Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T12n0373_001 後出阿彌陀佛偈 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 12 冊 » No.0373 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 373

後出阿彌陀佛偈

 惟念法比丘, 乃從世饒王,
 發願喻諸佛, 誓二十四章。
 世世見諸佛, 姟數無有量;
 不廢宿命行, 功德遂具成。
 世界名清淨, 得佛號無量,
 國界平夷易, 豐樂多上人。
 寶樹若干種, 羅列叢相生,
 本莖枝葉花, 種種各異香。
 順風日三動, 翕習如花生,
 墮地如手布, 雜廁上普平。
 一切無諸山、 海水及諸源,
 但有河水流, 音響如說經。
 天人入水戲, 在意所欲望,
 令水齊胳肩, 意願隨念得。
 佛壽十方沙, 光明普無邊,
 菩薩及弟子, 不可算稱量。
 若欲見彼佛, 莫疑亦莫忘;
 有疑在胎中, 不合五百年。
 不疑生基坐, 叉手無量前,
 願欲遍十方, 須臾則旋還。
 惟念彼菩薩, 姟劫作功勤,
 本行如此致, 得號世尊!
 佛興難得值, 須臾會難聞,
 講說士難遇, 受學人難得。
 若後遭末世, 法欲衰微時,
 當共建擁護, 行佛無欲法。
 佛能說此要, 各各勤思行;
 受此無量福, 世世稽首行。

後出阿彌陀佛偈


【經文資訊】大正藏第 12 冊 No. 0373 後出阿彌陀佛偈
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,黃金愛大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo