Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T05n0220_097 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第97卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 5 冊 » No.0220 » 第 97 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大般若波羅蜜多經卷第九十七

初分求般若品第二十七之九

[0536b06] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於鼻界法性求,不應於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性求;不應離鼻界法性求,不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。所以者何?若鼻界法性,若香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性,若離鼻界法性,若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非鼻界法性,非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性;非離鼻界法性,非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非鼻界法性,非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性;非離鼻界法性,非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於鼻界法性求,不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求;不應離鼻界法性求,不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。

[0536b29] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於舌界法性求,不應於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性求;不應離舌界法性求,不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。所以者何?若舌界法性,若味界乃至舌觸為緣所生諸受法性,若離舌界法性,若離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非舌界法性,非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性;非離舌界法性,非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非舌界法性,非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性;非離舌界法性,非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於舌界法性求,不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求;不應離舌界法性求,不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。

[0536c23] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於身界法性求,不應於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性求;不應離身界法性求,不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。所以者何?若身界法性,若觸界乃至身觸為緣所生諸受法性,若離身界法性,若離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非身界法性,非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性;非離身界法性,非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非身界法性,非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性;非離身界法性,非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於身界法性求,不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求;不應離身界法性求,不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。

[0537a17] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於意界法性求,不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性求;不應離意界法性求,不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。所以者何?若意界法性,若法界乃至意觸為緣所生諸受法性,若離意界法性,若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非意界法性,非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性;非離意界法性,非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非意界法性,非法界乃至意觸為緣所生諸受法性;非離意界法性,非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於意界法性求,不應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求;不應離意界法性求,不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。

[0537b11] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於地界法性求,不應於水、火、風、空、識界法性求;不應離地界法性求,不應離水、火、風、空、識界法性求。所以者何?若地界法性,若水、火、風、空、識界法性,若離地界法性,若離水、火、風、空、識界法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非地界法性,非水、火、風、空、識界法性;非離地界法性,非離水、火、風、空、識界法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非地界法性,非水、火、風、空、識界法性;非離地界法性,非離水、火、風、空、識界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於地界法性求,不應於水、火、風、空、識界法性求;不應離地界法性求,不應離水、火、風、空、識界法性求。

[0537c01] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於苦聖諦法性求,不應於集、滅、道聖諦法性求;不應離苦聖諦法性求,不應離集、滅、道聖諦法性求。所以者何?若苦聖諦法性,若集、滅、道聖諦法性,若離苦聖諦法性,若離集、滅、道聖諦法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非苦聖諦法性,非集、滅、道聖諦法性;非離苦聖諦法性,非離集、滅、道聖諦法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非苦聖諦法性,非集、滅、道聖諦法性;非離苦聖諦法性,非離集、滅、道聖諦法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於苦聖諦法性求,不應於集、滅、道聖諦法性求;不應離苦聖諦法性求,不應離集、滅、道聖諦法性求。

[0537c20] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無明法性求,不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性求;不應離無明法性求,不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。所以者何?若無明法性,若行乃至老死愁歎苦憂惱法性,若離無明法性,若離行乃至老死愁歎苦憂惱法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無明法性,非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性;非離無明法性,非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無明法性,非行乃至老死愁歎苦憂惱法性;非離無明法性,非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無明法性求,不應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性求;不應離無明法性求,不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。

[0538a14] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於內空法性求,不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性求;不應離內空法性求,不應離外空乃至無性自性空法性求。所以者何?若內空法性,若外空乃至無性自性空法性,若離內空法性,若離外空乃至無性自性空法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非內空法性,非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性;非離內空法性,非離外空乃至無性自性空法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非內空法性,非外空乃至無性自性空法性;非離內空法性,非離外空乃至無性自性空法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於內空法性求,不應於外空乃至無性自性空法性求;不應離內空法性求,不應離外空乃至無性自性空法性求。

[0538b12] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於真如法性求,不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性求;不應離真如法性求,不應離法界乃至不思議界法性求。所以者何?若真如法性,若法界乃至不思議界法性,若離真如法性,若離法界乃至不思議界法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非真如法性,非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性;非離真如法性,非離法界乃至不思議界法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非真如法性,非法界乃至不思議界法性;非離真如法性,非離法界乃至不思議界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於真如法性求,不應於法界乃至不思議界法性求;不應離真如法性求,不應離法界乃至不思議界法性求。

[0538c06] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜多法性求,不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求;不應離布施波羅蜜多法性求,不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。所以者何?若布施波羅蜜多法性,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性,若離布施波羅蜜多法性,若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多法性,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性;非離布施波羅蜜多法性,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多法性,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性;非離布施波羅蜜多法性,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜多法性求,不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求;不應離布施波羅蜜多法性求,不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。

[0539a03] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四靜慮法性求,不應於四無量、四無色定法性求;不應離四靜慮法性求,不應離四無量、四無色定法性求。所以者何?若四靜慮法性,若四無量、四無色定法性,若離四靜慮法性,若離四無量、四無色定法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四靜慮法性,非四無量、四無色定法性;非離四靜慮法性,非離四無量、四無色定法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四靜慮法性,非四無量、四無色定法性;非離四靜慮法性,非離四無量、四無色定法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四靜慮法性求,不應於四無量、四無色定法性求;不應離四靜慮法性求,不應離四無量、四無色定法性求。

[0539a23] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於八解脫法性求,不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求;不應離八解脫法性求,不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。所以者何?若八解脫法性,若八勝處、九次第定、十遍處法性,若離八解脫法性,若離八勝處、九次第定、十遍處法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非八解脫法性,非八勝處、九次第定、十遍處法性;非離八解脫法性,非離八勝處、九次第定、十遍處法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非八解脫法性,非八勝處、九次第定、十遍處法性;非離八解脫法性,非離八勝處、九次第定、十遍處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於八解脫法性求,不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求;不應離八解脫法性求,不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。

[0539b16] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四念住法性求,不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性求;不應離四念住法性求,不應離四正斷乃至八聖道支法性求。所以者何?若四念住法性,若四正斷乃至八聖道支法性,若離四念住法性,若離四正斷乃至八聖道支法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四念住法性,非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性;非離四念住法性,非離四正斷乃至八聖道支法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非四念住法性,非四正斷乃至八聖道支法性;非離四念住法性,非離四正斷乃至八聖道支法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於四念住法性求,不應於四正斷乃至八聖道支法性求;不應離四念住法性求,不應離四正斷乃至八聖道支法性求。

[0539c10] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於空解脫門法性求,不應於無相、無願解脫門法性求;不應離空解脫門法性求,不應離無相、無願解脫門法性求。所以者何?若空解脫門法性,若無相、無願解脫門法性,若離空解脫門法性,若離無相、無願解脫門法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非空解脫門法性,非無相、無願解脫門法性;非離空解脫門法性,非離無相、無願解脫門法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非空解脫門法性,非無相、無願解脫門法性;非離空解脫門法性,非離無相、無願解脫門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於空解脫門法性求,不應於無相、無願解脫門法性求;不應離空解脫門法性求,不應離無相、無願解脫門法性求。

[0540a02] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於五眼法性求,不應於六神通法性求;不應離五眼法性求,不應離六神通法性求。所以者何?若五眼法性,若六神通法性,若離五眼法性,若離六神通法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非五眼法性,非六神通法性;非離五眼法性,非離六神通法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非五眼法性,非六神通法性;非離五眼法性,非離六神通法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於五眼法性求,不應於六神通法性求;不應離五眼法性求,不應離六神通法性求。

[0540a19] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於佛十力法性求,不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性求;不應離佛十力法性求,不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。所以者何?若佛十力法性,若四無所畏乃至十八佛不共法法性,若離佛十力法性,若離四無所畏乃至十八佛不共法法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非佛十力法性,非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性;非離佛十力法性,非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非佛十力法性,非四無所畏乃至十八佛不共法法性;非離佛十力法性,非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於佛十力法性求,不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求;不應離佛十力法性求,不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。

[0540b14] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無忘失法法性求,不應於恒住捨性法性求;不應離無忘失法法性求,不應離恒住捨性法性求。所以者何?若無忘失法法性,若恒住捨性法性,若離無忘失法法性,若離恒住捨性法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無忘失法法性,非恒住捨性法性;非離無忘失法法性,非離恒住捨性法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非無忘失法法性,非恒住捨性法性;非離無忘失法法性,非離恒住捨性法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於無忘失法法性求,不應於恒住捨性法性求;不應離無忘失法法性求,不應離恒住捨性法性求。

[0540c04] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切智法性求,不應於道相智、一切相智法性求;不應離一切智法性求,不應離道相智、一切相智法性求。所以者何?若一切智法性,若道相智、一切相智法性,若離一切智法性,若離道相智、一切相智法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切智法性,非道相智、一切相智法性;非離一切智法性,非離道相智、一切相智法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切智法性,非道相智、一切相智法性;非離一切智法性,非離道相智、一切相智法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切智法性求,不應於道相智、一切相智法性求;不應離一切智法性求,不應離道相智、一切相智法性求。

[0540c24] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切陀羅尼門法性求,不應於一切三摩地門法性求;不應離一切陀羅尼門法性求,不應離一切三摩地門法性求。所以者何?若一切陀羅尼門法性,若一切三摩地門法性,若離一切陀羅尼門法性,若離一切三摩地門法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切陀羅尼門法性,非一切三摩地門法性;非離一切陀羅尼門法性,非離一切三摩地門法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非一切陀羅尼門法性,非一切三摩地門法性;非離一切陀羅尼門法性,非離一切三摩地門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於一切陀羅尼門法性求,不應於一切三摩地門法性求;不應離一切陀羅尼門法性求,不應離一切三摩地門法性求。

[0541a16] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流法性求,不應於一來、不還、阿羅漢法性求;不應離預流法性求,不應離一來、不還、阿羅漢法性求。所以者何?若預流法性,若一來、不還、阿羅漢法性,若離預流法性,若離一來、不還、阿羅漢法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流法性,非一來、不還、阿羅漢法性;非離預流法性,非離一來、不還、阿羅漢法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流法性,非一來、不還、阿羅漢法性;非離預流法性,非離一來、不還、阿羅漢法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流法性求,不應於一來、不還、阿羅漢法性求;不應離預流法性求,不應離一來、不還、阿羅漢法性求。

[0541b07] 「憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流向預流果法性求,不應於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性求;不應離預流向預流果法性求,不應離一來向乃至阿羅漢果法性求。所以者何?若預流向預流果法性,若一來向乃至阿羅漢果法性,若離預流向預流果法性,若離一來向乃至阿羅漢果法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求如是,一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對,咸同一相,所謂無相。何以故?憍尸迦!菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流向預流果法性,非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性;非離預流向預流果法性,非離一來向乃至阿羅漢果法性。所以者何?如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,非預流向預流果法性,非一來向乃至阿羅漢果法性;非離預流向預流果法性,非離一來向乃至阿羅漢果法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不應於預流向預流果法性求,不應於一來向乃至阿羅漢果法性求;不應離預流向預流果法性求,不應離一來向乃至阿羅漢果法性求。

大般若波羅蜜多經卷第九十七


【經文資訊】大正藏第 05 冊 No. 0220 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】妙雲蘭若提供,眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo