Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T03n0165_002 頂生王因緣經 第2卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 3 冊 » No.0165 » 第 2 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

佛說頂生王因緣經卷第二

[0395c06] 「復次,持軸山後至持雙山,其山嚴麗殊妙可觀,純金所成;彼有四大王天,諸天子眾往復其間。須彌山王高出眾山,此山王東有大天王,名曰持國,所居宮城亦號持國;其城縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,內外嚴麗,殊妙可觀;城有金牆,高半由旬;金城之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗胝迦作;復有重牆通往來道亦四寶作;其城中地,又復殊麗奇妙莊嚴,有百一種綵繪為飾,地復柔軟如兜羅緜及如妙[疊*毛],下足隨陷舉足隨起;有天曼陀羅華散布其地深可膝量,香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢,長二百五十由旬,闊二十五由旬,金沙布地,觸處遍灑旃檀香水,金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

[0395c19] 「街衢左右,復有種種清淨池沼,金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底;池之四面有四梯陛四寶所成,底及層級亦四寶作;又池沼中有四寶臺間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

[0395c29] 「彼池周匝,復有種種華樹菓樹,直生端立圓無缺減,如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、赤、白四種劫波衣樹,其樹所出四色妙衣,若彼天男及天女等思其衣者,纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等,若彼天男及天女等思音樂者,纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足環,及身莊嚴妙好之具,若彼天男及天女等思莊嚴具者,纔起心時,而自至手。

[0396a12] 「又彼宮中有四色蘇陀味食,謂青、黃、赤、白,若彼天男及天女等思其食者,纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女眾或處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種種乘輿服飾莊嚴之具,天女軿隘擊鼓奏歌,爇眾名香,豐諸飲食,彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂,隨自福力受斯勝果。

[0396a21] 「復次,須彌山南有大天王名曰增長,所居宮城亦號增長,其城縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀;城有金牆,高半由旬。金城之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗胝迦作;復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪為飾,地復柔軟如兜羅緜及如妙[疊*毛],下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量,香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬,闊二十五由旬,金沙布地,觸處遍灑旃檀香水,金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

[0396b02] 「街衢左右復有種種清淨池沼,金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛四寶所成,底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺,間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內。復有種種水鳥游戲其中,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

[0396b12] 「彼池周匝復有種種華樹果樹,直生端立圓無缺減,如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲,謂高聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中,有青、黃、赤、白四種劫波衣樹,其樹所出四色妙衣,若彼天男及天女等思其衣者,纔起心時而自至手。又彼宮中,有其種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等、若彼天男及天女等思音樂者,纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足環,及身莊嚴妙好之具;若彼天男及天女等思莊嚴具者,纔起心時而自至手。又彼宮中有四種蘇陀味食,謂青、黃、赤、白,若彼天男及天女等思其食者,纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女眾或處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種種乘輿,服飾莊嚴之具,天女軿隘擊鼓奏歌,爇眾名香,豐諸飲食。彼增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝果。

[0396c04] 「復次,須彌山西有大天王名曰廣目,所居宮城亦號廣目;其城縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀;城有金牆,高半由旬;金城之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗胝迦作;復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴,有百一種綵繪為飾,地復柔軟如兜羅緜及如妙[疊*毛],下足隨陷舉足隨起,有天曼陀羅華散布其地,深可膝量,香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢,長二百五十由旬,闊二十五由旬,金沙布地,觸處遍灑旃檀香水,金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

[0396c14] 「街衢左右復有種種清淨沼,金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛,金、銀、瑠璃、頗胝迦作,底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺,間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內;復有種種水鳥游戲池中,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

[0396c24] 「彼池周匝復有種種華樹菓樹,直生端立圓無缺減,如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中,有青、黃、赤、白四種劫波衣樹,其樹所出四色妙衣,若彼天男及天女等思其衣者,纔起心時而自至手。又彼宮中,有其種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等,若彼天男及天女等思音樂者,纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足環,及身莊嚴妙好之具,若彼天男及天女等思莊嚴具者,纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食,謂青、黃、赤、白,若彼天男及天女等思其食者,纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等;而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女眾或處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女軿隘擊鼓奏歌,爇眾名香,豐諸飲食。彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝果。

[0397a16] 「復次,須彌山北有大天王名曰多聞,所居宮城號阿拏迦嚩帝;其城縱廣正等二百五十由旬,周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆,高半由旬;金城之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴,有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅緜及如妙[疊*毛],下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地,深可膝量,香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬,闊二十五由旬,金沙布地,觸處遍灑旃檀香水,金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。

[0397a27] 「街衢左右復有種種清淨池沼,金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其底;池之四面有四梯陛,金、銀、瑠璃、頗胝迦作;底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺,間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內;復有種種水鳥游戲池中,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。

[0397b08] 「彼池周匝,復有種種華樹菓樹,直生端立圓無缺減,如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、赤、白四種劫波衣樹,其樹所出四色妙衣;若彼天男及天女等思其衣者,纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等;若彼天男及天女等思音樂者,纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具;若彼天男及天女等思莊嚴具者,纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食,謂青、黃、赤、白;若彼天男及天女等思其食者,纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女眾或處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女軿隘擊鼓奏歌,爇眾名香,豐諸飲食。彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝果。如是又經六帝釋滅。

[0397c01] 「復次,持雙山側向者五百仙人棲止其間,遙見頂生王來。時醜面仙人忿恚而言:『彼鬪諍王又復來此。』即舉雙手掬水灑彼導翼兵眾,遮止前進。時主兵神謂仙眾言:『修淨行者若生忿恚,於一切處所作不成;今此頂生王是大仁王,非汝向者呪力能加。』

[0397c07] 「時頂生王漸至其所,問言:『何人遮止兵眾,不令前進。』主兵神答言:『仙眾遮止。』王言:『此諸仙眾於諸愛中何為最上。』主兵神答言:『仙尊所愛,辮髮為上。』王言:『今斷其髮,悉驅為我導翼之者。』王纔言已,時彼仙眾其髮自斷,自然各各手持弓矢,將侯前驅。時王女寶前白王言:『天子!此等仙眾是修行者,願王放捨。』王言:『隨意。』時諸仙眾以精進力故證五神通。

[0397c15] 「彼頂生王與自勝力兵眾,舉身空中,漸復前進。其須彌山出水入水各八萬由旬,四面各廣八萬由旬,周匝三十二萬由旬,下踞金所成地種種嚴麗,四寶所成。彼須彌山有四方面,東面頗胝迦所成,西面白銀,南面瑠璃,北面黃金。又山四角凡有四峯,彼東南峯,縱廣正等一百二十五由旬,周匝五百由旬,高四由旬半,瑠璃所成;金剛手夜叉神止住其中。西南峯,縱廣正等一百二十五由旬,周匝五百由旬,高四由旬半,頗胝迦所成;金剛手夜叉神止住其中。西北峯,縱廣正等一百二十五由旬,周匝五百由旬,高四由旬半,黃金所成;金剛手夜叉神止住其中。東北峯,縱廣正等一百二十五由旬,周匝五百由旬,高四由旬半;金剛手夜叉神止住其中。

[0398a01] 「又須彌山有四層級:其第一層,傍出一萬六千由旬,四寶所成;有堅首天,居止其中;去第二層高一萬由旬。其第二層,傍出八千由旬,四寶所成;有持鬘天,居止其中;去第三層高一萬由旬。其第三層,傍出四千由旬,四寶所成;有常憍天,居止其中;去第四層高一萬由旬。其第四層,傍出二千由旬,四寶所成;有四大王天,居止其中。

佛說頂生王因緣經卷第二


【經文資訊】大正藏第 03 冊 No. 0165 頂生王因緣經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,范振業大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo