Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T32n1669_010 大宗地玄文本論 第10卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 32 冊 » No.1669 » 第 10 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大宗地玄文本論卷第十

[(王*昍)/(王*屾)][囗@日]陀尸梵迦諾道路大決擇分第十九

[0683c08] 如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分。次當說[(王*昍)/(王*屾)][囗@日]陀尸梵迦諾道路大決擇分。其相云何。偈曰。

 [(王*昍)/(王*屾)][囗@日]道路中 七變對修行
 以為道路量 無有餘行相

[0683c13] 論曰。今此偈中為明何義。為欲現示[(王*昍)/(王*屾)][囗@日]路中。唯以七變對為其界量。無餘相故。如偈[(王*昍)/(王*屾)][囗@日]道路中七變對修行以為道路量無有餘行相故。云何名為七變修行。形相如何。偈曰。

 七變有三種 功德過患等
 五十一位中 上下七變轉
 增長功德品 及諸煩惱海

[0683c21] 論曰。七變修行總有幾數。有三種故。云何為三。一者功德七變。二者過患七變。三者等量七變。是名為三。如偈七變有三種功德過患等故。言變相者。五十一種金剛位中。向上上轉向下下轉具足七變。增長功德增長過患廣大轉故。如偈五十一位中上下七變轉增長功德品及諸煩惱海故。且過患七變形相如何耶。偈曰。

 最第一變中 上各增百數
 下各增千數 各障一二德
 後六變如次 增倍倍數轉

[0684a03] 論曰。第一變中增幾數轉。障幾淨法。謂上轉時中。一一位位各增百數煩惱品類。障一淨法。若下轉時中。一一位位各增千數煩惱品類。障二淨法。如偈最第一變中上各增百數下各增千數各障一二德故。後六變中功德過患。如其次第增倍數故。如偈後六變如次增倍倍數轉故。如是已說現示過患七變門。次當說現示功德七變門。其相云何。偈曰。

 最第一變中 上各增一億
 下各增二億 漸漸次第轉
 後六變如次 增倍倍數轉
 不壞患數量 為功德變作

[0684a15] 論曰。第一變中增幾數轉。謂上轉時中。一一位位各增一億數功德品類。漸漸而轉。若下轉時中。一一位位各增二億數功德品類漸漸轉故。如偈最第一變中上各增一億下各增二億漸漸次第轉故。後六變中。如其次第增倍數故。如偈後六變如次增倍倍數轉故。如是功德煩惱品類。為斷不斷。唯變作轉。不動壞故。如偈不壞患數量為功德變作故如是已說現示功德七變門。次當說現示等量七變門。其相云何。偈曰。

 最第一變中 各上增一千
 各下增二萬 等數量漸轉
 後六變如次 增倍倍數轉
 無斷障差別 唯對量建立

[0684a29] 論曰。第一變中增幾數轉。謂上轉時中。一一位位各增一千。如次第轉。若下轉時中。一一位位各增二萬。如次第轉。如偈最第一變中各上增一千各下增二萬故。其數量品有增減不。唯平等量非差別量。如偈等數量漸轉故。後六變中。如其次第增倍數轉。謂一倍故。如偈後六變如次增倍倍數轉故。如是七變。亦無照相亦無覆相。唯平等量分分建立。如偈無斷障差別唯對量建立故。此中次第功德七變以為其終。應審觀察。甚深種子修多羅中。作如是說。明達裏藏中唯有三變。以七為量不增不減。譬如七步蛇七葉樹法爾道理。初唯染品中染淨俱。後唯淨品。乃至廣說故。

[(王*昍)/(王*屾)][囗@日]陀尸梵迦諾本王本地大決擇分第二十

[0684b15] 如是已說[(王*昍)/(王*屾)][囗@日]陀尸梵迦諾道路大決擇分。次當說[(王*昍)/(王*屾)][囗@日]陀尸梵迦諾本王本地大決擇分。其相云何。偈曰。

 此本王體中 有三種百變
 名次第如前 等無有差別

[0684b20] 論曰。就此本王體中。則有三種百變修行。名及次第如前所說。如偈此本王體中有三種百變名次第如前等無有差別故。如是三變形相如何。偈曰。

 如是三變中 初各如次第
 十千百億數 後九十九變
 如次增倍數 漸漸次第轉

[0684b27] 論曰。就過患百變門中。上及并下。第一變中增十億數次第漸轉。就功德百變門中。上及并下。第一變中增千億數次第漸轉。就等量百變門中。上并及下。第一變中增百億數次第漸轉。如偈如是三變中初各如次第十千百億數故。後九十九變中。皆悉各各如其次第增倍數轉。如偈後九十九變如次增倍數漸漸次第轉故。大海山王地地品類修多羅中。作如是說。如來藏體中有三流轉品。以百數為量。無超次第漸漸轉去。如是三中。初功德少其過患多中數量等。後唯功德。乃至廣說故。

大宗地玄文本論卷第十


【經文資訊】大正藏第 32 冊 No. 1669 大宗地玄文本論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo