Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T31n1623_001 觀總相論頌 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 31 冊 » No.1623 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 1623

觀總相論頌一卷

 諸有樂略者 彼已顯方隅
 若有愛煩文 為彼說總相
 由聲及義智 俗言為本者
 是觀總相言 此頌聲及義
 謂聲并義二 此中二種智
 名聲兼義智 彼為根本者
 謂即於因義 由諸世間說
 以聲義智本 是故勒為頌
 聲義及智義 故略造斯論
 問名義連屬 是俗說為本
 何以故今云 但唯辦聲義
 答曰不如此 縱有連屬聲
 唯名與義二 諸有許共相
 所詮及能詮 此中理印持
 咸攝入於此 謂不相離性
 方許相連屬 故今不別說
 由能詮名等 唯局連屬門
 了彼所詮義 故以總相性
 方得解了者 後當以廣說
 故唯聲義智 連屬道理成
 有餘復意樂 此中名義二
 有三種差別 謂聲并義二

觀總相論頌一卷


【經文資訊】大正藏第 31 冊 No. 1623 觀總相論頌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo