本性空而為佛眼。

[0400a18] 「善現當知!定無諸佛離本性空而出世者,諸佛出世無不皆說本性空義,所化有情要聞佛說本性空理,乃入聖道得聖道果,離本性空無別方便。

[0400a21] 「是故,善現!諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提,應正安住本性空理,修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理,修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行,終不退失一切智智,常能利樂一切有情。」

[0400a26] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!諸菩薩摩訶薩甚為希有,雖行一切法皆本性空,而於本性空常無失壞,謂不執色乃至識異本性空,亦不執眼處乃至意處異本性空,亦不執色處乃至法處異本性空,亦不執眼界乃至意界異本性空,亦不執色界乃至法界異本性空,亦不執眼識界乃至意識界異本性空,亦不執眼觸乃至意觸異本性空,亦不執眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受異本性空,亦不執地界乃至識界異本性空,亦不執因緣乃至增上緣異本性空,亦不執從緣所生諸法異本性空,亦不執無明乃至老死異本性空,亦不執布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多異本性空,亦不執內空乃至無性自性空異本性空,亦不執真如乃至不思議界異本性空,亦不執苦、集、滅、道聖諦異本性空,亦不執四念住乃至八聖道支異本性空,亦不執四靜慮、四無量、四無色定異本性空,亦不執八解脫乃至十遍處異本性空,亦不執空、無相、無願解脫門異本性空,亦不執淨觀地乃至如來地異本性空,亦不執極喜地乃至法雲地異本性空,亦不執一切陀羅尼門、三摩地門異本性空,亦不執五眼、六神通異本性空,亦不執如來十力乃至十八佛不共法異本性空,亦不執三十二大士相、八十隨好異本性空,亦不執無忘失法、恒住捨性異本性空,亦不執一切智、道相智、一切相智異本性空,亦不執預流果乃至獨覺菩提異本性空,亦不執一切菩薩摩訶薩行異本性空,亦不執諸佛無上正等菩提異本性空。

[0400b27] 「世尊!色即是本性空,本性空即是色,如是乃至諸佛無上正等菩提即是本性空,本性空即是諸佛無上正等菩提。」

[0400b29] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有,雖行一切法皆本性空,而於本性空常無失壞。

[0400c03] 「善現當知!色不異本性空,本性空不異色,色即是本性空,本性空即是色,如是乃至諸佛無上正等菩提不異本性空,本性空不異諸佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩提即是本性空,本性空即是諸佛無上正等菩提。

[0400c08] 「善現當知!若色異本性空,本性空異色,色非本性空,本性空非色,如是乃至諸佛無上正等菩提異本性空,本性空異諸佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩提非本性空,本性空非諸佛無上正等菩提者,則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,不應觀一切法皆本性空,亦不應能證得一切智智。以色不異本性空,本性空不異色,色即是本性空,本性空即是色,如是乃至諸佛無上正等菩提不異本性空,本性空不異諸佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩提即是本性空,本性空即是諸佛無上正等菩提故,諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,觀一切法皆本性空,而能證得一切智智。所以者何?離本性空無有一法是實、是常、可壞、可斷,本性空中亦無一法是實、是常、可壞、可斷,但諸愚夫迷謬顛倒起別異想,謂分別色異本性空,或分別受、想、行、識異本性空,如是乃至或分別一切菩薩摩訶薩行異本性空,或分別諸佛無上正等菩提異本性空。是諸愚夫分別諸法與本性空有差別故,不如實知色,不如實知受、想、行、識。由不知故便執著色,執著受、想、行、識。由執著故便於色計我、我所,於受、想、行、識計我、我所。由妄計故著內外物,受後身色、受、想、行、識,由此不能解脫諸趣生老病死愁憂苦惱,往來三有輪轉無窮。

[0401a04] 「由此因緣,諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多,行深般若波羅蜜多,不執受色,亦不壞色若空不空;不執受受、想、行、識,亦不壞受、想、行、識若空不空。如是乃至不執受一切菩薩摩訶薩行,亦不壞一切菩薩摩訶薩行若空若不空;不執受諸佛無上正等菩提,亦不壞諸佛無上正等菩提若空若不空。所以者何?色不壞空,空不壞色,謂此是色,此是空;受、想、行、識不壞空,空不壞受、想、行、識,謂此是受、想、行、識,此是空。如是乃至一切菩薩摩訶薩行不壞空,空不壞一切菩薩摩訶薩行,謂此是一切菩薩摩訶薩行,此是空;諸佛無上正等菩提不壞空,空不壞諸佛無上正等菩提,謂此是諸佛無上正等菩提,此是空。譬如虛空不壞虛空,內虛空界不壞外虛空界,外虛空界不壞內虛空界。如是,善現!色不壞空,空不壞色;受、想、行、識不壞空,空不壞受、想、行、識。所以者何?如是諸法俱無自性,不可分別,謂此是空,此是不空。如是乃至一切菩薩摩訶薩行不壞空,空不壞一切菩薩摩訶薩行;諸佛無上正等菩提不壞空,空不壞諸佛無上正等菩提。所以者何?如是諸法俱無自性,不可分別,謂此是空,此是不空。」

[0401a28] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若一切法皆本性空,都無差別,諸菩薩摩訶薩為住何處發趣無上正等菩提?諸佛無上正等菩提無二行相,非二行相能證無上正等菩提,唯願世尊哀愍為說!」

[0401b03] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。諸佛無上正等菩提無二行相,非二行相能證無上正等菩提。所以者何?菩提無二亦無分別,若於菩提行於二相有分別者,必不能證所求無上正等菩提。

[0401b07] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相,亦不分別,都無所住,發趣無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩於一切法不行二相,亦不分別,都無所行,則能證得所求無上正等菩提。

[0401b11] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提,非行二相而能證得。諸菩薩摩訶薩所有菩提都無所行,謂不於色行,亦不於受、想、行、識行,如是乃至不於一切菩薩摩訶薩行行,亦不於諸佛無上正等菩提行。所以者何?諸菩薩摩訶薩所有菩提,不緣名聲執我、我所,謂不作是念:『我行於色,我行於受、想、行、識。』如是乃至不作是念:『我行於一切菩薩摩訶薩行,我行於諸佛無上正等菩提。』

[0401b20] 「復次,善現!諸菩薩摩訶薩所有菩提,非取故行,非捨故行。」

[0401b21] 具壽善現白言:「世尊!若菩薩摩訶薩所有菩提,非取故行,非捨故行,諸菩薩摩訶薩所有菩提當何處行?」

[0401b23] 告善現:「於意云何?如來化身所有菩提當何處行?為取故行?為捨故行?」

[0401b25] 善現對曰:「不也!世尊!如來化身實無所有,如何可說所有菩提有所行處若取、若捨?」

[0401b27] 佛告善現:「於意云何?諸阿羅漢夢中菩提當何處行?為取故行?為捨故行?」

[0401b29] 善現對曰:「不也!世尊!諸阿羅漢諸漏永盡,惛沈睡眠蓋纏俱滅,畢竟無夢,云何當有夢中菩提有所行處若取、若捨?」

[0401c02] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。諸阿羅漢畢竟無夢,惛沈睡眠分別盡故,諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多,所有菩提亦復如是,非取故行,非捨故行,都無行處,達一切法本性空故。」

[0401c06] 具壽善現復白佛言:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多所有菩提,非取故行,非捨故行,都無行處,謂不行於色,亦不行於受、想、行、識,如是乃至不行於一切菩薩摩訶薩行,亦不行於諸佛無上正等菩提者,豈不菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故,不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,不行內空乃至無性自性空,不行真如乃至不思議界,不行苦、集、滅、道聖諦,不行四念住乃至八聖道支,不行四靜慮、四無量、四無色定,不行八解脫乃至十遍處,不行空、無相、無願解脫門,不行極喜地乃至法雲地,不行一切陀羅尼門、三摩地門,不行五眼、六神通,不行如來十力乃至十八佛不共法,不行三十二大士相、八十隨好,不行無忘失法、恒住捨性,不行一切智、道相智、一切相智,不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土,而得無上正等菩提?」

[0401c23] 佛告善現:「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處,而諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故,要行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,如是乃至要行一切智、道相智、一切相智,要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土,乃得無上正等菩提。」

[0401c28] 具壽善現復白佛言:「諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處,將無菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故,不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多久修令滿,如是乃至不住一切智、道相智、一切相智久修令滿,不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿,而得無上正等菩提?」

[0402a05] 佛告善現:「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處,而諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故,要住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多久修令滿,如是乃至要住一切智、道相智、一切相智久修令滿,要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿,乃得無上正等菩提。善現當知!若菩薩摩訶薩修諸善根未總圓滿,終不能得所求無上正等菩提。

[0402a13] 「善現當知!若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提,應住色本性空,應住受、想、行、識本性空,如是乃至應住一切菩薩摩訶薩行本性空,應住諸佛無上正等菩提本性空,應住一切法本性空,應住一切有情本性空,修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多令得圓滿,如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圓滿,修行菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土令圓滿已,便得無上正等菩提。

[0402a22] 「善現當知!是一切法本性空理及諸有情本性空理,最極寂靜,無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果、能現觀。

[0402a25] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩依世俗故,說修般若波羅蜜多,如實了知本性空已,證得無上正等菩提,不依勝義。所以者何?真勝義中無色可得,亦無受、想、行、識可得,如是乃至無一切菩薩摩訶薩行可得,亦無諸佛無上正等菩提可得;無行一切菩薩摩訶薩行者可得,亦無行諸佛無上正等菩提者可得。善現!如是諸法皆依世俗言說施設,不依勝義。

[0402b04] 「善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多,從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行,而於此心都無所得,於諸有情亦無所得,於大菩提亦無所得,於佛、菩薩亦無所得,以一切法、一切有情不可得故。」

[0402b09] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若一切法都無所有,皆不可得,云何菩薩摩訶薩行菩提行?云何能得所求無上正等菩提?誰行菩提行?誰復能證得?」

[0402b12] 佛告善現:「於意云何?汝於先時依止斷界,斷諸煩惱得無漏根,住無間定得預流果,次一來果,次不還果,後阿羅漢果,汝於彼時頗見有情若心、若道、若諸道果有可得不?」

[0402b16] 善現對曰:「不也!世尊!」

[0402b16] 佛告善現:「若汝彼時依止斷界,斷諸煩惱得無漏根,於有情心、道及道果都無所得,云何言得阿羅漢果?」

[0402b18] 善現對曰:「依世俗說,不依勝義。」

[0402b19] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是,依世俗說行菩提道及得無上正等菩提,不依勝義。

[0402b22] 「善現當知!依世俗故假說有色、受、想、行、識,如是乃至依世俗故假說有一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提,依世俗故假說有情、菩薩、諸佛,不依勝義。

[0402b25] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損,以一切法本性空故。

[0402b27] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩於一切法,觀本性空尚不可得,況初發心而有可得!最初發心尚不可得,況修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而有可得!況住內空乃至無性自性空而有可得!況住真如乃至不思議界而有可得!況住苦、集、滅、道聖諦而有可得!況修四念住乃至八聖道支而有可得!況修四靜慮、四無量、四無色定而有可得!況修八解脫乃至十遍處而有可得!況修空、無相、無願解脫門而有可得!況修極喜地乃至法雲地而有可得!況修一切陀羅尼門、三摩地門而有可得!況修五眼、六神通而有可得!況修如來十力乃至十八佛不共法而有可得!況修三十二大士相、八十隨好而有可得!況修無忘失法、恒住捨性而有可得!況修一切智、道相智、一切相智而有可得!況修一切菩薩摩訶薩行而有可得!況修諸佛無上正等菩提而有可得!

[0402c15] 「善現!諸菩薩摩訶薩於所修住一切佛法若有所得,無有是處。如是,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多,方便修行大菩提行,證得無上正等菩提,利樂有情常無間斷。」

第二分無闕品第七十九之一

[0402c21] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩雖勤精進修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,安住內空乃至無性自性空,安住真如乃至不思議界,安住苦、集、滅、道聖諦,修行四念住乃至八聖道支,修行四靜慮、四無量、四無色定,修行八解脫乃至十遍處,修行空、無相、無願解脫門,修行極喜地乃至法雲地,修行一切陀羅尼門、三摩地門,修行五眼、六神通,修行如來十力乃至十八佛不共法,修行三十二大士相、八十隨好,修行無忘失法、恒住捨性,修行一切智、道相智、一切相智,修行一切菩薩摩訶薩行,修行諸佛無上正等菩提,若菩提道修未圓滿,不能證得所求無上正等菩提。世尊!云何菩薩摩訶薩修菩提道令得圓滿,能證無上正等菩提?」

[0403a06] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,具足方便善巧,由此方便善巧力故,修行布施波羅蜜多時,不得布施,不得施者,不得受者,亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多,是菩薩摩訶薩如是施時,能具照明三菩提道,修菩提道速能成就。如是,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多,方便善巧修菩提道令得圓滿,能證無上正等菩提。如是,善現!若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,具足殊勝方便善巧,由此方便善巧力故,修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,廣說乃至修行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提,隨其所應皆當廣說。」

[0403a20] 爾時,具壽舍利子白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,勇猛正勤修菩提道?」

[0403a22] 佛告舍利子:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧,不和合色、受、想、行、識,不離散色、受、想、行、識;不和合眼處乃至意處,不離散眼處乃至意處;不和合色處乃至法處,不離散色處乃至法處;不和合眼界乃至意界,不離散眼界乃至意界;不和合色界乃至法界,不離散色界乃至法界;不和合眼識界乃至意識界,不離散眼識界乃至意識界;不和合眼觸乃至意觸,不離散眼觸乃至意觸;不和合眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,不離散眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受;不和合地界乃至識界,不離散地界乃至識界;不和合因緣乃至增上緣,不離散因緣乃至增上緣;不和合從緣所生諸法,不離散從緣所生諸法;不和合無明乃至老死,不離散無明乃至老死。所以者何?如是諸法皆無自性可合、離故。

[0403b09] 「舍利子!若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧,不和合布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,不離散布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多;不和合內空乃至無性自性空,不離散內空乃至無性自性空;不和合真如乃至不思議界,不離散真如乃至不思議界;不和合苦、集、滅、道聖諦,不離散苦、集、滅、道聖諦;不和合四念住乃至八聖道支,不離散四念住乃至八聖道支;不和合四靜慮、四無量、四無色定,不離散四靜慮、四無量、四無色定;不和合八解脫乃至十遍處,不離散八解脫乃至十遍處;不和合空、無相、無願解脫門,不離散空、無相、無願解脫門;不和合淨觀地乃至如來地,不離散淨觀地乃至如來地;不和合極喜地乃至法雲地,不離散極喜地乃至法雲地;不和合一切陀羅尼門、三摩地門,不離散一切陀羅尼門、三摩地門;不和合五眼、六神通,不離散五眼、六神通;不和合如來十力乃至十八佛不共法,不離散如來十力乃至十八佛不共法;不和合三十二大士相、八十隨好,不離散三十二大士相、八十隨好;不和合無忘失法、恒住捨性,不離散無忘失法、恒住捨性;不和合一切智、道相智、一切相智,不離散一切智、道相智、一切相智;不和合預流果乃至獨覺菩提,不離散預流果乃至獨覺菩提;不和合一切菩薩摩訶薩行,不離散一切菩薩摩訶薩行;不和合諸佛無上正等菩提,不離散諸佛無上正等菩提。所以者何?如是諸法皆無自性可合、離故。

[0403c09] 「如是,舍利子!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,勇猛正勤修菩提道。」

[0403c11] 時,舍利子復白佛言:「若一切法都無自性可合、離者,云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多於中修學?世尊!若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多,終不能得所求無上正等菩提。」

[0403c15] 佛告舍利子:「如是!如是!如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多,終不能得所求無上正等菩提。舍利子!諸菩薩摩訶薩要學般若波羅蜜多,乃能證得所求無上正等菩提。舍利子!諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提,要有方便善巧乃能證得,非無方便善巧而能證得。

[0403c21] 「舍利子!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,若見有法自性可得則應可取,不見有法自性可得當何所取?所謂不取此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多,此是色乃至識,此是眼處乃至意處,此是色處乃至法處,此是眼界乃至意界,此是色界乃至法界,此是眼識界乃至意識界,此是眼觸乃至意觸,此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,此是地界乃至識界,此是因緣乃至增上緣,此是從緣所生諸法,此是無明乃至老死,此是內空乃至無性自性空,此是真如乃至不思議界,此是苦、集、滅、道聖諦,此是四念住乃至八聖道支,此是四靜慮、四無量、四無色定,此是八解脫乃至十遍處,此是空、無相、無願解脫門,此是淨觀地乃至如來地,此是極喜地乃至法雲地,此是一切陀羅尼門、三摩地門,此是五眼、六神通,此是如來十力乃至十八佛不共法,此是三十二大士相、八十隨好,此是無忘失法、恒住捨性,此是一切智、道相智、一切相智,此是預流果乃至獨覺菩提,此是一切菩薩摩訶薩行,此是諸佛無上正等菩提,此是異生、此是聲聞、此是獨覺、此是菩薩、此是如來。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十四


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo