Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_501 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第501卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 501 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第五百一

第三分現窣堵波品第五之二

[0549a06] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,能於如是甚深般若波羅蜜多,至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,是善男子、善女人等所獲現法當來勝利,汝應諦聽,極善思惟,吾當為汝分別解說。」

[0549a10] 天帝釋言:「唯然!願說!我等樂聞。」

[0549a11] 佛言:「憍尸迦!若有諸惡外道梵志,若諸惡魔及魔眷屬,若餘暴惡增上慢者,於是菩薩摩訶薩所,欲作種種不饒益事,彼適興心速自遭禍,必當殄滅不果所願。何以故?憍尸迦!是菩薩摩訶薩以應一切智智心,用無所得為方便,常修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,以大悲願而為上首。若諸有情長夜慳貪興諸鬪諍,是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨,方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒作諸惡業,是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨,方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜忿恚更相損害,是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨,方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠捨諸善業,是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨,方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂心務囂動,是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨,方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡不知善惡,是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨,方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死,貪、瞋、癡等纏繞其心,造作眾多不饒益事,是菩薩摩訶薩善權方便,令彼伏滅貪、瞋、癡等生死因緣,或令安住四靜慮、四無量、四無色定,或令安住四念住乃至八聖道支,或令安住空、無相、無願解脫門,或令安住八解脫、九次第定,或令安住諸菩薩地,或令安住內空乃至無性自性空,或令安住真如乃至不思議界,或令安住斷界乃至無為界,或令安住苦、集、滅、道聖諦,或令安住淨觀地乃至如來地,或令安住五眼、六神通,或令安住如來十力乃至十八佛不共法,或令安住無忘失法、恒住捨性,或令安住一切陀羅尼門、三摩地門,或令安住一切智、道相智、一切相智,或令安住預流果乃至獨覺菩提,或令安住一切菩薩摩訶薩行,或令安住諸佛無上正等菩提,或令安住諸餘世間、出世善法。

[0549b18] 「憍尸迦!如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,諸菩薩摩訶薩現法勝利。

[0549b21] 「憍尸迦!是菩薩摩訶薩由此因緣,於當來世速證無上正等菩提,轉妙法輪度無量眾,隨本所願安立有情,令於三乘修學究竟,乃至證得無餘涅槃。

[0549b24] 「憍尸迦!如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,諸菩薩摩訶薩當來勝利。

[0549b27] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多,至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,其地方所,若有惡魔及魔眷屬,或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者,憎嫉般若波羅蜜多,欲為障礙、詰責、違拒、令速隱沒,雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故,眾惡漸滅功德漸生,後依三乘得盡苦際,或脫惡趣生天、人中。

[0549c06] 「憍尸迦!如有妙藥名曰莫耆,是藥威勢能銷眾毒,如是妙藥隨所在處,諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇飢行求食,遇見生類欲螫噉之,其生怖死奔趣妙藥,蛇聞藥氣尋便退走。何以故?憍尸迦!如是妙藥具大威勢,能益身命銷伏眾毒。當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是,若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事,由此般若波羅蜜多威神力故,令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故?憍尸迦!由此般若波羅蜜多具大威力,能摧眾惡增善法故。

[0549c18] 「云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長諸善?謂此般若波羅蜜多滅貪、瞋、癡,無明乃至純大苦蘊,障蓋、隨眠、纏垢、結縛,我見、有情見乃至見者見,斷見、常見、無見、有見乃至種種諸惡見趣,慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡,常想、樂想、我想、淨想及餘一切貪、瞋、癡、慢、疑、見行等無不能滅,亦滅色執乃至識執,乃至亦滅一切相智執、菩提涅槃執。憍尸迦!如是般若波羅蜜多,能滅此等一切惡法,及能增長一切善事。是故般若波羅蜜多,有無數量大威神力。

[0549c28] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多,至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,是菩薩摩訶薩常為三千大千世界,四大天王及天帝釋、堪忍界主、大梵天王、淨居天等并餘善神常來擁護,不令一切災橫侵惱,如法所求無不滿足。十方世界現在如來、應、正等覺亦常護念,令惡漸滅善法漸增,謂令增長布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,如是乃至亦令增長一切智、道相智、一切相智,以無所得為方便故,所修所住常無退減。憍尸迦!是菩薩摩訶薩由此因緣,言詞威肅聞皆敬愛,發言稱量語不諠雜,堅事善友深知恩報,不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、憍等隱蔽其心。

[0550a13] 「憍尸迦!是菩薩摩訶薩自能離斷生命,亦勸他離斷生命,無倒稱揚離斷生命法,歡喜讚歎離斷生命者。如是乃至自能離邪見,亦勸他離邪見,無倒稱揚離邪見法,歡喜讚歎離邪見者。憍尸迦!是菩薩摩訶薩自能行布施乃至般若波羅蜜多,亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多,無倒稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法,歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。如是乃至自能修一切智、道相智、一切相智,亦勸他修一切智、道相智、一切相智,無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法,歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。

[0550a25] 「憍尸迦!是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多,以無所得而為方便,與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩常作是念:『我若不能修行布施波羅蜜多,當生貧窮下賤種類;我若不能修行淨戒波羅蜜多,閉人、天門墮諸惡趣;我若不能修行安忍波羅蜜多,當缺諸根形貌醜陋,不具菩薩圓滿色身;我若不能修行精進波羅蜜多,便不能修菩薩勝道,常懷懈怠眾事不成;我若不能修行靜慮波羅蜜多,便不能修菩薩勝定,心恒散亂所欲不成;我若不能修行般若波羅蜜多,便不能得方便善巧超諸聲聞、獨覺等地。若有如是貧窮等事,尚無勢力成熟有情,亦復不能嚴淨佛土,況當能得一切智智!』是菩薩摩訶薩常作是念:『我不應隨慳貪勢力,若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿;我不應隨破戒勢力,若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿;我不應隨忿恚勢力,若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿;我不應隨懈怠勢力,若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿;我不應隨散亂勢力,若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿;我不應隨愚癡勢力,若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我六種波羅蜜多不得圓滿,終不能得一切智智利益安樂一切有情。』

[0550b21] 「憍尸迦!是菩薩摩訶薩不離一切智智心,以無所得為方便,於此般若波羅蜜多,至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,得如是等現法當來世、出世間功德勝利。」

[0550b26] 爾時,天帝釋白佛言:「世尊!如是般若波羅蜜多甚奇希有,能調菩薩摩訶薩眾令離高心,復能迴向一切智智。」

[0550b28] 爾時,佛告天帝釋言:「憍尸迦!云何般若波羅蜜多甚奇希有,能調菩薩摩訶薩眾令離高心,復能迴向一切智智?」

[0550c02] 時,天帝釋白言:「世尊!諸菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時,若於如來應正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施,便作是念:『我能施佛乃至乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故,雖行布施波羅蜜多,而起高心不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩行世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時,便作是念:『我能修行淨戒乃至般若波羅蜜多。』亦作是念:『我能圓滿淨戒乃至般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故,雖行淨戒乃至般若波羅蜜多,而起高心不能迴向一切智智。如是乃至諸菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時,若作是念:『我能修行一切智、道相智、一切相智。』亦作是念:『我能圓滿一切智、道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故,雖修行一切智、道相智、一切相智,而起高心不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時,若作是念:『我能成熟有情、嚴淨佛土,餘無此能。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故,雖成熟有情、嚴淨佛土,而起高心不能迴向一切智智。

[0550c22] 「世尊!如是菩薩摩訶薩眾,依世間心修諸善法,無方便善巧故,我、我所執擾亂心故,雖修般若波羅蜜多而未得故,不能調伏高心,亦不能迴向一切智智。世尊!若菩薩摩訶薩行出世布施波羅蜜多時,善修般若波羅蜜多故不得施者,不得受者,不得布施,是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多而行布施故,能調伏高心,亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世淨戒乃至般若波羅蜜多時,善修般若波羅蜜多故,不得淨戒乃至般若及一切法,是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多,而行淨戒乃至般若故能調伏高心,亦能迴向一切智智。如是乃至若菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時,善修般若波羅蜜多故,不得一切智、道相智、一切相智及一切法,是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多,而修一切智、道相智、一切相智故能調伏高心,亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時,善修般若波羅蜜多故,不得成熟有情、嚴淨佛土及一切法,是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多,而成熟有情、嚴淨佛土故能調伏高心,亦能迴向一切智智。

[0551a15] 「世尊!由此因緣,我作是說:如是般若波羅蜜多甚奇希有,能調菩薩摩訶薩眾令離高心,復能迴向一切智智。」

[0551a18] 爾時,佛告天帝釋言:「憍尸迦!若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典,不離一切智智心,以無所得為方便,至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,是善男子、善女人等身心安樂,不為一切災橫侵惱。若在軍旅交戰陣時,至心念誦如是般若波羅蜜多,於諸有情慈悲護念,不為刀杖之所傷殺,所對怨敵皆起慈心,設起惡心自然退敗,是善男子、善女人等,若在軍旅刀箭所傷失命喪身,終無是處。何以故?憍尸迦!是善男子、善女人等不離一切智智心,以無所得為方便,長夜修行甚深般若波羅蜜多,自能降伏貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏垢、惡業種種刀杖,亦能除他貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏垢、惡業諸刀杖故。

[0551b03] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,能於般若波羅蜜多甚深經典,不離一切智智心,以無所得為方便,至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、恭敬供養、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布,是善男子、善女人等,一切毒藥、蠱道、鬼魅、禱、呪術皆不能害,水不能溺,火不能燒,刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故?憍尸迦!如是般若波羅蜜多是大神呪,如是般若波羅蜜多是大明呪,如是般若波羅蜜多是無上呪,如是般若波羅蜜多是無等等呪,如是般若波羅蜜多是一切呪王,最上最妙,無能及者,具大威力能伏一切,不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王,不為自害,不為他害,不為俱害。何以故?憍尸迦!是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多,了自他俱不可得故。憍尸迦!是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時,不得我乃至見者,不得色乃至識,如是乃至不得一切智、道相智、一切相智,以於我等無所得故,不為自害,不為他害,不為俱害。

[0551b23] 「憍尸迦!是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時,於我及法雖無所得,而證無上正等菩提,觀諸有情心行差別,隨宜為轉無上法輪,令如說行得大饒益。何以故?憍尸迦!過去未來現在菩薩摩訶薩眾,皆於如是甚深般若波羅蜜多大神呪王精勤修學,已、當、現證無上菩提,轉妙法輪度無量眾。

[0551c02] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典,不離一切智智心,以無所得為方便,至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布,是善男子、善女人等隨所居止國土城邑人及非人,不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故?憍尸迦!是善男子、善女人等隨所住處,為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界,所有四大王眾天乃至色究竟天,并諸龍、神、阿素洛等,常來守護、恭敬供養、尊重讚歎,不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

[0551c12] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王,置清淨處恭敬供養、尊重讚歎,雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟,亦不為他開示分別,而此住處國邑王都,人非人等不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故?憍尸迦!如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處,為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界,所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等,常來守護、恭敬供養、尊重讚歎,不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

[0551c23] 「憍尸迦!是善男子,善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王,置清淨處恭敬供養、尊重讚歎,尚獲如是現法勝利,況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟,及廣為他開示分別!當知是輩功德無邊,速證菩提饒益一切。

[0551c27] 「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等,應書般若波羅蜜多大神呪王,隨多少分香囊盛貯置寶筒中,恒隨逐身供養恭敬、尊重讚歎,諸怖畏事皆自銷除,天龍、鬼神常守護故。憍尸迦!譬如有人或傍生類入菩提樹院,或至彼院邊,人非人等不能傷害。何以故?憍尸迦!過去、未來、現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提,得菩提已,施諸有情,無恐、無怖、無怨、無害、身心安樂。安立無量無數有情,令住天人尊貴妙行;安立無量無數有情,令住三乘安樂妙行;安立無量無數有情,令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果;安立無量無數有情,令當證得獨覺菩提;安立無量無數有情,令修菩薩摩訶薩行當得無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力,是故此處一切天、龍、阿素洛等皆同守護、恭敬供養、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典隨所住處亦復如是,一切天、龍、阿素洛等常來守護、恭敬供養、尊重讚歎不令般若波羅蜜多有留難故。

[0552a19] 「憍尸迦!如是般若波羅蜜多甚深經典隨所在處,當知是處即真制多,一切有情皆應敬禮,當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明供養恭敬、尊重讚歎。」

[0552a24] 爾時,天帝釋白佛言:「世尊!若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典,種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎,復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾,寶函盛貯佛設利羅安置其中,恭敬供養、尊重讚歎,復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福,何者為多?」

[0552b04] 佛告憍尸迦:「我還問汝,當隨意答。於意云何?如來所得一切智智及相好身,依何等法修學而得?」

[0552b06] 天帝釋言:「如來所得一切智智及相好身,依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。」

[0552b08] 佛告憍尸迦:「如是!如是!如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學故,得一切智智及相好身。何以故?憍尸迦!不學般若波羅蜜多甚深經典,能得無上正等菩提無有是處。

[0552b12] 「憍尸迦!非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺,要由證得一切智智說名如來、應、正等覺。憍尸迦!如來所得一切智智,要由般若波羅蜜多為因故起,佛相好身但為依處,若不依止佛相好身,一切智智無由而起,是故般若波羅蜜多正為因生一切智智,欲令此智現前相續故,復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者,一切天、龍、阿素洛等不應竭誠供養恭敬,以相好身與佛遍智為所依止故,諸天、龍神、阿素洛等供養恭敬。由此緣故,我涅槃後諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。

[0552b23] 「憍尸迦!若善男子、善女人等,但於般若波羅蜜多甚深經典恭敬供養、尊重讚歎,則為供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅。何以故?憍尸迦!一切智智及相好身并設利羅,皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦!若善男子、善女人等但於佛身及設利羅恭敬供養、尊重讚歎,非為供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故?憍尸迦!佛身遺體非此般若波羅蜜多、一切智智之根本故。憍尸迦!由此因緣,若善男子、善女人等,欲供養佛若身若心及餘功德,先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說如是般若波羅蜜多甚深經典,復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明、供養恭敬、尊重讚歎。

[0552c08] 「以是故,憍尸迦!若善男子、善女人等,書此般若波羅蜜多甚深經典,種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎,復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾,寶函盛貯佛設利羅安置其中,恭敬供養、尊重讚歎,復種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福,前者為多無量倍數。

[0552c17] 「何以故?憍尸迦!如是般若波羅蜜多甚深經典,速能成辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,內空乃至無性自性空,真如乃至不思議界,斷界乃至無為界,苦、集、滅、道聖諦,四念住乃至八聖道支,四靜慮、四無量、四無色定,八解脫、九次第定,空、無相、無願解脫門,淨觀地乃至如來地,極喜地乃至法雲地,五眼、六神通,如來十力乃至十八佛不共法,無忘失法、恒住捨性,一切陀羅尼門、三摩地門,一切智、道相智、一切相智,成熟有情、嚴淨佛土,亦能成辦諸菩薩摩訶薩族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿,亦能成辦世間所有十善業道,供養沙門、父母、師長,施、戒、修等無量善法,亦能成辦剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天,亦能成辦預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提,亦能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來應正等覺,亦能成辦不可思量、不可宣說、無上無上上、無等無等等一切智智。」

[0553a09] 時,天帝釋復白佛言:「贍部洲人於此般若波羅蜜多甚深經典不恭敬供養、尊重讚歎者,彼豈不知恭敬供養、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典,獲得種種功德勝利?」

[0553a12] 佛告憍尸迦:「我還問汝,隨汝意答。於意云何?贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨?有幾許人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑?有幾許人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟?有幾許人修十善業道?有幾許人行施、戒、修?有幾許人得三十七菩提分法?有幾許人得三解脫門?有幾許人得八解脫?有幾許人得九次第定?有幾許人得四無礙解?有幾許人得六神通?有幾許人永斷三結得預流果?有幾許人薄貪、瞋、癡得一來果?有幾許人斷五順下分結得不還果?有幾許人斷五順上分結得阿羅漢果?有幾許人發心定趣獨覺菩提?有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提?」

[0553a25] 天帝釋言:「贍部洲內有少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨,如是乃至有少分人發心定趣諸佛無上正等菩提。」

[0553a28] 爾時,佛告天帝釋言:「如是!如是!如汝所說。憍尸迦!贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨,轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑,如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提,轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行,轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。何以故?憍尸迦!諸有情類流轉生死,無量世來多不見佛,不聞正法,不親近僧,多不修行十善業道及施、戒、修;不聞布施乃至般若波羅蜜多,不修布施乃至般若波羅蜜多。如是乃至不聞一切智、道相智、一切相智,不修一切智、道相智、一切相智。憍尸迦!由是因緣,當知於此贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨,轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑,如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提,轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行,轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。

[0553b18] 「復次,憍尸迦!我今問汝,隨汝意答。於意云何?置贍部洲所有人類。於此三千大千世,幾許有情供養恭敬父母、師長?幾許有情供養沙門、婆羅門?幾許有情布施、持戒修諸福業?幾許有情行十善業道?幾許有情於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想?幾許有情修四靜慮、四無量、四無色定?幾許有情成佛證淨、成法證淨、成僧證淨?如是乃至幾許有情發心定趣諸佛無上正等菩提?幾許有情既發心已精勤修習趣菩提行?幾許有情練磨長養趣菩提心?幾許有情方便善巧修行般若波羅蜜多?幾許有情得住菩薩不退轉地?幾許有情疾證無上正等菩提?」

[0553c02] 天帝釋言:「於此三千大千世界,少分有情供養恭敬父母、師長,如是乃至少分有情疾證無上正等菩提。」

[0553c04] 告憍尸迦:「如是!如是!如汝所說。憍尸迦!於此三千大千世界,極少有情供養恭敬父母、師長,轉少有情供養恭敬沙門、婆羅門,如是乃至轉少有情得住菩薩不退轉地,轉少有情疾證無上正等菩提。

[0553c10] 「復次,憍尸迦!我以無障清淨佛眼遍觀十方無邊世界,雖有無量無數有情發菩提心修菩薩行,而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧,若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地,多分退墮聲聞、獨覺下意、下行、下劣地中。何以故?憍尸迦!諸佛無上正等菩提功德無邊甚難可證,惡慧、懈怠、下劣精進、下劣勝解下劣有情不能得故。

[0553c17] 「是故,憍尸迦!若善男子、善女人等發菩提心修菩薩行,欲住菩薩不退轉地,疾證無上正等菩提無留難者,應於般若波羅蜜多甚深經典,數數聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說;復應書寫,眾寶莊嚴、恭敬供養、尊重讚歎,復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

[0553c24] 「憍尸迦!是善男子、善女人等,於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法,亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說,復應書寫供養恭敬。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法?所謂布施乃至靜慮波羅蜜多,內空乃至無性自性空,真如乃至不思議界,斷界乃至無為界,苦、集、滅、道聖諦,四念住乃至八聖道支,四靜慮、四無量、四無色定,八解脫、九次第定,三解脫門,極喜地乃至法雲地,五眼、六神通,如來十力乃至十八佛不共法,無忘失法、恒住捨性,陀羅尼門、三摩地門,一切智、道相智、一切相智,若餘無量無邊佛法,是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。

[0554a08] 「憍尸迦!是善男子、善女人等,於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門,亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟,不應非毀令於無上正等菩提而作留難。何以故?憍尸迦!是善男子、善女人等應作是念:『如來昔住菩薩位時,常勤修學順菩提法,所謂般若乃至布施波羅蜜多,如是乃至一切智、道相智、一切相智,及餘無量無邊佛法,并餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門,由斯證得所求無上正等菩提。我等今者為求無上正等菩提,亦應隨學。甚深般若波羅蜜多及餘隨順諸勝善法,定是我等真實大師,我隨彼學所願當滿;定是諸佛真實法印,一切如來、應、正等覺隨彼學故,證得無上正等菩提;亦是一切聲聞、獨覺真實法印,皆隨彼學得至涅槃究竟彼岸。』

[0554a24] 「是故,憍尸迦!諸善男子、善女人等若佛住世若涅槃後,應依般若波羅蜜多,廣說乃至一切相智,及餘無量無邊佛法,蘊、界、處等無量法門,常勤修學。何以故?憍尸迦!如是般若波羅蜜多,廣說乃至一切相智,及餘無量無邊佛法,蘊、界、處等無量法門,是諸聲聞、緣覺、菩薩及餘天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。」

大般若波羅蜜多經卷第五百一


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo