Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T26n1536_020 阿毘達磨集異門足論 第20卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 26 冊 » No.1536 » 第 20 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

阿毘達磨集異門足論卷第二十

十法品第十一之二

[0449c10] 問:青遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入青遍處定?答:初修業者創修觀時,於此世界或取青樹、或取青葉、或取青花、或取青果、或取青衣、或取種種青莊嚴具、或取青雲、或取青水、或取種種諸餘青物。彼於如是隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是青非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是青故,未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故,於一青相繫念思惟,謂此是青非為黃等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入青定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是青相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是青相,無二無轉能入青定,而未能入青遍處定。問:若此未能入青遍處定者,青遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入青遍處定?答:即依如前所入青定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已,復想此青漸次增廣,東南西北遍皆是青。彼想此青漸次增廣,東南西北遍是青故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是青。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是青故,未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故,於遍青相繫念思惟,此遍是青非遍黃等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯如行乃漸能入青遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。無二無轉從此乃入青遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第五者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第五。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0450a25] 問:黃遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入黃遍處定?答:初修業者創修觀時,於此世界或取黃樹、或取黃葉、或取黃花、或取黃果、或取黃衣、或取種種黃莊嚴具、或取黃雲、或取黃水、或取種種諸餘黃物。彼於如是隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是黃非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是黃故,未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故,於一黃相繫念思惟,謂此是黃非為青等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入黃定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是黃相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是黃相,無二無轉能入黃定,而未能入黃遍處定。問:若此未能入黃遍處定者,黃遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入黃遍處定?答:即依如前所入黃定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已,復想此黃漸次增廣,東南西北遍皆是黃,彼想此黃漸次增廣,東南西北遍是黃故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是黃。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是黃故,未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故,於遍黃相繫念思惟,此遍是黃非遍青等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入黃遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是黃。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是黃,無二無轉從此乃入黃遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第六者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第六。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0450c11] 問:赤遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入赤遍處定?答:初修業者創修觀時,於此世界或取赤樹、或取赤葉、或取赤花、或取赤果、或取赤衣、或取種種赤莊嚴具、或取赤雲、或取赤水、或取種種諸餘赤物。彼於如是隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是赤非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是赤故,未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故,於一赤相繫念思惟,謂此是赤非為黃等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入赤定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是赤相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是赤相,無二無轉能入赤定,而未能入赤遍處定。問:若此未能入赤遍處定者,赤遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入赤遍處定?答:即依如前所入赤定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已,復想此赤漸次增廣,東南西北遍皆是赤。彼想此赤漸次增廣,東南西北遍是赤故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是赤。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是赤故,未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故,於遍赤相繫念思惟,此遍是赤非遍黃等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入赤遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是赤。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是赤,無二無轉從此乃入赤遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第七者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第七。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0451a26] 問:白遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入白遍處定?答:初修業者創修觀時,於此世界或取白樹、或取白葉、或取白花、或取白菓、或取白衣、或取種種白莊嚴具、或取白雲、或取白水、或取種種諸餘白物。彼於如是隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是白非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是白故,未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故,於一白相繫念思惟,謂此是白非為赤等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入白定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是白相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是白相,無二無轉能入白定,而未能入白遍處定。問:若此未能入白遍處定者,白遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入白遍處定?答:即依如前所入白定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已,復想此白漸次增廣,東南西北遍皆是白。彼想此白漸次增廣,東南西北遍是白故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是白。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是白故,未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故,於遍白相繫念思惟,此遍是白非遍赤等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入白遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是白。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是白,無二無轉從此乃入白遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第八者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第八。言遍處者,謂此定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0451c12] 問:空遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入空遍處定?答:初修業者創修觀時,於此世界取舍上空、或地上空、或樹上空、或巖上空、或山上空、或川中空、或谷中空。於此等空隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是空非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是空故,未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故,於一空相繫念思惟,謂此是空非為識等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入空定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是空相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是空相,無二無轉能入空定,而未證入空遍處定。問:若此未能入空遍處定者,空遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入空遍處定?答:即依如前所入空定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已,復想此空漸次增廣,東南西北遍皆是空。彼想此空漸次增廣,東南西北遍是空故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是空。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍是空故,未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故,於遍空相繫念思惟,此遍是空非遍識等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入空遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是空。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是空,無二無轉從此乃入空遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第九者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第九。言遍處者,謂此空無邊處定中所有善色受想行識,皆名遍處。

[0452a26] 問:識遍處定加行云何?修觀行者由何方便而能證入識遍處定?答:初修業者創修觀時,於此身中或取清淨眼識相、或取清淨耳識相、或取清淨鼻識相、或取清淨舌識相、或取清淨身識相、或取清淨意識相。於此諸識隨取一相,以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境是識非餘。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境定是識故,未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故,於一識相繫念思惟,謂此是識非為空等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行能入識定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行所引生道,數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是識相。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境定是識相,無二無轉能入識定,而未能入識遍處定。問:若此未能入識遍處定者,識遍處定加行云何?修觀行者由何方便乃能證入識遍處定?答:即依如前所入識定,令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍柔和。一趣定已,復想此識漸次增廣,東南西北遍皆是識,彼想此識漸次增廣,東南西北遍是識故,心便散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆是識。彼心散動馳流諸相,不能一趣繫念一境,思惟此境遍皆識故,未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故,於遍識相繫念思惟,此遍是識非遍空等。思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住,由斯加行乃漸能入識遍處定。精勤數習此加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引生道,數習數修數多所作。既於加行數習數修數多所作,心便安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是識。由心安住等住近住,相續一趣繫念一境,思惟此境遍皆是識,無二無轉從此乃入識遍處定。言上下者,謂上下方。言傍布者,謂東南等。言無二者,謂無間雜。無邊無際者,謂邊際難測。是第十者,謂諸定中漸次順次相續次第數為第十。言遍處者,謂此識無邊處定中所有善受想行識,皆名遍處。

[0452c11] 十無學法者,云何為十?答:一、無學正見;二、無學正思惟;三、無學正語;四、無學正業;五、無學正命;六、無學正勤;七、無學正念;八、無學正定;九、無學正解脫;十、無學正智。云何無學正見?答:盡智、無生智,盡所不攝無學慧,是名無學正見。云何無學正思惟?答:諸聖弟子於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應所有思惟、等思惟、近思惟,尋求、等尋求、近尋求,推覓、等推覓、近推覓,令心於法麁動而轉,是名無學正思惟。云何無學正語?答:諸聖弟子,於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應簡擇力故,除趣邪命語四惡行,於餘語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離,寂靜律儀無作無造,棄捨防護不行不犯,船筏橋樑堤塘牆塹,於所制約不踰不踰性、不越不越性無表語業,是名無學正語。云何無學正業?答:諸聖弟子,於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應簡擇力故,除趣邪命身三惡行,於餘身惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離,寂靜律儀無作無造,棄捨防護不行不犯,船筏橋梁隄塘牆塹,於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身業,是名無學正業。云何無學正命?答:諸聖弟子,於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應簡擇力故,於趣邪命身語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離,寂靜律儀無作無造,棄捨防護不行不犯,船筏橋梁隄塘牆塹,於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身語業、是名無學正命。云何無學正勤?答:諸聖弟子,於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息,是名無學正勤。云何無學正念?答:諸聖弟子,於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應所有念、隨念、專念、憶念,不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性,是名無學正念。云何無學正定?答:諸聖弟子,於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應所有心住、等住、近住、安住,不散不亂攝止等持心一境性,是名無學正定。云何無學正解脫?答:諸聖弟子,於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道,無學作意相應所有心勝解、已勝解、當勝解,是名無學正解脫。云何無學正智?答:盡智、無生智、是名無學正智。

[0453a28] 爾時舍利子告苾芻眾言:「具壽當知,佛於一法乃至十法,現等覺已,為諸弟子宣說開示。我與大眾皆共和合,親對世尊已結集竟,諸苾芻眾皆應受持,為他演說廣令流布。佛滅度後勿有乖違,當令隨順梵行法律久住,利樂無量有情,哀愍世間諸天人眾,令獲殊勝義利安樂。」

讚勸品第十二

[0453b07] 爾時世尊知舍利子為苾芻眾說法已訖,從臥而起身心調暢,整理衣服結加趺坐,讚舍利子:「善哉善哉!汝今善能於此臺觀與苾芻眾和合,結集如來所說增一法門。汝可從今為諸大眾數復宣說如是法門,此法能令諸天人等長夜證會義利安樂。」世尊復告苾芻眾言:「汝等皆應受持讀誦舍利子說集異法門。如是法門,能引大善大義大法清白梵行,復證通慧菩提涅槃。淨信出家諸善男子,受持讀誦如是法門,不久定當辦所辦事。」

[0453b16] 時薄伽梵說是語已,諸苾芻眾歡喜踊躍,頂禮佛足信受奉行。

說一切有部集異門足論卷第二十


【經文資訊】大正藏第 26 冊 No. 1536 阿毘達磨集異門足論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,李明芳大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo