Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T07n0220_472 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第472卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 7 冊 » No.0220 » 第 472 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第四百七十二

第二分善達品第七十七之二

[0388a11] 「善現!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行相?謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行如芭蕉樹,葉葉析除實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行相。

[0388a15] 「善現!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行生滅?謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行生時無所從來、滅時無所至去,雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行生滅。

[0388a20] 「善現!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行真如?謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減,常如其性不虛妄、不變易故名真如,是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知行真如。

[0388a26] 「善現!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識相?謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識如諸幻事,眾緣和合假施設有,實不可得。謂如幻師或彼弟子,於四衢道幻作四軍,所謂象軍、馬軍、車軍、步軍,或復幻作諸餘色類相,雖似有而無其實,識亦如是實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識相。

[0388b04] 「善現!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識生滅?謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識生時無所從來、滅時無所至去,雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識生滅。

[0388b09] 「善現!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識真如?謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減,常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知識真如。

[0388b15] 「善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,則能學色蘊乃至識蘊。」

[0388b17] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼處乃至意處?」

[0388b18] 告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知眼處眼處自性空,乃至意處意處自性空,內處自性不可得故。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼處乃至意處。」

[0388b23] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學色處乃至法處?」

[0388b25] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知色處色處自性空,乃至法處法處自性空,外處自性不可得故。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學色處乃至法處。」

[0388b29] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼界乃至意界?」

[0388c02] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知眼界眼界自性空,乃至意界意界自性空。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼界乃至意界。」

[0388c05] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學色界乃至法界?」

[0388c07] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知色界色界自性空,乃至法界法界自性空。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學色界乃至法界。」

[0388c11] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼識界乃至意識界?」

[0388c13] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知眼識界眼識界自性空,乃至意識界意識界自性空。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼識界乃至意識界。」

[0388c17] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼觸乃至意觸?」

[0388c19] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知眼觸眼觸自性空,乃至意觸意觸自性空。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼觸乃至意觸。」

[0388c23] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受?」

[0388c25] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空,乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受自性空。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。」

[0389a02] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學地界乃至識界?」

[0389a04] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知地界地界自性空,乃至識界識界自性空。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學地界乃至識界。」

[0389a08] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學因緣乃至增上緣?」

[0389a10] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知因緣是種子相,等無間緣是開發相,所緣緣是任持相,增上緣是不礙相,自性本空,遠離二法。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學因緣乃至增上緣。」

[0389a15] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學從緣所生諸法?」

[0389a16] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知一切從緣所生法不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去,絕諸戲論、本性憺怕。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學從緣所生諸法。」

[0389a21] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學無明乃至老死?」

[0389a23] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知無明乃至老死無生無滅、無染無淨,自性本空,遠離二法。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學無明乃至老死。」

[0389a27] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學內空乃至無性自性空?」

[0389a29] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知內空乃至無性自性空皆無自性、都不可得而能安住。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學內空乃至無性自性空。」

[0389b04] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學真如乃至不思議界?」

[0389b06] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知真如乃至不思議界皆無戲論、都無分別而能安住。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學真如乃至不思議界。」

[0389b10] 壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學苦、集、滅、道聖諦?」

[0389b12] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知苦是逼迫相,集是生起相,滅是寂靜相,道是出離相,自性本空,遠離二法,是聖者諦。苦等即真如,真如即苦等,無二無別,唯真聖者能如實知。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學苦、集、滅、道聖諦。」

[0389b18] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多?」

[0389b21] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。」

[0389b26] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學四靜慮、四無量、四無色定?」

[0389b28] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知四靜慮、四無量、四無色定無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學四靜慮、四無量、四無色定。」

[0389c04] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學四念住乃至八聖道支?」

[0389c06] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知四念住乃至八聖道支無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學四念住乃至八聖道支。」

[0389c10] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學八解脫乃至十遍處?」

[0389c12] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知八解脫乃至十遍處無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學八解脫乃至十遍處。」

[0389c17] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學極喜地乃至法雲地?」

[0389c19] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知極喜地乃至法雲地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學極喜地乃至法雲地。」

[0389c23] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門,亦能學一切陀羅尼門、三摩地門?」

[0389c25] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知一切陀羅尼門、三摩地門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學一切陀羅尼門、三摩地門。」

[0390a01] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學五眼、六神通?」

[0390a03] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知五眼、六神通無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學五眼、六神通。」

[0390a07] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學如來十力乃至十八佛不共法?」

[0390a09] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知如來十力乃至十八佛不共法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學如來十力乃至十八佛不共法。」

[0390a14] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學無忘失法、恒住捨性?」

[0390a16] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知無忘失法、恒住捨性無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學無忘失法、恒住捨性。」

[0390a20] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學一切智、道相智、一切相智?」

[0390a22] 告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知一切智、道相智、一切相智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學一切智、道相智、一切相智。」

[0390a27] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學成熟有情、嚴淨佛土?」

[0390a29] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知成熟有情、嚴淨佛土無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學成熟有情、嚴淨佛土。」

[0390b05] 具壽善現復白佛言:「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學諸餘無量無邊佛法?」

[0390b07] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實知諸餘無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現!是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門,亦能學諸餘無量無邊佛法。」

[0390b12] 爾時,具壽善現白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,如實了知色等諸法各各差別不相雜亂,將無以色乃至以識壞法界耶?將無以眼處乃至以意處壞法界耶?將無以色處乃至以法處壞法界耶?將無以眼界乃至以意界壞法界耶?將無以色界乃至以法界壞法界耶?將無以眼識界乃至以意識界壞法界耶?將無以眼觸乃至以意觸壞法界耶?將無以眼觸為緣所生諸受乃至以意觸為緣所生諸受壞法界耶?將無以地界乃至以識界壞法界耶?將無以因緣乃至以增上緣壞法界耶?將無以從緣所生諸法壞法界耶?將無以無明乃至以老死壞法界耶?將無以內空乃至以無性自性空壞法界耶?將無以真如乃至以不思議界壞法界耶?將無以苦、集、滅、道聖諦壞法界耶?將無以布施波羅蜜多乃至以般若波羅蜜多壞法界耶?將無以四靜慮、四無量、四無色定壞法界耶?將無以四念住乃至以八聖道支壞法界耶?將無以空、無相、無願解脫門壞法界耶?將無以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處壞法界耶?將無以淨觀地乃至以如來地壞法界耶?將無以極喜地乃至以法雲地壞法界耶?將無以一切陀羅尼門、三摩地門壞法界耶?將無以五眼、六神通壞法界耶?將無以如來十力乃至以十八佛不共法壞法界耶?將無以三十二大士相、八十隨好壞法界耶?將無以無忘失法、恒住捨性壞法界耶?將無以一切智、道相智、一切相智壞法界耶?將無以預流果乃至以獨覺菩提壞法界耶?將無以一切菩薩摩訶薩行壞法界耶?將無以諸佛無上正等菩提壞法界耶?將無以一切智智壞法界耶?何以故?世尊!法界無二無差別故。」

[0390c15] 佛告善現:「若離法界餘法可得,可言彼法能壞法界;然離法界無法可得,故無餘法能壞法界。所以者何?諸佛、菩薩、獨覺、聲聞知離法界無法可得,既知無法離於法界,亦不為他施設宣說,是故法界無能壞者。如是,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,應學法界無二、無別、不可壞相。」

[0390c22] 具壽善現復白佛言:「若菩薩摩訶薩欲學法界,當於何學?」

[0390c23] 佛告善現:「若菩薩摩訶薩欲學法界,當於一切法學。所以者何?善現!以一切法皆入法界故。」

[0390c25] 具壽善現復白佛言:「何因緣故,說一切法皆入法界?」

[0390c26] 告善現:「若佛出世、若不出世,諸法法爾皆入法界無差別相,不由佛說。所以者何?善現!若善法非善法、若有記法無記法、若有漏法無漏法、若世間法出世間法、若有為法無為法,如是等一切法,無不皆入無相、無為、性空法界。是故,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,欲學法界當學一切法,若學一切法即是學法界。」

[0391a05] 具壽善現復白佛言:「若一切法皆入法界無二無別,諸菩薩摩訶薩云何當學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多?云何當學初靜慮乃至第四靜慮?云何當學慈無量乃至捨無量?云何當學空無邊處定乃至非想非非想處定?云何當學四念住乃至八聖道支?云何當學空、無相、無願解脫門?云何當學八解脫乃至十遍處?云何當學極喜地乃至法雲地?云何當學一切陀羅尼門、三摩地門?云何當學內空乃至無性自性空?云何當學真如乃至不思議界?云何當學苦、集、滅、道聖諦?云何當學五眼、六神通?云何當學如來十力乃至十八佛不共法?云何當學無忘失法、恒住捨性?云何當學一切智、道相智、一切相智?云何當學成滿三十二大士相、八十隨好?云何當學成滿剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族?云何當學成滿四大王眾天乃至他化自在天?云何當學成滿梵眾天乃至廣果天?云何當學成滿無想有情天法而不樂生彼?云何當學成滿淨居天法而不樂生彼?云何當學空無邊處天法乃至非想非非想處天法而不樂生彼?云何當學初發菩提心乃至第十發菩提心?云何當學趣證菩薩正性離生?云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證?云何當學成熟有情、嚴淨佛土?云何當學諸陀羅尼及無礙辯?云何當學一切菩薩摩訶薩道及佛無上正等菩提,如是學已知一切法一切種相,便能證得一切智智?

[0391b04] 「世尊!非法界中有如是等種種分別,將無菩薩摩訶薩眾由此分別行於顛倒,無戲論中起諸戲論。何以故?真法界中都無分別戲論事故。

[0391b07] 「世尊!法界非色、受、想、行、識,亦不離色、受、想、行、識;色、受、想、行、識即是法界,法界即是色、受、想、行、識。

[0391b09] 「世尊!法界非眼處乃至意處,亦不離眼處乃至意處;眼處乃至意處即是法界,法界即是眼處乃至意處。

[0391b11] 「世尊!法界非色處乃至法處,亦不離色處乃至法處;色處乃至法處即是法界,法界即是色處乃至法處。

[0391b14] 「世尊!法界非眼界乃至意界,亦不離眼界乃至意界;眼界乃至意界即是法界,法界即是眼界乃至意界。

[0391b16] 「世尊!法界非色界乃至法界,亦不離色界乃至法界;色界乃至法界即是法界,法界即是色界乃至法界。

[0391b18] 「世尊!法界非眼識界乃至意識界,亦不離眼識界乃至意識界;眼識界乃至意識界即是法界,法界即是眼識界乃至意識界。

[0391b21] 「世尊!法界非眼觸乃至意觸,亦不離眼觸乃至意觸;眼觸乃至意觸即是法界,法界即是眼觸乃至意觸。

[0391b24] 「世尊!法界非眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,亦不離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受;眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受即是法界,法界即是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。

[0391b29] 「世尊!法界非地界乃至識界,亦不離地界乃至識界;地界乃至識界即是法界,法界即是地界乃至識界。

[0391c02] 「世尊!法界非因緣乃至增上緣,亦不離因緣乃至增上緣;因緣乃至增上緣即是法界,法界即是因緣乃至增上緣。

[0391c05] 「世尊!法界非從緣所生諸法,亦不離從緣所生諸法;從緣所生諸法即是法界,法界即是從緣所生諸法。

[0391c07] 「世尊!法界非無明乃至老死,亦不離無明乃至老死;無明乃至老死即是法界,法界即是無明乃至老死。

[0391c09] 「世尊!法界非布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,亦不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多;布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即是法界,法界即是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。

[0391c14] 「世尊!法界非四靜慮、四無量、四無色定,亦不離四靜慮、四無量、四無色定;四靜慮、四無量、四無色定即是法界,法界即是四靜慮、四無量、四無色定。

[0391c17] 「世尊!法界非四念住乃至八聖道支,亦不離四念住乃至八聖道支;四念住乃至八聖道支即是法界,法界即是四念住乃至八聖道支。

[0391c20] 「世尊!法界非空、無相、無願解脫門,亦不離空、無相、無願解脫門;空、無相、無願解脫門即是法界,法界即是空、無相、無願解脫門。

[0391c23] 「世尊!法界非內空乃至無性自性空,亦不離內空乃至無性自性空;內空乃至無性自性空即是法界,法界即是內空乃至無性自性空。

[0391c26] 「世尊!法界非苦、集、滅、道聖諦,亦不離苦、集、滅、道聖諦;苦、集、滅、道聖諦即是法界,法界即是苦、集、滅、道聖諦。

[0391c28] 「世尊!法界非八解脫乃至十遍處,亦不離八解脫乃至十遍處;八解脫乃至十遍處即是法界,法界即是八解脫乃至十遍處。

[0392a02] 「世尊!法界非淨觀地乃至如來地,亦不離淨觀地乃至如來地;淨觀地乃至如來地即是法界,法界即是淨觀地乃至如來地。

[0392a05] 「世尊!法界非極喜地乃至法雲地,亦不離極喜地乃至法雲地;極喜地乃至法雲地即是法界,法界即是極喜地乃至法雲地。

[0392a08] 「世尊!法界非一切陀羅尼門、三摩地門,亦不離一切陀羅尼門、三摩地門;一切陀羅尼門、三摩地門即是法界,法界即是一切陀羅尼門、三摩地門。

[0392a11] 「世尊!法界非五眼、六神通,亦不離五眼、六神通;五眼、六神通即是法界,法界即是五眼、六神通。

[0392a13] 「世尊!法界非如來十力乃至十八佛不共法,亦不離如來十力乃至十八佛不共法;如來十力乃至十八佛不共法即是法界,法界即是如來十力乃至十八佛不共法。

[0392a17] 「世尊!法界非無忘失法、恒住捨性,亦不離無忘失法、恒住捨性;無忘失法、恒住捨性即是法界,法界即是無忘失法、恒住捨性。

[0392a20] 「世尊!法界非一切智、道相智、一切相智,亦不離一切智、道相智、一切相智;一切智、道相智、一切相智即是法界,法界即是一切智、道相智、一切相智。

[0392a23] 「世尊!法界非三十二大士相、八十隨好,亦不離三十二大士相、八十隨好;三十二大士相、八十隨好即是法界,法界即是三十二大士相、八十隨好。

[0392a26] 「世尊!法界非預流果乃至獨覺菩提,亦不離預流果乃至獨覺菩提;預流果乃至獨覺菩提即是法界,法界即是預流果乃至獨覺菩提。

[0392a29] 「世尊!法界非一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提,亦不離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提;一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提即是法界,法界即是一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。

[0392b05] 「世尊!法界非善、非善法,亦不離善、非善法;善、非善法即是法界,法界即是善、非善法。

[0392b07] 「世尊!法界非有記、無記法,亦不離有記、無記法;有記、無記法即是法界,法界即是有記、無記法。

[0392b09] 「世尊!法界非有漏、無漏法,亦不離有漏、無漏法;有漏、無漏法即是法界,法界即是有漏、無漏法。

[0392b11] 「世尊!法界非世間、出世間法,亦不離世間、出世間法;世間、出世間法即是法界,法界即是世間、出世間法。」

[0392b13] 「世尊!法界非有為、無為法,亦不離有為、無為法;有為、無為法即是法界,法界即是有為、無為法。」

[0392b15] 佛告善現:「如是!如是!如汝所說。真法界中無一切種分別戲論。法界非色、受、想、行、識,亦不離色、受、想、行、識;法界即色、受、想、行、識,色、受、想、行、識即法界。如是乃至法界非有為、無為法,亦不離有為、無為法;法界即有為、無為法,有為、無為法即法界。

[0392b21] 「復次,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,若見有法離法界者,便非正趣所求無上正等菩提。是故,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,不見有法離真法界。

[0392b25] 「善現當知!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,知一切法即真法界,方便善巧無名相法,為諸有情寄名相說,謂此是色、受、想、行、識,此是眼處乃至意處,此是色處乃至法處,此是眼界乃至意界,此是色界乃至法界,此是眼識界乃至意識界,此是眼觸乃至意觸,此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受,此是地界乃至識界,此是因緣乃至增上緣,此是從緣所生諸法,此是無明乃至老死,此是善法、非善法,此是有記法、無記法,此是有漏法、無漏法,此是世間法、出世間法,此是有為法、無為法,此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,此是四靜慮、四無量、四無色定,此是四念住乃至八聖道支,此是空、無相、無願解脫門,此是內空乃至無性自性空,此是真如乃至不思議界,此是苦、集、滅、道聖諦,此是八解脫乃至十遍處,此是淨觀地乃至如來地,此是極喜地乃至法雲地,此是一切陀羅尼門、三摩地門,此是五眼、六神通,此是如來十力乃至十八佛不共法,此是無忘失法、恒住捨性,此是一切智、道相智、一切相智,此是三十二大士相、八十隨好,此是預流果乃至獨覺菩提,此是一切菩薩摩訶薩行,此是諸佛無上正等菩提。

[0392c19] 「如工幻師或彼弟子,執持少物於眾人前幻作種種異類色相。謂或幻作男女、大小;或復幻作象、馬、牛、羊、駝、驢、雞等種種禽獸;或復幻作城邑、聚落、園林、池沼,種種莊嚴甚可愛樂;或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、花香、瓔珞,種種珍寶、財穀、庫藏;或復幻作無量種類伎樂俳優,令無量人歡娛受樂;或復幻作種種形相令行布施,或令持戒,或令安忍,或令精進,或令習定,或令修慧;或復現生剎帝利大族乃至居士大族;或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等;或復現生四大王眾天乃至他化自在天;或復現生梵眾天乃至色究竟天;或復現生空無邊處天乃至非想非非想處天;或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺;或復現作菩薩摩訶薩,從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,修行四靜慮、四無量、四無色定,修行四念住乃至八聖道支,修行空、無相、無願解脫門,學住內空乃至無性自性空,學住真如乃至不思議界,學住苦、集、滅、道聖諦,趣入菩薩正性離生,修行極喜地乃至法雲地,引發種種殊勝神通,放大光明照諸世界,成熟有情、嚴淨佛土,遊戲一切靜慮、解脫、等持、等至、諸陀羅尼及三摩地,修行種種諸佛功德;或復幻作如來形像,具三十二大丈夫相,八十隨好圓滿莊嚴,成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等無量無邊不可思議殊勝功德。

[0393a18] 「善現!如是幻師或彼弟子為惑他故,在眾人前幻作此等諸幻化事,其中無智男女大小見是事已,咸驚歎言:『奇哉!此人妙解眾伎,能作種種甚希有事,乃至能作如來之身,相好莊嚴具諸功德,令眾歡樂自顯伎能。』其中有智見此事已,作是思惟:『甚為神異!如何此人能現是事,其中雖無實事可得,而令愚人迷謬歡悅,於無實物起實物想?』唯有智者了達皆空,雖有見聞而無執著。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十二


【經文資訊】大正藏第 07 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo