Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T32n1669_015 大宗地玄文本論 第15卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 32 冊 » No.1669 » 第 15 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大宗地玄文本論卷第十五

◎自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分第二十九

[0687c12] 如是已說繫縛地地自然本王摩訶[糸*為]品大決擇分。次當說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分。其相云何。偈曰。

 本王道路中  依位漸漸轉
 一主生二伴  至中無量故
 數變皆悉通  如法應觀察

[0687c18] 論曰。就自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路分中。依五十一位。如其次第亦上亦下漸漸轉行。無為法主生二有為。若上若下增中無量數。至中無量變故。如偈本王道路中依位漸漸轉一主生二伴至中無量故數變皆悉通如法應觀察故。部宗花品修多羅中。作如是說。行藏海中有一常德其數無量。行藏海中有二無常功德品類其數無量。亦昇亦抃其數無量。乃至廣說故。

最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分第三十

[0687c29] 如是已說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路決大擇分。次當說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分。其相云何。偈曰。

 無盡海海中  依位漸漸轉
 一主生二伴  至大無量故
 數及變例前  應廣通達焉

[0688a06] 論曰。就無盡海海藏中。依五十一位。如其次第亦上亦下無為法主出生增長二有為法。增大無量數。至大無量變故。如偈無盡海海中依位漸漸轉一主生二伴至大無量故數及變例前應廣通達焉故。彼修多羅中。作如是說。行常山王海中。有三種大無量。云何為三。一者常大無量。二者無常大無量。三者轉變大無量。乃至廣說故。

大宗地玄文本論卷第十五


【經文資訊】大正藏第 32 冊 No. 1669 大宗地玄文本論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo