Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

X28n0593_006 法華經文句輔正記 第6卷

CBETA 電子佛典集成 » 卍續藏 (X) » 第 28 冊 » No.0593 » 第 6 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

法華天台文句輔正記卷第六(輔妙樂記)

釋信解品

[0729c04] 將釋此品先對古人以辯同異今家釋信解品通權通實通偏通圓通凡通聖通近則領五時通遠則探領法身之地先識諸意入文自融。

[0729c07] 初四句者此正破題下注四句是慈恩所立。

[0729c08] 鈍根正見者即盤特也。

[0729c09] 利根邪見者如長爪邪見若鹿苑等為外道邪見者此則不可若引涅槃中迦葉自敘我等自此之前皆名邪見稍欲相似除此之外皆不可也三四准知。

[0729c13] 若法執者此且縱他釋也何者聲聞昔斷見修訖若開權應斷法執若斷法執應入七地由他釋云疑除名信迷破名解除破既深故當今責言法執者一者俱生二分別俱生者無始時來虗妄薰習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉名曰俱生又有二一常相續在第七識緣第八識起自心相執為實法二有間斷在第六識緣所變五取蘊相或總或別起自心相執為實法此二法執細故難斷後十地中斷數數修習勝法空觀方能除滅分別有二一緣邪教所說蘊處界相起自心相分別計度執為實法二緣邪教所說自性中等相起自心相分別計度執為實法此二麤故易斷入初地時觀一切法法空真如即能除滅他意云聲聞人至今法華無此見故即能信解故今破之若無法執應入七地如何始入初信心耶他又云若初心菩薩經更一阿僧祇行菩薩行二乘不爾發心後但用邊際定力持入變易不同菩薩慈恩又有四句凡夫信而未解十地證而信地前趣入由信而解一闡提皆不信不解破曰若第三句為今品名二乘迴心始在初信尚未入住況復乃至初地九地耶當知即屬信而無解何能釋成今品目耶又吉藏法師云信解之名有離有合離者有三義一疑除稱信執破名解疑是猶預之名信是決定之旨聲聞猶預權實踟蹰一三此疑既息故稱為信新信三是權信一為實執破名解者解是解悟為義既執三為實有則封一為實無此執既除故稱為解解三是無悟一為有餘二義廣。

[0730a17] 一所從異者故圓鏡云一生信處異身子從疑生信故云欲以問世尊為失為不失此疑決所以生信中下根人從執生信四十餘年執小究竟破故所以生信以身子利根故生疑以餘人鈍根故有執。

[0730a21] 安隔二蘇者破意者二乘經二蘇如何身子猶疑迦葉尚執耶此將見思疑執以破。

[0730a23] 二廣略異者身子述解則略中根陳悟則廣謂身子但領法說此中領解五時及探等。

[0730b01] 三近遠異者身子近序現世迦葉遠陳往昔近則鹿苑三教遠則昔化來。

[0730b03] 四通別異者身子別序自身迦葉通陳四眾。

[0730b04] 第五不論者上但序三乘今具述五乘。

[0730b05] 六歡喜異者身子昔憂今喜迦葉等昔不懷憂但今非意忽得大寶故喜。

[0730b07] 七一四不同者七約人異上根領解唯一中根述悟則四。

[0730b09] 有引婆娑者問毗婆娑云一切聲聞為三品上根身子中根目連餘諸聲聞並是下根今此中根何為有四答悟小有三種不得此齊解大何妨四人齊駕。

[0730b13] 疏云又人天善為一往者彼以初說提謂經為人天教又轉教為一往者彼判般若方等前教以般若為一往十地常教化者彼謂信解之時入初地在十地中所蒙訓化悉為隨遂金剛心者瓔珞經云等覺位中有一人名金剛慧幢行過十地住大寂定一切佛法皆現在前入佛行所坐佛道場。

[0730b20] 結僧那者此云弘誓指發心時也。

[0730b21] 綺綬者朝服帶也[王*坴]圓頭玉也璋方玉也。

[0730b22] 先標初後者夫一往非本壞是初也畢竟是宗極後也。

[0730b24] 第二第三者人天及二乘也。

[0730c01] 為何所名者若以轉教為一往轉教前有四含為名何等。

[0730c03] 及悟有淺深者如前菩薩位行深絕諸新小菩薩不敢領解證今文中二乘但齊自領耳。

[0730c05] 疏云如來說法既久者意云昔於鹿苑證於空在於方等般若聞佛說法令修菩薩行願心無怖取但念本空故云疲懈等。

[0730c08] 此乃通中之別者四悉理合通對信解文中別對為人者但是通中之別耳。

[0730c10] 若昔密入者二乘昔若密入於初住令聞譬喻灼然顯入二住上。

[0730c12] 冥成別人者應云至方等時冥成通人言冥成者情中亦未自知唯佛能知。

[0730c14] 經云即從座起者謂四大弟子聞法譬二說開示悟入契於究竟空理空理是座於此空理無所染著故言起也以常安於空理理本無起愍眾生故承機利益故云起也又中道本寂非起非不起而能起能不起無起之起起即實相亦起眾生實相故云起也此約三諦釋從座起也。

[0730c20] 整衣服者正助之行常冥中境無二邊偏故云整也。

[0730c21] 偏袒等者有俗袒道袒權袒實袒俗袒者外國以袒為敬此方以袒為慢然古有儒假先生肉袒謝於張儀露兩脾也道袒者弟子事師供伇便易也故袒右覆左權袒者權化易行故袒權覆實此釋他經今經應言袒實覆權覆權昔二權顯今絕待一實常理正當機利物便易得亘故言偏袒右肩右膝著地者日既右轉隨順世間以右著地即世界悉日是陽精表智慧導眾行即為人悉文殊問經云右是正道左是邪道用正去邪此對治悉膝表於行地表於理以行契理故膝著地即第一義悉此意通解他經今經膝即常行地即常理以常行到常理第一義悉也。

[0731a09] 一心合掌者此方以抑手為恭外國以合掌為敬手本二邊今合為一表專至一心一心相當以表敬也合法者昔權實不合而今方合權實不二事理契合云一心合掌也。

[0731a13] 曲躬恭敬者謂戾曲之身今領同佛法身故云恭敬。

[0731a14] 瞻仰尊顏者以下注上謂之仰表萬善圓因歸萬德圓果也。

[0731a16] 昔迷義旨者昔迷小乘涅槃之旨謂為究竟真諦。

[0731a17] 十六行對三空者俱舍頌云。

 空謂空非我  無相謂滅四  無願謂餘十
 諦行相相應  此通淨無漏  無漏三脫門

[0731a20] 釋曰空謂空非我者空三摩地謂空非我相應等持空即空我所非我空其我故二行相俱得名空。

[0731a22] 無相謂滅四者無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離十相故名無相定緣無相得名無相。

[0731b01] 無願謂餘十諦行相相應者無願三摩地謂緣餘諦十種行相相應等持言餘十諦者謂餘苦諦非常苦相集諦下四集因生緣道諦下四道如行出此名餘諦十種行相非常與苦及集諦因此二諦相可厭患故道諦如船筏必應捨故故緣彼諦得願名不願樂故名為無願謂此超過現前所對苦集道諦可厭捨故於苦諦下空非我行相非所厭捨以與涅槃相相似故。

[0731b09] 此通淨無漏者此等持名通二種謂淨及無漏世間出世間別故。

[0731b11] 無漏三脫門者唯無漏名三解脫門能與解脫涅槃為入門故依瑜伽論空解惡門八智所接謂法智苦集滅道及出世間盡無生智也無願解脫門六智所接謂法類苦集盡無生智也無相解脫門五智所盡接法類滅盡無生智也。

[0731b16] 疏云諮發者諮謂諮啟發謂披解也。

[0731b17] 彌陀釋迦二佛既殊者問既云十方諸如來同共一法身一身一智慧力無畏亦然今何故云二佛異耶答據彼彼三身體徧實不可分別體等悉圓據從初發心自以慈悲薰於身法性三身圓滿此則不同何者如一室中燃十盞燈若光遍邊其體不別若各照邊體復不一若其一者一燈滅時餘燈應滅餘既不滅驗知不同亦如十人同起貪心貪於一物據貪心體俱無形相其實是同若一人貪息餘人不息則成不同是則同而不同不同而同佛身亦爾常同常異由自薰故致令取土接生各各不同是故不可用平等意趣他佛即是我佛故云殊也。

[0731c05] 消經事闕者古人若將彌陀合今長者則成機感不成以經文無彌陀之言。

[0731c07] 不動而往者古人迷於舍那不動寂場而遊化鹿苑矣。

[0731c09] 自矜者自矜曰賢只是彼此未曾自云我能助彼彼能助我稱機適會。

[0731c11] 疏云非結緣界者應言非住本結大緣界也。

[0731c12] 尚非界者以方便土中有破無明入實報土義故云尚非。

[0731c14] 思種種門者謂思五乘七方便門不同也。

[0731c15] 疏云尚有殘福者初發大心時具有福慧猶退大後受人天報貶之言殘。

[0731c17] 故未復初者只是由保世樂未復初大。

[0731c18] 善惡兩途者昔大善為善退大後邪求為惡是則大善冥薰邪惡顯被邪求雖惡由擊大悲故云薰被。

[0731c21] 終於十界至機者今且置通從別別取佛界圓機以消此品。

[0731c23] 諦觀四方者涅槃疏云於觀方人體凡有五人一頂法二忍法三世第一法四苦法忍至十五心人五初果至第十六心以此五人皆觀四諦並名觀方然前燸法亦觀四方且從得住立觀方義頂法上方受其名又師子吼品明恒河生死河中七人以生死河亘於變易唯佛得度餘悉河中所以外凡窮惡闡提次將立而故為二人內凡有四方便同為一者雖復優劣俱未發真聖人為四聲聞不侵習支佛侵習菩薩侵習後化眾生[仁-二+升]習氣本文無盡即是四果為一故觀四方以譬四果為四人合支佛菩薩佛為第七人此涅槃河專在分段通於四人即小乘七人也。

[0732a11] 有信故出者以發心故名出。

[0732a12] 不修故沒者退本善心流轉故名沒也入沒者入即入生死也。

[0732a14] 淺處即住者煩惱漸盡名為淺處。

[0732a15] 大悲對子更近者且對同居有緣之類故云更近故云至國城等約子所至止國城等約父所住。

[0732a17] 經先來者先字去聲呼則以今古相望其義則遠若平聲呼則以前後相望其義則近。

[0732a19] 疏云求機不會者纔子背父父即思子雖思未會故云不得。

[0732a21] 經中止者中字若平聲呼者即是居二土之間為中若去聲呼者即是住於方便土此所中當思子機今從去聲呼也。

[0732a24] 同居人類未熟者此明往日大通佛所結緣之人且在同居成熟之人大小二善並皆未熟。

[0732b02] 思此同居得子便者一二土隣近故二上化下便故三埀應取機便故居方便土而為中止。

[0732b04] 豈不然耶者以諸子退大之後其父亦曾垂形六道調熟其子故云也。

[0732b06] 須從勝說者亦從取二乘機說且置於六道機緣又垂於八相亦名勝也。

[0732b08] 疏云住此涅槃者住此有餘涅槃土有起應又從劣起勝亦名無餘涅槃。

[0732b10] 問向答問者問意者由前答文將此中城對斷惡涅槃將下文舍對慈悲竟至今何以將城對有餘涅槃又云處此為家而起於應何以與前不同耶答如記。

[0732b14] 二舍者只是家對實境舍對子機名為二舍。

[0732b15] 自他中間者實報為自同居為他也。

[0732b16] 國為居民者為生取土故云居民長者住此故云安主。

[0732b18] 家本養性者一者以慈悲養於自性二者慈悲冥薰眾生養眾生之性令堪與大所以處此而起兩應。

[0732b20] 勝兼兩處者方便娑婆二處大機所感其身無二故云兩處。

[0732b22] 劣唯鹿苑者五人生方便土小執雖未全除至彼並發大心所以不假現於劣應。

[0732b24] 始末雙明者一結大為始小機為末又華嚴為始鹿苑為末又鹿苑為始法華為末若消疏文初義為正。

[0732c03] 多迷其教者破法相宗也又他人判八六四二得須陀洹更經八萬方得羅漢始發大心餘三亦爾他人又破今家云此人出界住在何處經爾許劫太是可笑故今破之全迷經旨。

[0732c07] 若以四人者只是藏通兩教二乘為四人耳此則貶於他人所立以他人不許取三果人斷惑盡生界外名為菩薩但取兩教二乘及通菩薩為五人耳今意云通菩薩在於界內覩勝應不假於彼方得菩薩之名若五人生彼對於勝應名菩薩於義則便若云通菩薩者其義不便何者界內名菩薩至彼理應增進發於別圓菩薩之心豈應更守當教菩薩之道故云豈應守舊。

[0732c15] 具足六度者謂一度皆具五度也。

[0732c16] 即餘助行者謂三教道品助無作道品正行也。

[0732c17] 如布衣所使者喻同體權施悉皆一也。

[0732c18] 事理不二者自行為理化他為事。

[0732c19] 疏云就位為語下約位釋也前文是約因緣釋也。

[0732c20] 望實望正者只此三教全成體內權望同體實助行望於正行權及助行俱名賤伇。

[0732c22] 疏云即空折空者通教菩薩化遍用體折二觀故。

[0732c23] 疏云二而不二是入者初從自行因果至入中等也。

[0732c24] 約二諦說者真俗合為俗中為真也。

[0733a01] 還用向之三二等者化他但須真俗自行則在真中故云也。

[0733a03] 對權義立者謂將此二而不二等通於三教以釋亦應義通於理無失義兼接故不分對。

[0733a05] 猶資佛本者一化功歸佛名資佛本二化功歸於菩薩增進後位法身名為資本後釋為正。

[0733a07] 冥資於正者本結太緣名之為正。

[0733a08] 疏云苦境為機者只此苦境在如來大悲之內即是苦機冥扣大悲名為到耳。

[0733a10] 並現所居者大小涅槃也。

[0733a11] 化物名殊者大小涅槃名殊耳。

[0733a12] 二義雙成者窮子初得小涅槃後得大涅槃故云收亦先後。

[0733a14] 以此為臣佐等者意云如來何故不向臣佐說於僮僕是子者良由臣佐亦具覆實從權護於僮僕故不說耳。

[0733a17] 對此蔽彼者只是此土未堪說諸聲聞本是大乘佛子彼土亦未說耳又此未說聲聞是佛子彼不說向菩薩小之。

[0733a20] 中途調熟者失中途圓乘調熟也。

[0733a21] 並對彼此者悔恨二字父子皆具二義。

[0733a22] 權實皆然者只是權實俱得記皆為引機。

[0733a23] 以現說當者我若得子則現財物當有所付即當也。

[0733a24] 舉生領熟者謂舉昔日之生領委業付財之熟故云我若得子委付財物等。

[0733b02] 始末者權始實末。

[0733b03] 劣應化道始終者始自道樹劣應之始終于勝應付財之終。

[0733b05] 自他破者此中具錄被文第二釋先立四句破四方云不思議感應道交而論發心故。

[0733b07] 有三文者上法譬中本有三譬今合三為二者合第三驚入在第二父見子中是故但成二譬而

[0733b09] 脩推理弱者明鈍使凡夫但隨附理貧等而不推理如此之人亦未成機感。

[0733b11] 見生奪鈍者明利使凡夫由邪推理脩惑不起如此之人得成機感。

[0733b13] 從一至一者從一道至一道也又是從一見生一見又從一實而退取於小後釋為正故。

[0733b15] 有轉至之理者謂由世善趣出世圓乘之理。

[0733b16] 從退從末者從退故有大機從末故有小機故云雙扣。

[0733b18] 二邊並偏者二乘屬左邊右邊謂三藏菩薩等。

[0733b19] 疏云大機始發者謂機道始成冥扣於應故名為發。

[0733b20] 二俱未合者以二乘人在華嚴時大小兩機俱未會入。

[0733b22] 疏云圓報法身者他受用報也。

[0733b23] 尚得名為作師子吼者如佛說一句法身子七日七夜作師子吼說不能盡。

[0733c01] 從定名諦者只是從止名諦從觀名境境之與諦眼目殊稱定之與慧左右異名並約寂照所依體同而作此說故止觀第三文也。

[0733c04] 從所名能者即是無生境家之定慧又是能發定慧家之無生境也。

[0733c06] 疏云剎利對七地下者古人意云剎利姓從婆羅門中出故以剎利對七地還。

[0733c08] 先譬後法者父子譬也機應法也體用法也著脫譬也。

[0733c10] 不曉部類者他人不曉一代兼但對帶法華獨顯。

[0733c11] 結會始終者今經專會始歸終耳。

[0733c12] 疏云即等覺離垢菩薩者瓔珞經明此菩薩等覺諸佛二諦界外非有非無常行中道於佛名菩薩於下地諸菩薩名佛何以故是菩薩以大變力住壽萬劫化現成佛威儀進止一法同現佛神通似佛非佛常住本境(上釋等覺名)又入金剛三昧一相無相寂滅無為名無垢地。

[0733c18] 疏云剎利九地下者亦以生在佛家而譬剎利不論第十地菩薩者合在等覺位中以其同入大寂忍故同學化同具一切功德悉能一切示一切形(云云)

[0733c22] 疏云居士富而不貴者准瓔珞經十住菩薩常住八萬四千般若波羅蜜一切法門皆習受行住空性位心生一切功德爾後諸位展轉倍增乃至十向學一切法第一義諦中道無相於一切法皆一相照稱之為富然未入地未能紹菩薩位入聖種姓中故云不貴。

[0734a04] 依正具如分別功德者一品如終品初長行偈頌乃至品末則為見佛常在耆闍崛山共大菩薩諸聲聞眾圍繞說法等寶塔在空三變土田等神力一品始終品初乃至俱共彈指等並是正報分別功德品云又見此娑婆世界其地琉璃等所散之華從十方來遍覆此間諸佛之上于時十方世界通達無礙如一佛土等即是依報融即之相也。

[0734a11] 總如玄文者妙雖有十亦不出於事理依正法也。

[0734a12] 此經空無處有者如安樂行品云觀一切法空無處有性等是其文也。

[0734a14] 算數孔目者此經開權顯實以此二法收一切法猶如孔目。

[0734a16] 無譬事理者前譬實為理今譬權為事。

[0734a17] 外同為顯於內者為實施權意在於實也。

[0734a18] 如第二釋者從亦是定水灑散心地以下是也。

[0734a19] 疏云接律儀者瓔珞經云律儀戒謂十波羅蜜接善謂八萬四千法門接生謂慈悲喜捨化眾生及令得安樂又律是遮止儀是形儀能正形止身口諸惡故稱為戒又律儀者法戒儀則規矩行人令入聖道大士誓心不過止惡興善若不動身口即是止惡發戒防動不動即是律儀律儀對斷一切惡訖至等覺最後一品無明。

[0734b02] 接善法者於律儀上起大菩提心始從彈指乃至等覺最後所得寂照定慧法門皆名善法。

[0734b04] 饒益有情者於前善法上起大慈悲喜捨心令一切眾生斷一切惡得一切善善即佛道果也下化眾生脩萬善法門上歸佛果又取榮勵眾善依六度門稱接善法起心兼物依四弘門稱接生(云云)楞嚴者名健相三昧一切三昧悉入其中。

[0734b09] 始末受化者結大緣為始中間小起及今鹿苑施小俱為末又法華為末爾前皆是機中論於相失相見來至鹿苑方乃顯露受於小化大機顯遂唯在法華。

[0734b13] 疏云非人天處及者以小機流轉在人天中故云非也。

[0734b15] 既入五塵者五塵俱是煩惱及見二濁此二是總接得餘三故但云五塵耳。

[0734b17] 疏云我常思念者此述施小之意故云常思等。

[0734b18] 於勸開誡者譬說勸門中為三譬譬上法說勸門三境還只於此勸門開出誡門三耳。

[0734b20] 義當因果者經文但舉於因故云稱怨大喚疏中加於苦痛苦痛是果謂大喚必苦痛是故疏中作因果兩申也。

[0734b23] 疏云內既無機者且從退大後說。

[0734b24] 令起貪欲者菩薩入假同他示有三毒。

[0734c01] 必墮下二釋者墮三途及溺無明地二釋也。

[0734c02] 疏云小去大遠者近大在華嚴極大在法華。

[0734c03] 強之言釋成前句者不須此人句也。

[0734c04] 說有理之教者謂說於詮真理之教也。

[0734c05] 疏云開小逗機者只是開大出小以逗小機。

[0734c06] 疏云更俟後期者且蹔施小終令至於法華大故云後期。

[0734c08] 不彰其實者此明隨自意開權之實未說也。

[0734c09] 二起無別者疏釋二起俱從小善生以說也。

[0734c10] 納法既重者聞法譬二周開權顯實俱領在心故云重也。

[0734c12] 即之與密者上文即遣傍人忽追將還即顯追也今云密遣即當覆實用權也。

[0734c14] 雖在小論者婆娑論中但說菩薩百劫修相不云二乘故也。

[0734c16] 如諸童子者是釋種中童子經中無此語論是佛滅後所集故得云皆是菩薩。

[0734c18] 疏云小教明理紆隱者歷位次第而入名為紆隱。

[0734c19] 且云伏耳者以六行有漏對出世無漏故云且也然欣厭修但斷思惑者如來且順物情而

[0734c21] 橫十七句者彼經始從直心終至十善總有十七淨土法門並無淺深故名為橫次從隨其直心則能發行乃至隨其心淨則佛土淨十三法門由前起後傳傳相須遍前十七故名為竪也。

[0735a01] 非關行具者便斥他人也他云二乘雖得開入初住由行未具故得記經若干劫方得作佛今意不爾但是與物結緣非謂其行未具。

[0735a04] 疏云時二使人等者領火宅中父知諸子先心各有所好等方便品中作是思惟時下六行半明有機。

[0735a06] 疏云具陳等者領火宅中而告之言汝等所可玩好希有難得等方便品中思惟是事下一行半正施方便。

[0735a09] 疏云窮子先取等者領上火宅諸子聞父所說珍玩之物等方便品中是名轉法輪便有涅槃音下一行受行悟入。

[0735a12] 疏云始見因緣者先小後大之因緣也。

[0735a13] 疏云日者時也者謂是他時也亦智也者他時用智也依法身下釋上也。

[0735a15] 依教所有者法說施小譬說三車即所有也。

[0735a16] 探向道樹寂場之前者道樹為小化始寂場為大化始又應知探領並異相失相見及以傍追二誘三節文意何者相失等三並領勝劣二身施化今之探領專領結緣之後未居中止之前佛則息化歸本居寂光土而照子機亦亘脫大著小故云於窓牖中遙見子身等所以今日探領法身之時施化之意故玄文第十判教初大意中云初即頓與乃至拂之以權迹顯之以實本如是等意皆法身地寂而常照非始道樹逗大逗小佛智照機其來久矣據此而推知探領在三節之前明矣是故記云但指法譬能見之眼即法身也。

[0735b03] 言他日者文中有於三他探中二他並是如來同體之權擬於二乘二乘爾時雖稟齊教體外之權不測同體之他故也又齊教中則以二乘所得體外之權為自望於如來法身體內之權二乘名此為他故云非化身用事為他所以三他俱屬如來體內權智何者齊中則以二乘不領體內之權此於二乘而得他名探中則以如來用昔同體之權擬於二乘二乘不測則於如來而得他名。

[0735b11] 二乘於彼至小化者稟於齊教體外之化名為小化也。

[0735b13] 於佛二自者意云於佛二自但是對佛同體之權而得自名故云皆指也此釋語隱須依今消即是如來用同體權擬二乘人於其不受故得他名。

[0735b16] 他即二乘所用者意云二乘於如未同體之權少分故云所用雖得少分不測全是如來同體之權所以於佛名之為他二他不同結上二所三他也於佛用二他為一他齊教望佛得一他為一故但成二。

[0735b21] 明處仍狹者明只是偏空以空偏故名之為狹。

[0735b22] 琉璃殺釋者如來爾時頭痛即是惱也。

[0735b23] 塞風索衣者大論云冬至前後八夜寒風破竹如來索衣。

[0735c01] 即對位者今文非專對位道品文相具相生相接二義。

[0735c03] 疏云亦是責數者只是發令進後位耳。

[0735c04] 是老死者是計五陰實法誰計宰主假名應云無是老死名法空無誰老死名生空。

[0735c06] 疏云雖不丁壯者此即有漏神通亦堪小小助入無漏名為運伇。

[0735c08] 如大經至用常者彼第一經云其名曰威德無垢稱王優婆塞善德優婆塞等而為上首深樂觀察諸對治門所謂苦樂常無常淨不淨我無我實不實乃至增上非增上總有十三雙對治法門諸優婆塞所修為入非常非無常不二佛性中道也。

[0735c13] 疏云九想者九通名想者能轉心轉想故名為相所謂能轉淨顛倒想故一脹想。

[0735c14] ○若觀人死屍胮脹如韋囊盛風異於本相是為脹想。

[0735c15] ○二壞想。

[0735c15] ○若觀死屍風吹日曝轉大裂壞在地是為壞想也。

[0735c16] 三血塗漫想。

[0735c17] ○若觀死屍處處膿血流溢汙穢塗漫是為血塗漫想。

[0735c18] ○四膿爛想。

[0735c18] ○若觀死屍虫膿流出皮肉壞爛漫施在地是為膿爛想。

[0735c19] ○五青瘀想。

[0735c20] ○若觀死屍皮肉黃赤瘀黑青黮是為青瘀想。

[0735c21] ○六噉想。

[0735c21] ○若觀死屍虫疽唼食鳥挑其眼狐狗咀嚼虎狼爴裂是為噉想。

[0735c22] ○七散想。

[0735c22] ○若觀死屍禽獸分裂身形破散筋斷骨離頭手交橫是為散想。

[0735c24] ○八骨想。

[0735c24] ○若觀死屍皮肉盡但見白骨筋連牙分散狼藉如貝如珂是為骨想。

[0736a01] ○九燒想。

[0736a01] 若觀死屍為火所燒曝裂煙息薪盡形滅同於土假令不燒亦歸磨滅是為燒想。

[0736a03] ○此觀成時名得解脫亦名假想觀。

[0736a05] 十想者能轉計常樂等諸顛倒等者想故前三想為斷見諦惑說中四想為斷思惟惑說後三想為無學道者說是以壞法人修此十相能斷三界結使證無漏聖果一無常想。

[0736a08] ○觀一切有為法無常智慧相應名無常想。

[0736a09] ○二苦想。

[0736a09] ○觀一切有為苦智慧相應名苦想。

[0736a10] ○三無我想。

[0736a10] ○觀一切法無我智慧相應名無我想。

[0736a11] ○四食不淨想。

[0736a11] ○觀諸飲食不淨智慧相應名不淨想世間飲食皆從不淨因緣有如肉從精血水道中生等也。

[0736a13] ○五世間不可樂想。

[0736a14] ○觀一切世間不可樂智慧相應名世間不樂想眾生世間國土皆有過惠無可樂。

[0736a15] ○六死想。

[0736a15] 觀死智慧相應名死想若一期果報無常為二種死所逐想出息不保入息。

[0736a17] ○七不淨想。

[0736a17] ○觀自他身不淨智慧相應名不淨想若觀此身內有三十六物外死惡露常流從生至死終無一淨。

[0736a19] ○八斷想。

[0736a20] ○觀涅槃斷煩惱智慧相應名斷想行者思惟若涅槃清淨無煩惱者當斷煩惱證涅槃。

[0736a21] ○九離想。

[0736a22] ○觀涅槃生死智慧相應名離想行者思惟若涅槃清淨離生死者當離生死證生死證涅槃。

[0736a23] 十盡想。

[0736a24] ○觀涅槃結使及生死盡智慧相應名盡想行者思惟若涅槃清淨及生死永盡當盡生死業證涅槃。

[0736b02] ○八背捨等者等取八勝處十一切處如前釋。

[0736b04] 疏云未有智斷者若入無漏方得智斷之名是故忍位未名智斷。

[0736b06] 從所造論等者諸論主所造自申彼經弘論之人謂為真實故引破之。

[0736b08] 進退二釋者彼止觀中羅漢為死初果上名死等苦又須陀洹上皆名為死方便位中名死等苦以二等苦皆可發故故須二釋。

[0736b11] 疏云又不須至結者意令且發大心然後方斷餘結也。

[0736b13] 或更依權行者實人依權人斷結也。

[0736b14] 不入方等之文者此明今文合二為一者令應上法譬二文所以合之以彼二文無方等般若之文復令知上譬短合長故須細開應於方等般若為領家業譬故以口索對之者只是對法華口索也。

[0736b18] 疏云心相體信領上免難者由於鹿苑免難故至方等被彈不謗則是體信之相。

[0736b20] 疏云並聞大集者言並聞者彼座之中帶小聞大故云並也。

[0736b22] 疏受折淨名者五百八千咸陳被呵皆辭不堪問疾即其事也。

[0736b24] 轉教般若者如大品中富樓那白佛言世尊使須菩提為諸菩薩說般若波羅蜜等是也。

[0736c02] 疏兩經義同者以齊探二領領於法譬二為兩經也又若聞對者思盡在於法說出宅在於譬周亦是兩經二終但共為一者謂齊探二終其義同故共為一終雖為一終義未究竟何者借使二乘經於方等般若但是冥成通別若於顯露但斷見思故使濟探二終皆至法華為一大終也。

[0736c08] 始四味者則是今世顯露四味也褒揚菩薩貶挫二乘也。

[0736c10] 疏云付財與記者付財詑譬與記是法。

[0736c11] 正佗傍者菩薩元求佛道自能進修望於二乘則成傍也。

[0736c13] 難他易者謂二乘經歷四味不入於實菩薩處處開權故也。

[0736c15] 約理名別者者此名一乘彼名常住又此經名妙法彼名涅槃。

[0736c17] 彼稱捃拾者此如大獲故有不同。

[0736c18] 論意者意恐末代守理而迷事守實而迷權故彼經云汝能問於戒律之義恣汝所問(云云)今經低頭舉手無非佛因故此不同。

[0736c21] 彼無廣記者無如今經廣明授劫國等相彼但云汝能知一切眾生悉有佛性則得無上菩提等。

[0736c23] 說時長短者此八年彼從晨朝至於中夜。

[0736c24] 談常過未不同者今經明過去久成塵點彼經明未來常住不滅。

[0737a02] 論譬大陳餘黨者法華大陳破彼經如餘黨不難。

[0737a03] 現瑞者此經雨華動地表因果六番放光則表從一出多收光則表從多歸一彼經面門放光但表大般涅槃之教流至未來永永不絕執破者彼但破三修十仙外道等近執此經破三乘等於迹門令生實信於本門令生遠信所破近遠二執皆除。

[0737a08] 領解者此經遠領齊探大小之益彼但通途領於當世近果等。

[0737a10] 述成者彼但述成迦葉得因得果不同故(云云)汝等善知常無常及能知如來常存不反甚為希有等今經具述二萬佛所常教以大三草二木皆依地雨及大通等事(云云)

[0737a14] 用治者彼但能治一闡提心不死人今經則於心死敗種悉皆與記。

[0737a16] 付屬者此經唯付下方踊出菩薩何故爾由法是久成之法故付久成之人彼但付於此土菩薩如云此大涅槃但付菩薩不付聲聞。

[0737a19] 餘亦不易者是須用法華經意向諸部中辨其同異於理易明若只隨彼當部自辨同異其義不顯。

[0737a21] 疏探領一化者此領今佛一代五味化也。

[0737a22] 疏始終次第等者此示後人今將涅槃五味譬文來對今經五時之文文相次第分明莫過於此。

[0737a24] 然子體父者謂昔為說小即不虗妄今為菩薩說大亦應非謬此於方等中聞說大而背昔小也。

[0737b02] 父體子者謂子昔入小既不違我教今被彈斥體信亦應無違。

[0737b04] 疏聞微生信者但是被斥不謗名微生信。

[0737b05] 疏大品所明真諦者內外二真諦也界內通理接藏界外別理接圓故云接餘二。

[0737b07] 前後二周者前周廣後周略也。

[0737b08] 意通法華者只是不二之言當與記故云意通法華。

[0737b10] 述佛至此二者先教次理佛出世意不過此也。

[0737b11] 經漸者漸教時終故名漸叡公生起者今家許此生起次第也。

[0737b13] 資產各異者教行法也。

[0737b14] 二三小王者二即般若帶二三即方等對三當教之理並是王也。

[0737b16] 圓極主弱者圓未會權故名為弱。

[0737b17] 同沾一化者法華遍開圓無強弱故云同沾。

[0737b18] 或歸者二乘及鈍菩薩爾前密歸顯無歸義。

[0737b19] 義可比知者如法華前執小之徒偏小理教昔並隨宜今皆開入同體圓常理教無二如民歸從王本一綩故云比知。

[0737b22] 言華嚴至玄文者玄文第十云而言華嚴海空者若作寂滅道場之華嚴此非次第今依法性論云鈍根菩薩三處入法界初則般若次則法華後則涅槃因般若入法界即是華嚴海空。

[0737c02] 知之與見者此中智知佛難思之意以佛眼見尊特之身此本非他故云並是所有。

[0737c04] 疏云三藏中本心不求者在鹿苑中唯求羅漢本不求大故也。

[0737c06] 歸頓不成者即是漸頓歸法華轉不成。

[0737c07] 世出世一雙者彼疏云二者然漸教中人天乘為世間從除糞下到法華出世間。

[0737c09] 鹿苑之後說戒善耶者意云既以人天戒善為漸始今問鹿苑之後方等般若之中為亦說戒善不若說何獨鹿苑之前為世間耶。

[0737c12] 大小一雙者三者然出世中雇子除糞是小乘入出無難是大乘。

[0737c14] 自他一雙者然大乘中付財即化他領業是自利初不得財後必得故故是自利。

[0737c16] 自爾後者只是般若後未改小途至法華略開方改小志五顯密如記但略教字耳謂密教顯教也。

[0737c19] 三種者三種法輪也彼疏云此五雙但為四句一頓而非漸即華嚴經二漸而非頓謂人天二乘教三亦頓然斬謂方等般若等也教諸菩薩名亦頓於二乘人是入法華方便名然漸四非頓非漸謂法華泯上三門歸於一相。

[0737c24] 疏云小機似像者由子具於大小二機故更約小乘似大以釋。

[0738a02] 位淺者未入真位五濁全在故云迷深。

[0738a03] 小尚非似位者既云年朽即是入真位今何故却云似耶。

[0738a05] 言三苦者且約十二因緣分三苦者初無明至六入五支是行苦四相遷流義故華嚴云從癡至六處是行苦次觸受二支是苦苦謂五根體是行苦更加觸中苦觸受中苦受為苦苦故華嚴云觸受苦苦後愛取有生老死五支是壞苦有變壞義故華嚴云所餘是壞苦又寶性論云欲界為苦苦色界為壞苦謂樂生樂住樂壞名壞苦無色界為行苦唯捨受相應故名行苦謂苦受生是苦苦樂受生是壞苦捨受生是行苦又欲界有三種生苦色界有二種生苦除苦受無色界有一種生苦除苦樂二受老死二苦通三受遍三界欲界有髮白面皺之老六天及色界此老有改異綵始則分明久則歇薄無色界果報盡時心有改異昔時定心堅固將終定心劣弱恒欲退墮故三界皆有終壽。

[0738a19] 經云受諸熱惱者煩煎色心為熱迫擾色心為惱雜集論云熱惱各三謂貪嗔癡。

[0738a21] 無機兼之者由無大機故不擬宜。

[0738a22] 兼得餘二者歎三車得小擬取價兼得知先心。

[0738a23] 經云不為分別寶藏者行藏約修得若理藏約性德小志強大志弱故未為說二藏令其得入而自等者兼得餘二者由無布取兼得不捨下劣由受命故漸通泰。

[0738b03] 疏云毀皆小心者如大集經云佛告陀羅尼自在王菩薩言善男子若恒河等世界眾生悉住聲聞辟支佛乘欲比菩薩初發心業百分千分不可為喻何以故二乘之人自為解脫觀煩惱故二乘之業有邊際故即是其事。

[0738b08] 疏云不頌不求者上法說又二先明昔稟三故不求二明今會一故自得不求中有標有釋標有三一居僧首故二俗年邁故三證得故釋亦有三今皆不頌。

[0738b12] 經云我等今日聞佛音教者法譬二周法也昔日雖聞不能令我究竟斷於別惑以今異昔故歡喜也。

[0738b14] 非寂光自然者意有餘實報皆是修成是故不同寂光自然本有。

[0738b16] 即不行也者且止有餘之土未進同居故也不可自行至將至者佛久證常住法身權同二乘不可於佛自唱言死時將至也。

[0738b19] 疏云根塵至邑者邑謂同里此則往還之所故以涉入譬之國有對境界畔故以十八界隔譬之。

[0738b21] 經傭轉者謂小機將生欲以有漏易於無漏故云傭債從一至一故云展轉。

[0738b23] 入法界品傍論授記者如善財求善知識每至發一城知識語善財言我先發阿耨菩提心及唯我知此一法門耳汝能如是即時獲得是法等則是傍論授記之相。

[0738c03] 經強駈使作者謂強令我行菩薩行入生死中不能為此是故駈走。

[0738c05] 經嘿而識之者知而不言謂之嘿識。

[0738c06] 重牒二門者謂頌上第二勸誡合明放捨文也。

[0738c07] 經必當見殺者若相執則大小慧命俱死也。

[0738c08] 經何用衣食者何用大乘正助法也。

[0738c09] 疏云無非摩訶衍者如大品中始自色心終于種智一一無非摩訶衍以嚴法身。

[0738c11] 疏語者者語只是言教今依教觀念處。

[0738c12] 疏云上委業有命有受者上長行從世尊爾時長者有疾下第二委以家事為二一命知家事二受命領知初為四一明時節二正命知家事三誡令體我心四勅無令漏失今皆不頌。

[0738c16] 經凡我所有者凡諸也如上金銀珍寶臣佐吏民僮等悉付與子八句者上文父子相失有八句父子相見有八句只此二句接十六句也。

[0738c19] 經以諸因緣者三教因緣故云種種。

[0738c20] 內即惑體者惑在於內故內即體也。

[0738c21] 經則為得報佛之恩者只得羅漢則為報佛恩故不更餘法也初不勸進者法華前皆名初也。

[0738c23] 經柔伏其心者於方等般若彈斥淘汰柔豈過於此疏云昔持至共顯者七淨昔顯也。

[0739a01] 經云牛頭者百緣經云一兩直十萬錢。

[0739a02] 疏云無人受此果報者小乘教中不說更有生處故也。

[0739a04] 疏云智願不失者願前弘誓也智則前如來行也。

[0739a05] 疏云遮醜陋恩者遮偏空之醜也。

[0739a06] 尚未敷榮者二乘之人至法華會中道雙顯如林蓊四方敷榮。

[0739a08] 物不答施於天地者謂物雖由天地而生而不云報於天地之澤子又如之。

[0739a10] 只緣令我報亡者意云只緣如來令聲聞等得於亡報之理理謂一大涅槃得此法亡其恩難報雖曰難報報不可亡矣。

[0739a13] 經取相凡夫者三乘之人於法華前皆名取相。

法華天台文句輔正記卷第六


【經文資訊】卍新續藏第 28 冊 No. 0593 法華經文句輔正記
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依卍新續藏所編輯
【原始資料】CBETA 人工輸入,CBETA 掃瞄辨識
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo