Skip to Content

T36n1743 皇帝降誕日於麟德殿講大方廣佛華嚴經玄義一部

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 36 冊 » No.1743

大正新脩大藏經

Taishō Tripiṭaka

紙本來源:大正新修大藏經刊行會 編 / 東京:大藏出版株式會社, Popular Edition in 1988.

第 36 冊 No. 1743

皇帝降誕日於麟德殿講大方廣佛華嚴經玄義一部

唐 靜居撰

共 1 卷,點選底下卷數可進入該卷


第 001 卷  


tripitaka | about seo