Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_586 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第586卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 586 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第五百八十六

第十二淨戒波羅蜜多分之三

[1029b23] 「云何名為緣起善巧?謂諸菩薩如實了知所有因緣種種自相,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種自相皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若常若無常皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若常若無常皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若樂若苦皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若樂若苦皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若我若無我皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若我若無我皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若淨若不淨皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若淨若不淨皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若空若不空皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若空若不空皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有相若無相皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有相若無相皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有願若無願皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有願若無願皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若寂靜若不寂靜皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若寂靜若不寂靜皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若遠離若不遠離皆不可得,如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若遠離若不遠離皆不可得,如是名為緣起善巧。

[1030a11] 「又諸菩薩如實了知所有無明種種自相,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種自相皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若常若無常皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若常若無常皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若樂若苦皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若樂若苦皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若我若無我皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若我若無我皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若淨若不淨皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若淨若不淨皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若空若不空皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若空若不空皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有相若無相皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有相若無相皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有願若無願皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有願若無願皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若寂靜若不寂靜皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若寂靜若不寂靜皆不可得,如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若遠離若不遠離皆不可得,如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若遠離若不遠離皆不可得,如是名為緣起善巧。

[1030b26] 「云何名為是處非處善巧?謂諸菩薩如實了知所有是處種種自相,如實了知所有非處種種自相,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種自相皆不可得,如實了知所有非處種種自相皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相,如實了知所有非處種種共相,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相皆不可得,如實了知所有非處種種共相皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若常若無常皆不可得,如實了知所有非處若常若無常皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若樂若苦皆不可得,如實了知所有非處若樂若苦皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若我若無我皆不可得,如實了知所有非處若我若無我皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若淨若不淨皆不可得,如實了知所有非處若淨若不淨皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若空若不空皆不可得,如實了知所有非處若空若不空皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有相若無相皆不可得,如實了知所有非處若有相若無相皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有願若無願皆不可得,如實了知所有非處若有願若無願皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若寂靜若不寂靜皆不可得,如實了知所有非處若寂靜若不寂靜皆不可得,如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若遠離若不遠離皆不可得,如實了知所有非處若遠離若不遠離皆不可得,如是名為是處非處善巧。

[1031a06] 「如是菩薩於諸蘊等應修善巧,由善巧故,為諸有情如應說法,令永斷滅有情想等。菩薩如是起殊勝心,為利自他修諸妙慧,一切皆用大悲為首,常能發起隨順迴向一切智智相應之心,應知是名具戒菩薩,當知具足無上淨戒。若諸菩薩欲求無上正等菩提,應勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,迴向趣求一切智智。若諸菩薩以此六種波羅蜜多,迴向趣求一切智智,是諸菩薩由此淨戒,普勝一切聲聞、獨覺。

[1031a16] 「又,滿慈子!初發無上正等覺心一菩薩戒,一切有情皆所成就十善業道,此戒於彼,百倍為勝,千倍為勝,乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

[1031a19] 「又,滿慈子!假使世間一切有情,皆具成就十善業道;彼所有戒,於發無上正等覺心,諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

[1031a23] 「又,滿慈子!假使世間一切有情,皆具成就前五神通;彼所有戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

[1031a26] 「又,滿慈子!假使世間一切有情,皆具安住慈、悲、喜、捨;彼所有戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

[1031b01] 「又,滿慈子!假使世間一切有情,皆具成就隨順空忍;彼所有戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

[1031b05] 「又,滿慈子!假使世間一切有情,皆具成就順無相忍;彼所有戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

[1031b09] 「又,滿慈子!假使世間一切有情,皆具成就順無願忍;彼所有戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

[1031b13] 「又,滿慈子!假使世間一切有情,皆具成就第八者法;彼所有戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」

[1031b18] 爾時,滿慈子白舍利子言:「我今欲問尊者第八所有義趣,頗見開許為我解釋此義趣耶?」

[1031b20] 舍利子言:「隨意發問,我既聞已當為解釋。」

[1031b20] 滿慈子言:「為即色蘊是第八耶?」

[1031b21] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031b22] 滿慈子言:「為離色蘊有第八耶?」

[1031b22] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031b23] 滿慈子言:「為即受、想、行、識蘊是第八耶?」

[1031b24] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031b24] 滿慈子言:「為離受、想、行、識蘊有第八耶?」

[1031b25] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031b26] 滿慈子言:「為即眼處是第八耶?」

[1031b26] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031b27] 滿慈子言:「為離眼處有第八耶?」

[1031b27] 利子言:「不也!具壽!」

[1031b28] 滿慈子言:「為即耳、鼻、舌、身、意處是第八耶?」

[1031b29] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031b29] 滿慈子言:「為離耳、鼻、舌、身、意處有第八耶?」

[1031c01] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c02] 滿慈子言:「為即色處是第八耶?」

[1031c02] 利子言:「不也!具壽!」

[1031c03] 滿慈子言:「為離色處有第八耶?」

[1031c04] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c04] 滿慈子言:「為即聲、香、味、觸、法處是第八耶?」

[1031c05] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c06] 滿慈子言:「為離聲、香、味、觸、法處有第八耶?」

[1031c06] 利子言:「不也!具壽!」

[1031c07] 滿慈子言:「為即眼界是第八耶?」

[1031c08] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c08] 滿慈子言:「為離眼界有第八耶?」

[1031c09] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c10] 滿慈子言:「為即耳、鼻、舌、身、意界是第八耶?」

[1031c11] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c11] 滿慈子言:「為離耳、鼻、舌、身、意界有第八耶?」

[1031c12] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c12] 滿慈子言:「為即色界是第八耶?」

[1031c13] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c14] 滿慈子言:「為離色界有第八耶?」

[1031c14] 利子言:「不也!具壽!」

[1031c15] 滿慈子言:「為即聲、香、味、觸、法界是第八耶?」

[1031c16] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c16] 滿慈子言:「為離聲、香、味、觸、法界有第八耶?」

[1031c17] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c18] 滿慈子言:「為即眼識界是第八耶?」

[1031c19] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c19] 滿慈子言:「為離眼識界有第八耶?」

[1031c20] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c20] 滿慈子言:「為即耳、鼻、舌、身、意識界是第八耶?」

[1031c21] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c22] 滿慈子言:「為離耳、鼻、舌、身、意識界有第八耶?」

[1031c23] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c23] 滿慈子言:「為即眼觸是第八耶?」

[1031c24] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c24] 滿慈子言:「為離眼觸有第八耶?」

[1031c25] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c26] 滿慈子言:「為即耳、鼻、舌、身、意觸是第八耶?」

[1031c27] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c27] 滿慈子言:「為離耳、鼻、舌、身、意觸有第八耶?」

[1031c28] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1031c29] 滿慈子言:「為即眼觸為緣所生諸受是第八耶?」

[1032a01] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1032a01] 滿慈子言:「為離眼觸為緣所生諸受有第八耶?」

[1032a02] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1032a03] 滿慈子言:「為即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是第八耶?」

[1032a04] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1032a04] 滿慈子言:「為離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有第八耶?」

[1032a06] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1032a06] 滿慈子言:「為即地界是第八耶?」

[1032a07] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1032a07] 滿慈子言:「為離地界有第八耶?」

[1032a08] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1032a09] 滿慈子言:「為即水、火、風、空、識界是第八耶?」

[1032a09] 利子言:「不也!具壽!」

[1032a10] 滿慈子言:「為離水、火、風、空、識界有第八耶?」

[1032a11] 舍利子言:「不也!具壽!」

[1032a11] 滿慈子言:「若爾,尊者說何等法名為第八?云何令我了知尊者所說義趣如理受持?」

[1032a13] 舍利子言:「若於諸法平等性中,以如實智知平等性、證平等性,由此智故所作已息。我於此中不見第八,亦復不見知平等智,此中無我、無我所故,云何於中可相徵詰?」

[1032a17] 滿慈子言:「云何尊者前後所說非互相違?謂前說言:『一切第八所有淨戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。』今復說言:『我於此中都不見有第八及智。』」

[1032a22] 舍利子言:「我先所說,為初學者,不為已入平等性者;我先所說,欲使有情趣入正法,不為已入平等性者;我先所說,欲使有情知大乘行出過二乘,不說諸法平等實性;我先所說,欲使有情如實覺了佛乘、大乘淨戒殊勝,故作是說:假使世間一切有情皆具成就第八者法,彼所有戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。不說諸法平等實性離我、我所,何所相違?

[1032b04] 「又,滿慈子!一切預流、一來、不還及阿羅漢、獨覺淨戒,於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒,百分不及一,千分不及一,乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

[1032b07] 「具壽當知!諸有欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝菩薩戒,彼為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒,當知彼類欲與如來共諍勝劣。譬如有人與王子諍,當知彼人欲與王諍;如是若有欲令聲聞、獨覺淨戒勝菩薩戒,則為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒,當知彼類欲與如來共諍勝劣。何以故?滿慈子!諸菩薩法不可勝故,菩薩是真法王子故。

[1032b15] 「又,滿慈子!譬如有人無手無足,而作是說:『我能渡至大海彼岸。』彼有虛言而無實義,由增上慢作如是說。如是若有聲聞、獨覺作如是言:『我所有戒勝菩薩戒。』當知彼言都無實義。何以故?滿慈子!菩薩功德如大海故。如彼愚人實無手足,而言:『我能越渡大海。』如是有趣二乘之人,實無菩薩殊勝功德,而言:『我勝菩薩淨戒。』無有是處。何以故?滿慈子!菩薩淨戒無邊際故。」

[1032b23] 時,滿慈子便問具壽舍利子言:「何緣故說菩薩淨戒無邊際耶?」

[1032b25] 舍利子言:「菩薩淨戒普能解脫無量有情犯戒惡故,普能安立無量有情清淨戒故。」

[1032b27] 時,滿慈子復問具壽舍利子言:「尊者所說犯戒惡者是何增語?」

[1032b28] 舍利子言:「我、我所執及餘煩惱名犯戒惡,謂任持想、若我想、若有情想、若命者想、若生者想、若養者想、若士夫想、若補特伽羅想、若有想、若無想,如是諸想及餘煩惱,是犯戒惡增語。所顯菩薩淨戒,普能解脫無量有情如是所說犯戒惡故,量無邊際;又諸菩薩所有淨戒,普能安立無量有情令住淨戒,是故菩薩安住大乘所得淨戒量無邊際,聲聞、獨覺所不能及,普勝聲聞、獨覺淨戒。又,滿慈子!諸菩薩名普勝一切聲聞、獨覺,謂修淨戒波羅蜜多,迴向趣求一切智智。」

[1032c11] 爾時,滿慈子問舍利子言:「云何菩薩有漏淨戒,能勝二乘無漏淨戒?」

[1032c12] 舍利子言:「聲聞、獨覺無漏淨戒,唯求自利迴向涅槃,菩薩淨戒普為度脫無量有情,迴向無上正等菩提,是故菩薩所有淨戒,能勝二乘無漏淨戒。

[1032c15] 「又,滿慈子!若諸菩薩心作分限饒益有情引發淨戒,是諸菩薩所起淨戒,不勝二乘無漏淨戒,不名淨戒波羅蜜多。然諸菩薩心無分限,普為度脫無量有情,求大菩提引發淨戒,是故菩薩所起淨戒,能勝二乘無漏淨戒,名為淨戒波羅蜜多。

[1032c21] 「又,滿慈子!如日輪出放大光明,螢火等光悉皆隱沒;如是菩薩修行淨戒波羅蜜多,迴向趣求一切智智,普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。

[1032c24] 「又,滿慈子!如月輪出放大光明,一切星光皆被映奪;如是菩薩修行淨戒波羅蜜多,迴向趣求一切智智,普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。

[1032c27] 「又,滿慈子!若時菩薩隨念如來,迴向趣求一切智智,由起殊勝相應心力,引得淨戒波羅蜜多,爾時名為行自行處,普勝一切聲聞、獨覺。」

[1033a02] 時,滿慈子便問具壽舍利子言:「若時菩薩不現發起一切智心,爾時菩薩為名何等?」

[1033a03] 舍利子言:「若時菩薩不現發起一切智心,爾時菩薩名無記心相續而住,是時菩薩應知猶名具戒菩薩,於菩薩戒未名毀犯,不名棄捨菩薩淨戒。若時菩薩不現發起一切智心,爾時菩薩迴向聲聞或獨覺地,是時菩薩捨菩薩地失自行處。若諸菩薩隨爾所時迴向聲聞或獨覺地,是諸菩薩即爾所時於無上乘應知名死,雖非實死而得死名。如工幻師或彼弟子,執小兒手引上高梯,幻解身支分分墮落;時彼眷屬咸謂命終,傷歎悲號生大苦惱:『如何此子倏忽滅亡,我等親族無由重見!』菩薩亦爾,捨大菩提退住聲聞或獨覺地,失一切智應知如死,如彼小兒雖不失命,而彼親屬起於死想。

[1033a18] 「又,滿慈子!於意云何?菩薩淨戒與諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒有何差別?」

[1033a19] 滿慈子言:「如是諸戒真如法性實無差別。」

[1033a20] 舍利子言:「如是諸戒真如法性雖無差別,而亦可說有差別相,此差別相應說云何?」

[1033a22] 滿慈子言:「如諸菩薩求證無上正等菩提,異生、聲聞、獨覺不爾;如是菩薩所有淨戒,與彼諸戒說有差別。」

[1033a24] 舍利子言:「由此菩薩所有淨戒,勝諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒,謂菩薩戒迴向趣求一切智智,名為淨戒波羅蜜多,餘戒不爾,是謂差別。何以故?滿慈子!菩薩淨戒普勝三千大千世界及餘無量無邊有情,除佛世尊所有淨戒,於餘淨戒最勝第一。所以者何?菩薩淨戒能引無量無邊有情,解脫生死及諸惡趣。由此因緣,菩薩淨戒於諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。

[1033b05] 「又,滿慈子!如雪山王具山王德,餘山不具;若具德者得山王名,若不具德不立王號。如是菩薩所有淨戒,迴向無上正等菩提,不離趣求一切智智故,名淨戒波羅蜜多;獨覺、聲聞、異生淨戒不欲迴向無上菩提,遠離所求一切智智,不名淨戒波羅蜜多。

[1033b10] 「又,滿慈子!諸菩薩眾所有淨戒,普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

[1033b12] 時,滿慈子便問具壽舍利子言:「何緣菩薩摩訶薩眾所有淨戒,普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒?」

[1033b14] 舍利子言:「菩薩淨戒普為利樂一切有情,迴向趣求一切智智,異生、聲聞、獨覺不爾,是故菩薩所有淨戒,普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

[1033b17] 時,滿慈子便讚具壽舍利子言:「善哉!善哉!如是!如是!誠如所說。如是讚說菩薩淨戒,令菩薩眾轉復精勤,受持菩薩所有淨戒。尊者定應承佛神力說,諸菩薩所有淨戒,普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

[1033b22] 爾時,佛告阿難陀言:「汝應受持諸菩薩眾所有淨戒波羅蜜多相應法教,如舍利子與滿慈子共所演說,如是演說定不虛妄。假使有取妙高山王,上昇梵世投之於下;彼適投已,發誠諦言:『若菩薩戒普勝異生、聲聞、獨覺諸淨戒者,令此山王虛空中住。』言已便住,必不墮落。何以故?阿難陀!諸菩薩戒,除如來戒,於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

[1033c01] 時,舍利子,佛神力故,便見東方有一佛土,去此佛土過百千界,其中如來現為無量人、天等眾宣說正法。

[1033c04] 爾時,佛告舍利子言:「汝見東方過百千界有一佛土,現有如來為無量眾說正法不?」

[1033c05] 舍利子言:「唯然!已見!未知彼界、彼佛何名?」

[1033c06] 爾時,世尊告舍利子:「彼佛世界名曰明燈,其中如來、應、正等覺現說法者,號為月光。彼佛有一聲聞弟子,名為有頂神通第一,以神通力往餘世界,右手拔取妙高山王,上昇梵世投之於下;彼適投已發誠諦言:『若菩薩戒,除如來戒,於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上,如是所說不虛妄者,令此山王虛空中住。』言已便住更不復下。」

[1033c15] 爾時,世尊告舍利子:「汝復見彼妙高山王住虛空中更不下不?」

[1033c16] 時,舍利子白言:「已見!世尊!」

[1033c17] 復告舍利子言:「今彼山王住虛空者,由依菩薩所有淨戒,除如來戒,發誠諦言普勝異生、聲聞等戒,是故我說決定不虛。彼佛眾中聲聞弟子,以神通力往餘世界,右手拔取妙高山王,上昇梵世投之於下,投已復發誠諦之言,言已山王住虛空者,為證我說定不虛妄。時,彼如來聲聞弟子,依菩薩戒發誠諦言,令彼山王還住本處。」

[1033c24] 時,舍利子見已讚言:「甚奇!世尊!所言誠諦。諸菩薩戒威力難思,一切世間無能及者。」

[1033c26] 時,舍利子便白佛言:「若有欲勝菩薩戒者,當知彼欲勝如來戒。所以者何?除如來戒,定無能勝菩薩戒者。若修菩薩淨戒圓滿,即名如來、應、正等覺,是故菩薩戒不可勝。」

[1034a01] 時,滿慈子便問具壽舍利子言:「有退菩薩所有淨戒豈難勝耶?」

[1034a02] 舍利子言:「定無菩薩住菩薩心有退轉者,若有退轉便非菩薩。如善射師箭不中的,應知彼類非善射師;菩薩亦爾,若不能發一切智智相應之心,雖復勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,而不迴向一切智智,當知彼非具戒菩薩。又,滿慈子!若有菩薩修諸功德,不解云何菩薩迴向一切智智?而緣聲聞或獨覺地所有功德,謂是所求一切智智。當知彼類猶得名為具戒菩薩。何以故?滿慈子!彼無菩薩方便善巧,不解迴向一切智智,緣二乘地所有功德,謂是所求一切智智,意樂不壞故,亦名為具戒菩薩。持菩薩戒由有迴向一切智智故,得名為持菩薩戒,攝受淨戒波羅蜜多。彼於後時若遇善友,能緣真實一切智智,迴向無上正等菩提,定當證得一切智智。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十六


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo