Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T85n2857_001 索法號義辯諷誦文 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 85 冊 » No.2857 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 2857

索法號義諷誦文

[1306b10] 伏以暫乖寢膳臥疾經時。朝風晝觸於帡幃。愁雲暮結於庭際。鴛鸞帳下邕邕而憂色潛生。翡翠簷間漠漠而清煙亂起。病愈意□公謙君子洛之英才。常懷三義之心每有斷金之美。頓因璃文動玉質瘵。身羸如雪六月之花。貌顇九秋之葉。遂乃仰憑皇覺齋青眼以虔誠信啟金父仁蒙素毫而遠照喜得。六根清泰如月照秋江。三障雲消似紅蓮舒於碧沼。是如信誠不昧。靈鑒昭彰。慈雲布而熱惱涼。惠影臨而沈痾頹息。既蒙諸佛衛護念。寧無慶賀之心。表於此晨用由慶讚女莊嚴。伏願碧山與壽紅樹增春。必期鏤玉之獲展星河之慶。

[1306b23] 伏願蓮花點於性海。明月照於心臺。常居翠之年。永鎖芙蓉之帳 伏願青絲不變紅粉增春。德齊嵒下之松。壽等月中之桂 伏願綠眉狀月長分八字之鮮。玉貌如春獨占春之色 朗君子 伏願文搖五彩之筆。高視洪流覺畜九經之書。低看鮑謝。折東堂之仙桂香。發子中馳儒之曲。墳名傳海內祿蕚相映。玉樹蓮芳同禮移庭。長光膝下女莊嚴松羅益翠結鳳彩而長卷庭。玉蓮芳欝仙桂而恒泰 夫人伏願浩海常流資景福而逾遠。壽山聳峻等群岳而轉高 武莊嚴金璋[支*翟]紫綬長榮。財盈四海之珍福。

[1306c06] 五侯之俸事清吉。榮祿日新所謀長。遂於□動靜永康於元吉識亡考。北意將為北。當扇枕慶及溫清。何期忽翻浪以傾舟俄庭風而滅燭。孤子想幽冥之氣。竭思膝下以增悲。未申獻橘之誠。空攀傳衣之意。思立身之孝道□地無追。悲風樹之不停。痛寒泉之永隔 亡莊嚴。伏願瑠璃殿內踏香砌以經行。寶樹林間擿仙花而奉 又碧池授記紅蓮化生。法水潤心香風動識 伏願甘露臺側生聞般若之音。解脫林中慶現龍花之會 伏願五雲捧足逍遙歸解脫之宮。百福資靈放曠出愛纏之苦。十歲已下男子芙蓉灼灼。可頹芳顏秋月亭亭。同奇麗質親羅。喜門風之望鄉隣嘆巷陌之珍。□□氣欲成而忽消。花正芳而忽墜。致使嚴父慈哭愛子以長愁樣蕚蓮枝痛雁行之空闊夕雲操操 女莊嚴。性閑皎月體淨秋霜。幼質也麗南國之風姿。禮儀也蓋西施美貌。本冀門榮碎碎光益宗枝四德傳芳輝榮九族奈河黃天不祐籌俄終。蓮花靉而桂影沈暉。芳樹彫而蘭姿罷郁。念恒娥奔月宮之長往嗟。遊水流還海以不歸哀傷。父母之酸痛結姻親之念 文歎德。量宏弘深榮欽禮樂。志超今古動合神明。氣高玉壘之雲。仁量闊滄渲之水 武德歎。風雲稟性星像間生。信立義存仁深德重。秉文秉武為紫府之良才。盡忠盡貞作無我之心腹。若不然者曷得軍城見重職掌班聲振人寰名芳邑 莊嚴尚書。伏願德光金簡為世上之股肱。聲振玉堦顯名彰於日下 又願般若智水灌注身田。旃檀香風資助性海。榮名剋著保祿高遷。金紫與日月而爭輝。福壽比山河而永固 女人念誦。高臺寶鏡雲侵絕代之容。咲日瓊花霧捹南國之貌。乃知功德之嚴淨託佛力以潛。消施上件之名衣表傾誠。於投奈苑啟首金人。會七辨之緇流。演千身之化佛。是可以修塵累於□劫。是可以逾熱惱。於□今晨深願既發。於裏心功德必資於貴體。伏願諸天甘露承懇疑而隣臨。大聖加威注醍醐於頂內。或有多生累止葉憑念以消除現世愆尤賴殊因而殄滅。

[1307a17] (大唐)元和七年六月 慰言語間時再査


【經文資訊】大正藏第 85 冊 No. 2857 索法號義辯諷誦文
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,陳妙如大德輸入,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo