Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T32n1669_009 大宗地玄文本論 第9卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 32 冊 » No.1669 » 第 9 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

大宗地玄文本論卷第九

◎獨一無二山王自在道路大決擇分第十七

[0683a19] 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分。次當說獨一無二山王自在道路大決擇分。其相云何。偈曰。

 自在道路中  總有千重轉
 謂本上一中  各各五百故

[0683a24] 論曰。就此無二山王自在道路分中。總有千重差別轉相。所謂本上中各各五百故。如偈自在道路中總有千重轉。謂本上一中各各五百故。故本轉形相當如何耶。偈曰。

 向本一下轉  一空一有轉
 乃至第五百  餘位亦如是

[0683b01] 論曰。今此偈中為明何義。為欲現示依本一門向下下轉。有一金剛空一金剛。如其次第一一現前。漸漸轉入乃至第五百。如是亦復餘諸位中。漸漸轉入乃至第五百。無有窮盡無有邊際無有始終。具足具足圓滿廣大常恒轉故。如偈向本一下轉一空一有轉乃至第五百餘位亦如是故。上轉形相例此應知。因明性德修多羅中。作如是說。無二一天父子法藏上上轉去。有其始終無有窮盡。下下轉入。有其始終無有窮盡。有始終者。從信等位起至五百量故。無窮盡者。法藏之海極廣大故。乃至廣說故。

摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分第十八

[0683b15] 如是已說獨一無二山王自在道路大決擇分。次當說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分。其相云何。偈曰。

 本上無窮盡  建立如是名
 所餘一切位  亦如是應知

[0683b20] 論曰。今此偈中為明何義。為欲現示本本無窮上上無窮。本上無窮上本無窮。一一無窮多多無窮。同同無窮異異無窮。等等無窮別別無窮。有窮無窮無窮。無窮周遍廣大具足圓滿故。如偈本上無窮盡建立如是名所餘一切位亦如是應知故。摩訶衍海修多羅中。作如是說。禪定摩訶衍海中。一千二百無窮盡品。具足俱轉。乃至廣說故。

大宗地玄文本論卷第九


【經文資訊】大正藏第 32 冊 No. 1669 大宗地玄文本論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo