Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

X58n1014_001 法界觀披雲集 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 卍續藏 (X) » 第 58 冊 » No.1014 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 1014

法界觀披雲集

[0528a08] 夫三重法界從下升上漸次深廣智眼門中觀照玅境因解起行遺智忘言自悟真體然後起用舉一塵毛攝入無礙有十玄門重重無盡情與無情普皆平等難思玅境於時現矣。

 • 一真空觀前二句八門各有十字標三字徵二十字釋先結釋後結標若改色字為十法界字則法法即真。
  • 一會色歸空
   • 一實色不即斷空
   • 二色相不即真空
   • 三雙揀斷空實色
   • 四幻色即真空
  • 二明空即色
   • 一斷空不即實色
   • 二真空不即色相
   • 三雙揀實色斷空
   • 四真空即幻色
  • 三盡空之色與盡色之空互不相礙看色見空觀空見色。
  • 四泯絕無寄心境不可得無念而知是為證行。
 • 二理事無礙門理事互望不相離性為宗不可分不壞相為因如波與水有十喻明法。
  • 初二門合辨大小一異六量。
   • 一理望事全徧一塵而非小宗性不可分故因如海在一波。
   • 二事望理全帀而非大宗不壞相故因如小波帀大海。
   • 三理望事同時全徧諸波宗性非異故因如大海徧諸波。
   • 四事望理俱時各帀真理宗相非一故因如諸波帀大海。
   • 五理望事全徧一事亦徧諸事宗不可分故因如水濕性。
   • 六事望理一事全帀諸事亦帀宗相不壞因如波波全帀。
   • 問理既全帀一塵何故非小亦徧諸塵何故非大答以非一異理望事有四比量事望理有四比量。
   • 問塵外有理則非全徧塵外無理分理不徧答以性融故令多事無礙內外俱全理望事四量事望理四量。
  • 三依理成事門不變之隨緣量云理望於事有法定依理成宗從緣無性故因如依水成波。
  • 四事能顯理門成事之體空量云事望理有法定能顯理宗事虗無體故因如波虗令水現。
  • 五理能奪事門隨緣之不變量云理望於事有法定能奪事宗離理無事因如水奪波。
  • 六事能隱理門體空之成事量云事望理有法定能隱理宗相用差別因如波顯隱水。
  • 七理即事門不變即隨緣量云理望事有法定非事外宗是法無我理因如水即波。
  • 八事即理門成事即體空量云事望理有法舉體即真宗緣成無自性因如波即水。
  • 九真理非事門隨緣即不變不變非成事量云理望事有法真理非妄事宗所依非能依因如即波之水非波。
  • [0528c14] 十事法非理門體虗之成事成事非不變量云事望理有法全理之事非理宗性相異故因如動相非濕性。

   [0528c17] X58p0528_01.gif

 • 三周徧含融觀
  • 一理如事門有五一如事顯二如事差別三如事大小四如事變易五如事無量 量云真理望事俱時顯現宗體隨相異因如金為六道。
  • 二事如理門有五一普徧二廣大三徧三世四常住五本然云一塵有法正徧華藏含攝華嚴宗唯心所現故因如太虗空。
  • 三事含理事門存本一事而能廣容非一故不壞小相非異故方為能含有其四句或一中含一或一切含一切或一中含一切或一切中含一量云一塵不容無邊與理非一異故如太虗空。
  • 四通局無礙門一塵與理非一即非異不起菩提樹全徧十方界非異即非一雖徧一切塵內不動本位。
  • 五廣狹無礙門非一即非異不壞一塵而容剎海非異即非一廣容剎海塵相不大即見世間大小相即。
  • 六徧容門一塵望一切塵有用能入是普徧義有相是廣容義量云一塵望一切塵普徧即是廣容唯心故如一鏡徧九鏡攝九鏡在一中若廣容即徧一塵徧自內一切唯心現故一鏡容九即是徧九內。
  • 七攝入門一切望一入即是攝法無定性如九鏡入一鏡即攝一鏡在九鏡內若一望一切攝即是入法無定性九鏡攝一即是入一。
  • 八交涉門攝一入一即是攝多入多通有四句。
   • 一一攝一切一入一切緣起相由故如九鏡為所攝即為所入。
   • 二一切攝一一切入一緣起相由故如九鏡攝一鏡即是入一鏡。
   • 三一攝一一入一宗緣起相由如東鏡攝西鏡入東鏡中。
   • 四一切攝一切即是入一切十鏡圓滿同時頓具。
  • 九相在門我攝餘法在他法中他法亦攝餘法在我法中。
   • 一一切攝一入一宗如八鏡攝南鏡帶入西鏡。
   • 二一攝一切入一宗如東鏡攝八鏡帶入西鏡。
   • 三一切攝一入一切宗如九鏡攝東鏡入九鏡。
   • 四一攝一切入一切宗如鏡鏡之中有多多燈。
  • 十溥融門具八九二門兩重四句一是容多之一多是容一之多二門交絡配屬即有八句重重無盡主伴互融將此十門入於一切法義方成十玄之義。

法界觀披雲集(終)

[0529b21] 刑部主事宜興吳正志施貲刻此
大方廣佛華嚴經吞海集下卷法界觀披雲集一卷嘉禾釋道梅對長洲徐普書吳縣仇鵬刻。

[0529b24] 萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識


【經文資訊】卍新續藏第 58 冊 No. 1014 法界觀披雲集
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依卍新續藏所編輯
【原始資料】CBETA 人工輸入,CBETA 掃瞄辨識
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo