Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T85n2847_001 祈願文 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 85 冊 » No.2847 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 2847

祈願文

[1298c11] 即娑婆之界誓心利物故立方便之門□□□□□惠建八極安祥樂音競走[敲-高+壹]來迎梵□□□□前引意謂佃役難却妖分鬼魅遠千里□□□□於地戶總斯多善莫限良緣先用□□□□四王龍天八部伏願威光熾盛福力彌增興□□□□救人護國又持勝福次用莊嚴我河西節□。

[1298c18] 使□□大王貴位。伏願南□□□北極標尊長。為菩薩之人王。永應如來之付囑。又持勝福次用莊嚴。我河西都僧統和尚貴位。伏願敫楊政述鎮遏□□色力堅於丘山。惠命延於遐□□□勝福次用□□□指撝尚書貴位。伏願金柯永茂玉葉時芳盤石增薰唯城作鎮。又持勝福次用莊嚴。閻都衙薰都衙諸都頭貴位。伏願奇才出眾無藝召輪歸懷戍物之能共助明王之道。然後天下定海內清。無聞征戰之名。有賴擁為之□。摩訶般若利樂無邊。大眾虔誠一切普誦。

[1298c29] □□□□        道□□記


【經文資訊】大正藏第 85 冊 No. 2847 祈願文
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo