Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_137 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第137卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 137 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

初分校量功德品第三十之三十五

[0743b23] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說八解脫若常若無常,說八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;說八解脫若樂若苦,說八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;說八解脫若我若無我,說八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;說八解脫若淨若不淨,說八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求八解脫若常若無常,應求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;應求八解脫若樂若苦,應求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;應求八解脫若我若無我,應求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;應求八解脫若淨若不淨,應求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0743c09] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求八解脫若常若無常,求八勝處、九次第定、十遍處若常若無常;求八解脫若樂若苦,求八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦;求八解脫若我若無我,求八勝處、九次第定、十遍處若我若無我;求八解脫若淨若不淨,求八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0743c20] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說四念住若常若無常,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常;說四念住若樂若苦,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若樂若苦;說四念住若我若無我,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若我若無我;說四念住若淨若不淨,說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求四念住若常若無常,應求四正斷乃至八聖道支若常若無常;應求四念住若樂若苦,應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦;應求四念住若我若無我,應求四正斷乃至八聖道支若我若無我;應求四念住若淨若不淨,應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0744a08] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求四念住若常若無常,求四正斷乃至八聖道支若常若無常;求四念住若樂若苦,求四正斷乃至八聖道支若樂若苦;求四念住若我若無我,求四正斷乃至八聖道支若我若無我;求四念住若淨若不淨,求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0744a18] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說空解脫門若常若無常,說無相、無願解脫門若常若無常;說空解脫門若樂若苦,說無相、無願解脫門若樂若苦;說空解脫門若我若無我,說無相、無願解脫門若我若無我;說空解脫門若淨若不淨,說無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求空解脫門若常若無常,應求無相、無願解脫門若常若無常;應求空解脫門若樂若苦,應求無相、無願解脫門若樂若苦;應求空解脫門若我若無我,應求無相、無願解脫門若我若無我;應求空解脫門若淨若不淨,應求無相、無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0744b04] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求空解脫門若常若無常,求無相、無願解脫門若常若無常;求空解脫門若樂若苦,求無相、無願解脫門若樂若苦;求空解脫門若我若無我,求無相、無願解脫門若我若無我;求空解脫門若淨若不淨,求無相、無願解脫門若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0744b13] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說五眼若常若無常,說六神通若常若無常;說五眼若樂若苦,說六神通若樂若苦;說五眼若我若無我,說六神通若我若無我;說五眼若淨若不淨,說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求五眼若常若無常,應求六神通若常若無常;應求五眼若樂若苦,應求六神通若樂若苦;應求五眼若我若無我,應求六神通若我無我;應求五眼若淨若不淨,應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0744b25] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求五眼若常若無常,求六神通若常若無常;求五眼若樂若苦,求六神通若樂若苦;求五眼若我若無我,求六神通若我若無我;求五眼若淨若不淨,求六神通若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0744c04] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說佛十力若常若無常,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常;說佛十力若樂若苦,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若樂若苦;說佛十力若我若無我,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若我若無我;說佛十力若淨若不淨,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求佛十力若常若無常,應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常;應求佛十力若樂若苦,應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦;應求佛十力若我若無我,應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我;應求佛十力若淨若不淨,應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0744c23] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求佛十力若常若無常,求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常;求佛十力若樂若苦,求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦;求佛十力若我若無我,求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我;求佛十力若淨若不淨,求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0745a04] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說無忘失法若常若無常,說恒住捨性若常若無常;說無忘失法若樂若苦,說恒住捨性若樂若苦;說無忘失法若我若無我,說恒住捨性若我若無我;說無忘失法若淨若不淨,說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求無忘失法若常若無常,應求恒住捨性若常若無常;應求無忘失法若樂若苦,應求恒住捨性若樂若苦;應求無忘失法若我若無我,應求恒住捨性若我若無我;應求無忘失法若淨若不淨,應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0745a17] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求無忘失法若常若無常,求恒住捨性若常若無常;求無忘失法若樂若苦,求恒住捨性若樂若苦;求無忘失法若我若無我,求恒住捨性若我若無我;求無忘失法若淨若不淨,求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0745a26] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切智若常若無常,說道相智、一切相智若常若無常;說一切智若樂若苦,說道相智、一切相智若樂若苦;說一切智若我若無我,說道相智、一切相智若我若無我;說一切智若淨若不淨,說道相智、一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求一切智若常若無常,應求道相智、一切相智若常若無常;應求一切智若樂若苦,應求道相智、一切相智若樂若苦;應求一切智若我若無我,應求道相智、一切相智若我若無我;應求一切智若淨若不淨,應求道相智、一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0745b11] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切智若常若無常,求道相智、一切相智若常若無常;求一切智若樂若苦,求道相智、一切相智若樂若苦;求一切智若我若無我,求道相智、一切相智若我若無我;求一切智若淨若不淨,求道相智、一切相智若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0745b21] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切陀羅尼門若常若無常,說一切三摩地門若常若無常;說一切陀羅尼門若樂若苦,說一切三摩地門若樂若苦;說一切陀羅尼門若我若無我,說一切三摩地門若我若無我;說一切陀羅尼門若淨若不淨,說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求一切陀羅尼門若常若無常,應求一切三摩地門若常若無常;應求一切陀羅尼門若樂若苦,應求一切三摩地門若樂若苦;應求一切陀羅尼門若我若無我,應求一切三摩地門若我若無我;應求一切陀羅尼門若淨若不淨,應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0745c07] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切陀羅尼門若常若無常,求一切三摩地門若常若無常;求一切陀羅尼門若樂若苦,求一切三摩地門若樂若苦;求一切陀羅尼門若我若無我,求一切三摩地門若我若無我;求一切陀羅尼門若淨若不淨,求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0745c17] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說預流向預流果若常若無常,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若常若無常;說預流向預流果若樂若苦,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦;說預流向預流果若我若無我,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若我若無我;說預流向預流果若淨若不淨,說一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求預流向預流果若常若無常,應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常;應求預流向預流果若樂若苦,應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦;應求預流向預流果若我若無我,應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我;應求預流向預流果若淨若不淨,應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0746a07] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求預流向預流果若常若無常,求一來向乃至阿羅漢果若常若無常;求預流向預流果若樂若苦,求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦;求預流向預流果若我若無我,求一來向乃至阿羅漢果若我若無我;求預流向預流果若淨若不淨,求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0746a18] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切獨覺菩提若常若無常,說一切獨覺菩提若樂若苦,說一切獨覺菩提若我若無我,說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求一切獨覺菩提若常若無常,應求一切獨覺菩提若樂若苦,應求一切獨覺菩提若我若無我,應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0746a27] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切獨覺菩提若常若無常,求一切獨覺菩提若樂若苦,求一切獨覺菩提若我若無我,求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0746b06] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說一切菩薩摩訶薩行若常若無常,說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦,說一切菩薩摩訶薩行若我若無我,說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常,應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦,應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我,應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0746b16] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常,求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦,求一切菩薩摩訶薩行若我若無我,求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

[0746b24] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說諸佛無上正等菩提若常若無常,說諸佛無上正等菩提若樂若苦,說諸佛無上正等菩提若我若無我,說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。復作是說:行般若者,應求諸佛無上正等菩提若常若無常,應求諸佛無上正等菩提若樂若苦,應求諸佛無上正等菩提若我若無我,應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若,是行般若波羅蜜多。

[0746c05] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求諸佛無上正等菩提若常若無常,求諸佛無上正等菩提若樂若苦,求諸佛無上正等菩提若我若無我,求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行般若者,我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。」

[0746c13] 時,天帝釋復白佛言:「世尊!云何諸善男子、善女人等說有所得靜慮波羅蜜多名說相似靜慮波羅蜜多?」

[0746c16] 佛言:「憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說色若常若無常,說受、想、行、識若常若無常;說色若樂若苦,說受、想、行、識若樂若苦;說色若我若無我,說受、想、行、識若我若無我;說色若淨若不淨,說受、想、行、識若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說:行靜慮者,應求色若常若無常,應求受、想、行、識若常若無常;應求色若樂若苦,應求受、想、行、識若樂若苦;應求色若我若無我,應求受、想、行、識若我若無我;應求色若淨若不淨,應求受、想、行、識若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。

[0746c28] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求色若常若無常,求受、想、行、識若常若無常;求色若樂若苦,求受、想、行、識若樂若苦;求色若我若無我,求受、想、行、識若我若無我;求色若淨若不淨,求受、想、行、識若淨若不淨。依此等法行靜慮者,我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

[0747a06] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說眼處若常若無常,說耳、鼻、舌、身、意處若常若無常;說眼處若樂若苦,說耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦;說眼處若我若無我,說耳、鼻、舌、身、意處若我若無我;說眼處若淨若不淨,說耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說:行靜慮者,應求眼處若常若無常,應求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常;應求眼處若樂若苦,應求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦;應求眼處若我若無我,應求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我;應求眼處若淨若不淨,應求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。

[0747a19] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求眼處若常若無常,求耳、鼻、舌、身、意處若常若無常;求眼處若樂若苦,求耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦;求眼處若我若無我,求耳、鼻、舌、身、意處若我若無我;求眼處若淨若不淨,求耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨。依此等法行靜慮者,我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

[0747a28] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說色處若常若無常,說聲、香、味、觸、法處若常若無常;說色處若樂若苦,說聲、香、味、觸、法處若樂若苦;說色處若我若無我,說聲、香、味、觸、法處若我若無我;說色處若淨若不淨,說聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說:行靜慮者,應求色處若常若無常,應求聲、香、味、觸、法處若常若無常;應求色處若樂若苦,應求聲、香、味、觸、法處若樂若苦;應求色處若我若無我,應求聲、香、味、觸、法處若我若無我;應求色處若淨若不淨,應求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。

[0747b12] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求色處若常若無常,求聲、香、味、觸、法處若常若無常;求色處若樂若苦,求聲、香、味、觸、法處若樂若苦;求色處若我若無我,求聲、香、味、觸、法處若我若無我;求色處若淨若不淨,求聲、香、味、觸、法處若淨若不淨。依此等法行靜慮者,我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

[0747b21] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說眼界若常若無常,說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若常若無常;說眼界若樂若苦,說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦;說眼界若我若無我,說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若我若無我;說眼界若淨若不淨,說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說:行靜慮者,應求眼界若常若無常,應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常;應求眼界若樂若苦,應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦;應求眼界若我若無我,應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我;應求眼界若淨若不淨,應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。

[0747c09] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求眼界若常若無常,求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常;求眼界若樂若苦,求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦;求眼界若我若無我,求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我;求眼界若淨若不淨,求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者,我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

[0747c19] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說耳界若常若無常,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若常若無常;說耳界若樂若苦,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦;說耳界若我若無我,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若我若無我;說耳界若淨若不淨,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜,是行靜慮波羅蜜多。復作是說:行靜慮者,應求耳界若常若無常,應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常;應求耳界若樂若苦,應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦;應求耳界若我若無我,應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我;應求耳界若淨若不淨,應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。

[0748a07] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求耳界若常若無常,求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常;求耳界若樂若苦,求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦;求耳界若我若無我,求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我;求耳界若淨若不淨,求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者,我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

[0748a17] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等為發無上菩提心者,說鼻界若常若無常,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若常若無常;說鼻界若樂若苦,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦;說鼻界若我若無我,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若我若無我;說鼻界若淨若不淨,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說:行靜慮者,應求鼻界若常若無常,應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常;應求鼻界若樂若苦,應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦;應求鼻界若我若無我,應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我;應求鼻界若淨若不淨,應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。

[0748b05] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,如是求鼻界若常若無常,求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常;求鼻界若樂若苦,求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦;求鼻界若我若無我,求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我;求鼻界若淨若不淨,求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者,我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦!如前所說,當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo