Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T32n1669_012 大宗地玄文本論 第12卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 32 冊 » No.1669 » 第 12 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大宗地玄文本論卷第十二

◎一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分第二十三

[0685b08] 如是已說摩訶[玨/覞]尸梵諾母原主天王大決擇分。次當說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分。其相云何。偈曰。

 功德道路中 有二千五百
 五十法門海 五十一位中
 一一皆各各 具五十位故
 亦一一位中 有性相本末
 一萬二百數 修多羅中說
 總一萬二千 七百五十數
 取彼總本數 如法應觀察
 以如是數量 為道路分界

[0685b19] 論曰。就一種功德純純無雜大圓滿地道路分中。總有二千五百五十法門大海。甚深甚深廣大廣大。如偈功德道路中有二千五百五十法門海故。以何義故數如是。成應可了。知所謂五十一種位中。一一各各具五十故。此義云何。所謂五十信心五十念心。乃至五十如來地各差別故。如偈五十一位中一一皆各各具五十位故。故亦一一位位各各具足性相本末之四法故。一萬二百數成立而已。如是四事云何差別。謂如其次第不可思議說故。明了現覺說故。能生長因說故。所生長果說故。如偈亦一一位中有性相本末一萬二百數故。若爾此方說文云何通耶。謂金剛等地一行三昧修多羅中。作如是說。無雜無亂一一同同非惡非患吉祥地地軌則門中。總有一萬二千七百五十法門。彼修多羅中如是說者。總別總故。如偈修多羅中說總一萬二千七百五十數取彼總本數如法應觀察故。今此道路以之為量有別法門。唯以此數為其極量無別法門。如偈以如是數量為道路分界故。

一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分第二十四

[0685c13] 如是已說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分。次當說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分。其相云何。偈曰。

 本地品藏中 有一億三萬
 七千五百數 廣大法門海
 前說諸位中 一一皆各各
 攝別五十位 法門如是廣
 性相本末四 例此廣通達

[0685c21] 論曰。就一種功德摩訶本地明白離惡品藏中。總有一億三萬七千五百數廣大法門海。甚深甚深周遍周遍。如偈本地品藏中有一億三萬七千五百數廣大法門海故。以何義故數如是成。如前所說一切位中。一一各各攝差別轉五十位故。法門之海如是廣大。如偈前說諸位中一一皆各各攝別五十位法門如是廣故。性相本末四種事中。以例配當。更復增數轉勝廣大。應審思擇如偈性相本末四例此廣通達故。

大宗地玄文本論卷第十二


【經文資訊】大正藏第 32 冊 No. 1669 大宗地玄文本論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo