Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T85n2779_001 佛說楞伽經禪門悉談章 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 85 冊 » No.2779 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 2779

佛說楞伽經禪門悉談章(并序)

[0536a05] 諸佛子等合掌至心聽。我今欲說大乘楞伽悉談章。悉談章者。悉談昔大乘在楞伽山。因得菩提達摩和尚。宋家元年從南天竹國。將楞伽經來至東都。跋陀三藏法師奉諮翻譯。其經總有五卷合成一部。文字浩[泳-永+旱]意義難知。和上慈悲廣濟郡品。通經問道識攬懸宗。窮達本原皆蒙指受。又蒿山會善沙門定慧翻出悉談章。廣開禪門不妨慧學。不著文字並合秦音。彼與鳩摩羅什法師通韻。魯留盧樓為首。

[0536a15] 頗邏墮頗邏墮。第一捨緣清淨座。萬事不起真無我。直進菩提離因果。心心寂滅無殃禍。念念無念當印可。摩底利摩魯留盧樓頗羅墮 諸佛子莫嬾墮自勸課。愛河苦海須度過。憶食不喰常被餓。木頭不攢不出火。耶羅邏端坐。娑訶耶莫臥。

[0536a21] 只領盛只領盛。第二住心常看淨。亦見亦聞無視聽。生滅兩亡由未證。從師授語方顯定。見佛法身無二性。性頂領徑魯留盧樓只領盛 諸佛子莫瞋侫。三毒忽起無佛性。癡狂心亂惱賢聖。眼貪色塵耳縛聽。背却天堂向惡徑。盈令今修定。娑訶耶歸正。

[0536a27] 嗄浪養嗄浪養。第三看心須併儻。掃却垢穢除災障。即色即空會無想。妄想分別是心量。體上識體實無謗。謗底利謗魯留盧樓嗄浪養 諸佛子莫毀謗。一切皆有罪業障。他家聞聲不相放。三寸舌根作沒向。道長說短惱心王。心王不了說短長。來生業道受苦殃。羊良良併當淨掃。堂中頃供養。

[0536b05] 拂粟質拂粟質。第四八識合六七。看心心本是禪室。法身身法智非一。五眼六通光慧日。言下便悟實無密。密底利密魯留盧樓拂粟質 諸佛子莫放逸。無始已來居暗室。生死流轉不得出。只為愚迷障慧日。逸粟密逸粟密娑訶直實。

[0536b11] 曉燎曜曉燎曜。第五實相門中照。一切名利妄呼召。如已等息貌非貌。非因非果無嗔。性上看性妙中妙。要底裏要魯留盧樓曉撩曜 諸佛子莫瞋。憂悲瞋是障道。於此道門無瞋。澄心須看內外照。眼中有翳須磨曜。銅鏡不磨不中照。遙燎料作好。娑訶耶莫惱。

[0536b18] 按賴畔按賴畔。第六心離禪門觀。不來不去無崖畔。覺上看覺除定亂。佛子與眾生同體段。本原清淨磨垢散歎。底利歎魯留盧樓按賴畔 諸佛子莫楞看。道上大有羅剎喚。愚人來去常繫絆。染著色塵心僚亂。行住坐臥無體段。在於眾中漫叫喚。得他勸諫即橛難。耶羅邏荼灌。娑訶耶鈍漢。

[0536b25] 普路喻普路喻。第七圓明大慧悟。四門十八離名數。生滅妙有懸通度。三界大師實難遇。生死涅槃不合渡。愛河逆上不留住。即心非心魔自去。去底利去魯留盧樓普路喻 諸佛子常覺悟。一念淨心無染污。一切魔軍自然去。閭閭屢專注。娑訶耶大悟。

[0536c02] 嗄略藥嗄略藥。第八禪門絕針酌。不高不下無樓閣。不出不入無城墎。是想顯聲即初學。生心動念勿令著。久坐用功作非作。無樂可樂是常樂。慧燈一照三千墎。定水常清八萬鑠。十方諸佛同開覺。覺底利博魯留盧樓嗄略藥 諸佛子自在作莫制約。四維上下不可度。住寂涅槃同門廓。甚安樂無著。娑訶耶等覺。


【經文資訊】大正藏第 85 冊 No. 2779 佛說楞伽經禪門悉談章
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo