Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

X02n0190_001 阿迦陀密一印千類千轉三使者成就經法 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 卍續藏 (X) » 第 2 冊 » No.0190 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 190

阿迦陀密一印千類千轉三使者成就經法

[0852c10] 爾時觀世音菩薩在大眾會座中而起五體投地禮佛雙足而白佛言我有一真言一印三使者真言廣大成就之法願為利益安樂閻浮提諸善男子善女人故唯願世尊哀愍聽許我今說之真言曰。

[0852c14] 那謨羅怛那哆羅夜耶(二)那謨阿利耶婆嚧枳帝(三)跢姪他(四)闍曳闍曳(二合)闍夜(五)婆醯你闍榆跢利(六)迦囉迦羅摩羅摩羅者羅器拏器拏(八)薩婆羯磨羅拏你(九)迷婆底莎呵

[0852c18] 誦此呪惡業消滅誦至七遍五逆罪滅若滿千遍罪無不滅滿十萬遍面見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時唯得食乳糜蘇最後一日勿食十五日夜佛前念誦無定限數見像搖出聲唱言善哉善哉故光明照曜復以真珠寶物安呪師頂上即智成驗面見觀音得滿一切善願。

[0852c24] 又於垂眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業消滅直轉讀者亦得滅罪。

[0853a02] 次說一印亦利益眾生以一印三十二遍種種成辨二手合二火背相合以二母指押二頭指為鈎以印假使向虗空為天蓋境界向十方天上隨處成結界向本尊為普供養作法為普禮後時為迴向又為發遣若欲降伏惡人者作手印無二以嗔心誦一百八遍一切外道所作滅。

[0853a08] 若人患心病者加持黃土塗於心除差。

[0853a09] 若人患頭病加持大黃二十一遍服之除愈。

[0853a10] 若人患眼者加持杏子之油塗除差。

[0853a11] 若人患腫者香末加持一百八遍塗除愈。

[0853a12] 若人欲令遠去魔事加持苦木一百八遍其人遠去次使者三印二十八部總攝左右手掌平向天上以大指來去。

[0853a15] 天上使者費迦邏亦名淨滿密語曰。

[0853a16] 費迦邏翳醯[口*皿]娑嚩賀

[0853a17] 二手合二地來去。

[0853a18] 虗空使者大仙亦名嚩斯密語曰。

[0853a19] 悉你也娑嚩賀

[0853a20] 二手向虗空以二大指來去。

[0853a21] 下地使者水火雷電自在亦名大羅惹密語曰。

[0853a22] 唵闍曳闍曳娑嚩賀

[0853a23] 此三種使者能滅三灾能滅三種執能滅生生世世業障生生世世悉地成就。

[0853b01] 又此三種使者無相爭力頓生頓滅轉鉢結縛木合空鉢。

[0853b03] 若人得滿呪功者乘空界為仙人召集天龍藥叉鬼神等任心發遣尤法力也。

阿迦陀密一印千類千轉三使者成就經法一卷

[0853b08] 久安五年七月六日辰時許奉受了

[0853b09] 金剛佛子辨真


【經文資訊】卍新續藏第 02 冊 No. 0190 阿迦陀密一印千類千轉三使者成就經法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依卍新續藏所編輯
【原始資料】CBETA 人工輸入,CBETA 掃瞄辨識
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo